help2man

HELP2MAN(1)        Käyttäjän sovellukset        HELP2MAN(1)NIMI
    help2man - luo yksinkertainen man-sivu

YLEISKATSAUS
    help2man [VALITSIMET]... OHJELMA

KUVAUS
    âhelp2manâ luo man-sivun â--helpâ- ja â--versionâ-tulosteista.

    -n, --name=MERKKIJONO
       kuvaus kappaleeseen NIMI

    -s, --section=LUOKKA
       manuaalisivun luokan numero (1, 6, 8)

    -m, --manual=TEKSTI
       manuaalin nimi (Käyttäjän sovellukset, ...)

    -S, --source=TEKSTI
       ohjelman lähde (FSF, Debian, ...)

    -L, --locale=MERKKIJONO
       valitse maa-asetusto (oletus on "C")

    -i, --include=TIEDOSTO
       sisällytä materiaali TIEDOSTOsta

    -I, --opt-include=TIEDOSTO
       sisällytä materiaali TIEDOSTOsta mikäli se on olemassa

    -o, --output=TIEDOSTO
       kirjoita tuloste TIEDOSTOon

    -p, --info-page=MERKKIJONO
       Texinfo-manuaalin nimi

    -N, --no-info
       jätä pois viittaus Texinfo-manuaaliin

    -l, --libtool
       jätä pois âlt-â ohjelman nimestä

    --help näytä tämä ohje ja poistu

    --version
       tulosta versiotiedot ja poistu

    OHJELMAn tulee hyväksyä sekä â--helpâ- että â--versionâ-valitsimet,
    mutta vaihtoehtoiset valitsimet voi määrittää valitsimilla:

    -h, --help-option=MERKKIJONO
       ohjevalitsin

    -v, --version-option=MERKKIJONO
       versiotietovalitsin

    --version-string=MERKKIJONO
       versiotieto

    --no-discard-stderr
       sisällytä vakiovirhetuloste jäsennettäessä tulostetta

    Lähetä ilmoitukset ohjelmistovioista (englanniksi) osoitteeseen
    <bug-help2man@gnu.org>.

SISÃLLYTÃ TIEDOSTOJA
    Lisämateriaalia voi sisällyttää luotavaan tulosteeseen valitsimilla
    --include ja --opt-include. Muoto on yksinkertainen:

      [kappale]
      teksti

      /hakuehto/
      teksti

    Kappaleita puhdasta *roff-tekstiä lisätään tulosteeseen joko kun
    alkaa [kappale] (kirjainkoko merkitsevä) tai sellaisen kappaleen
    jälkeen, joka täsmää säännölliseen lausekkeeseen

    /hakuehto/.

    Hakuehdoissa käytetään Perlin säännöllisten lausekkeiden
    syntaksia, ja niiden perässä voi olla i, s tai m muuntimet (katso
    perlre(1)).

    Rivit ennen ensimmäistä kappaletta tai hakuehtoa, jotka alkavat "-",
    käsitellään valitsimina. Kaikki muu ohitetaan, joten ne voivat olla
    käyttäjän kommentteja, RCS-avainsanoja ja muuta sellaista.

    Kappaleiden tulostusjärjestys on:

      NIMI
      YLEISKATSAUS
      KUVAUS
      VALITSIMET
      muut
      YMPÃRISTÃ
      TIEDOSTOT
      ESIMERKKEJÃ
      TEKIJÃ
      VIRHEISTÃ ILMOITTAMINEN
      TEKIJÃNOIKEUDET
      KATSO MYÃS

    Kappale [NIMI] tai [YLEISKATSAUS], joka löytyy sisällytystiedostosta,
    korvaa muutoin automaattisesti tuotettavan osan (vaikka tämänkin voi
    korvata --name -valitsimella tarvittaessa).

    Muut kappaleet aloittavat automaattisesti tuotetun tulosteen aiemmin
    mainituille vakiokappaleille, tai ne sisällytetään kohtaan muut
    samassa järjestyksessä kuin ne esiintyvät sisällytystiedostossa.

    Tekstin sijaintia kappaleen sisällä voidaan eksplisiittisesti
    pyytää käyttäen syntaksia [<kappale], [=kappale] tai [>kappale]
    lisätekstin sijoittamiseksi vastaavasti oletustuloksen eteen, sijalle,
    tai jälkeen.

SAATAVUUS
    Tuorein versio tästä sovelluksesta on saatavilla verkossa
    osoitteesta:

      ftp://ftp.gnu.org/gnu/help2man/

TEKIJÃ
    Kirjoittanut Brendan O'Dea <bod@debian.org>

TEKIJÃNOIKEUDET
    Copyright © 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2009,
    2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2020 Free Software
    Foundation, Inc. Tämä on vapaa ohjelmist; katsokaa kopiointiehdot
    lähdekoodista. Takuuta EI OLE; ei edes KAUPALLISESTI HYVÃKSYTTÃVÃSTÃ
    LAADUSTA tai SOPIVUUDESTA TIETTYYN TARKOITUKSEEN.

KATSO MYÃS
    Ohjelman help2man täydellinen dokumentaatio ylläpidetään Texinfo-
    manuaalissa. Mikäli ohjelmat info ja help2man on täysin asennettu,
    komennon info help2man

    pitäisi antaa täydellinen manuaali luettavaksi.GNU help2man 1.47.15       huhtikuu 2020           HELP2MAN(1)