intro

intro(3)            2007-10-27-16:31            intro(3)ÐÐÐÐÐ
    intro - Ð²Ð²ÐµÐ´ÐµÐ½Ð½Ñ Ð´Ð¾ ÑÑнкÑÑй бÑблÑоÑеки


ÐÐÐС
    Цей ÑоздÑл опиÑÑÑ вÑÑ бÑблÑоÑеÑÐ½Ñ ÑÑнкÑÑÑ, за
    винÑÑком опиÑÐ°Ð½Ð¸Ñ Ñ ÑоздÑÐ»Ñ 2, оÑÑÐ°Ð½Ð½Ñ Ð²ÑÑлÑÑÑи
    ÑиÑÑÐµÐ¼Ð½Ñ виклики. ÐÑнÑÑÑÑ  ÑÑзноманÑÑнÑ
    гÑÑпи  ÑÑнкÑÑй,  ÑÐºÑ  можна ÑденÑиÑÑкÑваÑи за
    лÑÑеÑоÑ, Ñка добавлÑÑÑÑÑÑ до номеÑÑ ÑоздÑлÑ:

    (3C)
        Ð¦Ñ ÑÑнкÑÑÑ, Ñак Ñамо Ñк ÑÑнкÑÑÑ з ÑоздÑлÑ
       2 Ñ ÑоздÑÐ»Ñ  3S  ÑвлÑÑÑÑÑÑ  ÑаÑÑиноÑ
       ÑÑандаÑÑÐ½Ð¾Ñ Ð±ÑблÑоÑеки C - libc, Ñо бÑдÑÑÑ
       викоÑиÑÑÐ°Ð½Ñ cc(1) за замовÑÑваннÑм.

    (3S)
        Ð¦Ñ ÑÑнкÑÑÑ ÑвлÑÑÑÑÑÑ ÑаÑÑÐ¸Ð½Ð¾Ñ бÑблÑоÑеки
       stdio(3) (ÑÑандаÑÑного вводÑ-виводÑ). Ðони
       Ñ Ñакож ÑаÑÑÐ¸Ð½Ð¾Ñ ÑÑандаÑÑÐ½Ð¾Ñ Ð±ÑблÑоÑеки C,
       libc.

    (3M)
        ФÑнкÑÑÑ Ð· Ñим познаÑеннÑм Ñ ÑаÑÑиноÑ
       аÑиÑмеÑиÑÐ½Ð¾Ñ       бÑблÑоÑеки libm.
       Ðони викоÑиÑÑовÑÑÑÑ ÐºÐ¾Ð¼Ð¿ÑлÑÑоÑом FORTRAN,
       f77(1), за замовÑÑваннÑм, але не cc(1), C
       компÑлÑÑоÑом, ÑÐºÐ¾Ð¼Ñ поÑÑÑбно Ð´Ð»Ñ ÑÑого
       вказаÑи додаÑÐºÐ¾Ð²Ñ Ð¾Ð¿ÑÑÑ -lm.

    (3F)
        Ð¦Ñ ÑÑнкÑÑÑ Ñ ÑаÑÑÐ¸Ð½Ð¾Ñ Ð±ÑблÑоÑеки FORTRAN -
       libF77. ÐпÑÑÑ ÐºÐ¾Ð¼Ð¿ÑлÑÑоÑа (f77) не обов'ÑзковÑ
       Ð´Ð»Ñ Ñого Ñоб вживаÑи ÑÑ.

    (3X)
        Ð ÑзноманÑÑÐ½Ñ  ÑпеÑÑалÑÐ½Ñ  бÑблÑоÑеки.
       СÑоÑÑнки        поÑÑбника, Ñ ÑкиÑ
       опиÑÐ°Ð½Ñ ÑÑÐ½Ñ ÑÑнкÑÑÑ, вказÑÑÑÑ Ñакож, до
       ÑÐºÐ¾Ñ Ð±ÑблÑоÑеки кожна з ÑÑнкÑÑй
       належиÑÑ.


ÐÐТÐÐ Ð
    ÐивÑÑÑÑÑ Ð² Ð·Ð°Ð³Ð¾Ð»Ð¾Ð²ÐºÐ°Ñ Ð²Ð¸ÑÑÐ´Ð½Ð¸Ñ ÑекÑÑÑв ÑÑоÑÑнок
    поÑÑбника, ÑÑоÑовно авÑоÑÑв Ñ Ð°Ð²ÑоÑÑÑÐºÐ¸Ñ Ð¿Ñав.
    ÐаÑважÑе, Ñо в ÑÑÐ·Ð½Ð¸Ñ ÑÑоÑÑÐ½ÐºÐ°Ñ ÑÑ ÑнÑоÑмаÑÑÑ
    знаÑодиÑÑÑÑ Ð² ÑÑÐ·Ð½Ð¸Ñ Ð¼ÑÑÑÑÑ.
© 2005-2007 DLOU, GNU FDL   2007-10-27-16:31            intro(3)