gzip

GZIP(0)         Käyttäjän sovellusohjelmat         GZIP(0)



NIMI
    gzip, gunzip, zcat - pakkaa tai pura tiedostoja

YLEISKATSAUS
    gzip [ -acdfhlLnNrtvV19 ] [-S suffix] [ nimi ... ]
    gunzip [ -acfhlLnNrtvV ] [-S suffix] [ nimi ... ]
    zcat [ -fhLV ] [ nimi ... ]

KUVAUS
    Gzip pakkaa nimetyt tiedostot käyttäen Lempel-Ziv koodausta (LZ77).
    Kukin tiedosto korvataan tiedostolla, jonka nimen loppuun lisätään
    .gz, mikäli mahdollista, samalla kun omistajuus sekä pääsy- ja
    muutosaikatiedot säilyvät ennallaan. (Nimen loppuun lisätään -gz
    käyttöjärjestelmän ollessa VMS, z käyttöjärjestelmän ollessa
    MSDOS, OS/2 FAT, Windows NT FAT tai Atari.) Jos tiedostoja ei ole
    määritelty, tai tiedoston nimi on "-", vakiosyöte pakataan
    vakiotulostukseen. Gzip yrittää pakata vain tavallisia tiedostoja.
    Huomaa erityisesti, että se ei tunnista symbolisia linkkejä.

    Jos pakatun tiedoston nimi on liian pitkä tiedostojärjestelmälle,
    gzip typistää sen. Gzip yrittää typistää vain ne tiedostonimen
    osat, joiden pituus on yli 3 merkkiä. (Osat on erotettu pisteillä.)
    Jos nimi koostuu vain pienistä osista, pisimmät osat typistetään.
    Esimerkiksi, jos tiedostonimet on rajoitettu 14 merkkiin,
    gzip.msdos.exe typistetään nimeksi gzi.msd.exe.gz. Nimiä ei
    typistetä järjestelmissä, joiden nimenpituutta ei ole rajoitettu.

    Oletuksena on, että gzip säilyttää alkuperäisen tiedostonimen ja
    aikaleiman pakatussakin tiedostossa. Niitä käytetään, kun tiedosto
    puretaan optiolla -N Tästä on hyötyä, kun pakatun tiedoston nimi
    typistyy tai aikaleima ei säily tiedostosiirrossa.

    Pakatut tiedostot voidaan palauttaa alkuperäiseen muotoonsa komennolla
    gzip -d , gunzip tai zcat. Jos pakattuun tiedostoon talletettu
    alkuperäinen nimi ei sovellu tiedostojärjestelmään, uusi
    kelvollinen nimi rakennetaan alkuperäisestä.

    gunzip ottaa tiedostoluettelon komentoriville ja korvaa jokaisen
    tarkentimeen .gz, -gz, .z, -z, _z tai .Z päättyvän tiedoston, joka
    alkaa oikealla taikaluvulla, puretulla tiedostolla, jonka nimessä ei
    ole em. tarkenninta. gunzip tunnistaa myös erityistarkentimet .tgz
    ja .taz nimenosien .tar.gz ja .tar.Z lyhenteinä. Pakkauksessa gzip
    käyttää tarkenninta .tgz nimen typistyksen sijasta, jos
    alkuperäinen nimi on .tar -päätteinen.

    gunzip voi nykyisin purkaa apuohjelmilla gzip, zip, compress, compress
    -H tai pack luotuja tiedostoja. Syöttömuodon tunnistus on
    automaattinen. Käytettäessä kahta ensimmäistä muotoa gunzip
    tarkistaa 32 bitin CRC:n. Apuohjelmat pack, gunzip tarkistavat
    pakkaamattoman pituuden. Apuohjelman compress muotoa ei ole suunniteltu
    oikeellisuustarkistusta silmälläpitäen. Kuitenkin gunzip pystyy
    toisinaan havaitsemaan virheellisen .Z-tiedoston. Jos saat
    virheilmoituksen purkaessasi .Z-tiedostoa, älä oleta, että
    uncompress ei valita. Yleensä se tarkoittaa vain sitä, että
    uncompress ei tarkista syöttötietoa ja tulostaa onnellisena roskaa...
    SCO:n compress -H -muoto (lzh-pakkausmenetelmä) ei sisällä CRC:tä,
    mutta sallii joitakin oikeellisuustarkistuksia.

    Tiedostot, jotka on luotu zip -ohjelmalla, voidaan purkaa gzip-
    ohjelmalla, jos niissä on vain yksi jäsen, joka on pakattu
    ´deflaatio´-menetelmällä. Tämän ominaisuuden tarkoituksena on
    vain auttaa tar.zip-tiedostojen muuntoa tar.gz-muotoon.
    Useampijäsenisten zip-tiedostojen purkamiseksi käytä apuohjelmaa
    unzip apuohjelman gunzip sijasta.

    zcat on identtinen käskyn gunzip -c kanssa. (Joissakin
    järjestelmissä zcat voidaan asentaa kuten gzcat alkuperäislinkin
    säilyttämiseksi apuohjelmaan compress.) zcat purkaa joko
    komentoriville annetun tiedostoluettelon tai vakiosyötteen ja
    kirjoittaa puretut tiedot vakiotulostukseen. zcat purkaa tiedostot,
    joilla on oikea taikaluku riippumatta siitä, onko niillä oikea nimen
    loppuosa .gz vai ei.

    Gzip käyttää Lempel-Ziv -algoritmia, jota käytetään apuohjelmissa
    zip ja PKZIP. Aikaansaatu pakkauksen määrä riippuu syötteen koosta
    ja yhteisten merkkijonojen jakaumasta. Tyypillisesti lähdekoodi ja
    selväkielinen teksti tiivistyvät 60-70%. Pakkaussuhde on yleensä
    selvästi parempi kuin algoritmeilla LZW (jota käytetään ohjelmassa
    compress), Huffman-koodaus (jota käyttää pack), tai adaptiivinen
    Huffman-koodaus (compact).

    Pakkaus tehdään aina, silloinkin kun pakattu tiedosto on hiukan
    suurempi kuin alkuperäinen. Pahimmassa tapauksessa laajennus on
    muutama tavu gzip-tiedoston alussa plus 5 tavua jokaista 32K lohkoa
    kohti, eli 0.015% laajennus suurilla tiedostoilla. Todellisuudessa
    lohkojen määrä on tuskin koskaan suurempi kuin alkuperäinen. gzip
    säilyttää tiedostojen oikeudet, omistuksen ja aikaleimat sekä
    pakattaessa että purettaessa.


OPTIOT
    -a --ascii
       Ascii-tekstimoodi: muunna rivien loput paikallisen käytännön
       mukaisesti. Tämä optio on käytössä vain eräissä ei-Unix-
       järjestelmissä. MSDOS:lla CRLF muunnetaan LF:ksi pakattaessa
       ja LF CRLF:ksi purettaessa.

    -c --stdout --to-stdout
       Kirjoita tulos vakiotulosteeseen; älä muuta
       alkuperäistiedostoja. Jos syöttötiedostoja on useita, tulos
       koostuu erillisistä pakatuista jäsenistä. Paremman
       pakkaussuhteen saamiseksi liitä kaikki syöttötiedostot yhteen
       ennen pakkaamista.

    -d --decompress --uncompress
       Pura pakkaus.

    -f --force
       Pakota pakkaus tai purku silloinkin, kun tiedostolla on useita
       linkkejä, tai kun samanniminen tiedosto on jo olemassa, tai kun
       pakattu tieto luetaan päätteeltä tai kirjoitetaan
       päätteelle. Jos syöttötieto on muodossa, jonka gzip
       tunnistaa ja jos optio --stdout on myös käytössä, kopioi
       syöttötieto muuttumattomana vakiotulosteeseen: tällöin zcat
       käyttäytyy kuten cat. Jos optio -f ei ole käytössä, eikä
       gzip ole taustatyönä, se pyytää varmistamaan olemassa olevan
       tiedoston päällekirjoituksen.

    -h --help
       Näytä ohjeet ja poistu ohjelmasta.

    -l --list
       Jokaisesta pakatusta tiedostosta näytetään seuraavat kentät:

         compressed size: pakatun tiedoston koko
         uncompressed size: pakkaamattoman tiedoston koko
         ratio: pakkaussuhde (0.0% jos ei tiedossa)
         uncompressed_name: pakkaamattoman tiedoston nimi

       Pakkaamaton koko on -1, jos tiedosto ei ole gzip-muotoa (esim.
       pakatut .Z-tiedostot). Tällaisen tiedoston pakkaamattoman koon
       saat komennolla:

         zcat file.Z | wc -c

       Kun käytetään lisäksi --verbose -optiota, saadaan näytölle
       lisäksi seuraavat kentät:

         method: pakkausmenetelmä
         crc: pakkaamattoman tiedon 32-bittinen CRC
         date & time: pakkaamattoman tiedoston aikaleima

       Nykyisin tuetut pakkausmenetelmät ovat deflate, compress, lzh
       (SCO compress -H) ja pack. Muussa kuin gzip-muodossa olevien
       tiedostojen crc on ffffffff.

       Käytettäessä optiota --name, pakkaamaton nimi, päiväys ja
       aika ovat pakattuun tiedostoon tallennetut, jos ne ovat
       olemassa.

       Käytettäessä optiota --verbose, kokosummat ja pakkaussuhteet
       tulevat näytölle, elleivät jotkin koot ole tuntemattomia.
       Käytettäessä optiota --quiet, otsikko- ja summarivejä ei
       näytetä.

    -L --license
       Näytä gzip lisenssi ja poistu ohjelmasta.

    -n --no-name
       Pakattaessa ei tallenneta alkuperäistä tiedostonimeä ja
       aikaleimaa oletusarvona. (Alkuperäinen nimi tallennetaan aina,
       jos nimi oli pakko typistää.) Purettaessa ei palauteta
       alkuperäistä nimeä (poistetaan vain gzip -pääte pakatun
       tiedoston nimestä) eikä alkuperäistä aikaleimaa (se
       kopioidaan pakatusta tiedostosta). Tämä optio on oletuksena
       purettaessa.

    -N --name
       Pakattaessa tallennetaan aina alkuperäinen tiedostonimi ja
       aikaleima; tämä on oletusarvo. Purettaessa palautetaan
       alkuperäinen tiedostonimi ja aikaleima, jos ne ovat
       käytettävissä. Tämä optio on hyödyksi järjestelmissä,
       joissa nimenpituus on rajoitettu tai kun aikaleima on kadonnut
       tiedoston siirrossa.

    -q --quiet
       Estetään kaikki varoitukset.

    -r --recursive
       Kuljetaan rekursiivisesti läpi tiedostorakenteen. Jos jokin
       komentorivillä mainittu tiedostonimi on hakemisto, gzip menee
       hakemistoon ja pakkaa kaikki löytämänsä tiedostot (tai
       purkaa ne, jos käytössä on gunzip ).

    -S .suf --suffix .suf
       Käytetään päätettä .suf päätteen .gz sijasta. Mitä
       tahansa päätettä voi käyttää, mutta muita päätteitä
       kuin .z and .gz pitäisi välttää sekaannuksen välttämiseksi
       siirrettäessä tiedostoja muihin järjestelmiin. Nollapääte
       pakottaa gunzip-ohjelman yrittämään kaikkien tiedostojen
       purkua päätteestä riippumatta, kuten:

         gunzip -S "" *    (*.* MSDOS:ssa)

       Gzip-ohjelman aikaisemmat versiot käyttivät .z -päätettä.
       Käytäntö muutettiin ristiriidan välttämiseksi pack(1)
       -ohjelman kanssa.

    -t --test
       Testi. Tarkistaa pakatun tiedoston oikeellisuuden.

    -v --verbose
       Laajat tiedot. Näyttää kunkin pakatun tai puretun tiedoston
       nimen ja pakkausprosentin.

    -V --version
       Versio. Näyttää versionumeron ja poistuu ohjelmasta.

    -# --fast --best
       Säätelee pakkausnopeutta käyttäen määrittelynumeroa #,
       jossa -1 tai --fast osoittaa nopeimman pakkausmenetelmän
       (vähäisin pakkaus) ja -9 tai --best osoittaa hitaimman
       pakkausmenetelmän (paras pakkaussuhde). Oletusarvoinen
       pakkaustaso on -6 (siis painottuu hyvään pakkaussuhteeseen
       nopeuden kustannuksella).

EDISTYNEET KÃYTTÃTAVAT
    Useita pakattuja tiedostoja voidaan liittää yhteen. Tässä
    tapauksessa gunzip purkaa kaikki jäsenet kerralla. Esimerkiksi:

       gzip -c file1 > foo.gz
       gzip -c file2 >> foo.gz

    Siten
       gunzip -c foo

    on sama kuin

       cat file1 file2

    Jos .gz -tiedoston yksi jäsen on vahingoittunut, voidaan muut jäsenet
    vielä pelastaa (jos vahingoittunut jäsen poistetaan). Parempi
    pakkaussuhde saadaan aikaan pakkaamalla kaikki jäsenet kerralla:

       cat file1 file2 | gzip > foo.gz

    pakkaa paremmin kuin

       gzip -c file1 file2 > foo.gz

    Jos haluat pakata ketjutetut tiedostot uudelleen parempaan
    pakkaussuhteeseen pääsemiseksi, tee seuraavasti:

       gzip -cd old.gz | gzip > new.gz

    Jos pakattu tiedosto koostuu useasta jäsenestä, --list -option
    ilmoittama pakkaamaton koko ja CRC koskevat vain viimeistä jäsentä.
    Jos tarvitset kaikkien jäsenten pakkaamattoman koon, toimi näin:

       gzip -cd file.gz | wc -c

    Jos haluat tehdä yhden monijäsenisen arkiston niin, että jäsenet
    voidaan ottaa esiin toisistaan riippumatta, käytä arkisto-ohjelmia
    kuten tar tai zip. GNU tar tukee -z optiota, joka kutsuu gzip:n
    läpinäkyvästi. gzip on suunniteltu tar:n täydennykseksi eikä
    korvaajaksi.

YMPÃRISTÃMUUTTUJAT
    Ympäristömuuttuja GZIP voi sisältää joukon oletusarvoja ohjelmalle
    gzip. Nämä optiot tulkitaan ensin, ja ne voidaan korvata
    eksplisiittisillä komentoriviparametreilla. Esimerkiksi:
       sh:  GZIP="-8v --name"; export GZIP
       csh:  setenv GZIP "-8v --name"
       MSDOS: set GZIP=-8v --name

    Vax/VMS:llä ympäristömuuttujan nimi on GZIP_OPT, jotta
    vältettäisiin ristiriita ohjelman kutsutunnuksen kanssa.

DIAGNOSTIIKKA
    Normaalisuorituksen paluukoodi on 0. Virhetilan paluukoodi on 1.
    Varoituksen paluukoodi on 2.

    Usage: gzip [-cdfhlLnNrtvV19] [-S suffix] [file ...]
        Komentorivillä on määritelty kelvottomia optioita.
    file: not in gzip format
        Ohjelmalle gunzip annettu tiedosto ei ole pakattu.
    file: Corrupt input. Use zcat to recover some data.
        Pakattu tiedosto on vahingoittunut. Tiedot virhekohtaan asti
        voidaan pelastaa komennolla
            zcat file > recover
    file: compressed with xx bits, can only handle yy bits
        Tiedosto oli pakattu ohjelmalla (käyttäen LZW:tä), joka voi
        käsitellä enemmän bittejä kuin tämän koneen
        laajennuskoodi. Pakkaa tiedosto uudelleen gzip-ohjelmalla, joka
        pakkaa paremmin ja käyttää vähemmän muistia.
    file: already has .gz suffix -- no change
        Ohjelma luulee, että tiedosto on jo pakattu. Anna tiedostolle
        uusi nimi ja yritä uudestaan.
    file already exists; do you wish to overwrite (y or n)?
        Vastaa "y", jos haluat korvata tulostustiedoston; vastaa "n"
        jos et.
    gunzip: corrupt input
        Ohjelma on havainnut SIGSEGV-virheen, joka yleensä tarkoittaa
        virhettä syötteessä.
    xx.x%
        Pakkauksen tilansäästöprosentti. (Merkitystä vain
        optioilla -v ja -l.)
    -- not a regular file or directory: ignored
        Kun syöttötiedosto ei ole tavallinen tiedosto tai hakemisto
        (esim. symbolinen linkki, socket, FIFO, laitetiedosto), sitä
        ei muuteta.
    -- has xx other links: unchanged
        Syöttötiedostoon on linkkejä eikä sitä muuteta. Katso
        lisätietoja ln(1). Käytä optiota -f pakottaaksesi
        monilinkkisen tiedoston pakkauksen.

VAROITUKSET
    Kirjoitettaessa pakattua tietoa nauhalle on yleensä tarpeen täyttää
    tulostus nollilla lohkorajaan saakka. Kun tieto luetaan ja koko lohko
    siirretään ohjelmalle gunzip purettavaksi, gunzip havaitsee, että
    purettavan tiedon jälkeen on ylimääräistä roskaa ja antaa
    varoituksen. Käytä optiota --quiet varoituksen estämiseen. Tämä
    optio voidaan sijoittaa ympäristömuuttujaan GZIP seuraavasti:
     sh: GZIP="-q" tar -xfz --block-compress /dev/rst0
     csh: (setenv GZIP -q; tar -xfz --block-compr /dev/rst0

    Edellä olevassa esimerkissä GNU tar:n optio -z kutsuu
    implisiittisesti ohjelmaa gzip. Varmista, että samaa lohkonpituutta
    (optio -b tar:ssa) käytetään sekä nauhan luvussa että
    kirjoituksessa. (Tässä esimerkissä oletetaan käytettävän GNU
    tar:a.)

BUGIT
    Optio --list ilmoittaa väärän koon, jos koko ylittää 2 gigatavua.
    Optio --list ilmoittaa kooksi -1 ja crc:ksi ffffffff, jos pakattu
    tiedosto ei ole medialla, jolla suora haku ei ole mahdollinen (esim.
    nauha).

    Eräissä harvinaisissa tapauksissa optio --best antaa huonomman
    pakkaussuhteen kuin oletustaso (-6). Joissakin merkityksettömissä
    tapauksissa compress pakkaa paremmin kuin gzip.

KATSO MYÃS
    znew(1) zcmp(1) zmore(1) zforce(1) gzexe(1) zip(1) unzip(1) compress(1)
    pack(1) compact(1)



               7. Huhtikuuta 1998            GZIP(0)