help2man

HELP2MAN(1)           Các câu lá»nh          HELP2MAN(1)TÃN
    help2man - tạo má»t trang hÆ°á»ng dẫn dạng man kiá»u ÄÆ¡n giản

TÃM TẮT
    help2man [TÃY_CHá»N]⦠TÃN-Lá»NH

Mà TẢ
    âhelp2manâ tạo má»t trang hÆ°á»ng dẫn dá»±a trên kết xuất từ
    tùy chá»n â--helpâ (trợ giúp) và â--versionâ (phiên bản).

    -n, --name=CHUá»I
       mô tả cho Äoạn vÄn TÃN (NAME)

    -s, --section=PHẦN
       sá» thứ tá»± phần cho trang hÆ°á»ng dẫn (1, 6, 8)

    -m, --manual=TÃN
       tên của trang hÆ°á»ng dẫn (User Commands, â¦)

    -S, --source=TEXT
       nguá»n của chÆ°Æ¡ng trình (FSF, Debian, â¦)

    -L, --locale=CHUá»I
       chá»n miá»n Äá»a phÆ°Æ¡ng (mặc Äá»nh "C"; Äá»i vá»i tiếng
       Viá»t thì là âvi_VN.UTF-8â)

    -i, --include=Tá»P
       bao gá»m dữ liá»u từ táºp tin nà y

    -I, --opt-include=Tá»P
       bao gá»m dữ liá»u từ táºp tin nà y nếu có

    -o, --output=Tá»P
       gá»i kết xuất cho táºp tin nà y

    -p, --info-page=TÃN
       tên của trang hÆ°á»ng dẫn loại Texinfo

    -N, --no-info
       thu há»i cái chá» tá»i trang hÆ°á»ng dẫn Texinfo

    -l, --libtool
       loại trừ âlt-â từ tên của chÆ°Æ¡ng trình

    --help hiá»n thá» trợ giúp nà y, sau Äó thoát

    --version
       hiá»n thá» sá» thứ tá»± phiên bản, sau Äó thoát

    TÃN-Lá»NH có thá» chấp nháºn hai tùy chá»n â--helpâ và â--versionâ
    và sản sinh kết xuất qua Äầu ra tiêu chuẩn (stdout) mặc
    dù cÅ©ng có thá» ghi rõ thêm tùy chá»n:

    -h, --help-option=CHUá»I
       chuá»i là tùy chá»n trợ giúp

    -v, --version-option=CHUá»I
       chuá»i là tùy chá»n phiên bản

    --version-string=CHUá»I
       chuá»i phiên bản

    --no-discard-stderr
       bao gá»m cả kết xuất từ Äầu ra lá»i tiêu chuẩn khi
       phân tÃch cú pháp của kết xuất tùy chá»n

    Thông báo lá»i nà o cho <bug-help2man@gnu.org>. Thông báo lá»i
    dá»ch cho <translation-team-vi@lists.sourceforge.net>.

    Bản quyá»n (C) 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005,
    2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2020 TỠchức
    Phần má»m Tá»± do. Äây là phần má»m miá»n phÃ; xem trong mã
    nguá»n Äá» biết các Äiá»u khoản vá» sao chép. Äây KHÃNG bảo
    hà nh; tháºm chà còn có thá» BÃN ÄƯỢC hay PHà HỢP Vá»I MỤC
    ÄÃCH ÄẶC THÃ.

TẬP TIN BAO Gá»M
    CÅ©ng có thá» bao gá»m dữ liá»u bá» sung trong kết xuất, dùng
    tùy chá»n --include --opt-include Có má»t Äá»nh dạng ÄÆ¡n
    giản:

      [phần]
      vÄn bản

      /mẫu/
      vÄn bản

    Khá»i vÄn bản Äá»nh dạng *roff Äúng nguyên vÄn Äược chèn và o
    kết xuất hoặc á» Äầu của phần [phần] (không phân biá»t
    chữ hoa/thÆ°á»ng), hoặc Äẳng sau má»t Äoạn vÄn tÆ°Æ¡ng ứng
    vá»i mẫu /mẫu/.

    Mẫu chấp nháºn cú pháp của biá»u thức chÃnh quy Perl, vÃ
    cÅ©ng cho phép dấu sá»a Äá»i i, s hay m (xem perlre(1)).

    Dòng nà o Äứng trÆ°á»c phần Äầu tiên hoặc mẫu bắt Äầu
    vá»i â-â thì Äược xá» lý dÆ°á»i dạng tùy chá»n. Dữ liá»u
    khác (nếu có) bỠbỠqua mà không xuất chi tiết, và có
    thá» Äược sá» dụng là m ghi chú, từ khóa RCS và những thứ
    tương tự thế.

    Thứ tá»± xuất phần (Äã Äược bao gá»m):

      TÃN
      TÃM TẮT
      Mà TẢ
      TÃY CHá»N
      khác
      MÃI TRƯá»NG
      TẬP TIN
      Và DỤ
      TÃC GIẢ
      THÃNG BÃO Lá»I
      BẢN QUYá»N
      XEM THÃM

    Bất cứ phần [NAME] hoặc [SYNOPSIS] nà o xuất hiá»n trong táºp
    tin bao gá»m thì thay thế kết xuất tá»± Äá»ng tạo (dù bạn
    vẫn còn có dá»p ghi Äè lên phần tiá»n nhiá»m bằng: --name
    nếu cần).

    NAME: TÃN SYNOPSIS: TÃM TẮT

    Các phần khác Äược thêm và o Äầu của kết xuất tá»±
    Äá»ng sản sinh cho những phần tiêu chuẩn ÄÆ°a ra trên, hoặc
    Äược bao gá»m tại khác (bên trên) theo thứ tá»± gặp trong
    táºp tin bao gá»m.

    Thay thế phần chữ trong âphầnâ có thá» yêu cầu rõ rà ng
    bằng cách sỠdụng cú pháp [<phần], [=phần] hay [>phần]
    bá» xung thêm chữ và o trÆ°á»c, thay thế và o chá» Äó, hay sau
    của kết xuất mặc Äá»nh tÆ°Æ¡ng ứng.

TÃNH SẴN SÃNG
    Phiên bản má»i nhất của bản phân phá»i nà y có thá» tải
    vỠtừ:

      ftp://ftp.gnu.org/gnu/help2man/

TÃC GIẢ
    Viết bá»i Brendan O'Dea <bod@debian.org>

XEM THÃM
    Tà i liá»u hÆ°á»ng dẫn Äầy Äủ vá» help2man Äược bảo trì
    dÆ°á»i dạng má»t sá» tay Texinfo. Nếu chÆ°Æ¡ng trình info help2man Äược cà i Äặt Äúng á» Äá»a chá» của bạn thì câu
    lá»nh

       info help2man

    nên cho phép bạn truy cáºp Äến toà n bá» sá» tay.GNU help2man 1.47.15       Tháng 4 2020           HELP2MAN(1)