help2man

HELP2MAN(1)         Polecenia użytkownika         HELP2MAN(1)NAZWA
    help2man - generowanie prostej strony podrÄcznika

SKÅADNIA
    help2man [OPCJA]... PROGRAM

OPIS
    `help2man' generuje stronÄ podrÄcznika z wyjÅcia `--help' i
    `--version'.

    -n, --name=ÅAÅCUCH
       opis akapitu NAZWA

    -s, --section=SEKCJA
       numer sekcji dla strony podrÄcznika (1, 6, 8)

    -m, --manual=TEKST
       nazwa podrÄcznika (Polecenia użytkownika, ...)

    -S, --source=TEKST
       pochodzenie programu (FSF, Debian, ...)

    -L, --locale=ÅAÅCUCH
       ustawienie lokalizacji (domyÅlnie "C")

    -i, --include=PLIK
       doÅÄczenie materiaÅu z `PLIKU'

    -I, --opt-include=PLIK
       doÅÄczenie materiaÅu z `PLIKU', jeÅli takowy istnieje

    -o, --output=PLIK
       zapisanie wyjÅcia do `PLIKU'

    -p, --info-page=TEKST
       nazwa podrÄcznika Texinfo

    -N, --no-info
       pominiÄcie wskazania do podrÄcznika Texinfo

    -l, --libtool
       pominiÄcie `lt-' z nazwy programu

    --help wyÅwietlenie tego opisu i zakoÅczenie pracy

    --version
       wyÅwietlenie numeru wersji i zakoÅczenie pracy

    PROGRAM powinien przyjmowaÄ opcje `--help' oraz `--version' i wypisywaÄ
    informacje na standardowe wyjÅcie, aczkolwiek można podaÄ alternatywne
    sposoby dziaÅania przy pomocy:

    -h, --help-option=ÅAÅCUCH
       ÅaÅcuch opcji pomocy

    -v, --version-option=ÅAÅCUCH
       ÅaÅcuch opcji wersji

    --version-string=ÅAÅCUCH
       ÅaÅcuch wersji

    --no-discard-stderr
       doÅÄczenie stderr przy analizie wyjÅcia

DOÅÄCZANE PLIKI
    Do generowanego pliku można doÅÄczyÄ dodatkowy materiaÅ przy pomocy
    opcji --include i --opt-include. Format jest prosty:

      [sekcja]
      tekst

      /wzorzec/
      tekst

    Bloki sformatowanego tekstu *roff sÄ wstawiane do wyjÅcia na poczÄtku
    podanej [sekcji] (bez rozróżniania wielkoÅci liter) lub po akapicie
    pasujÄcym do /wzorca/.

    Wzorce zapisuje siÄ przy użyciu skÅadni perlowych wyrażeÅ regularnych
    i można je zakoÅczyÄ modyfikatorami i, s lub m (patrz perlre(1)).

    Linie przed pierwszÄ sekcjÄ lub wzorzec zaczynajÄcy siÄ od `-' sÄ
    przetwarzane jako opcje. CaÅa reszta jest po cichu ignorowana i może
    byÄ używana jako komentarze, sÅowa kluczowe RCS itp.

    KolejnoÅÄ sekcji na wyjÅciu to:

      NAZWA
      SKÅADNIA
      OPIS
      OPCJE
      inne
      ÅRODOWISKO
      PLIKI
      PRZYKÅADY
      AUTOR
      ZGÅASZANIE BÅÄDÃW
      COPYRIGHT
      ZOBACZ TAKŻE

    Każda sekcja [nazwa] lib [skÅadnia] wystÄpujÄca w pliku doÅÄczanym
    zastÄpuje to, co zostaÅoby automatycznie wyprodukowane (aczkolwiek
    można w razie potrzeby obejÅÄ to zachowanie przez --name ).

    Inne sekcje sÄ doÅÄczane do automatycznie generowanego wyjÅcia w
    przypadku standardowych, wyżej wymienionych sekcji lub wÅÄczane w
    miejscu inne (jak wyżej) w kolejnoÅci, w jakiej wystÄpiÅy w doÅÄczanym
    pliku.

    Umieszczenie tekstu wewnÄtrz sekcji może byÄ explicite wymuszone
    poprzez użycie skÅadni: [<sekcja], [=sekcja] lub [>sekcja] w celu
    umieszczenia dodatkowego tekstu odpowiednio przed, zamiast lub za
    domyÅlnym wyjÅciem.

DOSTÄPNOÅÄ
    Najnowsza wersja tego oprogramowania jest dostÄpna pod:

      ftp://ftp.gnu.org/gnu/help2man/

AUTOR
    Program napisaÅ Brendan O'Dea <bod@debian.org>

ZGÅASZANIE BÅÄDÃW
    BÅÄdy prosimy zgÅaszaÄ na adres <bug-help2man@gnu.org>.

COPYRIGHT
    Copyright © 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2009,
    2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2020 Free Software
    Foundation, Inc.
    Ten program jest wolnodostÄpny; warunki kopiowania sÄ opisane w
    źródÅach. Autorzy nie dajÄ Å»ADNYCH gwarancji, w tym również
    gwarancji PRZYDATNOÅCI DO SPRZEDAÅ»Y LUB DO KONKRETNYCH CELÃW.

ZOBACZ TAKŻE
    PeÅna dokumentacja dla programu help2man jest utrzymywana jako
    podrÄcznik Texinfo. JeÅli programy info oraz help2man sÄ wÅaÅciwie
    zainstalowane, polecenie

       info help2man

    powinno udostÄpniÄ kompletny podrÄcznik.GNU help2man 1.47.15       kwietnia 2020           HELP2MAN(1)