innd

INND(8)           System Manager's Manual          INND(8)NAZWA
    innd, inndstart - InterNetNews daemon

SKÅADNIA
    innd [ -a ] [ -c dni ] [ -C ] [ -d ] [ -f ] [ -H licznik ] [ -i licznik
    ] [ -Iadres_IP ] [ -l rozmiar ] [ -m tryb ] [ -n flaga ] [ -o licznik ]
    [ -pfd_des ] [ -Pport ] [ -r ] [ -s ] [ -t opóźnienie ] [ -T licznik
    ] [ -u ] [ -X sekundy ] [ -Z ]

    inndstart [ flagi ]

OPIS
    Innd, który jest demonem news (InterNetNews), obsÅuguje wszystkie
    nadchodzÄce feedy. Najpierw wczytuje do pamiÄci pliki active(5),
    newsfeeds(5) i incoming.conf(5). Potem otwiera port NNTP do odbierania
    artykuÅów ze zdalnych stacji (zobacz opcjÄ ``-p''). JeÅli w
    include/config.h zdefiniowano HAVE_UNIX_DOMAIN_SOCKETS, to do odbioru
    artykuÅów od lokalnych procesów, takich jak nnrpd(8) i rnews(1)
    otwierane jest gniazdo strumieniowe dziedziny Uniksowej, a dla
    ctlinnd(8) odwierane jest analogiczne gniazdo datagramowe. Gdy makro
    to nie jest zdefiniowane, używane sÄ ÅÄcza nazwane. Ctlinnd(8)
    wykorzystywany jest do przekazywania serwerowi poleceÅ wykonania
    okreÅlonych akcji. Otwiera również bazÄ history(5) i dwa pliki
    raportowe, zastÄpujÄce jego standardowe wyjÅcie i wyjÅcie bÅÄdu.

    Po otwarciu wszystkich plików i gniazd, innd oczekuje na poÅÄczenia i
    dane na swoich portach, używajÄc do tego select(2) i nieblokujÄcego
    I/O. JeÅli nie ma dostÄpnych danych, to wypróżni on swoje
    wewnÄtrzrdzeniowe struktury danych. DomyÅlna liczba sekund opóźnienia
    przed wypróżnieniem jest ustawiana jako <DEFAULT_TIMEOUT w
    config.data> (zwykle 300) sekund.

    JeÅli innd otrzyma bÅÄd ENOSPC (zobacz intro(2)) podczas zapisu pliku
    active, pliku article lub bazy historii, to wyÅle do siebie komendÄ
    ``throttle''. Stanie siÄ tak również, jeÅli otrzyma zbyt wiele
    bÅÄdów wejÅcia-wyjÅcia podczas zapisu do jakiegoÅ pliku.

    Niektóre parametry ustawiane w inn.conf(5) mogÄ byÄ również podane w
    linii poleceÅ innd. W tym wypadku, opcje z inn.conf(5) bÄdÄ nadpisane
    przez opcje linii poleceÅ.

OPCJE
    -a   DomyÅlnie, jeÅli host nie jest wymieniony w pliku incoming.conf
       to poÅÄczenie jest przekazywane do nnrpd. Po użyciu tej flagi
       dowolny host może siÄ podÅÄczyÄ i przesyÅaÄ artykuÅy.

    -c   innd odrzuca stare artykuÅy. Zasadniczo zachowanie to może byÄ
       sterowane przez bazÄ historii, lecz czasem stacja wyrzuca w sieÄ
       paczkÄ bardzo starych artykuÅów. Flaga ``odrzuca wszelkie
       artykuÅy, wysÅane dawniej niż 21 dni temu. WartoÅÄ zerowa
       powstrzymuje ten test. DomyÅlnÄ wartoÅciÄ jest 14 dni, lecz
       można to zmieniÄ opcjÄ ``artcutoff'' w inn.conf(5)

    -C   JeÅli użyta jest flaga ``-C'', to innd przyjmie i przesyÅa
       dalej, ale nie przetwarza wiadomoÅci anulowania i powstrzymania.
       Jest to przeznaczone dla stacji, w których nadużywane sÄ
       anulowania i które wybierajÄ mechanizm z lepszÄ autoryzacjÄ.

    -d -f Innd normalnie przechodzi w tÅo, ustawia standardowe wyjÅcia na
       pliki raportowe i odÅÄcza siÄ od terminala. Po użyciu flagi
       ``-d'' serwer tego nie robi, a po użyciu flagi ``-f'', serwer
       pozostaje na pierwszym planie.

    -H -T -X
       Flagi ``-H'', ``-T'' i ``-X'' sterujÄ liczbÄ poÅÄczeÅ
       dozwolonych na minutÄ. Ma to w zaÅożeniach dziaÅaÄ jako ochrona
       serwera przed czytnikami, które wykonujÄ w ciÄgu minuty zbyt
       wiele poÅÄczeÅ z serwerem. Zazwyczaj nie używa siÄ tego, chyba
       że rzeczywiÅcie pojawia siÄ jakiÅ problem. Tablica używana do
       tych sprawdzeŠjest ograniczona do 128 wpisów i jest używana
       jako pierÅcieÅ (ring). Rozmiar zostaÅ wybrany do uÅatwienia
       obliczania indeksu i do upewnienia siÄ, że nie zabraknie ci
       miejsca. Praktycznie wydaje siÄ wÄtpliwe, żebyÅ wykorzystaÅ
       nawet poÅowÄ tablicy naraz.

       Flaga ``-H'' okreÅla maksymalnÄ liczbÄ poÅÄczeÅ pochodzÄcych z
       danego hosta z serwerem podczas ``-X'' sekund. DomyÅlnie 2.

       Flaga ``-T'' ogranicza caÅkowitÄ liczbÄ nadchodzÄcych poÅÄczeÅ
       innda w okresie ``-X'' sekund. MaksymalnÄ wartoÅciÄ jest 128.
       DomyÅlnÄ 60.

       Flaga ``-X'' ustawia liczbÄ sekund, używanÄ przez ``-H'' i
       ``-T''. WartoÅÄ zerowa wyÅÄcza sprawdzanie. DomyÅlnie jest 0.

    -i   Flaga ``-i'' ogranicza liczbÄ nadchodzÄcych poÅÄczeÅ NNTP.
       WartoÅÄ zerowa wyÅÄcza to sprawdzenie. DomyÅlnÄ wartoÅciÄ, jeÅli
       w inn.conf(5) nie podano opcji ``maxconnections'' jest 50.
       Wymieniona opcja jest zastÄpowana wartoÅciÄ tej opcji.

    -I   Opcja ta umożliwia wiÄzanie innda do podanego adresu interfejsu
       IP. Adres IP musi byÄ w postaci kropkowej czwórki liczb
       (nnn.nnn.nnn.nnn). Zobacz też opcjÄ ``bindaddress'' w
       inn.conf(5).

    -l   Flaga ``-l'' ogranicza rozmiar artykuÅu. Po użyciu tej flagi,
       wszystkie artykuÅy wiÄksze niż rozmiar bajtów bÄdÄ odrzucane.
       DomyÅlnÄ wartoÅciÄ jest 1000000L bajtów. Sprawdzanie można
       wyÅÄczyÄ, używajÄc wartoÅci zerowej. Patrz także opcje
       ``maxartsize'' i ``localmaxartsize'' w inn.conf(5).

    -m   Flaga ``-m'' sÅuży do uruchamiania serwera w zatrzymanym lub
       stÅumionym stanie (zobacz ctlinnd(8)). Argument rozpoczyna siÄ
       pojedynczÄ literÄ: g, p lub t, wskazujÄce odpowiednio na ``go''
       (startuj), ``pause'' (zatrzymaj) lub ``throttle'' (stÅum).

    -n   Flaga ``-n'' okreÅla czy pauzowanie lub stÅumienie serwera
       powinno również wyÅÄczyÄ przyszÅe procesy czytnikowe. WartoÅÄ
       ``y'' powoduje, że czytniki zachowujÄ siÄ jak serwer, a wartoÅÄ
       ``n'' umożliwia czytanie, nawet gdy serwer nie pracuje.
       DomyÅlnie zezwala siÄ na czytanie, a zmieniÄ można to opcjÄ
       ``readerswhenstopped'' w inn.conf(5).

    -o   Flaga ``-o'' sÅuży ograniczaniu liczby plików, które sÄ
       utrzymywane otwarte dla wychodzÄcych feedów plikowych. DomyÅlnÄ
       wartoÅciÄ jest liczba dostÄpnych deskryptorów minus czÄÅÄ
       zarezerwowana do użytku wewnÄtrznego.

    -p   Po użyciu flagi ``-p'' przyjmuje siÄ, że port NNTP jest
       otwierany na podanym deskryptorze. (JeÅli użyta jest ta flaga,
       to innd zakÅada, że pracuje z wÅaÅciwymi uprawnieniami i nie
       bÄdzie woÅaÅ chown(2) na żadnych z tworzonych plików lub
       katalogów.)

    -P   JeÅli użyta jest flaga ``-P'', to podany port jest używany do
       nasÅuchiwania poÅÄczeÅ. innd musi mieÄ wystarczajÄce
       uprawnienia startowe by otworzyÄ podany port.

    -r   JeÅli użyta jest flaga ``-r'', serwer przenumeruje plik active
       zupeÅnie tak, jak po wysÅaniu komendy ``renumber''.

    -s   JeÅli użyta jest flaga ``-s'', to innd nic nie bÄdzie robiÄ,
       lecz tylko sprawdzi skÅadniÄ pliku newsfeeds. JeÅli bÄdÄ tam
       bÅÄdy, to zgÅosi kod bÅÄdu; rzeczywiste bÅÄdy bÄdÄ natomiast
       zgÅoszone w syslog(3).

    -t   Zmienia czas opóźnienia przed wypróżnieniem do timeout
       sekund.

    -u   Raporty sÄ normalnie buforowane; flaga ta wyÅÄcza to zachowanie.

    Inndstart jest maÅym programem typu front-end, który otwiera port
    NNTP, ustawia uid i gid na opiekuna news, a nastÄpnie uruchamia demona
    innd z flagÄ ``-p'' i minimalnym bezpiecznym Årodowiskiem. Jest to
    maÅy front-end dla stacji, która nie chce uruchamiaÄ innd z
    uprawnieniami roota.

KOMUNIKATY STERUJÄCE
    ArtykuÅy przychodzÄce, majÄce nagÅówek Control sÄ nazywane
    komunikatami sterujÄcymi. Poza komunikatem anulowania, sÄ one
    zaimplementowane przez zewnÄtrzne programy w katalogu <pathcontrol w
    inn.conf> o ile <usecontrolchan w inn.conf> jest ustawione na
    ``false''. (Komunikaty anulowania (cancel) odÅwieżajÄ bazÄ historii,
    wiÄc muszÄ byÄ obsÅugiwane wewnÄtrznie; koszt synchronizowania,
    blokowania i odblokowywania byÅby zbyt wysoki przy odbiorze wielu
    takich komunikatów.)

    Gdy nadchodzi komunikat sterujÄcy, pierwsze sÅowo tekstu jest
    konwertowane na maÅe litery i jest używane jako nazwa uruchamianego
    programu. JeÅli program nie istnieje, wywoÅywany jest domyÅlny program,
    okreÅlony przez <pathcontrol w inn.conf>/default.

    Wszystkie programy sterujÄce sÄ wywoÅywane z czterema parametrami.
    Pierwszym jest adres nadawcy komunikatu; jest to pobierane z nagÅówka
    Sender. JeÅli nagÅówek ten jest pusty, to dane sÄ pobierane z
    nagÅówka From. NastÄpnym parametrem jest adres zwrotny replik;
    pobierany z nagÅówka Reply-To. JeÅli nagÅówek ten jest pusty, użyty
    zostanie adres nadawcy. Trzecim parametrem bÄdzie nazwa pliku, w
    którym znajduje siÄ artykuÅ wzglÄdem katalogu skÅadowego news.
    Czwartym parametrem jest host, który wysÅaÅ artykuÅ. Jest to
    odczytywane z linii Path.

    JeÅli <usecontrolchan w inn.conf> jest ustawione na ``true'', to żaden
    komunikat sterujÄcy nie bÄdzie przetwarzany przez program zewnÄtrzny,
    forkowany przez innda. Zamiast tego, bÄdzie przetwarzany przez skrypt
    controlchan, który jest wywoÅywany jako program kanaÅowy innda. Musisz
    do używania tego skryptu skonfigurowaÄ newsfeeds(5). Przetwarzanie z
    użyciem controlchan może zredukowaÄ nadmierne obciÄżenie, jeÅli zbyt
    wiele komunikatów sterujÄcych pojawia siÄ naraz.

    Dystrybucja komunikatu sterujÄcego jest odmienna od dystrybucji
    standardowych artykuÅów.

    Komunikaty sterujÄce normalnie wpadajÄ do grupy dyskusyjnej control.
    MogÄ one byÄ zapisywane w podgrupach, lecz w oparciu o polecenie
    komunikatu sterujÄcego. Na przykÅad komunikat newgroup może byÄ
    zapisany w grupie control.newgroup lub w ogólnym control, jeÅli
    specjalizowana podgrupa nie istnieje.

    Stacje mogÄ jawnie udostÄpniaÄ grupÄ ``control'' w ich listach
    zapisowych, lecz zwykle lepiej jest jÄ wyÅÄczyÄ. JeÅli komunikat
    sterujÄcy jest wysyÅany na grupÄ, której nazwa koÅczy siÄ czterema
    znakami ``.ctl'', to przyrostek jest obcinany, a to co pozostanie jest
    używane jako nazwa grupy. Na przykÅad komunikat anulujÄcy, wysÅany na
    ``news.admin.ctl'' zostanie przesÅany do wszystkich stacji zapisanych
    na grupy ``control'' lub ``news.admin''. WiadomoÅci newgroup lub
    rmgroup wymagajÄ dodatkowego specjalnego traktowania. Jeżeli
    wiadomoÅÄ jest zaakceptowana i zostaÅa wysÅana do tworzonej lub
    usuwanej grupy, to ta wiadomoÅÄ zostanie przesÅana do wszystkich
    serwerów, których wzorce subskrypcji grup pozwoliÅyby na odebranie
    wiadomoÅci wysyÅanych do tej grupy.

    JeÅli <mergetogroups w inn.conf> jest ustawione na ``true'', to gdy
    artykuÅ jest wysyÅany na grupÄ, która rozpoczyna siÄ trzema literami
    ``to.'', to zostanie potraktowany specjalnie, jeÅli grupa ta nie
    istnieje w pliku active: artukuÅ jest skÅadowany do grupy ``to'' i jest
    wysyÅany do pierwszej stacji, nazwanej po przedrostku. Na przykÅad,
    wysyÅanie do ``to.uunet'' zostanie zÅożone do ``to'' i przesÅane do
    stacji ``uunet''. file:

RÃÅ»NICE PROTOKOÅU
    Innd implementuje komendy NNTP zdefiniowane w RFC 977 z nastÄpujÄcymi
    odstÄpstwami:

    1.   Za ``list'' może wystÄpowaÄ dodatkowo argument ``active'',
       ``active.times'', ``newsgroups'' lub ``subscription''. Jest to
       popularne rozszerzenie, lecz nie w peÅni obsÅugiwane; zobacz
       nnrpd(8).

    2.   Zaimplementowane sÄ komendy ``authinfo user'' oraz ``authinfo
       pass''. Zobacz draft-barber-nntp-imp-07.txt dla dalszych
       szczegóÅów.

    3.   UdostÄpniona jest nowa komenda, ``mode reader''. Komenda ta
       powoduje, że serwer przekazuje poÅÄczenie do nnrpd. Komenda
       ``mode query'' przeznaczona jest dla przyszÅych zastosowaÅ i
       obecnie jest traktowana tak samo.

    4.   UdostÄpnione sÄ komendy wspierajÄce transfer strumieniowy:
       ``check messageid'' i ``takethis messageid''.

    5.   UdostÄpniona jest komenda transferu wsadowego ``xbatch liczba-
       bajtów''. Komenda ta odczyta liczbÄ-bajtów bajtów i zapisze
       je dla dalszego przetwarzania przez rnews(1) (który należy
       uruchomiÄ oddzielnie). Obejrzyj programy innxbatch i
       sendxbatches.sh.

    6.   PozostaÅymi zaimplementowanymi komendami sÄ ``head'' , ``help''
       , ``ihave'' , ``quit'' oraz ``stat''.

MODYFIKACJE NAGÅÃWKÃW
    Innd modyfikuje tak maÅo nagÅówków, jak tylko siÄ da, lecz mógÅby
    byÄ lepszy.

    Oto lista nagÅówków, które jeÅli istniejÄ, sÄ usuwane:
       Date-Received
       Posted
       Posting-Version
       Received
       Relay-Version
    Puste nagÅówki oraz nagÅówki skÅadajÄce siÄ z biaÅych spacji
    również sÄ opuszczane.

    Do nagÅówka Path doklejana jest nazwa lokalnej stacji (okreÅlanej
    przez wartoÅÄ ``pathhost'' w inn.conf(5)) i wyrzyknik (jeÅli nazwa
    pierwszej stacji nagÅówka różni siÄ od lokalnej).

    NagÅówek Xref jest usuwany i tworzony jest nowy.

    W przypadku nieobecnoÅci, nagÅówek Lines jest dodawany.

    Innd nie przepisuje nieprawidÅowych nagÅówków. Na przykÅad nie bÄdzie
    zmieniaÄ nieprawidÅowego nagÅówka Lines, ale odrzuci artykuÅ.

RAPORTOWANIE
    Innd raportuje wszystkie nadchodzÄce artykuÅy do pliku raportowego.
    Jest to plik tekstowy o zmiennej iloÅci rozdzielanych spacjami pól o
    jednym z nastÄpujÄcych formatów:
       mon dd hh:mm:ss.mmm + feed <Message-ID> stacja...
       mon dd hh:mm:ss.mmm j feed <Message-ID> stacja...
       mon dd hh:mm:ss.mmm c feed <Message-ID> stacja...
       mon dd hh:mm:ss.mmm - feed <Message-ID> powód...
       mon dd hh:mm:ss.mmm ? feed <Message-ID> powód...

    Po polu Message-ID może byÄ również pole nazwy hosta i rozmiaru,
    zależnie od opcji ``nntplinklog'' i ``logsize'' z inn.conf(5).

    Pierwsze trzy pola sÄ polami daty i czasu w rozdzielczoÅci
    milisekundowej. PiÄte pole jest stacjÄ, która wysÅaÅa artykuÅ
    (odczytywane z nagÅówka Path). Szóste pole jest identyfikatorem
    artykuÅu; jeÅli informacja jest niedostÄpna, pojawi siÄ w jej miejscu
    pytajnik.

    Czwarte pole okreÅla czy artykuÅ zostaÅ przyjÄty czy nie. JeÅli jest
    tam znak plus, to zostaÅ przyjÄty. JeÅli ``j'', to zostaÅ przyjÄty,
    lecz wszystkie grupy majÄ w swoich rekordach active ``j'', wiÄc artykuÅ
    zostaÅ zÅożony do grupy ``junk''. JeÅli w polu pojawiÅa siÄ litera
    ``c'', to przed pojawieniem siÄ oryginalnego artykuÅu odebrany zostaÅ
    komunikat anulujÄcy. We wszystkich tych przypadkach artykuÅ zostaÅ
    przyjÄty i pole ``stacja...'' zawiera rozdzielonÄ spacjami listÄ
    stacji, do których artykuÅ jest przesyÅany.

    JeÅli czwarte pole zawiera znak minusa, o artykuÅ zostaÅ odrzucony.
    Powodami odrzucenia mogÄ byÄ:
       "%s" header too long (za dÅugi nagÅówek)
       "%s" wants to cancel <%s> by "%s" ("%s" chce anulowaÄ <%c> poprzez "%s")
       Article exceeds local limit of %s bytes (ArtykuÅ przekracza lokalny
                            limit %s bajtów)
       Article posted in the future -- "%s" (ArtykuÅ wysÅany w przyszÅoÅci -- "%s")
       Bad "%s" header (ZÅy nagÅówek "%s")
       Can't write history (Nie mogÄ zapisaÄ historii)
       Duplicate (Duplikat)
       Duplicate "%s" header (Zduplikowany nagÅówek "%s")
       EOF in headers (EOF w nagÅówkach)
       Linecount %s != %s +- %s (Liczba linii %s != %s +- %s)
       Missing %s header (Brak nagÅówka %s)
       No body (Brak ciaÅa)
       No colon-space in "%s" header (Brak dwukropka-spacji w nagÅówku "%s")
       No space (Brak spacji (albo miejsca???))
       Space before colon in "%s" header (Spacja przed dwukropkiem w nagÅówku "%s")
       Too old -- "%s" (Za stare -- "%s")
       Unapproved for "%s" (Niezatwierdzone dla "%s")
       Unwanted newsgroup "%s" (Niechciana grupa dyskusyjna "%s")
       Unwanted distribution "%s" (Niechciana dystrybucja "%s")
       Whitespace in "Newsgroups" header -- "%s" (BiaÅa spacja w nagÅówku
                             "Newsgroups" -- "%s")
    Gdzie ``%s'' jest podmieniane przez konretniejsze informacje.

    Jeżeli w czwartym polu wystÄpi znak ``?'', oznzcza to, że atykuÅ
    zawiera dziwne ÅaÅcuchy znaków, tj. CR bez LF lub LF bez CR. Te znaki
    sÄ używane razem ``CRLF'', co oznacza koniec linii. Obecnie taka
    informacja w logu oznacza dziwnoÅÄ tego artykuÅu, ale innd nigdy nie
    odrzuca artykuÅu z tego powodu.

    Zauważ, że jeÅli artykuÅ jest przyjÄty i <wanttrash w inn.conf> jest
    ustawione na ``yes'' i żadna z grup nie jest odpowiednia, to zostanie
    zraportowany w dwóch liniach: w linii ``j'' i ``-''.

    Innd zgÅasza też obszerne raporty poprzez sysloga. Pierwsze sÅowo
    komunikatu raportowego bÄdzie: nazwÄ stacji, jeÅli wpis jest dla niej
    specyficzny (np. komunikat ``connected''); sÅowem ``SERVER'', jeÅli
    komunikat jest zwiÄzany z serwerem, np. gdy pojawi siÄ bÅÄd odczytu.

    JeÅli drugim sÅowem sÄ cztery litery ``cant'', to zgÅaszany jest bÅÄd.
    W tym przypadku nastÄpne dwa sÅowa ogólnie nazywajÄ wywoÅanie
    systemowe lub funkcjÄ bibliotecznÄ, która siÄ nie powiodÅa oraz
    obiekt, wokóŠktórego wykonywane byÅy dziaÅania. Reszta linii może
    zawieraÄ inne informacje.

    W innych przypadkach, drugie sÅowa okreÅla rodzaj zmiany, a reszta
    linii uÅciÅla tÄ informacjÄ. SÅowo ``internal'' ogólnie oznacza
    wewnÄtrzny bÅÄd logiczny.

SYGNAÅY
    Innd przechwytuje sygnaÅy SIGTERM i SIGDANGER i wyÅÄcza siÄ po nich.
    JeÅli użyta jest flaga ``-d'', przechwytywany bÄdzie również SIGINT
    i bÄdzie dziaÅaÅ analogicznie.

    Innd przechwytuje sygnaÅ SIGUSR1 i odtwarza kanaÅ sterujÄcy,
    wykorzystywany normalnie przez ctlinnd(8).

HISTORIA
    Napisane przez Richa $alza <rsalz@uunet.uu.net> dla InterNetNews. Jest
    to rewizja 1.24.2.4, z dnia 2000/08/20.

ZOBACZ TAKŻE
    active(5), ctlinnd(8), dbz(3), history(5), incoming.conf(5),
    inn.conf(5), newsfeeds(5), nnrpd(8), rnews(1), syslog(8).                                    INND(8)