hier

HIER(7)        PodrÄcznik programisty linuksowego        HIER(7)NAZWA
    hier - Opis systemowej hierarchii plików

OPIS
    Typowy system linuksowy zawiera, miÄdzy innymi, nastÄpujÄce katalogi:

    /   Katalog nadrzÄdny. Od niego to zaczyna siÄ caÅe drzewo.

    /bin  Ten katalog zawiera programy wykonywalne potrzebne w trybie
       pojedynczego użytkownika oraz do podniesienia i naprawienia
       systemu.

    /boot Zawiera statyczne pliki dla boot loadera. Ten katalog zawiera
       tylko pliki potrzebne podczas procesu bootowania. Instalator
       mapowania i pliki konfiguracyjne powinny trafiÄ do /sbin i /etc.

    /dev  Pliki urzÄdzeÅ albo specjalne, odnoszÄce siÄ do urzÄdzeÅ
       fizycznych. Zobacz mknod(1).

    /dos  JeÅli w twoim komputerze istnieje jednoczeÅnie MS-DOS i Linux,
       to jest typowe miejsce montowania systemu plików DOSa.

    /etc  Zawiera pliki konfiguracyjne lokalne dla maszyny. Niektóre
       wiÄksze pakiety programów, jak X11, mogÄ mieÄ swoje wÅasne
       katalogi poniżej etc. Pliki konfiguracyjne dla caÅego systemu
       można umieÅciÄ tu lub w /usr/etc. Niemniej jednak, programy
       powinny zawsze szukaÄ tych plików w /etc, a Ty możesz umieÅciÄ
       linki do nich w /usr/etc.

    /etc/opt
       Pliki konfiguracyjne dodatkowych aplikacji instalowanych w /opt
       specyficzne dla maszyny.

    /etc/sgml
       Tan katalog zawiera pliki konfiguracyjne dla SGML-a i XML-a
       (opcjonalny).

    /etc/skel
       Gdy stworzone zostaje nowe konto użytkownika, pliki z tego
       katalogu sÄ zwykle kopiowane do katalogu domowego użytkownika.

    /etc/X11
       Pliki konfiguracyjne dla systemu okienkowego X11 (opcjonalny).

    /home Na maszynach z katalogami domowymi dla użytkowników, katalogi
       te znajdujÄ siÄ zwykle poniżej tego katalogu, bezpoÅrednio lub
       nie. Struktura tego katalogu zależy od decyzji lokalnych
       administratorów.

    /lib  Ten katalog powinien zawieraÄ te biblioteki dynamiczne, które
       sÄ konieczne do wystartowania systemu i uruchamiania komend z
       gÅównego systemu plików.

    /mnt  Jest punktem montowania systemów plików montowanych
       tymczasowo.

    /opt  Ten katalog powinien zawieraÄ dodatkowe pakiety, które
       zawierajÄ statyczne pliki.

    /proc Jest to punkt montowania systemu plików proc, który dostarcza
       informacji o bieżÄcych procesach i jÄdrze. Ãw pseudosystem
       plików opisano w szczegóÅach w proc(5).

    /root Tan katalog jest zwyczajowo katalogiem domowym użytkownika root
       (opcjonalny).

    /sbin Tak jak /bin, ten katalog zawiera komendy potrzebne do
       wystartowania systemu, ale których zwykle nie wykonujÄ normalni
       użytkownicy.

    /tmp  Ten katalog zawiera pliki tymczasowe, które może usunÄÄ bez
       ostrzeżenia dziaÅajÄce zadanie lub start systemu.

    /usr  Ten katalog jest zwykle montowany z oddzielnej partycji.
       Powinien on zawieraÄ dzielone dane tylko do odczytu, tak że
       można go zamontowaÄ na różnych maszynach z zainstalowanym
       Linuksem.

    /usr/X11R6
       System X-Window, wersja 11, wydanie 6 (opcjonalny).

    /usr/X11R6/bin
       Binaria należÄce do systemu X-Windows; czÄsto jest to link
       symboliczny z bardziej tradycyjnego /usr/bin/X11.

    /usr/X11R6/lib
       Pliki danych skojarzone z systemem X-Windows.

    /usr/X11R6/lib/X11
       Zawiera różne pliki potrzebne do uruchamiania X; czÄsto jest
       to link symboliczny z /usr/lib/X11.

    /usr/X11R6/include/X11
       Zawiera pliki nagÅówkowe potrzebne do kompilacji programów z
       użyciem systemu okienkowego X11. CzÄsto jest to link
       symboliczny z /usr/include/X11.

    /usr/bin
       Jest to gÅówny katalog programów wykonywalnych. WiÄkszoÅÄ
       programów wykonywanych przez zwykÅych użytkowników, które
       nie sÄ potrzebne przy starcie lub naprawie systemu i które nie
       sÄ instalowane lokalnie, powinna byÄ umieszczona w tym katalogu

    /usr/bin/X11
       Tradycyjne miejsce na pliki wykonywalne X11; w Linuksie zwykle
       jest to link symboliczny do /usr/X11R6/bin.

    /usr/dict
       ZastÄpiony przez /usr/share/dict.

    /usr/doc
       ZastÄpiony przez /usr/share/doc.

    /usr/etc
       Można tu umieÅciÄ caÅosystemowe pliki konfiguracyjne dzielone
       miÄdzy kilkoma maszynami. Programy jednak powinny zawsze
       odwoÅywaÄ siÄ do tych plików używajÄc katalogu /etc. Linki od
       plików w /etc powinny wskazywaÄ na odpowiednie pliki w
       /usr/etc.

    /usr/games
       Binaria gier i programów edukacyjnych (opcjonalny).

    /usr/include
       Pliki nagÅówkowe dla kompilatora C.

    /usr/include/X11
       Pliki nagÅówkowe dla kompilatora C i systemu X-Windows. Jest to
       zwykle link symboliczny do /usr/X11R6/include/X11.

    /usr/include/asm
       Pliki nagÅówkowe deklarujÄce niektóre funkcje asemblera. W
       przeszÅoÅci byÅ to link symboliczny do
       /usr/src/linux/include/asm.

    /usr/include/linux
       Zawiera informacje które mogÄ zmieniaÄ siÄ jednego wydania
       systemu na drugie i kiedyÅ byÅ on linkiem symbolicznym do
       /usr/src/linux/include/linux, żeby otrzymywaÄ informacje
       specyficzne dla systemu operacyjnego.

       (Uwaga: pliki nagÅówkowe powinny dziaÅaÄ poprawnie zarówno z
       bieżÄcÄ bibliotekÄ libc jak i w przestrzeni użytkownika.
       Jednakże źródÅa jÄdra Linuksa nie sÄ przeznaczone do użytku
       z programami użytkownika i nic nie wiedzÄ o libc, używanej
       przez Ciebie. Jest bardzo prawdopodobne, że pewne rzeczy
       przestanÄ dziaÅaÄ, jeżeli /usr/include/asm i /usr/include/linux
       bÄdÄ prowadziÅy do losowego drzewa źródeÅ jÄdra. Systemy
       Debiana nie robiÄ tego i używajÄ nagÅówków ze znanej, dobrej
       wersji jÄdra, dostarczonych przez pakiet libc*-dev).

    /usr/include/g++
       Pliki nagÅówkowe do użytku z kompilatorem GNU C++.

    /usr/lib
       Biblioteki obiektowe, w tym dynamiczne, plus parÄ plików
       wykonywalnych, zwykle niewywoÅywanych bezpoÅrednio. Bardziej
       skomplikowane programy mogÄ tu posiadaÄ caÅe podkatalogi.

    /usr/lib/X11
       ZwykÅe miejsce dla plików danych skojarzonych z programami
       X-owymi, oraz pliki konfiguracyjne dla systemu X. W Linuksie,
       zwykle jest to link symboliczny do /usr/X11R6/lib/X11.

    /usr/lib/gcc-lib
       Zawiera pliki wykonywalne i nagÅówkowe dla kompilatora GNU C
       gcc(1).

    /usr/lib/groff
       Pliki dla systemu formatowania dokumentów GNU groff.

    /usr/lib/uucp
       Pliki dla uucp(1).

    /usr/local
       Tutaj zwykle trafiajÄ programy instalowane lokalnie na maszynie.

    /usr/local/bin
       TrafiajÄ tu binaria programów lokalnych.

    /usr/local/doc
       Lokalna dokumentacja.

    /usr/local/etc
       Pliki konfiguracyjne skojarzone z lokalnie zainstalowanymi
       programami.

    /usr/local/games
       Binaria lokalnie zainstalowanych gier.

    /usr/local/lib
       Pliki skojarzone z lokalnie zainstalowanymi programami.

    /usr/local/include
       Pliki nagÅówkowe lokalnego kompilatora C.

    /usr/local/info
       Strony info skojarzone z lokalnie zainstalowanymi programami.

    /usr/local/man
       Strony podrÄcznika ekranowego skojarzone z lokalnie
       zainstalowanymi programami.

    /usr/local/sbin
       Lokalnie instalowane programy do administracji systemem.

    /usr/local/share
       Dane lokalnych aplikacji, które mogÄ byÄ dzielona miÄdzy
       różnymi architekturami tego samego systemu operacyjnego.

    /usr/local/src
       Kod źródÅowy programów instalowanych lokalnie.

    /usr/man
       ZastÄpiony przez /usr/share/man.

    /usr/sbin
       Ten katalog zawiera binaria programów do administracji
       systemem, które nie sÄ potrzebne przy bootowaniu, montowaniu
       /usr lub naprawie systemu.

    /usr/share
       Ten katalog zawiera podkatalogi ze specyficznymi danymi
       aplikacji, które mogÄ byÄ dzielone miÄdzy różnymi
       architekturami tego samego systemu operacyjnego. CzÄsto można
       tu znaleÅºÄ rzeczy, które wczeÅniej znajdowaÅy siÄ w /usr/doc
       lub /usr/lib, lub /usr/man.

    /usr/share/dict
       Zawiera pliki z listami sÅów dla poprawiaczy pisowni.

    /usr/share/doc
       Dokumentacja zainstalowanych programów.

    /usr/share/games
       Pliki ze statycznymi danymi gier z /usr/games.

    /usr/share/info
       Strony info tutaj siÄ znajdujÄ.

    /usr/share/locale
       Tutaj znajdujÄ siÄ informacje zwiÄzane ustawieniami
       regionalnymi.

    /usr/share/man
       TrafiajÄ tu strony podrÄcznika ekranowego, do odpowiednich
       katalogów, wedÅug sekcji podrÄcznika.

    /usr/share/man/<locale>/man[1-9]
       Te katalogi zawierajÄ strony podrÄcznika w formacie źródÅowym.
       Systemy które używajÄ jednego jÄzyka i zestawu znaków dla
       wszystkich stron podrÄcznika mogÄ pominÄÄ <locale>.

    /usr/share/misc
       Różnorodne dane, które mogÄ byÄ dzielone miÄdzy różnymi
       architekturami tego samego systemu operacyjnego.

    /usr/share/nls
       Katalogi wiadomoÅci natywnego jÄzyka.

    /usr/share/sgml
       Pliki dla SGML-a i XML-a.

    /usr/share/terminfo
       Baza danych terminfo.

    /usr/share/tmac
       Makra troffa, które nie sÄ dystrybuowane z groffem.

    /usr/share/zoneinfo
       Pliki informacji o strefach czasowych.

    /usr/src
       Pliki źródÅowe różnych czÄÅci systemu, doÅÄczane do
       niektórych pakietów. Nie powinieneÅ pracowaÄ tutaj nad swoimi
       wÅasnymi projektami, ponieważ pliki w /usr powinny byÄ tylko do
       odczytu z wyjÄtkiem sytuacji, gdy instalowane jest
       oprogramowanie.

    /usr/src/linux
       Zawiera źródÅa jÄdra samego systemu operacyjnego. Niektóre
       dystrybucje umieszczajÄ tu źródÅa domyÅlnie instalowanego
       jÄdra. Najprawdopodobniej powinieneÅ użyÄ innego katalogu do
       budowania wÅasnego jÄdra.

    /usr/tmp
       PrzestarzaÅe. Powinno byÄ linkiem do /var/tmp. Ten link jest
       obecny tylko w celu zachowania kompatybilnoÅci i nie powinien
       byÄ używany.

    /var  Ten katalog zawiera pliki które mogÄ zmieniaÄ wielkoÅÄ, takie
       jak logi i spoole.

    /var/adm
       Ten katalog zostaÅ zastÄpiony przez /var/log i powinien byÄ
       linkiem symbolicznym do /var/log.

    /var/backups
       Zarezerwowany z powodów historycznych.

    /var/cache
       Zbuforowane dane programów.

    /var/catman/cat[1-9] lub /var/cache/man/cat[1-9]
       Te katalogi przechowujÄ preformatowane strony podrÄcznika
       ekranowego zgodnie z sekcjÄ tego podrÄcznika. (Używanie
       preformatowanych stron podrÄcznika jest przestarzaÅe).

    /var/cron
       Zarezerwowany z powodów historycznych.

    /var/lib
       Zmienne informacje programów.

    /var/local
       Zmienne dane dla /usr/local.

    /var/lock
       Umieszczane sÄ tu pliki lock. Konwencja nazw plików lock dla
       urzÄdzeÅ to LCK..<urzÄdzenie> gdzie <urzÄdzenie>, to nazwa
       urzÄdzenia w systemie plików. Użyty format to format plików
       lock HDU UUCP, tj. pliki lock zawierajÄ PID jako
       dziesiÄciobajtowy numer dziesiÄtny w ASCII, plus znak nowej
       linii.

    /var/log
       Różne logi.

    /var/opt
       Zmienne dane dla /opt.

    /var/mail
       Skrzynki pocztowe użytkowników. ZastÄpuje /var/spool/mail.

    /var/msgs
       Zarezerwowany z powodów historycznych.

    /var/preserve
       Zarezerwowany z powodów historycznych.

    /var/run
       Różne pliki bieżÄce, np. pliki zawierajÄce identyfikatory
       procesów (PIDy) i informacjÄ o zalogowanych użytkownikach
       (utmp). Pliki w tym katalogu sÄ zwykle czyszczone przy starcie
       systemu.

    /var/spool
       Kolejkowane (spoolowane) pliki różnych programów.

    /var/spool/at
       Spoolowane zadania dla at(1).

    /var/spool/cron
       Spoolowane zadania dla cron(1).

    /var/spool/lpd
       Spoolowane pliki do drukowania.

    /var/spool/mail
       ZastÄpione przez /var/mail.

    /var/spool/mqueue
       Zakolejkowana poczta wychodzÄca.

    /var/spool/news
       Katalog spool newsów.

    /var/spool/rwho
       Spoolowane pliki dla rwhod(8).

    /var/spool/smail
       Spoolowane pliki dla programu smail(1).

    /var/spool/uucp
       Spoolowane pliki dla uucp(1).

    /var/tmp
       Tak jak /tmp, ten katalog zawiera tymczasowe pliki przechowywane
       na czas nieokreÅlony.

    /var/yp
       Pliki bazy danych systemu NIS.

ZGODNY Z
    Standard hierarchii systemu plików (FHS), wersja 2.2
    <http://www.pathname.com/fhs/>

BÅÄDY
    Lista ta nie jest wyczerpujÄca; różne systemy mogÄ byÄ różnie
    skonfigurowane.

ZOBACZ TAKŻE
    find(1), ln(1), mount(1), proc(5)

    Standard hierarchii systemu plikówLinux               2001-09-07              HIER(7)