gzexe

GZEXE(1)          General Commands Manual          GZEXE(1)NAZWA
    gzexe - kompresuj pliki wykonywalne

SKÅADNIA
    gzexe [ nazwa ... ]

OPIS
    NarzÄdzie gzexe umożliwia kompresowanie plików wykonywalnych, a
    nastÄpnie ich automatycznÄ dekompresjÄ po uruchomieniu archiwum
    (oczywiÅcie z utratÄ prÄdkoÅci wywoÅania). Na przykÅad, jeÅli wywoÅasz
    ``gzexe /bin/cat'', to utworzone zostanÄ nastÄpujÄce pliki:
      -r-xr-xr-x 1 root bin  9644 Feb 11 11:16 /bin/cat
      -r-xr-xr-x 1 bin  bin 24576 Nov 23 13:21 /bin/cat~
    /bin/cat~ jest plikiem oryginalnym, a /bin/cat jest samorozpakowujÄcym
    siÄ plikiem wykonywalnym. JeÅli jesteÅ pewien, że wersja skompresowana
    dziaÅa wÅaÅciwie, możesz usunÄÄ /bin/cat~.

    NarzÄdzie to jest najbardziej przydatne na systemach z maÅymi dyskami.

OPCJE
    -d   dekompresuje podane pliki wykonywalne.

ZOBACZ TAKŻE
    gzip(1), znew(1), zmore(1), zcmp(1), zforce(1)

NIEDOSKONAÅOÅCI
    Plik skompresowany jest skryptem powÅoki. Może to powodowaÄ pewne
    dziury bezpieczeÅstwa. Praktycznie, skompresowany plik wykonywalny
    zależy od ustawienia zmiennej PATH, w której może znaleÅºÄ gzip i
    niektóre inne narzÄzia (tail, chmod, ln, sleep).

BÅÄDY
    gzexe próbuje odtworzyÄ na archiwum atrybuty originalnych plików,
    lecz czasem bÄdziesz musiaÅ je poprawiÄ rÄcznie, przy użyciu chmod lub
    chown.                                   GZEXE(1)