install

INSTALL(1)        NarzÄdzia plikowe GNU 4.0l        INSTALL(1)NAZWA
    ginstall - kopiuje pliki i nadaje im atrybuty

SKÅADNIA
    ginstall [opcje]... plik_źródÅowy plik_docelowy
    ginstall [opcja]... plik_źródÅowy katalog
    ginstall [opcja]... -d [opcja]... katalog...

OPIS
    Ta strona opisuje program install w wersji GNU. Dokumentacja niniejsza
    nie jest już utrzymywana i może byÄ niedokÅadna lub niekompletna.
    Autorytatywnym źródÅem jest obecnie dokumentacja Texinfo. DostÄp do
    niej uzyskasz wpisujÄc w wierszu poleceÅ:
       pinfo install
    lub
       info install.

    W pierwszych dwu formatach pliki źródÅowe sÄ kopiowane na docelowe
    lub do katalogu docelowego. W trzecim formacie wywoÅania, tworzony jest
    zadany katalog(i) i wszelkie brakujÄce katalogi nadrzÄdne
    (rodzicielskie).

    install kopiuje pliki i nadaje im prawa dostÄpu oraz, jeżeli jest to
    możliwe, wÅaÅciciela i grupÄ. Używany jest podobnie do cp;
    najczÄÅciej w plikach Makefile w celu kopiowania programów do ich
    katalogów docelowych. Może też zostaÄ użyty do stworzenia tych
    katalogów (wraz z caÅÄ ÅcieżkÄ dostÄpu, jeżeli ta nie istnieje),
    oraz ustawienia ich praw dostÄpu. Nie można kopiowaÄ plików na same
    siebie.

  OPCJE
    -b [metoda], --backup[=metoda]
       Tworzy kopie zapasowe tych plików, które majÄ byÄ nadpisane
       lub usuniÄte. Zobacz opis opcji -V oraz sekcja `Opcje kopii
       zapasowych' w podrÄczniku fileutils(1).

    -c   Opcja ignorowana; pozostawiona dla kompatybilnoÅci ze starymi
       wersjami programu pochodzÄcymi z systemów Unix.

    -C   Instaluje plik, chyba że plik docelowy już istnieje i jest
       taki sam, jak nowy plik. W takim przypadku nie bÄdzie zmieniany
       czas modyfikacji.

    -d, --directory
       Traktuje wszystkie argumenty jak nazwy katalogów. Tworzy
       każdy dany katalog oraz jego katalogi nadrzÄdne, jeżeli
       jeszcze nie istniejÄ. Nadaje wÅaÅciciela, grupÄ oraz prawa
       dostÄpu zgodnie z opcjami z wiersza poleceÅ lub wartoÅciami
       domyÅlnymi. Wszystkie tworzone katalogi nadrzÄdne dostajÄ te
       same atrybuty. Jest to dziaÅanie odmienne w stosunku do wersji
       programu install z systemu SunOS 4.x, gdzie tworzone katalogi
       dostajÄ domyÅlne atrybuty.

    -D   Twórz wszystkie wiodÄce skÅadowe docelowego, oprócz ostatniej,
       nastÄpnie skopiuj źródÅo na cel; przydatne w pierwszym
       formacie skÅadni polecenia.

    -g grupa, --group=grupa
       Ustawia grupÄ pliku lub katalogu zgodnie z podanym parametrem
       (domyÅlnÄ wartoÅciÄ jest bieżÄca grupa procesu). Parametr grupa
       może byÄ również numerycznym identyfikatorem grupy.

    -m prawa_dostÄpu, --mode=prawa_dostÄpu
       Ustawia prawa dostÄpu instalowanego pliku lub tworzonego
       katalogu zgodnie z parametrem. Prawa mogÄ byÄ podane jako
       liczba w systemie ósemkowym lub w postaci symbolicznej, jak w
       programie chmod, z 0 jako punktem wyjÅcia (zobacz `Prawa pliku'
       w fileutils(1)). DomyÅlnym trybem dostÄpu jest `u=rwx,go=rx' --
       odczyt, zapis i wykonywanie dla wÅaÅciciela, odczyt i
       wykonywanie dla grupy i pozostaÅych użytkowników.

    -o wÅaÅciciel, --owner=wÅaÅciciel
       Jeżeli program jest uruchomiony przez superużytkownika
       (roota), ustawia wÅaÅciciela pliku zgodnie z podanÄ wartoÅciÄ
       (domyÅlnÄ wartoÅciÄ jest root). WÅaÅciciel może byÄ okreÅlony
       albo przez nazwÄ użytkownika albo jego numeryczny
       identyfikator.

    -p, --preserve-timestamps
       Ustawia czas ostatniego dostÄpu i czas ostatniej modyfikacji
       każdego instalowanego pliku tak, by odpowiadaÅy odpowiednim
       czasom oryginalnych plików. JeÅli plik jest instalowany bez
       tej opcji, to czas ostatniego dostÄpu i ostatniej modyfikacji
       tego pliku ustawiane sÄ na czas instalacji. Opcja ta jest
       przydatna jeÅli chcemy używaÄ czasów ostatniej modyfikacji
       instalowanych plików, by widzieÄ, kiedy byÅy ostatnio tworzone
       a nie kiedy byÅy instalowane.

    -s , --strip
       Usuwa tablice symboli z instalowanych programów. Ma
       zastosowanie tylko przy skÅadni pierwszego i drugiego formatu.

    -S przyr_kopii, --suffix=przyr_kopii
       Dodaje przyrostek przyr_kopii do nazwy każdego pliku kopii
       zapasowej wykonanego za pomocÄ -b. JeÅli opcja ta nie zostanie
       podana, to użyta zostanie wartoÅÄ zmiennej Årodowiskowej
       SIMPLE_BACKUP_SUFFIX. JeÅli ona również nie jest okreÅlona, to
       użyty zostanie domyÅlny znak `~', jak w Emacsie.

    --target-directory=katalog
       OkreÅla katalog docelowy. Zobacz sekcja `Katalog docelowy' w
       fileutils(1).

    -v, --verbose
       Wypisuje nazwÄ każdego pliku przed jego skopiowaniem.

    -V metoda, --version-control=metoda
       Zmienia metodÄ kopii zapasowych wykonywanych za pomocÄ -b. JeÅli
       opcja ta nie zostanie podana, to użyta zostanie wartoÅÄ
       zmiennej Årodowiskowej VERSION_CONTROL. JeÅli nie zdefiniowano
       również VERSION_CONTROL to użyta zostanie domyÅlny typ kopii
       zapasowej: `existing'.

       Opcja ta odpowiada zmiennej `version-control' Emacsa: używane
       sÄ te same wartoÅci dla typu kopii. RozpoznajÄ także bardziej
       opisowe synonimy. PrawidÅowe wartoÅci to (unikalne skróty sÄ
       dopuszczalne):

       t, numbered
           Zawsze tworzy numerowane kopie zapasowe.

       nil, existing
           Tworzy numerowane kopie zapasowe plików, które już je
           majÄ, zwykÅe kopie dla reszty.

       never, simple
           Robi zawsze zwykÅe kopie zapasowe (uzyskiwane przez
           dodanie przyrostka wg opcji -S).

    --help WyÅwietla informacjÄ o stosowaniu programu i dostÄpnych opcjach,
       koÅczy dziaÅanie.

    --version
       WyÅwietla numer wersji programu i koÅczy dziaÅanie.

AUTOR
    Napisane przez Davida MacKenzie.

ZGÅASZANIE BÅÄDÃW
    BÅÄdy proszÄ zgÅaszaÄ, w jÄz. ang., do <bug-fileutils@gnu.org>.

COPYRIGHT
    Copyright © 1999 Free Software Foundation, Inc.
    This is free software; see the source for copying conditions. There is
    NO warranty; not even for MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR
    PURPOSE.

ZOBACZ TAKŻE
    cp(1), chmod(1), chown(1), touch(1), fileutils(1).

OD TÅUMACZA
    Zaktualizowano i poszerzono wg dokumentacji Texinfo dla narzÄdzi
    plikowych GNU wersji 4.01.grudzieÅ 1999             FSF              INSTALL(1)