host

host(1)           General Commands Manual          host(1)NÃV
    host - lekérdezéseket kezdeményez a névkiszolgáló felé,
    tartományokról és zónákról

ÃTTEKINTÃS
    host [-v] [-a] [-t tÃpus] [opciók] név [szerver]
    host [-v] [-a] [-t tÃpus] [opciók] -l zóna [szerver]
    host [-v] [opciók] -H [-D] [-E] [-G] zóna
    host [-v] [opciók] -C zóna
    host [-v] [opciók] -A host

    host [opciók] -x [név ...]
    host [opciók] -X szerver [név ...]

LEÃRÃS
    A host információkkal szolgál az Interneten lévŠhostokról és
    tartományokról. Ezeket az információkat a program egy a világot
    átszövŠszerver hálózattól kapja. Ezek az információk
    úgynevezett "erÅforrás bejegyzésekben" (recource records) vannak
    tárolva, melyek hierarchikusan szervezett "zónákba" tartoznak.

    Alapértelmezésben, a program egyszerűen átváltja a host neveket
    Internet cÃmekre és vissza. A -t, -a és -v opciókkal
    lekérdezhetünk bármilyen információt a tartománynevekrÅl amelyek
    a tartománynév rendszerbe (domain name system) be vannak jegyezve. A
    kiÃrt információ a megfelelÅ erÅforrás bejegyzés különbözÅ
    mezÅibÅl áll.

    A program argumentuma lehet host név (tartománynév) vagy IP szám.

    A számokkal leÃrt Internet cÃm négy pontokkal határolt decimális
    számból áll. Pl.: 192.16.199.1. Ez a négy szám a 32 bites cÃm
    négy bájtja.
    A program alapértelmezésben a számhoz rendelt host nevet adja
    vissza.

    A host név vagy a tartománynév pontokkal határolt név részekbÅl
    (cimkékbÅl) áll, pl.: nikhefh.nikhef.nl
    A program alapértelmezésben megkeresi a névhez rendelt összes
    Internet cÃmet.

    Ha a megadott név egy komponensbÅl áll és nincs a végén pont, a
    program autómatikusan hozzáfűzi a helyi tartománynevet. Tehát ha
    egy felhasználó a "nikhef.nl" tartományban kiadja a "host nikhapo"
    parancsot, valójában a "nikhapo.nikhef.nl" géprÅl kap információt.
    Minden más esetben, a nevet a program változatlanul használja fel.
    Azok az egy komponensbÅl álló nevek, amelyeknek a végén pont van
    "top-level" tartományneveknek számÃtanak, pl.: "nl."

    Jegyezzük meg, hogy az általános konvenció szerint, bármilyen
    névhez, ami nem ponttal végzÅdik, elÅször hozzá kell fűzni a helyi
    tartománynevet, majd esetleg más keresési tartományokat (search-
    domain). (A BIND 4.9 esetében, azok a nevek amelyek tartalmaznak
    pontokat, de nem az utolsó helyen, elÅször minden változtatás
    nélkül kerülnek lekérdezésre, és csak ha ez a lekérdezés
    sikertelen, akkor jönnek szóba a "search-domain"-ek.) Ez a program
    nem használja ezt a konvenciót.

    A tényleges toldalék, amit a host névhez ad a program általában a
    helyi tartománynév a /etc/resolv.conf fájlból, de ez a beállÃtás
    felülbÃrálható. Lásd lent a host név lekérdezés
    testreszabásáról szóló részt.

ARGUMENTUMOK
    Az elsÅ argumentum normális esetben a host név, amirÅl információt
    szeretnénk. Ha ez elsÅ argumentum egy IP cÃm, a program a host nevet
    próbálja meghatározni egy "fordÃtott hozzárendelést" ("reverse
    mapping") tartalmazó adatbázis alapján.

    Ha megadjuk a -l opciót, az elsŠargumentum egy tartomány zóna név
    kell hogy legyen, amihez teljes lista tartozik. A program ekkor egy
    speciális zóna listázó módba lép, aminek több változata is van
    (lásd késöbb).

    A második argumentum opcionális. SegÃtségével megjelölhetünk egy
    bizonyos névkiszolgálót, amelyhez a program a lekérdezéseket
    intézi. Ha nem adjuk meg ezt az argumentumot, a program a
    /etc/resolv.conf fájl alapján az alapértelmezett névkiszolgálót
    használja.

  KITERJESZTETT SZINTAXIS
    A -x opció használata kiterjeszti a program szintaxisát, abban az
    értelemben, hogy megnöveli a parancssoron adható argumentumok
    számát. Ha egy meghatározott névkiszolgálót akarunk használni,
    úgy ezt a kiterjesztett szintaxis esetén a -X opció segÃtségével
    tehetjük meg. A -X opció a -x-et feltételezi.

    A kiterjesztett szintaxis megengedi, hogy ne adjunk meg egy
    argumentumot sem a parancssorban. Ez esetben a szükséges adatokat a
    program a szabványos bemenetrÅl (standard input) várja. Ez lehet egy
    csÅ (pipe), átirányÃtás fájlból, vagy interaktÃv terminálról.
    Jegyezzük meg, hogy ezek az argumentumok a lekérdezendŠhostnevek,
    és nem vezérlÅ utasÃtások. A '#' és ';' jeleket a program
    megjegyzés kezdetének veszi, és az ezek után következÅ
    argumentumokat figyelmen kÃvül hagyja. Egy sorban több argumentum
    megengedett.

  OPCIÃK
    A fent emlÃtett argumentumok elÅtt megadhatunk opciókat is. Ezek
    közül néhányat csak a tartomány adatbázis zónát karbantartó
    adminisztátor használ. ElÅször az általános opciókról.

    -v kapcsoló az eredményt "bÅbeszédűen" Ãrja ki. Az erÅforrás
      bejegyzés minden mezÅjét kiÃrja. Ezen kapcsoló nélkül a ttl
      és class mezÅk nem jelennek meg. Hasonlóan, az "additional
      information" (további információk) és az "authoritative
      nameservers" (hiteles névkiszolgálók) szekciók is megjelennek,
      amennyiben léteznek. A kapcsoló elhagyása esetén ezek a mezÅk
      nem kerülnek kiÃrásra. Ezen a felül a bÅbeszédű opció
      további információkat Ãr ki arról, hogy a program éppen mit
      csinál. Jegyezzük meg, hogy a -vv "nagyon bÅbeszédű", hosszú
      kimeneti eredménnyel jár.

    -t querytype
      segÃtségével megmondhatjuk, hogy milyen tÃpusú információra
      van szükségünk az erÅforrás nyilvántartásból. Az
      értelmezett tÃpusok listáját lásd lejjebb. A helyettesÃtést Ã‐
      rhatjuk ANY-ként vagy *-ként. A tÃpusokat megadhatjuk kis- vagy
      nagybetűvel. Az alapértelmezett tÃpus szabályos keresésnél A,
      zóna listázásnál A, NS és PTR.

    -a egyenértékű a -t ANY-vel. Jegyezzük meg, hogy ez "minden
      elérhetÅ" (jelenleg cache-elt) adatot jelent és nem "minden
      definiált adatot", ha a lekérdezés egy nem hiteles
      névkiszolgáló felé irányul.

  SPECIÃLIS MÃDOK
    A következÅ opciók egy speciális módba állÃtják a programot.

    -l zone
      listát generál egy teljes zónáról.

      Pl. a következŠparancs
        host -l nikhef.nl
      csinál egy listát minden hostról a "nikhef.nl" zónában. A -t
      opcióval szűrhetjük a megjelenŠinformációkat.
      Alapértelmezésben a cÃm információ jelenik meg az A
      bejegyzésbÅl, kiegészÃtve a PTR és NS rekordok adataival.

      A
        host -Z -a -l nikhef.nl
      parancsal le lehet tölteni a teljes zóna információt a
      "nikhef.nl" tartományról, az eredeti hivatalos fájl
      formátumban.

    -H opciót megadhatjuk a -l opció helyett. A -H megszámolja a
      zónában található összes egyedi hostnevet ("A" bejegyzéssel
      rendelkezŠneveket). Nem számolja az eredménybe a pseudo neveket,
      mint például a "localhost", vagy a zonához rendelt neveket.
      Továbbá nem vesz tudomást a "glue record"-okról amelyek a zóna
      és a delegált zónák névkiszolgálóinak azonosÃtása miatt
      szükségesek.

      Ez az opció alapértelmezésben nem Ãrja ki az erÅforrás
      bejegyzések tartalmát (csak a hostok számát).

      A -S opcióval kombinálva, egy átfogó statisztikai jelentést ad
      a zónáról.

      A gépek számát befolyásohatja a "duplicate" hostok száma
      (lásd lent). A valósághoz közel álló érték kiszámÃ‐
      tásához vond ki a "duplicate" hostok számát az összes host
      számából.

    -G feltételezi a -H-t, de az átjáró (gateway) hostokat Ãrja ki.
      Ezeknek a hostoknak több cÃmük van. Az átjáró hostokat a
      program nem ellenÅrzi többszörös cÃmekre.

    -E feltételezi a -H-t, de a zónán kÃvüli hostokat listázza ki.
      Egy zónán kÃvüli host a "foo.bar" zónában a "host.xxx.foo.bar"
      ahol "xxx.foo.bar" nem egy delegált zóna NS bejegyzéssel. Ez
      lehet szándékos, de lehet hiba is.

    -D feltételezi a -H-t, de a "duplicate" hostok neveit Ãrja ki.
      Ezeknek a hostoknak egy cÃmük van, de ezt a cÃmet már egy másik
      host is használja, más néven, esetleg egy másik zónában. Ez
      lehet szándékos, de lehet hiba is.

    -C opciót megadhatjuk a -l opció helyett. Hatására a program a
      megadott zóna SOA bejegyzését összehasonlÃtja a zóna mindegyik
      hiteles névkiszolgálójával (az NS bejegyzés alapján). A
      névkiszolgáló a rekurzÃv névfeloldást kikapcsolja, és
      ellenÅrzi, hogy a válasz tényleg hiteles-e. Ha egy szerver nem
      tud hiteles SOA bejegyzéssel szolgálni, a program a zóna "lame"
      delegálását jelzi. A program jelzi továbbá a bejegyzések
      közötti eltéréseket és egyéb ellenÅrzéseket is végez
      ("sanity checks").

    -A hatására a program egy speciális cÃm ellenÅrzÅ módba lép.

      Ha az elsÅ argumentum egy host név, a program a megfelelÅ cÃmeket
      kikeresi, majd minden cÃmnél ellenÅrzi, hogy az összerendelés
      visszafelé is létezik-e (a cÃmek mindegyike az elsÅ argumentumban
      megadott hostnévre mutat-e).

      Ha az elsŠargumentum pontokkal elválasztott négy szám (dotted
      quad) formátumú IP cÃm, a program megkeresi a cÃmhez tartozó
      nevet, majd visszaellenÅrzi, hogy az elsÅ paraméterben megadott
      cÃm tényleg a kérdéses host egyik cÃme-e.

      Ha a -A kapcsolót megadjuk bármelyik zóna listázó opcióval, a
      program minden megtalált A bejegyzésre csinál egy "reverse"
      keresést, és ellenÅrzi, hogy a cÃm regisztrált-e és, hogy
      tényleg az A bejegyzésben szereplŠnévre mutat-e vissza.

  SPECIÃLIS OPCIÃK
    A következŠopciók csak a speciális zóna listázó módokra
    vonatkoznak.

    -L szint
      rekurzÃvan listázza a zónákat a megdott mélységig. Az 1-es
      szint átnézi a szülŠzónát, és minden delegált zónáját.
      Minden következŠszint egy réteggel lejjebbre néz a delegált
      zónákban.

    -S statisztikát Ãr ki a zóna lista készÃtése folyamán talált
      különbözÅ erÅforrás bejegyzés tÃpusokról, a különbözÅ host
      osztályozások számáról, a delegált zónák számáról és
      néhány összesÃtÅ adatot rekurzÃv litázás után.

    -p hatására csak a zóna elsÅdleges névkiszolgálóját kéri fel a
      program zóna transzferre a zóna listázás alatt. Normálisan a
      program bármelyik hiteles névkiszolgálótól kérheti a zóna
      transzfert, amelyik válaszol. Az elsÅdleges névkiszolgálót a
      program a zóna SOA bejegyzése alapján határozza meg. Ha egy
      meghatározott kiszolgálót megadunk a parancssorban, a program az
      adott szervertÅl kérdezi le a zóna névkiszolgálóit. Ezt a
      funkciót lehet tesztelésre használni, amikor a zóna nincs még
      beregisztrálva.

    -P kedvencszerver
      prioritást ad a zóna tranfernél azoknak szervereknek, amelyek a
      megadott tartományban találhatók. A tartományok vesszÅvel
      elválasztott listáját a kedvencszerver paraméterben kell
      megadni. Minnél több tartomány komponens megegyezik, annál
      nagyobb a prioritás. Ha ez az opció nincs megadva, a saját
      tartományunk, vagy a szülŠtartományok szervereinek van magasabb
      prioritásuk. "The order in which NS records are issued may be
      unfavorable if they are subject to BIND 4.9 round-robin
      reshuffling."

    -N zónátkihagy
      letiltja a zóna transzfert a megadott zónákra. A zónák
      vesszÅvel elválasztott listáját a zónátkihagy paraméterben
      kell megadni. Ezt a funkciót használhatjuk, amikor rekurzÃv zóna
      listázást csinálunk, és bizonyos zónák számunkra
      lényegtelen információt tartalmaznak, amit nem akarunk a
      késÅbbi feldolgozásba bevonni.

  ÃLTALÃNOS OPCIÃK
    A következŠopciókat használhatjuk normál vagy tartomány listázó
    módban is.

    -d bekapcsolja a hibakeresést (debugging). A névkiszolgáló
      tranzakciók részletesen láthatók. Jegyezzük meg, hogy a -dd
      opció még több hibakeresŠinformációval szolgál.

    -f fájlnév
      az erÅforrás bejegyzések kimenetét naplófájlba is kÃrja, a
      szabványos kimenet (standard output) mellett.

    -F fájlnév
      ugyanaz, mint a -f, de megcseréli az stdout és a naplófájl
      szerepét. Minden stdout-ra kerülŠkimenet a naplófájlba megy
      (beleértve a bÅbeszédű és a hibakeresÅ kimenetet is) és az
      stdout-ra megy a erÅforrás bejegyzések kimenete (Ãgy lehet
      csövek bemenetén használni).

    -I karakt
      megszünteti a tartománynevekben használt illegális karakterek
      miatt megjelenŠfigyelmeztetéseket. A karaktereket a karakt
      karakterláncban kell megadni. Az aláhúzás jel (_) jó eséllyel
      indul.

    -i összeállÃt egy lekérdezést a "reverse mapping" in-addr.arpa
      tartományra, amikor IP számot adunk meg ("dotted quad"
      formátumban). FÅleg zóna listázó módban hasznos, mert az IP
      számot használó szabályos lekérdezésnél a program
      automatikusan megcsinálja a szóban forgó lekérdezést is (de a
      -i opcióval lehet látni a tényleges PTR bejegyzést)

    -n összeállÃt egy lekérdezést a "reverse mapping" in-addr.arpa
      tartományra, amikor nsap cÃmet adunk meg. Ezt lehet az nsap cÃmhez
      rendelt név keresésére használni vagy a "reverse" nsap zónák
      listázásához. Az nsap cÃm páros számú hexadecimális
      számjegybÅl áll (max. 40). A számjegyeket pontokkal
      választhatják el. Az opcionális "0x" elÅtagot a program
      figyelmen kÃvül hagyja. Ha ezt az opciót használjuk, minden
      fordÃtott ("reverse") nsap.int név alapértelmezés szerint
      egyenes jelölésben jelenik meg, az olvashatóság javÃtása
      végett. A -Z opció hatására a kimenet hivatalos zónafájl
      formátumban jelenik meg.

    -q csendben marad, és nem jelzi ki a különbözŠfigyelmeztetéseket
      (azokat amelyek " !!! "-el kezdÅdnek). A súlyos hibaüzeneteket
      (amelyek " *** "-al kezdÅdnek) a program továbbra is kijelzi,
      ezeket nem is lehet eltüntetni.

    -T kiÃrja a "time-to-live" értékeket nem-bÅbeszédű kimenet
      esetén. Alapértelmezés szerint a ttl értékeket csak
      bÅbeszédű módban láthatjuk.

    -Z kiÃrja a kiválasztott erÅforrás bejegyzések kimenetét teljes
      zónafájl formátumban, beleértve a tartománynevek végén a
      pontot, a ttl értéket és az osztály nevet.

  EGYÃBB OPCIÃK
    A következŠopciókat csak különleges körülmények között
    használjuk.

    -c osztály
      segÃtségével megadhatunk egy kivállasztott erÅforrás bejegyzés
      osztályt. A program a következŠosztályokat támogatja: IN,
      INTERNET, CS, CSNET, CH, CHAOS, HS, HESIOD és a két helyettesÃtÅ
      ANY és *. Az alapértelmezett osztály az IN.

    -e elhagyja az információkat az olyan nevekrÅl, amelyek nincsenek az
      adott zónán belül a zóna listázás alatt, ilyenek egyes "glue
      record"-ok. A szabályos lekérdezések esetén elhagyja az
      "additional information" és az "authoritative namesrver"
      szekciókat.

    -m megegyezik a -t MAILB-vel, ami a követkzÅ tÃpusok bármelyikére
      szűr: MB, MR, MG, és MINFO. Továbbá a MR és MG bejegyzéseket
      a program rekurzÃvan MB bejegyzésekre bÅvÃti.

    -o elhagyja az erÅforrás bejegyzések kimenetét a szabványos
      kimenetrÅl. Használható a -f opcióval az erÅforrás
      bejegyzések kimenete, a bÅbeszédű valamint a hibakeresÅ
      kimenetek és a hibaüzenetek elválasztására.

    -r kikapcsolja a névkiszolgáló rekurziót a lekérdezésnél. Ez
      azt jelenti, hogy a kérdezett névkiszolgáló csak olyan adatot
      ad vissza, ami a saját adatbázisában van. A névkiszolgáló
      ilyen esetben nem kezdeményez további lekérdezéseket más
      szerverek felé. Jegyezzük meg, hogy a névkiszolgáló rekurzió
      mindig ki van kapcsolva a -C opció használata esetén, amikor a
      program a SOA bejegyzést ellenÅrzi. Hiteles szervereknél minden
      a lekérdezésre vonatkozó információ meg kell legyen.

    -R Normális esetben a lekérdezésben szereplŠneveket a program
      FQDN-nek (teljes tartománynévnek) veszi, hacsak a név nem egy
      részbÅl áll, amikor is az alapértelmezett tartományba
      tartozónak tekinthetÅ. Ez az opció a BIND alapértelmezett
      viselkedését szimulálja. Bármilyen megadott nevet a program
      megpróbál érvényesÃteni, méghozzá úgy, hogy a különbözÅ
      "search-domain"-eket fűzi a névhez. Ez alól kivételt képez, ha
      a név létezik, de nincs meg a megfelelÅ bejegyzés tÃpusa, amire
      kérdeztünk; ekkor a program kilép. Az alapértelmezett "search-
      domain"-ek az alapértelmezett tartományból keletkeznek. A
      tartományból mindig lehámozzuk az elsÅ komponenst, amÃg csak egy
      végsŠtartomány marad, egy ponttal.

    -s seconds
      megad egy új névkiszolgáló idÅtúllépési (timeout) értéket.
      A program ennyi másodpercet fog várni a névkiszolgáló
      válaszára, két alkalommal. Normálisan kétszer próbálkozik 5
      másodpercig névkiszolgáló cÃmenként. Valójában az
      idÅtúllépési algoritmus kicsit bonyolultabb ennél. Dinamikusan
      változtatja az idÅtúllépési értéket a kÃsérletek és a
      névkiszolgáló cÃmek számától függÅen.

    -u elrendeli virtuális körök (TCP) használatát datagrammok (UDP)
      helyett a lekérdezések során. Ez lassabb, de esetenként megbÃ‐
      zhatóbb. Jegyezzük meg, hogy a program automatikusan a
      virtuális kört választja, ha a lekérdezés meghaladja a
      maximális datagramm csomag méretet. Hasonlóan, ha egy datagramm
      válaszról kiderül, hogy csonkolt, a program megismétli a
      lekérdezlst TCP-n keresztül. A zóna transzfer mindig TCP-n
      történik.

    -w hatására a program végtelen ciklusban újra próbálja a
      szabályos lekérdezést ha az túllépi a megengedett idÅt.
      Normális esetben ez 10 másodperc minden megpróbált névszerver
      cÃmnél.

    -V kiÃrja a host program verzióját, majd kilép.

  ALAPÃRTELMEZETT OPCIÃK
    Az alapértelmezett opciókat be lehet állÃtani a HOST_DEFAULTS
    környezeti változó segÃtségével. Ugyanazt a szintaxist kell
    használni, mint a parancssorban. Ezek a paraméterek a parancssorban
    szereplÅk elÅtt kerülnek kiértékelésre.

LEKÃRDEZÃS TÃPUSOK
    A program a következÅ lekérdezés tÃpusokat (erÅforrás bejegyzés
    tÃpusokat) támogatja. Zárójelben a különbözÅ adat mezÅk
    találhatók.

    A     Host cÃm (dotted quad)

    NS    Hivatalos névszerverek (tartománynév)

    MD    Levelezés céltartománya (tartománynév)

    MF    Levelezés továbbÃtó (tartománynév)

    CNAME   Canonical name for an alias (tartománynév)

    SOA    Egy hiteles zóna ("zone of authority") kezdetét jelöli
         (elsÅdleges szerver tartományneve, névkiszolgáló
         adminisztátor (hostmaster) tartományneve, sorozat, frissÃ‐
         tés, újra próbálás (retry), lejárat (expiration) ,
         alapértelmezett ttl)

    MB    Postafiók tartományneve (tartománynév)

    MG    Levelezési csoporttag (tartománynév)

    MR    Mail rename domain name (tartomány név)

    NULL   Null erÅforrás bejegyzés (nincs formátuma, nem tartalmaz
         adatot)

    WKS    Jól ismert szolgáltatások leÃrása ("dotted quad",
         protokol név, szolgáltatások listája)

    PTR    Tartománynév mutató (tartomány név)

    HINFO   Host információ (processzor tÃpusát leÃró karakterlánc,
         operációs rendszer tÃpusát leÃró karakterlánc)

    MINFO   Postafiók vagy levelezési lista információ (request
         domain name, error domain name)

    MX    Mail exchanger (preferencia érték, tartománynév)

    TXT    LeÃró szöveg (egy vagy több karakterlánc)

    UINFO   Információ a felhasználóról (karakterlánc)

    UID    Felhasználó azanosÃtó (szám)

    GID    Csoport azonosÃtó (szám)

    UNSPEC  Nem specifikált bináris adat (adat)

    ANY    Bármilyen tÃpusú információval megegyezik (match-el).

    MAILB   A következÅ tÃpusok közül bármelyik: MB, MR, MG vagy
         MINFO.

    MAILA   A következÅ tÃpusok közül bármelyik: MD, or MF.

    A következÅ tÃpusokat definiálták az RFC 1183-ban, de egyelÅre
    használatuk nem terjedt el. Ez a program felismeri ezeket.

    RP    FelelÅs személy (domain name for MB, domain name for TXT)

    AFSDB   AFS adatbázis helye (tÃpus, tartománynév)

    X25    X25 cÃm (cÃm karakterlánc)

    ISDN   ISDN cÃm (cÃm karakterlánc, opcionális alcÃm karakterlánc)

    RT    Válaszd ezt az utat (preferencia érték, tartománynév)

    A következÅ tÃpusokat az RFC 1348-ban definiálták, de használatuk
    egyenlÅre nem terjedt el. Ez a program felismeri ezeket. RFC 1348
    elavultnak tekinthetŠ("obsolete"), helyette az RFC 1637 és az RFC
    1706 az irányadó. A két utóbbi RFC definiálja az NSAP tÃpusú
    bejegyzések új, kÃsérleti használatát. Ez a program horgonyokat
    (hooks) tartalmaz a módosÃtásukhoz.

    NSAP   NSAP cÃm (kódolt cÃm)

    NSAP-PTR NSAP mutató (tartománynév)

    A következÅ tÃpusok újak (az RFC 1664 és az RFC 1712 alapján)
    Jegyezzük meg, hogy a GPOS tÃpust visszavonták, most a LOC tÃpus
    helyettesÃti.

    PX    X400 <-> RFC822 megfeleltetés (preferencia érték, rfc822
         tartomány, x400 tartomány)

    GPOS   Földrajzi elhelyeszkedés (hosszúság karakterlánc,
         szélesség karakterlánc, magasság karakterlánc)

    A következÅ tÃpusokat az RFC 1700-ban lefoglalták és az RFC 2065-ben
    definiálják Åket.

    SIG    Biztonsági aláÃrás

    KEY    Biztonsági kulcs

    Az IP v6 cÃmzés architektúráját és a DNS (domain name system-
    tartománynév rendszer) bÅvÃtéseket az RFC 1884-ben és az RFC
    1886-ban definiálták.

    AAAA   IP v6 cÃm (kettÅs pontokkal megadott cÃm)

    A következÅ tÃpust az RFC 1876 dokumentálja.

    LOC    Földrajzi elhelyeszkedés (szélesség, hosszúság,
         magasság, pontosság)

    A következÅ tÃpusokat javasolták, de még csak tervezetben vannak.

    NXT    KövetkezŠérvényes bejegyzés

    EID    Végpont azonosÃtó

    NIMLOC  Nimrod lokátor

    SRV    Információ az Internet szolgáltatásról

    ATMA   ATM cÃm

    NAPTR   Névadó hatóság URN-je

PÃLDÃK
    Nagyon jó összefoglalást és érvényesÃtést kaphatunk egy teljes
    zónáról a következŠparancsal:

      host -G -S -C -A -L 1 zóna


DIAGNOSZTIKA
  SIKERTELEN LEKÃRDEZÃSEK ÃZENETEI
    A következŠhibaüzenetek arra jók, hogy megmondják miért volt
    sikertelen egy adott lekérdezés. Az üzenetben megjelenhet a szerver
    neve, ha ezt megadtuk (lásd kapcsolók). Ha egy meghatározott
    osztályt kértünk, úgy az is megjelenik.

    "Nameserver [szerver] not running"
      (A névkiszolgáló [szerver] nem fut) A szerveren, amivel fel
      akartuk venni a kapcsolatot, nem fut névkiszolgáló.

    "Nameserver [szerver] not responding"
      (A névkiszolgáló [szerver] nem válaszol) A kérdezett
      névkiszolgáló nem válaszolt a megadott idÅintervallumon belül.

    "Nameserver [szerver] not reachable"
      (A névkiszolgáló [szerver] nem elérhetÅ) A hálózati útvonal
      a kiválsztott szerver felé nem járható.

    "név does not exist [at szerver] (Authoritative answer)"
      (A név nem létezik [a szerveren] (Hiteles válasz)) A
      lekérdezett név egyáltalán nem létezik.

    "név does not exist [at szerver], try again"
      (A név nem létezik [a szerveren], próbáld újra) A lekérdezett
      név nem létezik, de a válasz nem hiteles, ezert a válasz nem
      biztos.

    "név has no tÃpus record [at szerver] (Authoritative answer)"
      (A névnek nincs tÃpus bejegyzése [a szerveren] (Hiteles válasz))
      A lekérdezésben szereplŠnév létezik, de nem létezik a
      keresett tÃpus. Ez az állapot csak hiteles szerver esetében lép
      fel.

    "név tÃpus record currently not present [at szerver]"
      (A név tÃpus bejegyzés jelenleg nem elérhetÅ [a szerveren]) A
      megadott tÃpus nem létezik, de nem tudjuk, hogy a lekéredezett
      név érvényes-e. A válasz nem volt hiteles. Lehet hogy a
      rekurzió ki volt kapcsolva és az adat nem volt meg lokálisan.

    "név tÃpus record not found [at szerver], try again"
      (A név tÃpus nem található meg [a szerveren], próbáld újra)
      Valamilyen hiba közbejött, pl. idÅtúllépés a kapcsolat
      felvételekor.

    "név tÃpus record not found [at szerver], server failure"
      (A név tÃpus bejegyzés nem található [a szerveren], szerver
      hiba) A kérés kimondottan a névkiszolgáló hibájából nem
      teljesül, ez lehet belsÅ hiba, vagy továbbÃtási hiba. Ezt
      kaphatjuk vissza, ha egy másodlagos névkiszolgáló zóna adatai
      lejártak, vagy ha a szerver nem hiteles valamilyen osztályra
      nézve.

    "név tÃpus record not found [at szerver], no recovery"
      (A név tÃpus bejegyzés nem található [a szerveren], nem javÃ‐
      tható) Valamilyen javÃthatalan formátum hiba, vagy visszautasÃ‐
      tás a szerver részérÅl.

    "név tÃpus record query refused [by szerver]"
      (A név tÃpus bejegyzés lekérdezése visszautasÃtva [a szerver
      által]) A névkiszolgáló, amelyikkel a kapcsolatot felvettük
      visszautasÃtotta a válaszadást. Egyes névkiszolgálókat úgy
      állÃtanak be, hogy visszautasÃtsák a zóna transzfer kéréseket
      bizonyos klienseknek.

    "név tÃpus record not found [at szerver]"
      (A név tÃpus bejegyzés nem található [a szerveren]) A hiba
      pontos okát nem lehetett megállapÃtani. (Ez nem szabad, hogy
      elÅforduljon)

    "zóna has lame delegation to szerver"
      Ha egy feltételezetten hiteles névkiszolgálótól lekérjük a
      SOA bejegyzést, az információnak elvileg elérhetÅnek és
      hitelesnek kell lennie. Ha mégsem az, akkor "lame delegation"
      esete lép fel. Ugyanez történik, ha a szerver ki van kapcsolva,
      nem létezik, vagy zóna transzfer esetén nem tud eleget tenni a
      kérésnek.

    "No nameservers for zone found"
      (A zónának nem található egy névkiszolgálója sem) A zóna
      transzferhez nem lehetett lekérni az adott zónára egy
      névkiszolgáló nevét sem.

    "No addresses of nameservers for zóna found"
      (A zóna egyik névkiszolgálójának sincs cÃme) Le tudjuk kérni
      a névkiszolgálók nevét, de a cÃmeiket nem.

    "No nameservers for zóna responded"
      (A zóna egyik névkiszolgálója sem válaszolt) A zóna összes
      névkiszolgálójától megpróbáltunk zóna transzfert kérni, de
      egyik sem tudott vagy akart eleget tenni a kérésnek.

  FIGYELMEZTETÅ- ÃS HIBAÃZENETEK
    KülönbözŠfigyelmeztetŠüzenetekkel találkozhatunk. Ezeket "!!!"
    elÅzi meg, és nem végzetes hibákra utalnak, általában a kapott
    adat értelmezése során. Ezeket az üzeneteket megszüntethetjük a
    -q kapcsoló segÃtségével.

    A hiba üzeneteket " *** " elÅzi meg. Ezek súlyos problémákra
    utalnak, mint pl. formátum hibákra a válaszban, de jelezhetik a
    specifikációk durva megsértését is. Ezeket a hiba üzeneteket nem
    lehet eltünteni.

    "zóna has only one nameserver szerver"
      (A zónának csak egy névkiszolgálója van: szerver) Egy zóna
      névkiszolgáló bejegyzéseinek letöltése során kiderült, hogy
      a zónának csak egy névkiszolgálója van. Ez ellenkezik az
      ajánlásokkal.

    "zóna nameserver szerver is not canonical (valódiszerver)"
      (A zóna névkiszolgálója szerver nem "canonical"
      (valódiszerver)) A zóna névkiszolgálóinak lekérésekor
      kiderült, hogy a szóban forgó szerver neve nem "canonical". Ez
      súlyos működési hibákat okozhat. A "canonical" név
      zárójelben olvasható.

    "empty zone transfer for zóna from szerver"
      (Ãres zóna transzfer a zónára a szervertÅl) A megjelölt
      szervertÅl visszakapott zóna transzferben nem volt adat, esetleg
      csak a SOA bejegyzés. Ez megtörténhet, ha a kérdezett szerver
      "lame" delegálás áldozata és cache-ben tárolta a SOA
      bejegyzést.

    "extraneous NS record for név within zóna from szerver"
      (idegen NS bejegyzés a névnél a zónában a szervertÅl) Zóna
      transzfer alatt, feltűnik egy NS bejegyzés egy olyan névnél,
      ami nem az aktuális zóna delegált alzónája.

    "extraneous SOA record for név within zóna from szerver"
      (idegen SOA bejegyzés a névnél a zónában a szervertÅl) Zóna
      transzfer alatt, feltűnik egy SOA bejegyzés egy olyan névnél,
      ami nem az aktuális zóna neve.

    "extraneous glue record for név within zóne from szerver"
      (idegen "glue record" a névnél a zónában a szervertÅl) Zóna
      transzfer folyamán, feltűnik egy "glue record" egy olyan
      névnél, ami nem része a zónának, vagy a delegált alzónái
      egyikének. Ez gyakorlat volt a BIND néhany régebbi
      változatában, azonban ma már nem kÃvánatos, mert nem hivatalos
      vagy akár pontatlan információ is elterjedhet e hibából
      kifolyóan.

    "incomplete tÃpus record for név"
      (Hiányos tÃpus bejegyzés a névnél) Amikor a program az
      erÅforrás bejegyzés atatait dekódolta a válaszból, nem
      találta meg az összes szükséges adat mezÅt. Ez gyakran
      elÅfordul a HINFO bejegyzéseknél, amelyeknél a két adatmezÅbÅl
      csak az egyik kerül kódolásra.

    "név has both NS and A records within zóna from szerver"
      (A névnek van NS és A bejegyzése is a zónában a szervertÅl) A
      névvel jelölt delegált zónának van egy "A" bejegyzése. Ezt a
      program csak a szülŠzóna zónatranszfere esetén jelzi. A
      bejegyzés jelenléte nem hiba, de a teljes host szám esetleg nem
      pontos. A szóban forgó "A" bejegyzést a program nem számolja
      bele a delegált zónába.

    "név tÃpus records have different ttl within zóna from szerver"
      (név tÃpus bejegyzéseknek különbözÅ ttl-jük van a zónán
      belül a szervertÅl) Az azonos nevű/tÃpusú/osztályú erÅforrás
      bejegyzéseknek azonos kellene legyen a ttl értéke a zónában.
      Ha esetleg mégis eltér (ekkor kapjuk az üzenetet), annak oka
      lehet, hogy "glue record"-okat vagy más információt a szülÅ
      zónában, a delegált zónáktól függetlenül definiáltak, és
      a két zónarész adatait nem szinkronizálták.

    "név tÃpus record has illegal name"
      (A név tÃpus bejegyzésnek illegális a neve) Egy "A" vagy MX
      bejegyzés neve érvénytelen karaktereket tartalmaz. Csak az
      alfanumerikus karakterek és a kötÅjel '-' érvényesek a
      névkomponensekben (cÃmkékben) a pontok között.

    "név tÃpus host szerver has illegal name"
      (A név tÃpus hostnak szerver illegális a neve) Egy MX vagy NS
      bejegyzésben szereplŠhost neve érvénytelen karaktereket
      tartalmaz. Csak az alfanumerikus karakterek és a kötÅjel '-'
      érvényesek a névkomponensekben (cÃmkékben) a pontok között.

    "név tÃpus host szerver does not exist"
      (A név tÃpus host szerver nem létezik) Az NS vagy MX
      bejegyzésben megjelölt host szerver egyáltalan nem létezik. NS
      bejegyzés esetén a program a név "lame" delegálását jelezi.

    "név tÃpus host szerver has no A record"
      "név tÃpus hostnak szerver nincs A bejegyzése" Egy NS vagy MX
      bejegyzésben szereplÅ hostnak server nincsen cÃme. NS bejegyzés
      esetén a program a név "lame" delegálását jelezi.

    "név tÃpus host szerver is not canonical"
      (név tÃpus host szerver nem "canonical") Egy NS vagy MX
      bejegyzésben szereplŠhost szerver neve nem "canonical". Ez
      súlyos működési hibákat okozhat a tartományra vonatkozó
      adatok letöltése alatt vagy az elektronikus levelezésben.

    "név address A.B.C.D is not registered"
      (Az A.B.C.D cÃmű név nincs regisztrálva) Egy "A" bejegyzésben
      szereplÅ cÃm "reverse" keresése nem sikerült (hiteles válasz). A
      cÃm nem volt megtalálható a megfelelÅ in-addr.arpa zónában.

    "név address A.B.C.D maps to valódinév"
      (név cÃme A.B.C.D valódinévre mutat vissza) Egy "A" bejegyzés
      cÃmének a "reverse" keresése sikeres volt, de nem az "A"
      bejegyzés eredeti nevére mutatott vissza. Minden további
      nélkül rendelhetünk több nevet egy cÃmhez, de általában a
      "reverse" in-addr.arpa zónában csak egy PTR van, ami a host
      ``hivatalos'' nevére mutat.

    "név address A.B.C.D maps to alias aliasnév"
      (név cÃme A.B.C.D aliasnév aliasra mutat) Több PTR bejegyzés
      esetén, az elsŠa ``hivatalos'' host név. Minden további PTR
      bejegyzést a gethostbyaddr() függvény aliasként
      ("álnévként") ad vissza, a BIND 4.9 óta. Jegyezzük meg, hogy a
      PTR bejegyzésekre nem vonatkozik a "round robin reshuffling".

    "zóna SOA record at szerver is not authoritative"
      (zóna SOA bejegyzése a szerveren nem hiteles) Amikor a SOA
      bejegyzést ellenÅrizzük egy feltételezetten hiteles
      névkiszolgálón kiderül, hogy a SOA információ nem hiteles.
      Ezt eldönthetjük névkiszolgáló rekurzió nélküli
      lekérdezéssel.

    "zóna SOA primary szerver is not advertised via NS"
      (A zóna SOA elsÅdleges szervere nincs NS-en keresztül hirdetve)
      Az elsÅdleges névszerver nem található meg a zóna NS
      bejegyzései között. Ez önmagában nem hiba, hiszen csak a
      nyilvánosan elérhetŠnévkiszolgálókat hirdethetjük, a
      többiek lehetnek tűzfal mögött.

    "zóna SOA primary szerver has illegal name"
      (A zóna SOA elsÅdleges szerverének illegális a neve) Az
      elsÅdleges névkiszolgáló neve nem megengedett karaktereket
      tartalmaz.

    "zóna SOA hostmaster postafiók has illegal mailbox"
      (A zóna SOA hostmasterének (postafiók) illegális a
      postafiókja) A hostmaster postafiókjának a nevében nem
      megengedett karakter van. Gyakori hiba, hogy RFC822 formátumú e-
      mail cÃmet Ãrunk be, amikor a ``@'' jelet ponttal kell helyettesÃ‐
      teni.

    "zóna SOA serial has high bit set"
      (A zone SOA sorozatszámában a felsÅ bit be van állÃtva) Annak
      ellenére, hogy a sorozatszám elÅjel nélküli 32 bites érték,
      véletlenül jelentkezhet túlcsordulás, ha nem megfelelÅen
      használjuk a pontozott decimális formátumot a zóna fájlban.
      EttÅl szinkronizációs hibák léphetnek fel, az elsÅdleges és a
      másodlagos névkiszolgálók között.

    "zóna SOA retry exceeds refresh"
      (A zone SOA újrapróbálás meghaladja a frissÃtést) Egy
      sikertelen frissÃtés után az újrapróbálás csak a következÅ
      frissÃtés után történne meg.

    "zóna SOA refresh+retry exceeds expire"
      (A zóna SOA frissÃtés+újrapróbálás több mint a lejárás)
      Egy sikertelen frissÃtés után az újrapróbálás csak az adatok
      érvényességének lejárta után történne meg.

    "szerver1 and szerver2 have different primary for zóna"
      (szerver1 és szerver2nek más az elsÅdlegese a zónára) Ha a SOA
      bejegyzés különbözik, a zóna tartalma valószÃnűleg szintén
      nem fog megegyezni. Az eredmény attól függ, hogy melyik szervert
      kérdezzük.

    "szerver1 and szerver2 have different hostmaster for zóna"
      "szerver1 és szerver2nek különbözô hostmaster van megadva a
      zónára" Ha a SOA bejegyzés különbözik, az zóna tartalma
      valószÃnűleg szintén nem fog megegyezni. Az eredmény attól
      függ, hogy melyik szervert kérdezzük.

    "szerver1 and szerver2 have different serial for zóna"
      (szerver1nek és szerver2nek nem azonos a sorozatszáma a zónára)
      Ez általában nem hiba, hanem akkor történik, amikor az
      elsÅdleges kiszolgáló már frissÃtette az adatait, de a
      másodlagos még nem. Ha a sorozatszám használatánál hibát
      követünk el, az üzenet hibára is utalhat.

    "szerver1 and szerver2 have different refresh for zóna"
      (szerver1nek és szerver2nek más a frissÃtése a zónára) Ha a
      SOA bejegyzés különbözik, a zóna tartalma valószÃnűleg
      szintén nem fog megegyezni. Az eredmény attól függ, hogy melyik
      szervert kérdezzük.

    "szerver1 and szerver2 have different retry for zóna"
      (szerver1nek és szerver2nek más az újrapróbálási értéke a
      zónára) Ha a SOA bejegyzés különbözik, a zóna tartalma
      valószÃnűleg szintén nem fog megegyezni. Az eredmény attól
      függ, hogy melyik szervert kérdezzük.

    "szerver1 and szerver2 have different expire for zóna"
      (szerver1nek és szerver2nek más a lejárati értéke a zónára)
      Ha a SOA bejegyzés különbözik, a zóna tartalma valószÃnűleg
      szintén nem fog megegyezni. Az eredmény attól függ, hogy melyik
      szervert kérdezzük.

    "szerver1 and szerver2 have different defttl for zóna"
      (szerver1nek és szerver2nek más a defttl értéke a zónára) Ha
      a SOA bejegyzés különbözik, a zóna tartalma valószÃnűleg
      szintén nem fog megegyezni. Az eredmény attól függ, hogy melyik
      szervert kérdezzük.

KILÃPÃSI ÃLLAPOT
    A program 0-val tér vissza, ha a kért információt sikeresen
    letöltötte, zóna listázás esetén vagy, ha a SOA bejegyzés
    ellenÅrzése súlyosabb hiba nélkül sikerült. A többi esetben nem
    nulla értékkel tér vissza.

KÃRNYEZET
  HOST NÃV KERESÃS TESTRE SZABÃSA
    Ãltalában a felhasználók olyan neveket adnak meg, amelyekben nincs
    pont, ekkor a program az alapértelmezett tartományt hozzáfűzi a
    névhez. Ezt a tartományt a program általában a /etc/resolv.conf
    fájlból veszi. Ha nem, akkor a program képzi a nevet, úgy, hogy
    leveszi a helyi hostnevet, és megtart mindent az elsŠpontja után.

    A felhasználó felülbÃrálhatja ezt az eljárást, és megadhat egy
    alapértelmezett tartománynevet a LOCALDOMAIN környezeti vátozóban.

    Ezen felül, a felhasználó megadhat saját rövidÃtéseket a
    hostnevekre. Ezeket egy fájlban kell elhelyezni, egy rövidÃtést
    soronként. A sor formátuma a következÅ: rövidÃtés, szóköz, majd
    a teljes tartománynév (FQDN). A fájl nevét a HOSTALIASES
    környezeti változóban kell megadni.

SPECIÃLIS MEGFONTOLÃSOK
    Az egy adott tartománynévhez tartozó erÅforrásbejegyzés
    információt csak a zóna hiteles névkiszolgálójától kaphatjuk
    meg. Ezért, ha egy másik (az adott zónára nem hiteles) szervert
    kérdezünk a "-a" opcióval, elképzelhetÅ, hogy az adatoknak csak egy
    részét kapjuk meg, mert ez az opció az éppen elérhetŠadatokat
    adja vissza és nem a létezŠösszes adatot. Jegyezzük meg, hogy a
    "-v" kapcsolóval megnézhetjük, hogy a válasz hiteles-e vagy nem.

    Amikor zónát listázunk a "-l" kapcsolóval, a program az adatokat a
    zóna hiteles névkiszolgálójától kérdezi le. Ezt a szerzÅk úgy
    valósÃtották meg, hogy a program egy teljes zóna transzfert hajt
    végre, majd kiszűri a kért adatokat. Jegyezzük meg, hogy ehhez a
    hiteles névkiszolgáló direkt elérése szükséges. Ezt az opciót
    óvatosan használjuk. A névkiszolgálókat esetenként úgy
    konfigurálják, hogy utasÃtsák el a zóna transzfert, ha
    elárasztják Åket kérésekkel.

TOVÃBBI DOKUMENTÃCIÃ
    rfc883, Domain names - implementation and specification
    rfc920, Domain requirements
    rfc952, DOD Internet host table specification
    rfc974, Mail routing and the domain system
    rfc1032, Domain administrators guide
    rfc1033, Domain administrators operations guide
    rfc1034, Domain names - concepts and facilities
    rfc1035, Domain names - implementation and specification
    rfc1101, DNS encoding of network names and other types
    rfc1123, Requirements for Internet hosts - application
    rfc1183, New DNS RR definitions
    rfc1348, DNS NSAP RRs
    rfc1535, A security problem and proposed correction
    rfc1536, Common DNS implementation errors
    rfc1537, Common DNS data file configuration errors
    rfc1591, Domain Name System structure and delegation
    rfc1637, DNS NSAP resource records
    rfc1664, Using DNS to distribute X.400 address mappings
    rfc1700, Assigned numbers
    rfc1706, DNS NSAP resource records
    rfc1712, DNS encoding of geographical location (GPOS)
    rfc1713, Tools for DNS debugging
    rfc1794, DNS support for load balancing
    rfc1876, Expressing location information in the DNS (LOC)
    rfc1884, IP v6 addressing architecture
    rfc1886, DNS extensions to support IP v6 (AAAA)
    rfc1912, Common DNS operational and configuration errors
    rfc1982, Serial number arithmetic
    rfc1995, Incremental zone transfer in DNS (IXFR)
    rfc1996, Prompt notification of zone changes
    rfc2010, Operational criteria for root nameservers
    rfc2052, Specification of location of services (SRV)
    rfc2065, DNS security extensions (KEY/SIG/NXT)

SZERZÅ
    Ez a program eredetileg a Rutgers EgyetemrÅl származik.
    ÃjraÃrta: Eric Wassenaar, NIKHEF, <e07@nikhef.nl>

LÃSD MÃG
    named(8), resolv.conf(5), resolver(3)

MAGYAR FORDÃTÃS
    Kovács Emese <emese@eik.bme.hu>                  970203               host(1)