gzip

GZIP(1)           General Commands Manual          GZIP(1)NÃV
    gzip, gunzip, zcat - fájlok tömörÃtése vagy kicsomagolása

ÃTTEKINTÃS
    gzip [ -acdfhlLnNrtvV19 ] [-S suffix] [ név ... ]
    gunzip [ -acfhlLnNrtvV ] [-S suffix] [ név ... ]
    zcat [ -fhLV ] [ név ... ]

LEÃRÃS
    Gzip csökkenti a megnevezett fájlok méretét a Lempel-Ziv kódolás
    (LZ77) felhasználásával. Hacsak lehetséges, minden fájl egy .gz,
    kiretjesztésűvel lesz helyettesÃtve azonos tulajdonossal,
    engedélyekkel, elérési- és módosÃtási idÅkkel. (Az
    alapértelmezett kiterjesztés -gz VMS alatt, z MSDOS, OS/2 FAT,
    Windows NT FAT és Atari esetén.) Amennyiben nincs fájl megadva,
    vagy a fájlnév a "-" jel, a standard bemenetet tömörÃti a
    szabványos kimenetre.

    Gzip csak a szabályos fájlokat kÃsérli meg tömörÃteni. FÅként a
    szimbolikus kötéseket hagyja figyelmen kÃvül.

    Amennyiben a tömörÃtett fájlnév túl hosszú a fájlrendszernek
    gzip csonkolni fogja. Gzip csak a fájlnév 3 karakternél hosszabb
    részeit kÃsérli meg csonkolni. (A részeket pontok határolják.) Ha
    a név csak kis részekbÅl áll, a leghosszabb részeket csonkolja.
    Például ha a fájlnevek maximum 14 karakteresek lehetnek,
    gzip.msdos.exe tömörÃtett neve gzi.msd.exe.gz lesz. Olyan
    rendszereken, ahol nincs korlát a fájlnevek hosszára, nem történik
    csonkolás.

    Alapértelmezés szerint gzip megÅrzi az eredeti fájl nevét és
    idÅbélyegét (timestamp) a tömörÃtett fájlban. Ezeket akkor
    használja, ha a kicsomagolás (decompression) a -N opcióval
    történik. Ez akkor hasznos, ha a tömörÃtett fájl neve csonkolva
    volt, vagy az idÅbélyeg megváltozott egy fájlátvitel miatt.

    A tömörÃtett fájlok visszaállÃthatók eredeti formájukra a gzip -d
    vagy gunzip vagy zcat használatával. Ha a tömörÃtett fájlban
    elmentett eredeti név nem megfelelŠa fájlrendszernek, új, legális
    név meghatározása történik az eredeti alapján.

    Gunzip egy fájllistát kap a parancssoron keresztül, és minden .gz,
    -gz, .z, -z, _z vagy .Z végzÅdésű fájlt, illetve azokat, amelyek
    megfelelÅ mágikus számmal kezdÅdnek helyettesÃt a kitömörÃtett
    változatukkal az eredeti kiterjesztés nélkül. A gunzip program
    felismeri a .tgz és .taz speciális kiterjesztéseket, mint a .tar.gz
    illetve .tar.Z rövidÃtéseit. TömörÃtéskor gzip a .tgz
    kiterjesztést használja ha szükséges, ahelyett, hogy a .tar
    kiterjesztésű fájlok tömörÃtett nevét csonkolná.

    A gunzip program pillanatnyilag a gzip, zip, compress, compress -H vagy
    pack programok által tömörÃtett fájlokat tudja kicsomagolni. A
    bemenŠformátum érzékelése automatikus. Az elsŠkét esetben gunzip
    egy 32 bites CRC ellenÅrzést végez. A pack esetében gunzip a
    tömörÃtetlen hosszat ellenÅrzi. A standard compress formátum nem ad
    lehetÅséget az önellenÅrzésre. Ennek ellenére gunzip néha képes
    felismerni a rossz .Z fájlt. Ha egy .Z fájl kicsomagolása során
    hibaüzenet keletkezik, de a standard uncompress nem jelez semmit, az
    nem jelenti azt, hogy a tömörÃtett fájl korrekt volt. Ez többnyire
    az miatt van, hogy a standard uncompress nem ellenÅrzi a bemenetét,
    és vidáman generál összezagyvált kimenetet. A 'SCO compress -H'
    formátum (lzh tömörÃtési módszer) nem tartalmaz CRC-t, de megenged
    néhány önellenÅrzési lehetÅséget.

    A zip által létrehozott programokat csak akkor tudja a gunzip
    kicsomagolni, ha egyetlen tagja van, mely a 'deflation' módszerrel
    lett tömörÃtve. Ez a lehetÅség csak a tar.zip fájlok tar.gz-re
    alakÃtására ajánlott. Többtagú zip fájlok kicsomagolására az
    unzip alkalmas.

    Zcat azonos gunzip -c -vel. (Néhány rendszeren a zcat program gzcat
    néven lehet telepÃtve, hogy megvédjék a compress -re mutató eredeti
    kötést.) Zcat a parancssorból érkezŠfájllistát és a
    szabványos bemenetet is képes kicsomagolni, és a kicsomagolt
    adatokat a szabványos kimenetre Ãrja.

    A zcat program a megfelelŠmágikus számmal rendelkezŠfájlokat
    kicsomagolja, függetlenül a .gz meglététÅl.

    A gzip program a zip és PKZIP programok által is használt Lempel-Ziv
    kódolást használja. Az elért tömörÃtés mértéke a bemenet
    méretétÅl és az azonos stringek eloszlásától függ. Például egy
    tipikus szöveget, mint egy forráskód vagy angol szöveg, az eredeti
    méret 30-40%-ára tömörÃt össze. A tömörÃtés általában sokkal
    jobb, mint az LZW-vel ( compress ), a Huffman kódolással ( pack ),
    vagy az adaptÃv Huffman-kódolással ( compact ) érhetÅ el.

    A tömörÃtési folyamat mindig megtörténik, még akkor is, ha a
    tömörÃtett fájl kicsivel nagyobb, mint az eredeti. A legrosszabb
    eset néhány bájtos gzip fejléccel és 32K-nként 5 bájttal való
    méretnövekedést jelent, illetve 0.015%-os növekedési arányt nagy
    fájloknál. Ez általában nem jelenti több lemezblokk
    felhasználását. Gzip megÅrzi a feldolgozott fájlok módját,
    tulajdonosát és idÅbélyegeit.


OPCIÃK
    -a --ascii
       ASCII szöveg mód: a sorvégjeleket a helyi szokásoknak
       megfelelÅen alakÃtja. Ez az opció csak néhány nem-Unix
       rendszeren támogatott. MSDOS esetén a CR+LF jelbÅl LF lesz
       tömörÃtéskor, LF-bÅl pedig CR+LF kicsomagoláskor.

    -c --stdout --to-stdout
       A kimenetet a szabványos kimenetre Ãrja, az eredeti fájlokat
       változatlanul hagyja. Több bemenŠfájl esetén a kimenet
       függetlenül tömörÃtett tagok sorozata lesz. Jobb tömörÃ‐
       tést lehet elérni a bemeneti fájlok tömörÃtés elÅtti
       összekapcsolásával.

    -d --decompress --uncompress
       Kicsomagolás (decompress).

    -f --force
       A tömörÃtés vagy kicsomagolás erÅltetése még akkor is, ha
       a fájlnak többszörös kötései vannak, vagy a megfelelÅ
       fájl már létezik, vagy a tömörÃtett adatot terminálról
       olvassa vagy oda Ãrja a program. Ha a bemeneti adatok nem
       felismerhetÅk a gzip -nek és ha a '--stdout' opció is adott, a
       bemenŠadatokat változás nélkül a szabványos kimenetre
       másolja. Ilyenkor zcat ugyanúgy viselkedik, mint cat. Ha -f
       nincs megadva és nem a háttérben fut a program, gzip
       visszakérdez, hogy a már létezÅ fájlok felülÃrhatók-e.

    -h --help
       SegÃtÅ információkat Ãr ki, majd kilép.

    -l --list
       Minden tömörÃtett fájlra listát készÃt a következÅ
       mezÅkkel:

         compressed size: a tömörÃtett fájl mérete
         uncompressed size: a tömörÃtetlen fájl mérete
         ratio: tömörÃtési arány (0.0% ha ismeretlen)
         uncompressed_name: a tömörÃtetlen fájl neve

       Az 'uncompressed size' mezŠértéke -1 a nem gzip formátumú
       fájokra, mint pl. a tömörÃtett .Z fájlok. Egy ilyen fájl
       tömörÃtetlen méretének meghatározására használhatjuk pl.
       a következŠparancsot:

         zcat file.Z | wc -c

       A -l opciót együtt használva a --verbose-zal a következÅ
       mezÅk is megjelennek:

         method: tömörÃtési módszer
         crc: a tömörÃtetlen adatok 32 bites CRC értéke
         date & time: a tömörÃtetlen fájlok idÅbélyege

       Pillanatnyilag a támogatott tömörÃtési módszerek: deflate,
       compress, lzh (SCO compress -H) és pack. A crc értéke
       ffffffff lesz nem gzip formátumú fájlokra.

       A --verbose használata esetén a méretek és a tömörÃtési
       arányok összegzése is kiÃródik, hacsaknem van ismeretlen
       méret. A --quiet opcióval a cÃm és az összegzés nem kerül
       kijelzésre.

    -L --license
       Kijelzi a gzip engedélyeit és kilép.

    -n --no-name
       TömörÃtéskor nem menti el az eredeti fájl nevét és
       idÅbélyegét. (Az eredeti név mindig elmentÅdik, ha a nevet
       csonkolni kellett.) Kicsomagoláskor nem állÃtja vissza az
       eredeti fájlnevet, azaz csak a gzip fájlvégzÅdését távlÃ‐
       tja el, és nem állÃtja vissza az idÅbélyegeket, hanem a
       tömörÃtett fájléból másolja.

    Ez az opció kicsomagoláskor alapértelmezett.

    -N --name
       TömörÃtéskor mindenképpen elmenti az eredeti fájlnevet és
       idÅbélyeget. (Alapértelmezett.) Kicsomagoláskor az eredeti
       fájlnevet és idÅbélyeget állÃtja vissza. Ez az opció olyan
       rendszereken hasznos, ahol a fájlnevek hossza korlátos, vagy
       az idÅbélyeg elveszett egy fájlátvitel során.

    -q --quiet
       Elhagyja a figyelmeztetéseket.

    -r --recursive
       RekurzÃvan végigmegy a könyvtárstruktúrán. Ha a
       parancssorban megadott fájlnevek könyvtárakat is
       tartalmaznak, gzip bemegy a könyvtárba és tömörÃti (illetve
       gunzip kicsomagolja) az ott talált fájlokat.

    -S .suf --suffix .suf
       A .suf fájlnév-végzÅdést használja .gz helyett. Bármilyen
       végzÅdés használható, de .z és .gz-tÅl különbözÅ
       használata nem ajánlott más rendszerekre való esetleges
       átvitel esetén. Ãres végzÅdés esetén gunzip megpróbál
       minden adott fájlt kicsomagolni a végzÅdéstÅl függetlenül.
       Pl. a következŠparancs az aktuális könyvtár minden
       fájlját megpróbálja kicsomagolni:

         gunzip -S "" *    (*.* MSDOS esetén)

       A gzip korábbi verziói a .z végzÅdést használták. Ez
       azért lett megváltoztatva, hogy ne legyen keveredés a
       pack(1). programmal.

    -t --test
       Teszteli a tömörÃtett fájl épségét (integrity).

    -v --verbose
       BÅbeszédű üzemmód. Kijelzi az összes tömörÃtett vagy
       kicsomagolt fájl tömörÃtési arányát és nevét.

    -V --version
       Kijelzi a program verziószámát és a fordÃtási opciókat,
       majd kilép.

    -# --fast --best
       A tömörÃtés sebességét szabályozza a #, számmal, ahol -1
       vagy --fast a leggyorsabb, de kisebb tömörÃtésű tömörÃ‐
       tési módszert jelöli, és -9 vagy --best a leglassabb, de
       legjobban tömörÃtÅ módszert. Alapértelmezés: -6 között.

HALADÃ HASZNÃLAT
    Több tömörÃtett fájl összekapcsolható. Ebben az esetben gunzip
    minden tagot egyszer csomagol ki. Pl.:

       gzip -c file1 > foo.gz
       gzip -c file2 >> foo.gz

    majd
       gunzip -c foo

    egyenértékű ezzel:

       cat file1 file2

    A .gz fájl egyik tagjának sérülésekor a többi tag még
    visszaállÃtható, ha a sérült részt eltávolÃtjuk.

    Jobb tömörÃtés érhetÅ el, ha az összes tagot egyszerre tömörÃ‐
    tjük. Pl.

       cat file1 file2 | gzip > foo.gz

    jobban tömörÃt, mint

       gzip -c file1 file2 > foo.gz

    Ha összefűzött fájlokat újra akarunk tömörÃteni nagyobb
    tömörség elérése miatt, csinálhatjuk a következŠmódon:

       gzip -cd old.gz | gzip > new.gz

    Ha a tömörÃtett fájl több tagból áll, a tömörÃtetlen méret és
    a CRC adat, amit a --list opció kijelez, csak az utolsó tagra
    vonatkozik. Ha mindegyik tag tömörÃtetlen méretére kÃváncsiak
    vagyunk, használhatjuk a következŠparancsot:

       gzip -cd file.gz | wc -c

    Amennyiben egyetlen olyan archÃv fájlt akarunk készÃteni, mely több,
    egymástól függetlenül kicsomagolható tagból áll, valamilyen
    archiváló programot kell használnunk, mint pl. a tar, vagy a zip. A
    GNU tar támogatja a -z opciót, mely esetén magától meghÃvja a
    gzip-et. A gzip Ãgy kiegészÃti, és nem helyettesÃti a tar-t.

KÃRNYEZET
    A GZIP környezeti változó a gzip alapértelmezett opcióit
    tartalmazhatja. ElÅször ezek az opciók kerülnek értelmezésre, de a
    parancssor paramétereivel felülbÃrálhatók. Pl.:

       sh esetén:  GZIP="-8v --name"; export GZIP
       csh esetén:  setenv GZIP "-8v --name"
       MSDOS esetén: set GZIP=-8v --name

    Vax/VMS alatt a környezeti változö neve GZIP_OPT, hogy elkerüljük
    a konfliktust a környezeti változó és a programhÃvás közti
    konfliktust.

LÃSD MÃG
    znew(1), zcmp(1), zmore(1), zforce(1), gzexe(1), zip(1), unzip(1),
    compress(1), pack(1), compact(1)

DIAGNOSZTIKA
    A normál kilépési állapot 0, hiba esetén 1, figyelmeztetés
    esetén 2.

    Az angol változat lehetséges hibaüzenetei és figyelmeztetései:

    Usage: gzip [-cdfhlLnNrtvV19] [-S suffix] [file ...]
        A parancssorban érvényetelen opciók kerültek megadásra.
    file: not in gzip format
        A gunzip -nek átadott fájl nem tömörÃtett, vagy ismeretlen
        formátumú.
    file: Corrupt input. Use zcat to recover some data.
        A tömörÃtett fájl megsérült. A hiba pontjáig az adatok
        visszaállÃthatók a következÅ paranccsal:
            zcat file > recover
    file: compressed with xx bits, can only handle yy bits
        File egy olyan LZW-t használó programmal lett tömörÃtve,
        amely több bitet használt, mint az aktuális gép
        kicsomagoló kódja. Célszerű újratömörÃteni a fájlt
        gzip-pel, ami jabban tömörÃt és kevesebb memóriát
        használ.
    file: already has .gz suffix -- no change
        A fájl feltételezhetÅen már tömörÃtve van, mert
        kiterjesztése .gz . Ha mégsem tömörÃtett, át kell nevezni,
        majd újra próbálkozni.
    file already exists; do you wish to overwrite (y or n)?
        Válaszolj "y"-t, ha azt akarod, hogy a kimeneti fájl felülÃ‐
        rja az eredetit, különben "n"-t.
    gunzip: corrupt input
        A program "SIGSEGV violation"-t detektált, ami általában
        sérült bemeneti fájlt jelent.
    xx.x%
        A tömörÃtés által megtakarÃtott terület aránya
        százalékokban. ( -v és -l opciók esetén érvényes.)
    -- not a regular file or directory: ignored
        Amikor a bemeneti fájl nem szabályos fájl vagy könyvtár
        (hanem pl. szimbolikus kötés, socket, FIFO, eszközfájl), a
        gzip változatlanul hagyja. -- has xx other links: unchanged
            A bemeneti fájlnak kötései vannak, a gzip
            változatlanul hagyja. Lásd még: ln(1) használatát
            a bÅvebb információkért. Használd a -f opciót a
            többszörösen kötött fájlok tömörÃtéséhez.

FIGYELMEZTETÃSEK
    TömörÃtett adatok szalagra Ãrásakor általában szükséges a
    kimenet feltöltése nullákkal a blokkhatár eléréséig. Az adatok
    olvasásakor a teljes blokk átadásra kerül a gunzip programnak
    kicsomagolásra, de gunzip érzékeli, hogy valamilyen szemét követi
    a tömörÃtett adatokat, ami alapértelmezés szerint
    figyelmeztetéshez vezet. A fugyelmezetetés elhagyásához a --quiet
    opció használható. Ezt a GZIP környezeti változóban is beállÃ‐
    thatjuk:
     sh esetén: GZIP="-q" tar -xfz --block-compress /dev/rst0
     csh esetén: (setenv GZIP -q; tar -xfz --block-compr /dev/rst0

    A fenti példában a gzip-et a GNU tar hÃvja meg a -z opció miatt.
    Legyünk biztosak, hogy azonos blokkméret (a tar -b opciója) lett az
    olvasáskor és az Ãráskor is használva. (Természetesen ez a példa
    a GNU tar használatát feltételezte.)

HIBÃK
    A --list opció rossz méretet jelez 2 gigabájt felett. A --list
    opció -1 -et ad meg méretnek és ffffffff -et CRC-nek ha a tömörÃ‐
    tett fájl nem elérhetŠadathordozón van.

    Néhány ritka esetben a --best opció rosszab tömörÃtést ad, mint
    az alapértelmezett tömörÃtési szint. Néhány nagyon redundáns
    fájl esetén compress jobban tömörÃt, mint gzip.

MAGYAR FORDÃTÃS
    Horváth András <horvatha@rs1.szif.hu>                                    GZIP(1)