gzip

gzip(1)                                gzip(1)Ä°SÄ°M
    gzip - dosyaları sıkıÅtırır
    gunzip - sıkıÅtırılmıŠdosyaları açar
    gzcat - sıkıÅtırılmıŠdosyaları standart çıktıda açar

KULLANIM
    gzip  [ -acdfhlLnNrtvV19 ] [ -S sonek ] [ isim ... ]
    gunzip [ -acfhlLnNrtvV ] [ -S sonek ] [ isim ... ]
    gzcat [ -fhLV ] [ isim ... ]

AÃIKLAMA
    gzip, isim ile belirtilen dosyanın boyutunu Lempel-Ziv Kodlamasını
    (LZ77) kullanarak küçültür. Mümkün olan bütün dosyaların
    isimlerinin sonuna .gz soneki getirilir ama dosyaların sahiplik,
    eriÅim ve düzenlenme zamanları korunur (VMS için öntanımlı
    uzantı -gz, MSDOS, OS/2 FAT, Windows NT FAT ve Atari için z dir).
    Åayet herhangi bir dosya ismi belirtilmemiÅse veya dosya ismi olarak
    "-" belirtilmiÅse, standart girdi sıkıÅtırılır ve standart
    çıktıya gönderilir. Sembolik baÄlar, özellikle göz ardı edilir.

    Åayet sıkıÅtırılmıŠdosya ismi, içinde bulunduÄu dosya sistemi
    için çok uzun ise, gzip bu ismi kısaltır. gzip, 3 karakterden uzun
    dosya ismi bölümlerini kısaltmaya çalıÅır (noktalar ile
    sınırlanmıŠbölümler). Åayet isim sadece küçük bölümler
    içeriyorsa, uzun kısımlar kısaltılır. ÃrneÄin; dosya isimleri 14
    karakter ile sınırlandırılmıŠise, gzip.msdos.exe, gzi.msd.exe.gz
    Åeklinde sıkıÅtırılır. Dosya isimleri için sınırlandırma
    olmayan dosya sistemlerinde isimler kısaltılmaz.

    Ãntanımlı olarak, gzip orijinal dosya ismini ve zaman etiketlerini
    sıkıÅtırılmıŠdosyada da korur. Bu deÄerler -N seçeneÄi ile
    birlikte sıkıÅtırılmıŠdosyayı açarken kullanılır. Bu yöntem,
    kısaltılmıŠdosya isimleri olması durumunda veya bir dosya
    transferi sonrası zaman etiketleri korunmamıÅsa oldukça faydalı
    olur.

    SıkıÅtırılmıŠdosyalar, gzip -g, gunzip veya gzcat kullanılarak
    orijinal durumlarına dönüÅtürülebilir. Åayet sıkıÅtırılmıÅ
    dosya içinde saklanan orijinal dosya ismi, yeni dosya sistemi için
    geçerli deÄilse, orijinal isimden yeni bir isim uydurulur.

    gunzip, .gz, -gz, .z, -z, _z veya .Z ile biten dosyaların ve doÄru
    sihirli sayı ile baÅlayan dosyaların isminin bulunduÄu listeyi kendi
    komut satırına alır ve uzantıları atılmıŠhalde orijinal
    durumlarına dönüÅtürür. gunzip ayrıca bazı özel uzantıları da
    tanır: .tgz ve taz (.tar.gz ve .tar.Z nin kısaltmaları olarak).
    SıkıÅtırma iÅlemi sırasında, dosya isminin kısaltılmasının
    gerekli olması durumunda, gzip .tar uzantısı yerine .tgz kullanır.

    gunzip; gzip, zip, compress, compress -H veya pack ile
    sıkıÅtırılmıŠpaketleri açabilir. Girdi biçiminin tespiti
    otomatik olarak yapılır. İlk iki biçim için, gunzip bir 32 bitlik
    CRC sınaması yapar. pack için, sıkıÅtırılmamıŠuzunluÄu kontrol
    eder. Standart uncompress biçimi uyum sınamalarına izin verecek
    Åekilde tasarlanmamıÅtır. Bununla birlikte, gunzip bazen bozuk bir .Z
    dosyasını tespit edebilir.  Bir .Z dosyasını açarken bir hata
    alırsanız, standart uncompress komutunun uyarmadıÄını görüp de,
    .Z dosyasının saÄlam olduÄunu düÅünmeyin. Bunun anlamı, standart
    uncompress, girdiyi kontrol etmez ve çıktı olarak çöp yıÄını
    üretebilir. SCO sıkıÅtırmasının -H biçimi (lzh sıkıÅtırma
    yöntemi) bir CRC ihtiva etmez ama bazı tutarlılık denetimlerine
    izin verir.

    zip ile sıkıÅtırılmıŠdosyalar, sadece 'deflation' yöntemi ile
    sıkıÅtırılmıŠtek bir üyeye sahip oldukları durumlarda, gzip ile
    açılabilirler. Bu özellik, sadece tar.zip dosyalarının tar.gz
    biçimine dönüÅtürülebilmesi amacı ile tasarlanmıÅtır. İçinde
    pek çok dosya bulunan zip dosyalarını gunzip ile açmak yerine unzip
    ile açın.

    gzcat, gunzip -c ile aynıdır. (gzcat'in gzip ailesi ile gelen
    komutunun asıl ismi zcat dır. zcat ise aslında compress ailesine
    aittir. Bu bakımdan, compress kurulu sistemlerde komut, gzcat Åeklinde
    bulunabilir.) gzcat, ya komut satırındaki dosya listesini ya da
    standart girdideki dosyaları açar ve açılmıŠveriyi standart
    çıktıya yazar. gzcat, sonu .gz ile bitsin ya da bitmesin, doÄru
    sihirli numaraya sahip dosyaları açar.

    gzip, zip ve PKZIP'de kullanılan Lempel-Ziv algoritmasını kullanır.
    Elde edilen sıkıÅtırma, dosyanın boyutuna ve genel altdizgelerin
    daÄılımına baÄlıdır. (*Ã.N.: gzip ingilizce metinler için iyi
    sonuç verir. Türkçe metinlerin sıkıÅtırılmasında bzip2 bariz
    Åekilde daha iyi sıkıÅtırır.) SıkıÅtırma, LZW (compress'de
    kullanılan), Huffman kodu (pack'de kullanılan) veya compact'daki
    uyarlanmıŠHuffman kodu ile yapılandan daha iyi sonuç verir.

    SıkıÅtırma iÅlemi, sıkıÅtırılmıŠdosya orjinalinden büyük
    olsa bile, gerçekleÅtirilir. Bu durum için en kötü senaryo: gzip
    dosya baÅlıÄı için fazladan bir kaç bayt, her 32K blok için 5 bayt
    veya büyük dosyalar için %0.015 oranında boyut artıÅıdır.
    Gerçekte kullanılan disk bloklarının sayısı asla artmaz. gzip,
    sıkıÅtırma veya açma iÅlemi esnasında, dosya iyeliklerini,
    kiplerini ve zaman etiketlerini korur.


SEÃENEKLER
    -a, --ascii
       Ascii metin kipi: satır sonlarını yerel ayarlara göre
       dönüÅtürür. Bu seçenek, sadece Unix dıÅı birkaç sistemde
       desteklenir. ÃrneÄin MSDOS'da sıkıÅtırma esnasında CRLF'ler
       LF'ye çevrilir ve açma iÅleminde LF'ler CRLF'ye
       dönüÅtürülür.

    -c, --stdout, --to-stdout
       Standart çıktıya yazar, orjinal dosyaları deÄiÅtirmeden
       muhafaza eder. Åayet çeÅitli girdi dosyaları mevcut ise,
       çıktı, sıkıÅtırılmıŠbaÄımsız olarak
       sıkıÅtırılmıŠüyelerden oluÅur. Daha iyi sıkıÅtırma
       elde etmek için, bütün girdi dosyalarını sıkıÅtırma
       iÅleminden önce birleÅtirin.

    -d, --decompress, --uncompress
       SıkıÅtırılmıŠdosyayı açar.

    -f, --force
       Dosyanın çoklu baÄlara sahip olduÄu durumlarda veya benzer
       dosyanın sistemde var olması durumunda ya da
       sıkıÅtırılmıŠverinin bir terminalden okunması/yazılması
       durumunda bile sıkıÅtırma/açma iÅleminin yapılmasını
       saÄlar. Åayet girdi bilgisi gzip tarafından tanınmayan bir
       biçimde ise ve ayrıca --stdout seçeneÄi belirtilmiÅse, girdi
       dosyasını hiç deÄiÅtirmeden standart çıktıya kopyalar:
       gzcat'in, cat gibi davranmasına izin verir. Åayet -f verilmemiÅ
       ve gzip artalanda çalıÅmıyorsa, varolan dosyanın üzerine
       yazılıp yazılmayacaÄını kullanıcıya sorar.

    -h, --help
       Yardım konularını görüntüler ve çıkar.

    -l, --list
       SıkıÅtırılmıŠher bir dosya için aÅaÄıdaki bölümleri
       listeler:

       compressed size:  sıkıÅtırılmıŠdosyanın boyu
       uncompressed size: sıkıÅtırılmamıŠdosyanın boyu
       ratio:       sıkıÅtırma oranı (bilinmiyorsa 0.0%)
       uncompressed_name: sıkıÅtırılmamıŠdosyanın ismi
       AçılmıŠboyut, .Z dosyaları gibi gzip biçiminde olmayan
       sıkıÅtırılmıŠdosyalar için -1 olarak verilir. Bu tür bir
       dosyanın açılmıŠboyutunu bulmak için Åunu
       kullanabilirsiniz:

       zcat file.Z | wc -c
       --verbose seçeneÄi ile birlikte kullanılırsa, aÅaÄıdaki
       bölümler de gösterilir:

       method:   sıkıÅtırma yöntemi
       crc:     sıkıÅtırılmamıŠverinin 32 bitlik CRC'si
       date & time: sıkıÅtırılmamıŠdosya için tarih damgası
       Desteklenen sıkıÅtırma yöntemleri: deflate, compress, lzh
       (SCO compress -H) ve pack'dir. gzip biçiminde olmayan bir
       dosya için crc, ffffffff Åeklinde belirtilir.

       --name seçeneÄi ile sıkıÅtırılmıŠdosya içinde eÄer
       varsa, sıkıÅtırılmamıŠdosya ismi, tarih ve zaman
       saklanır.

       --verbose seçeneÄi ile ayrıca, bilinmeyen boyutlar olmadıkça
       bütün dosyalar için toplam boyut ve sıkıÅtırma oranı
       görüntülenir. --quiet seçeneÄi ile, baÅlık ve toplam
       satırları görüntülenmez.

    -L, --license
       gzip lisansını görüntüler ve çıkar.

    -n, --no-name
       SıkıÅtırırken, orjinal dosya adını ve tarih damgasını
       kaydetmez. (Ä°smin kırpılması gerektiÄinde, orjinal isim her
       zaman kaydedilir.) Açarken, orjinal ismi (sadece sıkıÅtırma
       sonekini kaldırır) ve orjinal tarih damgasını eski haline
       getirmez (sıkıÅtırılmıŠdosyadan kopyalar). Bu seçenek
       açma iÅlemi için öntanımlıdır.

    -N, --name
       SıkıÅtırırken dosya adını ve zaman damgasını kaydeder;
       bu seçenek sıkıÅtırma için öntanımlıdır. Açarken,
       varsa, orjinal dosya adı ve zaman damgasını eski haline
       getirir. Dosya ismi için sınırlama uygulayan sistemler veya
       bir dosya aktarımı sonucu zaman damgasının kaybolduÄu
       durumlar için oldukça kullanıÅlı bir seçenektir.

    -q, --quiet
       Bütün uyarılar engellenir.

    -r, --recursive
       Dizinin alt dizinlerini de ardıÅık olarak dolaÅır. Åayet
       komut satırından belirtilen bir dosya ismi bir dizin ise, gzip
       bu dizinin içine girer ve orada bulunan bütün dosyaları
       sıkıÅtır (veya gunzip'in kullanıldıÄı durumlara açar).

    -S .sonek, --suffix .sonek
        .gz soneki yerine .sonek sonekini kullanır. Herhangi bir sonek
       belirtilebilir. Dosyaları baÅka bir sisteme taÅımak gibi bir
       niyetiniz varsa, karıÅıklıÄa sebep olmamak adına, .z ve .gz
       dıÅınaki soneklerden kaçının. Sonek bulunmadıÄı
       durumlarda, gunzip bütün dosyaları soneksiz açmaya kalkar:

       gunzip -S "" *    (MSDOS için *.*)
       gzip'in eski sürümleri .z sonekini kullanmaktaydı ama pack(1)
       ile bir karıÅıklıÄa sebebiyet vermemek için bundan
       vazgeçildi.

    -t, --test
       SıkıÅtırılmıŠdosyanın bütünlüÄünü sınar.

    -v, --verbose
       Ayrıntı kipi. SıkıÅtırılan veya açılan her bir dosya
       için isim ve sıkıÅtırma oranını gösterir.

    -V, --version
       Sürüm numarasını ve derleme seçeneklerini gösterir ve
       çıkar.

    -#, --fast, --best
       SıkıÅtırma hızını ayarlamayı saÄlar. -1 ile -9 arasında
       deÄiÅen deÄerler alır. -1 (--fast) ile en hızlı yöntemle en
       az sıkıÅtırma, -9 (--best) ile en yavaÅ yöntemle en yüksek
       sıkıÅtırma yapılır. Ãntanımlı deÄer -6 dır (hız ve
       sıkıÅtırmanın her ikisininde olabildiÄince yüksek olduÄu
       durum).

GELÄ°ÅMÄ°Å KULLANIM
    Ãoklu sıkıÅtırılmıŠdosyalar birleÅtirilebilir. Bu durumda, gunzip
    bütün üyeleri tek seferde açacaktır. ÃrneÄin:

    gzip -c dosya1 > foo.gz
    gzip -c dosya2 >> foo.gz

    Daha sonra bu komut verilirse:

    gunzip -c foo

    Elde edilen sonuç aÅaÄıdaki komuta eÅdeÄerdir:

    cat dosya1 dosya2

    Bir .gz dosyasının bozulması durumunda diÄer dosyayı kurtarmak
    mümkün olabilir (Åayet hasarlı üye çıkarılırsa). Bununla
    birlikte, bütün üyeleri tek seferde sıkıÅtırarak daha iyi
    sıkıÅtırma saÄlayabilirsiniz:

    cat dosya1 dosya2 | gzip > foo.gz

    Bu, aÅaÄıdaki yöntemden daha iyi sıkıÅtırma saÄlar.

    gzip -c dosya1 dosya2 > foo.gz

    Åayet birleÅik dosyaları daha iyi bir sıkıÅtırma için tekrar
    sıkıÅtırmak isterseniz:

    gzip -cd eski.gz | gzip > yeni.gz

    Åayet sıkıÅtırılmıŠbir dosya çeÅitli üyeler içeriyorsa, --list
    seçeneÄi ile bildirilen açılmıŠboyut ve CRC raporu sadece son üye
    için verilir. DiÄerlerini kapsamaz. Åayet bütün üyelerin açılmıÅ
    boyutuna ihtiyacınız varsa:

    gzip -cd dosya.gz | wc -c

    Ãoklu dosyalar ile tek bir arÅiv oluÅturmak istiyorsanız ve daha sonra
    bu dosyaları birbirinden baÄımsız olarak açılabilmesini
    istiyorsanız, tar veya zip gibi bir arÅivleyici kullanın. GNU tar
    yazılımı gzip'i baÅlatmak için -z seçeneÄine sahiptir. gzip, tar
    uygulamasına tamamlayıcı olarak geliÅtirilmiÅtir, onun yerini alacak
    bir uygulama deÄildir.


ORTAM DEÄÄ°ÅKENLERÄ°
    GZIP ortam deÄiÅkeni, gzip uygulaması için öntanımlı birkaç deÄer
    ihtiva eder. Bu deÄerler önce yorumlanır ve daha sonra komut
    satırından belirtilen parametreler tarafından deÄiÅtirilebilirler.
    ÃrneÄin:

    sh için:  GZIP="-8v --name"; export GZIP
    csh için: setenv GZIP "-8v --name"
    MSDOSiçin: set GZIP=-8v --name

    Vax/VMS'de ortam deÄiÅkeninin adı karıÅıklık yaratmamak için
    GZIP_OPT olarak geçer.


Ä°LGÄ°LÄ° BELGELER
    compact(1), compress(1), gzexe(1), pack(1), unzip(1), zcmp(1),
    zforce(1), zip(1), zmore(1), znew(1).

    gzip dosya biçimi P. Deutsch içinde GZIP dosya biçimi belirtimi
    sürüm 4.3 olarak Internet RFC 1952'de (Mayıs 1996) belirtilmiÅtir ve
    <ftp://ftp.isi.edu/in-notes/rfc1952.txt> adresinde bulunabilir. zip
    biçimi ise P. Deutsch içinde DEFLATE sıkıÅtırılmıŠveri biçimi
    belirtimi sürüm 1.3 olarak Internet RFC 1951'de (Mayıs 1996)
    belirtilmiÅtir ve <ftp://ftp.isi.edu/in-notes/rfc1951.txt> adresinde
    bulunabilir.


ÃIKIÅ DURUMU VE HATA Ä°LETÄ°LERÄ°
    ÃıkıŠdurumu normalde 0 dır, hata oluÅması durumunda 1 döner,
    uyarı oluÅması durumunda 2 döner.

    Usage: gzip [-cdfhlLnNrtvV19] [-S suffix] [file ...]
       Komut satırında geçersiz seçenekler tanımlandı.

    dosyaismi: not in gzip format
       gunzip'e argüman olarak verilen dosya, sıkıÅtırılmıŠbir
       dosya deÄil.

    dosyaismi: Corrupt input. Use zcat to recover some data.
       SıkıÅtırılmıŠdosya zarar görmüÅ. Hatanın verildiÄi
       noktaya kadar olan kısım Åu Åekilde kurtarılabilir:

       zcat dosyaismi > kurtarılan
    dosyaismi: compressed with xx bits, can only handle yy bits
       Dosya (LZW kullanılarak) bu makinedeki açma programının
       iÅleyebileceÄi bitlerden daha fazlasını kullanabilen bir
       uygulama ile sıkıÅtırılmıÅ. Dosyayı gzip ile tekrar
       sıkıÅtırın. Hem daha iyi sıkıÅtırma saÄlar, hem de daha
       az bellek kullanır.

    dosyaismi: already has .gz suffix -- no change
       Belirtilen dosyanın zaten sıkıÅtırılmıŠolduÄu kabul
       ediliyor. Dosyayı tekrar isimlendirin ve tekrar deneyin.

    dosyaismi already exists; do you wish to overwrite (y or n)?
       Mevcut dosyasının deÄiÅtirilmesini istiyorsanız "y" tuÅuna
       basın, istemiyorsanız "n" ye basın.

    gunzip: corrupt input
       Bir SIGSEGV çeliÅkisi saptandı. Girdi dosyası bozuk olabilir.

    xx.x% Percentage of the input saved by compression.
       SıkıÅtırma tarafından kaydedilmiÅ girdinin yüzdesi (sadece
       -v ve -l ile alakalıdır).

    -- not a regular file or directory: ignored
       Girdi dosyası normal bir dosya veya dizin deÄil ise (örneÄin,
       bir sembolik baÄ, soket, FIFO veya aygıt dosyası olabilir),
       dokunulmaz.

    -- has xx other links: unchanged
       Girdi dosyası baÄlara sahiptir; dokunulmadan geçildi. Daha
       fazla bilgi için ln(1)'e bakınız. Ãok sayıda baÄa sahip
       dosyaları sıkıÅtırmak için -f seçeneÄini kullanınız.

YETERSÄ°ZLÄ°KLER
    SıkıÅtırılmıŠveriyi bir teybe yazarken, genellikle, çıktıyı
    blok sınırına kadar sıfırlarla doldurmak gerekebilir. Veri
    okunduÄu ve bütün blok gunzip'e açılmak üzere gönderildiÄi zaman,
    gunzip sıkıÅtırılmıŠverinin ardında fazladan çöplük izi bulur
    ve öntanımlı olarak bir uyarı verir. Bu iletiyi atlamak için
    --quiet seçeneÄini kullanmanız gerekir. Bu seçenek GZIP ortam
    deÄiÅkeni vasıtası ile ayarlanabilir:

    sh için: GZIP="-q" tar -xfz --block-compress /dev/rst0
    csh için: (setenv GZIP -q; tar -xfz --block-compr /dev/rst0

    Yukarıdaki örnekte, gzip, GNU tar uygulaması tarafından, belirtilen
    -z seçeneÄi ile çalıÅtırılır. Teypler üzerinde okuma ve yazma
    için aynı boyda bloklar ayrılmıŠolduÄundan emin olun (tar'ın -b
    seçeneÄi ile). Bu örnek sizin tar uygulamasının GNU sürümünü
    kullandıÄınız kabul ederek verilmiÅtir.


YAZILIM HATALARI
    gzip biçimi, modulo 2^32 girdi boyutuna göre davranır, bu nedenle
    --list seçeneÄi, 4 GB veya daha büyük dosyakarın
    sıkıÅtırılmamıŠboyunu ve sıkıÅtırma oranını yanlıÅ
    raporlar. Daha büyük dosyaların gerçek boyutlarını tespit etmek
    için aÅaÄıdaki komutu kullanarak bu sorunun çevresinden
    dolanabilirsiniz:

    zcat dosya.gz | wc -c

    Åayet sıkıÅtırılmıŠdosya araÅtırılamayan bir ortam üzerinde
    ise, --list seçeneÄi boyut olarak -1 ve crc olarak ffffffff
    döndürür.

    Bazı çok istisnai durumlarda, --best seçeneÄi öntanımlı seviye
    -6'dan daha kötü bir sıkıÅtırma uygular. Bazı son derece gereksiz
    dosyalarda, compress, gzip'den daha iyi sıkıÅtırma saÄlar.


TELÄ°F HAKKI
    Telif Hakkı © 1998, 1999, 2001 Free Software Foundation, Inc.
    Telif Hakkı © 1992, 1993 Jean-loup Gailly

    Permission is granted to make and distribute verbatim copies of this
    manual provided the copyright notice and this permission notice are
    preserved on all copies.

    Permission is granted to copy and distribute modified versions of this
    manual under the conditions for verbatim copying, provided that the
    entire resulting derived work is distributed under the terms of a
    permission notice identical to this one.

    Permission is granted to copy and distribute translations of this
    manual into another language, under the above conditions for modified
    versions, except that this permission notice may be stated in a
    translation approved by the Foundation.


ÃEVÄ°REN
    Yalçın Kolukısa <yalcink01 (at) yahoo.com>, Ocak 2004

                                    gzip(1)