intro

INTRO(3)        PodrÄcznik programisty Linuksa        INTRO(3)NAZWA
    intro - wprowadzenie do funkcji bibliotecznych

OPIS
    DziaÅ 3 podrÄcznika opisuje wszystkie funkcje biblioteczne z
    wyÅÄczeniem funkcji bibliotecznych (opakowaÅ wywoÅaÅ systemowych)
    opisanych w dziale 2, implementujÄcych wywoÅania systemowe.

    Wiele z funkcji opisanych w tym dziale jest czÄÅciÄ standardowej
    biblioteki C (libc). Niektóre sÄ czÄÅciÄ innych bibliotek (np.
    biblioteki matematycznej libm lub biblioteki czasu rzeczywistego,
    librt) - wówczas strona podrÄcznika wskazuje opcje linkera potrzebne
    do zlinkowania z wymaganÄ bibliotekÄ (np. -lm i -lrt, odpowiednio, do
    wspomnianych bibliotek).

    W niektórych przypadkach, programista musi zdefiniowaÄ testowe makro
    funkcji aby pozyskaÄ deklaracjÄ funkcji z pliku nagÅówkowego opisanego
    w rozdziale SKÅADNIA strony podrÄcznika systemowego (gdy jest to
    wymagane, takie makra muszÄ byÄ zdefiniowane przez doÅÄczeniem
    jakichkolwiek plików nagÅówkowych). W takich sytuacjach, wymagane
    makro jest opisane w odpowiednim podrÄczniku systemowym. WiÄcej
    informacji o testowych makrach funkcji można znaleÅºÄ w
    feature_test_macros(7).

ZGODNE Z
    Poszczególne zwroty i skróty używane do okreÅlenia wariantów Uniksa
    i standardów, do których wywoÅania w tym dziale siÄ stosujÄ. Patrz
    standards(7).

UWAGI
  Autorzy i prawa autorskie
    NagÅówek źródeÅ każdej strony podrÄcznika systemowego zawiera
    informacje o autorach i warunkach wykorzystania. MogÄ siÄ one różniÄ,
    w zależnoÅci od strony.

ZOBACZ TAKŻE
    intro(2), errno(3), capabilities(7), credentials(7), environ(7),
    feature_test_macros(7), libc(7), math_error(7), path_resolution(7),
    pthreads(7), signal(7), standards(7)

O STRONIE
    Angielska wersja tej strony pochodzi z wydania 4.05 projektu Linux
    man-pages. Opis projektu, informacje dotyczÄce zgÅaszania bÅÄdów, oraz
    najnowszÄ wersjÄ oryginaÅu można znaleÅºÄ pod adresem
    https://www.kernel.org/doc/man-pages/.

TÅUMACZENIE
    Autorami polskiego tÅumaczenia niniejszej strony podrÄcznika man sÄ:
    Adam Byrtek (PTM) <alpha@irc.pl> i MichaÅ KuÅach
    <michal.kulach@gmail.com>.

    Polskie tÅumaczenie jest czÄÅciÄ projektu manpages-pl; uwagi, pomoc,
    zgÅaszanie bÅÄdów na stronie http://sourceforge.net/projects/manpages-
    pl/. Jest zgodne z wersjÄ 4.05 oryginaÅu.Linux               11-11-2010             INTRO(3)