intro

ÃVOD(3)         Linux - pÅÃruÄka programátora         ÃVOD(3)JMÃNO
    intro - Ãvod do knihovnÃch funkcÃ

POPIS
    Tato kapitolka popisuje vÅ¡echny knihovnà funkce kromÄ tÄch, které
    byly popsány v kapitole 2 (volánà jádra). V této kapitolce jsou
    různé skupiny funkcÃ, které jsou odliÅ¡eny pÃsmenem, které je
    pÅidáno za ÄÃslo kapitolky:

    (3C)  Tyto funkce, funkce z kapitolky 2 a z kapitolky 3S, jsou
       obsaženy v standardnà knihovnÄ jazyka C, která je standardnÄ
       použÃvána kompilátorem cc(1)

    (3S)  Tyto funkce jsou souÄástà knihovny stdio(3S). Jsou obsaženy
       ve standardnà knihovnÄ jazyka C - libc.

    (3M)  Tyto funkce jsou obsaženy v matematické knihovnÄ libm. Tato
       knihovna je standardnÄ použÃvána pÅekladaÄem f77(1).
       Kompilátor jazyka C cc(1) potÅebuje pro jejà použità volbu
       -lm.

    (3F)  Tyto funkce jsou souÄástà knihovny jazyka FORTRAN - libF77.
       Chcete-li ji použÃt, nemusÃte použÃt žádný speciálnÃ
       pÅepÃnaÄ.

    (3X)  Různé jiné knihovnà funkce. Manuálové stránky obsahujà i
       jména knihoven v nichž jsou obsaženy.

AUTOÅI
    Autory a podmÃnky pro Å¡ÃÅenà a kopÃrovánà najdete v záhlavà každé
    manuálové stránky. VÅ¡imnÄte si, že se mohou stránku od stránky
    lišit.

VAROVÃNÃ
    PÅeklad je pravdÄpodobnÄ zastaralý. Pokud chcete pomoci s jeho
    aktualizacÃ, zamiÅte na http://man-pages-cs-wiki.homelinux.net/Linux             26.prosince 1996            ÃVOD(3)