help2man

HELP2MAN(1)          KorisniÄke naredbe          HELP2MAN(1)IME
    help2man - napravi jednostavnu stranicu priruÄnika

PREGLED
    help2man [OPCIJA]... IZVRÅ NADATOTEKA

OPIS
    âhelp2manâ koristi ispis opcija â--helpâ i â--versionâ za izradu
    stranice priruÄnika.

    -n, --name=NIZ
       opis za odlomak IME

    -s, --section=SKUPINA
       broj skupine za stranicu priruÄnika (1, 6, 8)

    -m, --manual=TEKST
       ime priruÄnika (KorisniÄke naredbe, ...)

    -S, --source=TEKST
       izvor programa (FSF, Debian, ...)

    -L, --locale=NIZ
       izaberi lokalne postavke (zadano "C")

    -i, --include=DATOEKA
       ukljuÄi materijal iz âDATOTEKEâ

    -I, --opt-include=DATOTEKA
       ukljuÄi materijal iz âDATOTEKEâ ako postoji

    -o, --output=DATOTEKA
       spremi izlaz u âDATOTEKUâ

    -p, --info-page=TEKST
       ime Texinfo priruÄnika

    -N, --no-info
       izostavi pokazivaÄ na Texinfo priruÄnik

    -l, --libtool
       iskljuÄi âlt-â iz imena programa

    --help ispiÅ¡i ovu pomoÄ, zatim izaÄi

    --version
       ispiÅ¡i broj inaÄice, zatim izaÄi

    IZVRÅ NADATOTEKA bi trebala prihvaÄati opcije â--helpâ i â--versionâ te
    ispisati rezultat na standardni izlaz iako se mogu navesti alternative:

    -h, --help-option=NIZ
       niz opcije pomoÄi

    -v, --version-option=NIZ
       niz opcije inaÄice

    --version-string=NIZ
       niz inaÄice

    --no-discard-stderr
       ukljuÄi standardni izlaz za greÅ¡ke pri obradi izlaza opcija

UKLJUÄI DATOTEKE
    Dodatni materijali mogu se ukljuÄiti u napravljeni izlaz opcijama
    --include i --opt-include Oblik je jednostavan:

      [odjeljak]
      tekst

      /uzorak/
      tekst

    Blokovi doslovnog *roff teksta umeÄu se u izlaz ili na poÄetku zadanog
    [odjeljka] (veliÄina slova nevažna), ili nakon odlomka koji odgovara
    /uzorku/.

    Uzorci koriste Perl sintaksu regularnih izraza i nakon njih mogu
    slijediti i, s ili m modifikatori (pogledajte perlre(1)).

    Retci prije prvog odjeljka ili uzorka koji poÄinju s â-â se obraÄuju
    kao opcije. Sve ostalo se prešutno zanemaruje i može se koristiti za
    komentare, RCS kljuÄne rijeÄi i sliÄno.

    Izlazni redoslijed skupina (za one ukljuÄene):

      IME
      PREGLED
      OPIS
      OPCIJE
      ostalo
      OKOLINA
      DATOTEKE
      PRIMJERI
      AUTOR
      PRIJAVA GREÅ AKA
      COPYRIGHT
      TAKOÄER POGLEDAJTE

    Bilo koja [IME] ili [PREGLED] skupina koja se pojavljuje u ukljuÄenoj
    datoteci Äe zamijeniti ono Å¡to bi se automatski stvorilo (iako to joÅ¡
    uvijek možete zaobiÄi s --name ako je potrebno).

    Ostale skupine se dodaju prije automatski stvorenog izlaza za
    standardne gore prikazane skupine ili se dodaju u ostalo (iznad)
    redoslijedom kojim su pronaÄene u ukljuÄenoj datoteci.

    Placement of the text within the section may be explicitly requested by
    using the syntax [<section], [=section] or [>section] to place the
    additional text before, in place of, or after the default output
    respectively.

DOSTUPNOST
    Najnovija inaÄica ove distribucije je dostupna na internetu na:

      ftp://ftp.gnu.org/gnu/help2man/

AUTOR
    Napisao Brendan O'Dea <bod@debian.org>

PRIJAVA GREÅ AKA
    Prijavite greške na <bug-help2man@gnu.org>.

COPYRIGHT
    Copyright © 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2009,
    2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2020 Free Software
    Foundation, Inc.
    Ovo je slobodan softver, pogledajte kod za upute o kopiranju. NEMA
    jamstava, Äak ni za TRGOVINSKU PRIKLADNOST ili ODGOVARANJE ODREÄENOJ
    SVRSI.

TAKOÄER POGLEDAJTE
    Potpuna dokumentacija za help2man se održava kao Texinfo priruÄnik.
    Ako su programi info i help2man pravilno instalirani na vašem sustavu,
    naredbom

       info help2man

    biste trebali dobiti pristup potpunom priruÄniku.GNU help2man 1.47.15       travnja 2020           HELP2MAN(1)