ip

IP(7)          PodrÄcznik programisty Linuksa          IP(7)NAZWA
    ip - Implementacja protokoÅu IPv4 dla systemu Linux

SKÅADNIA
    #include <sys/socket.h>
    #include <netinet/in.h>
    #include <netinet/ip.h> /* nadzbiór poprzedniego */

    tcp_socket = socket(AF_INET, SOCK_STREAM, 0);
    udp_socket = socket(AF_INET, SOCK_DGRAM, 0);
    raw_socket = socket(AF_INET, SOCK_RAW, protokóÅ);

OPIS
    Linux implementuje protokóŠIPv4 opisany w RFC 791 i RFC 1122. ip
    zawiera drugi poziom implementacji adresowania grupowego (multicasting)
    zgodny z RFC 1112. Zawiera też router IP, wÅÄczajÄc w to filtr
    pakietów.

    Interfejs programistyczny jest zgodny z gniazdami BSD. WiÄcej
    informacji na temat gniazd można znaleźÄ, przeglÄdajÄc socket(7).

    Gniazdo IP jest tworzone za pomocÄ socket(2):

      socket(AF_INET, typ_gniazda, protokóÅ);

    Poprawne typy gniazd to: SOCK_STREAM sÅużÄce do tworzenia gniazd
    poÅredniczÄcych w obsÅudze protokoÅu tcp(7), SOCK_DGRAM obsÅugujÄce
    protokóŠudp(7) oraz SOCK_RAW pozwalajÄce tworzyÄ gniazda raw(7)
    (surowe) umożliwiajÄce bezpoÅredni dostÄp do protokoÅu IP. protokóÅ
    jest protokoÅem bazujÄcym na IP. Informacja o nim jest umieszczana w
    nagÅówku wysyÅanego bÄdź odbieranego pakietu IP. Dla gniazd TCP
    poprawnymi wartoÅciami sÄ tylko 0 i IPPROTO_TCP, a dla gniazd UDP — 0 i
    IPPROTO_UDP. Dla SOCK_RAW można podaÄ dowolny poprawny numer protokoÅu
    IP okreÅlony przez IANA w RFC 1700.

    Kiedy proces chce odbieraÄ nowe, nadchodzÄce pakiety lub poÅÄczenia,
    powinien podÅÄczyÄ gniazdo do adresu lokalnego interfejsu za pomocÄ
    funkcji bind(2). W takim przypadku do dowolnej lokalnej pary (adres,
    port) można podÅÄczyÄ tylko jedno gniazdo IP. Gdy w wywoÅaniu bind(2)
    podana jest wartoÅÄ INADDR_ANY, to gniazdo zostanie dowiÄzane do
    wszystkich lokalnych interfejsów sieciowych. Gdy do niedowiÄzanego
    gniazda wywoÅywane jest listen(2), to gniazdo zostanie automatycznie
    dowiÄzane do losowo wybranego wolnego portu, przy czym adres lokalny
    zostanie ustawiony na INADDR_ANY. Gdy dla niedowiÄzanego gniazda
    zostanie wywoÅane connect(2), gniazdo to zostanie automatycznie
    dowiÄzane do losowo wybranego wolnego portu lub do używalnego portu
    dzielonego, przy czym adres lokalny zostanie ustawiony na INADDR_ANY.

    Przypisywanie (czÄsto w literaturze: "nazywanie") lokalnego gniazda TCP
    jest niemożliwe przez pewien okres czasu po jego zamkniÄciu, chyba że
    zostanie dla tego gniazda ustawiony atrybut SO_REUSEADDR. Należy
    używaÄ tego atrybutu z rozwagÄ, gdyż czyni on TCP mniej niezawodnym.

  Format adresu
    Adres gniazda IP jest przedstawiony za pomocÄ kombinacji adresu
    interfejsu IP i 16-bitowego numeru portu. Podstawowy protokóŠIP nie
    zawiera numerów portów, sÄ one zaimplementowane w protokoÅach
    wyższej warstwy, takich jak udp(7) i tcp(7). Dla gniazd surowych
    sin_port jest ustawione na protokóŠIP.

      struct sockaddr_in {
        sa_family_t  sin_family; /* rodzina adresów: AF_INET */
        in_port_t   sin_port;  /* port - sieciowa kolejnoÅÄ bajtów */
        struct in_addr sin_addr;  /* adres internetowy */
      };

      /* Adres internetowy */
      struct in_addr {
        uint32_t   s_addr;   /* adres - sieciowa kolejnoÅÄ bajtów */
      };

    sin_family ma zawsze wartoÅÄ AF_INET. Jest to wymagane; w Linuksie 2.2
    wiÄkszoÅÄ funkcji sieciowych zwraca EINVAL, jeÅli brakuje tego
    ustawienia. sin_port zawiera numer portu podany w sieciowej kolejnoÅci
    bajtów. Numery portów niższe niż 1024 sÄ nazywane portami
    uprzywilejowanymi (lub czasem portami zarezerwowanymi). Tylko procesy
    uprzywilejowane (tj. z ustawionym atrybutem CAP_NET_BIND_SERVICE) mogÄ
    wywoÅaÄ bind(2) dla tego rodzaju gniazd. Należy zauważyÄ, że surowy
    protokóŠIPv4 jako taki nie zawiera pojÄcia portu (takie
    rozróżnienie jest dopiero w warstwie transportowej, a to jest warstwa
    sieciowa). Numery portów wystÄpujÄ dopiero w protokoÅach wyższej
    warstwy, takich jak tcp(7) i udp(7).

    sin_addr to adres IP komputera (maszyny). Pole s_addr struktury struct
    in_addr zawiera adres interfejsu maszyny w sieciowej kolejnoÅci
    bajtów. Polu in_addr należy albo przypisaÄ jednÄ z wartoÅci INADDR_*
    (np. INADDR_ANY), albo użyÄ funkcji bibliotecznych inet_aton(3),
    inet_addr(3), inet_makeaddr(3) do ustawienia wartoÅci, albo ustawiÄ
    bezpoÅrednio przez resolvera (patrz też gethostbyname(3)).

    Adresy IPv4 dzielimy na pojedyncze (unicast), rozgÅoszeniowe
    (broadcast) i grupowe (multicast). Adresy pojedyncze okreÅlajÄ
    pojedynczy interfejs maszyny, adresy rozgÅoszeniowe okreÅlajÄ wszystkie
    maszyny w obrÄbie jakiejÅ sieci (podsieci), a adresy grupowe wszystkie
    maszyny w obrÄbie jakiejÅ grupy odbiorców. Datagramy kierowane do
    adresów rozgÅoszeniowych trafiajÄ do odbiorcy tylko wtedy, gdy jego
    gniazdo ma ustawiony atrybut rozgÅoszenia SO_BROADCAST. Ten sam atrybut
    musi byÄ też ustawiony, gdy zachodzi potrzeba wysÅania datagramów
    rozgÅoszenia. W obecnej implementacji gniazda poÅÄczeniowe mogÄ używaÄ
    wyÅÄcznie adresów pojedynczych.

    Należy zauważyÄ, że dla adresu i portu zawsze jest używana sieciowa
    kolejnoÅÄ bajtów. W szczególnoÅci oznacza to, że trzeba używaÄ
    funkcji htons(3) dla numeru przypisanego do portu. Wszystkie funkcje
    standardowej biblioteki manipulujÄce adresem/portem automatycznie
    przeksztaÅcajÄ podanÄ wartoÅÄ na jej sieciowÄ reprezentacjÄ.

    Istnieje kilka adresów specjalnych: INADDR_LOOPBACK (127.0.0.1) zawsze
    odnosi siÄ do lokalnego hosta poprzez urzÄdzenie loopback; INADDR_ANY
    (0.0.0.0) oznacza przy dowiÄzywaniu dowolny adres; INADDR_BROADCAST
    (255.255.255.255) oznacza dowolny komputer i ze wzglÄdów historycznych
    zachowuje siÄ przy dowiÄzywaniu tak samo, jak INADDR_ANY.

  Opcje gniazda
    IP wspiera niektóre opcje specyficzne dla protokoÅu, które mogÄ byÄ
    ustawione przy użyciu setsockopt(2) i odczytane z pomocÄ
    getsockopt(2). Poziom opcji gniazda dla IP to IPPROTO_IP. Dla każdego
    ze znaczników logicznych wartoÅÄ caÅkowita zero oznacza faÅsz, a
    każda inna - prawdÄ.

    Gdy poda siÄ nieprawidÅowÄ opcjÄ gniazda, getsockopt(2) i setsockopt(2)
    zwrócÄ bÅÄd ENOPROTOOPT.

    IP_ADD_MEMBERSHIP (od Linuksa 1.2)
       PrzyÅÄcza grupÄ adresów. Argumentem jest struktura ip_mreqn .

         struct ip_mreqn {
           struct in_addr imr_multiaddr; /* grupowy adres IP */
           struct in_addr imr_address;  /* adres IP interfejsu
                            lokalnego */
           int      imr_ifindex;  /* indeks interfejsu */
         };

       imr_multiaddr zawiera adres grupy, którÄ aplikacja chce
       podÅÄczyÄ lub rozÅÄczyÄ. Musi byÄ to poprawny adres grupowy
       (multicast; w przeciwnym wypadku setsockopt(2) zwróci bÅÄd
       EINVAL). imr_address jest to adres lokalnego interfejsu, przez
       który system powinien poÅÄczyÄ grupÄ; jeÅli jest równy
       INADDR_ANY, to odpowiedni interfejs jest wybierany przez system.
       imr_ifindex jest indeksem interfejsu, który powinien byÄ
       podÅÄczony/odÅÄczony do obsÅugi grupy imr_multiaddr lub 0, by
       wskazaÄ na dowolny interfejs.

       Struktura ip_mreqn jest dostÄpna tylko od wersji 2.2 Linuksa.
       Dla kompatybilnoÅci, stara struktura ip_mreq wciÄż jest
       obsÅugiwana. Różni siÄ wprawdzie od ip_mreqn, lecz tylko tym,
       że nie zawiera pola imr_ifindex (jÄdro okreÅla którÄ strukturÄ
       zastosowano na podstawie rozmiaru podanego w optlen).

       IP_ADD_MEMBERSHIP jest prawidÅowe wyÅÄcznie dla setsockopt(2).

    IP_ADD_SOURCE_MEMBERSHIP (od Linuksa 2.4.22 / 2.5.68)
       PrzyÅÄcza adres grupowy (multicast) i zezwala na otrzymywanie
       danych jedynie z podanego źródÅa. Argumentem jest struktura
       ip_mreq_source.

         struct ip_mreq_source {
           struct in_addr imr_multiaddr; /* grupowy adres IP */
           struct in_addr imr_interface; /* adres IP interfejsu
                            lokalnego */
           struct in_addr imr_sourceaddr; /* adres IP
                            grupowego źródÅa */
         };

       Sktruktura ip_mreq_source jest podobna do ip_mreqn opisanej pod
       hasÅem IP_ADD_MEMBERSIP. Pole imr_multiaddr zawiera adres
       grupowy do którego aplikacja ma zamiar doÅÄczyÄ lub opuÅciÄ go.
       Pole imr_interface jest adresem interfejsu lokalnego z którego
       system powinien doÅÄczyÄ do adresu grupowego. Pole
       imr_sourceaddr zawiera adres źródÅowy, z którego aplikacja ma
       zamiar otrzymywaÄ dane.

       Opcja może byÄ użyta kilkakrotnie aby otrzymywaÄ dane z kilku
       źródeÅ.

    IP_BIND_ADDRESS_NO_PORT (od Linuksa 4.2)
       Informuje jÄdro, aby nie rezerwowaÄ portu efemerycznego przy
       korzystaniu z bind(2) z numerem portu 0. Port bÄdzie wybrany
       automatycznie później, w trakcie wykonywania connect(2), w
       sposób umożliwiajÄcy wspóÅdzielenie portu źródÅowego tak
       dÅugo, jak dÅugo unikatowa jest czteroelementowa krotka.

    IP_BLOCK_SOURCE (od Linuksa 2.4.22 / 2.5.68)
       KoÅczy otrzymywanie danych grupowych z podanego źródÅa i
       podanej grupy. Jest to odpowiednie jedynie po zapisaniu siÄ do
       adresu grupowego za pomocÄ IP_ADD_MEMBERSHIP lub
       IP_ADD_SOURCE_MEMBERSHIP.

       Argumentem jest struktura ip_mreq_source opisana w czÄÅci
       dotyczÄcej IP_ADD_SOURCE_MEMBERSHIP.

    IP_DROP_MEMBERSHIP (od Linuksa 1.2)
       OdÅÄcza siÄ od grupy adresów. Argumentem jest struktura
       ip_mreqn lub ip_mreq podobna do IP_ADD_MEMBERSHIP.

    IP_DROP_SOURCE_MEMBERSHIP (od Linuksa 2.4.22 / 2.5.68)
       OdÅÄcza siÄ od grupy z podanego źródÅa - zaprzestaje
       otrzymywania danych z podanej grupy adresów pochodzÄcej z
       podanego źródÅa. JeÅli programy zostaÅy przypisane do wielu
       źródeÅ z tej samej grupy, dane z pozostaÅych źródeÅ wciÄż
       bÄdÄ dostarczane. Aby zatrzymaÄ otrzymywanie danych ze
       wszystkich źródeÅ na raz, należy użyÄ IP_LEAVE_GROUP.

       Argumentem jest struktura ip_mreq_source opisana w czÄÅci
       dotyczÄcej IP_ADD_SOURCE_MEMBERSHIP.

    IP_FREEBIND (od Linuksa 2.4)
       JeÅli jest wÅÄczona, to ta opcja logiczna pozwala na przypisanie
       do adresu nielokalnego lub (jeszcze) nieistniejÄcego. Pozwala to
       na nasÅuchiwanie na gnieździe bez wymagania, żeby interfejs
       sieciowy niższej warstwy lub podany dynamiczny adres IP byÅy
       ustawione podczas próby przypisania gniazda przez aplikacjÄ. Ta
       opcja jest odpowiednikiem - dla pojedynczego gniazda - opisanego
       poniżej interfejsu /proc ip_nonlocal_bind.

    IP_HDRINCL (od Linuksa 2.0)
       JeÅli wÅÄczone, to dopuszczalne jest tworzenie przez
       użytkownika wÅasnego nagÅówka IP przed danymi użytkownika.
       DziaÅa to jedynie dla gniazd SOCK_RAW, patrz raw(7), by uzyskaÄ
       wiÄcej informacji. Gdy ten znacznik jest wÅÄczony, to wartoÅci
       ustawiane przez IP_OPTIONS, IP_TTL i IP_TOS sÄ ignorowane.

    IP_MSFILTER (od Linuksa 2.4.22 / 2.5.68)
       Opcja pozwala na uzyskanie dostÄpu do zaawansowanego interfejsu
       filtrowania peÅnostanowego. Argumentem jest struktura
       ip_msfilter.

         struct ip_mreqn {
           struct in_addr imsf_multiaddr; /* grupowy adres IP */
           struct in_addr imsf_interface; /* adres IP interfejsu
                            lokalnego */
           uint32_t    imsf_fmode;   /* tryb filtra */
         };

           uint32_t    imsf_numsrc;  /* Liczba źródeŠw
                            kolejnej macierzy */
           struct in_addr imsf_slist[1]; /* Macierz źródeÅ
                            adresów */
         };

       Do okreÅlenia trybu filtrowania sÅuÅ¼Ä dwa makra - MCAST_INCLUDE
       i MCAST_EXCLUDE. Makro IP_MSFILTER_SIZE(n) sÅuży natomiast do
       okreÅlenia wielkoÅci pamiÄci potrzebnej do przechowania
       struktury ip_msfilter z n źródeÅ w liÅcie źródeÅ.

       PeÅny opis filtrowania źródeÅ adresów zawiera dokument RFC
       3376.

    IP_MTU (od Linuksa 2.2)
       Pobiera bieżÄcÄ wartoÅÄ MTU Åcieżki obecnego gniazda. Zwraca
       liczbÄ caÅkowitÄ.

       IP_MTU jest poprawne tylko do getsockopt(2) i można go użyÄ
       wyÅÄcznie gdy gniazdo zostaÅo poÅÄczone.

    IP_MTU_DISCOVER (od Linuksa 2.2)
       Ustawia lub pobiera opcjÄ badania MTU Åcieżki (ang. Path MTU
       Discovery) dla gniazda. Gdy opcja ta jest wÅÄczona, to Linux
       bÄdzie przeprowadzaÅ badanie MTU Åcieżki dla gniazd SOCK_STREAM
       zgodnie z definicjÄ zawartÄ w RFC 1191. W przypadku gniazd nie
       bÄdÄcych gniazdami SOCK_STREAM, IP_PMTUDISC_DO wymusza
       ustawienie we wszystkich pakietach wychodzÄcych znacznika zakazu
       fragmentacji. Za poprawne zgodne z wartoÅciÄ MTU, podzielenie na
       pakiety i za wykonanie ewentualnych retransmisji jest
       odpowiedzialny program użytkownika. JÄdro odrzuci (z bÅÄdem
       EMSGSIZE) pakiety wiÄksze niż znane MTU Åcieżki. Ustawienie
       znacznika IP_PMTUDISC_WANT spowoduje sfragmentowanie datagramu,
       jeÅli MTU Åcieżki tego wymaga, albo - w przeciwnym wypadku -
       ustawienie znacznika zakazujÄcego fragmentacji.

       DomyÅlnÄ dla systemu wartoÅÄ można ustawiÄ na IP_PMTUDISC_WANT
       lub na IP_PMTUDISC_DONT, wpisujÄc odpowiednio - zero lub wartoÅÄ
       niezerowÄ - do pliku /proc/sys/net/ipv4/ip_no_pmtu_disc.

       Wart. badan. MTU Åcieżki  Znaczenie
       IP_PMTUDISC_WANT      Używaj ustawieŠzależnych od trasy.
       IP_PMTUDISC_DONT      Nie badaj MTU Åcieżki.
       IP_PMTUDISC_DO       Zawsze badaj MTU Åcieżki.
       IP_PMTUDISC_PROBE      Ustawia bit DF, ale ign. MTU Åcieżki.

       Gdy wÅÄczone jest badanie MTU Åcieżki, jÄdro automatycznie
       namierza wartoÅci MTU Åcieżki dla każdego komputera
       docelowego. Gdy aktywne jest poÅÄczenie z danym komputerem,
       można wygodnie odczytaÄ aktualnie rozpoznanÄ wartoÅÄ MTU
       Åcieżki za pomocÄ connect(2) używajÄc opcji gniazda IP_MTU
       (np. po wystÄpieniu bÅÄdu EMSGSIZE). WartoÅÄ MTU Åcieżki może
       siÄ zmieniaÄ z czasem. Dla gniazd bezpoÅÄczeniowych z wieloma
       komputerami docelowymi MTU dla danego, również nowego,
       komputera docelowego można uzyskaÄ za pomocÄ kolejki bÅÄdów
       (zobacz IP_RECVERR). Po nadejÅciu każdej aktualizacji MTU
       zostanie skolejkowany nowy bÅÄd.

       W trakcie rozpoznawania MTU, pakiety inicjujÄce z gniazd
       datagramowych mogÄ zostaÄ porzucone. Programy korzystajÄce z UDP
       powinny byÄ tego Åwiadome i nie braÄ tego pod uwagÄ w swojej
       strategii retransmisji pakietów.

       Aby zainicjowaÄ proces badania MTU Åcieżki dla gniazd
       niepoÅÄczonych, można rozpoczÄÄ z dużym rozmiarem datagramu (o
       dÅugoÅci do 64K bajtów nagÅówka) i pozwoliÄ na jego
       zmniejszenie w wyniku aktualizacji MTU Åcieżki.

       Aby oszacowaÄ inicjalne MTU Åcieżki, należy podÅÄczyÄ gniazdo
       datagramowe do adresu docelowego za pomocÄ connect(2) i pobraÄ
       MTU, woÅajÄc getsockopt(2) z opcjÄ IP_MTU.

       Poprzez ustawienie wartoÅci w IP_PMTUDISC_PROBE (dostÄpnej od
       Linuksa 2.6.22) możliwe jest zaimplementowanie opisanego w
       RFC 4821 próbkowania MTU dla gniazd SOCK_DGRAM lub SOCK_RAW.
       Jest to szczególnie użyteczne w narzÄdziach diagnostycznych
       typu tracepath(8), które w sposób zamierzony chcÄ wysyÅaÄ
       pakiety testowe wiÄksze niż zaobserwowane MTU Åcieżki.

    IP_MULTICAST_ALL (od Linuksa 2.6.31)
       Tej opcji można użyÄ do modyfikacji zasad dostarczania
       wiadomoÅci grupowych do gniazd ograniczonych maskÄ adresu
       INADDR_ANY. Argument wynosi 0 lub 1 (domyÅlnie 1). Gdy jest
       ustawiony na 1, to gniazdo otrzyma wiadomoÅci ze wszystkich
       grup, które doÅÄczono globalnie z caÅego systemu. W przeciwnym
       razie dostarczone bÄdÄ tylko wiadomoÅci z grup doÅÄczonych
       jawnie (np. opcjÄ IP_ADD_MEMBERSHIP) do tego konkretnego
       gniazda.

    IP_MULTICAST_IF (od Linuksa 1.2)
       Ustawia lokalne urzÄdzenie dla gniazda grupowego. Argumentem do
       setsockopt(2) jest ip_mreqn lub (od Linuksa 3.5) ip_mreq,
       struktura podobna do IP_ADD_MEMBERSHIP; albo struktura in_addr
       (jÄdro okreÅla którÄ strukturÄ siÄ podaÅo na podstawie rozmiaru
       przekazanego w optlen). Do getsockopt(2) argumentem jest
       struktura in_addr.

    IP_MULTICAST_LOOP (od Linuksa 1.2)
       Ustawia lub pobiera logiczny argument typu caÅkowitego,
       okreÅlajÄcy, czy przesyÅane pakiety grupowe powinny wracaÄ do
       lokalnego gniazda.

    IP_MULTICAST_TTL (od Linuksa 1.2)
       Ustawia lub pobiera wartoÅÄ czasu życia pakietu dla
       wychodzÄcych z tego gniazda pakietów grupowych. Jest bardzo
       istotne w przypadku adresowania grupowego, by ustawiÄ
       najmniejszÄ możliwÄ wartoÅÄ TTL. DomyÅlnie jest to 1, co
       oznacza, że pakiety grupowe nie opuszczajÄ sieci lokalnej,
       chyba że program użytkownika wyraźnie tego żÄda. Argument
       jest liczbÄ caÅkowitÄ.

    IP_NODEFRAG (od Linuksa 2.6.36)
       JeÅli wÅÄczone (argument jest niezerowy), ÅÄczenie pakietów
       wychodzÄcych przez warstwÄ netfilter jest wyÅÄczone. Argumentem
       jest liczba caÅkowita.

       Ta opcja jest prawidÅowa tylko dla gniazd SOCK_RAW.

    IP_OPTIONS (od Linuksa 2.0)
       Ustawia lub pobiera opcje IP, które bÄdÄ wysyÅane z każdym
       pakietem z danego gniazda. Argumenty sÄ wskaźnikiem do bufora
       pamiÄci zawierajÄcego opcje i ich dÅugoÅci. setsockopt(2)
       ustawia opcje IP skojarzone z gniazdem. Maksymalny rozmiar opcji
       dla IPv4 to 40 bajtów. Zobacz RFC 791, by poznaÄ możliwe
       opcje. Gdy pakiet wstÄpnego potwierdzenia poÅÄczenia (ACK) dla
       gniazda typu SOCK_STREAM zawiera opcje IP, to opcje wychodzÄcego
       pakietu IP bÄdÄ automatycznie pobrane z opcji IP pobranego
       pakietu z odwróconymi nagÅówkami mówiÄcymi o trasie. Po
       ustanowieniu poÅÄczenia przychodzÄce pakiety nie sÄ uprawnione
       do zmiany swoich opcji. Przetwarzanie wszystkich przychodzÄcych
       opcji źródÅa jest domyÅlnie wyÅÄczone, ale można je wÅÄczyÄ
       ustawiajÄc accept_source_route w interfejsie /proc. W przypadku
       gniazd datagramowych opcje IP mogÄ byÄ ustawione jedynie przez
       użytkownika lokalnego. Funkcja getsockopt(2) z argumentem
       IP_OPTIONS zwróci obecnie wysÅane opcje przez umieszczenie ich
       w dostarczonym buforze.

    IP_PKTINFO (od Linuksa 2.2)
       Przekazuje pomocniczy komunikat IP_PKTINFO zawierajÄcy strukturÄ
       pktinfo dostarczajÄcÄ trochÄ informacji o przychodzÄcym
       pakiecie. DziaÅa to jedynie dla gniazd datagramowych. Argument
       jest znacznikiem mówiÄcym gniazdu, czy należy przekazaÄ
       komunikat IP_PKTINFO, czy też nie. Sam komunikat może zostaÄ
       przesÅany/otrzymany wraz z pakietem jedynie jako komunikat
       sterujÄcy za pomocÄ recvmsg(2) lub sendmsg(2).

         struct in_pktinfo {
           unsigned int  ipi_ifindex; /* Indeks interfejsu */
           struct in_addr ipi_spec_dst; /* Adres lokalny */
           struct in_addr ipi_addr;   /* NagÅówek adresu
                           docelowego */
         };

       ipi_ifindex jest unikatowym indeksem interfejsu, przez który
       pakiet zostaÅ odebrany. Adres ipi_spec_dst jest lokalnym adresem
       pakietu, a ipi_addr jest adresem docelowym wynikajÄcym z
       nagÅówka pakietu. JeÅli IP_PKTINFO jest przekazane do
       sendmsg(2), a ipi_spec_dst ma wartoÅÄ niezerowÄ, to zostanie
       użyte jako źródÅowy adres lokalny podczas przeszukiwania
       tablicy routingu i dla ustawienia opcji routingu wedÅug adresu
       źródÅowego. Gdy ipi_ifindex ma wartoÅÄ niezerowÄ, to
       podstawowy adres lokalny interfejsu wskazywanego przez ten
       indeks nadpisuje ipi_spec_dst podczas przeszukiwania tablicy
       routingu.

    IP_RECVERR (od Linuksa 2.2)
       WÅÄcza przekazywanie dodatkowych komunikatów o bÅÄdach,
       zwiÄkszajÄc niezawodnoÅÄ poÅÄczenia. Gdy jest to ustawione w
       gnieździe datagramowym, to wszystkie generowane bÅÄdy bÄdÄ
       zapamiÄtane w specjalnej kolejce bÅÄdów przypisanej do gniazda.
       Gdy użytkownik (proces użytkownika) otrzyma bÅÄd (przez
       zwrócony kod bÅÄdu operacji na gnieździe), to może go
       odebraÄ, używajÄc funkcji recvmsg(2) z ustawionym znacznikiem
       MSG_ERRQUEUE. Struktura opisujÄca bÅÄd sock_extended_err
       zostanie przekazana w pomocniczym komunikacie o typie IP_RECVERR
       i poziomie IPPROTO_IP. Jest to niezwykle pomocne przy
       niezawodnym przechwytywaniu bÅÄdów niepoÅÄczonych gniazd.
       Odbierana z kolejki bÅÄdów porcja danych zawiera pakiet z
       informacjÄ o bÅÄdzie.

       Komunikat sterujÄcy IP_RECVERR zawiera strukturÄ
       sock_extended_err zdefiniowanÄ nastÄpujÄco:

         #define SO_EE_ORIGIN_NONE  0
         #define SO_EE_ORIGIN_LOCAL  1
         #define SO_EE_ORIGIN_ICMP  2
         #define SO_EE_ORIGIN_ICMP6  3

         struct sock_extended_err {
           uint32_t ee_errno;  /* numer bÅÄdu */
           uint8_t ee_origin; /* źródÅo bÅÄdu */
           uint8_t ee_type;  /* typ */
           uint8_t ee_code;  /* kod */
           uint8_t ee_pad;
           uint32_t ee_info;  /* informacje dodatkowe */
           uint32_t ee_data;  /* inne dane */
           /* Dalej mogÄ wystÄpiÄ dodatkowe dane */
         };

         struct sockaddr *SO_EE_OFFENDER(struct sock_extended_err *);

       ee_errno zawiera numer errno bÅÄdu kolejki. ee_origin jest kodem
       miejsca pochodzenia bÅÄdu. PozostaÅe pola sÄ zależne od
       protokoÅu. Makro SO_EE_OFFENDER zwraca wskaźnik do adresu
       obiektu sieciowego, z którego pochodziÅ bÅÄd o zadanym
       wskaźniku do komunikatu pomocniczego. Gdy ten adres nie jest
       znany, pole sa_family struktury sockaddr zawiera wartoÅÄ
       AF_UNSPEC a pozostaÅe pola tej struktury sockaddr sÄ
       niezdefiniowane.

       IP używa struktury sock_extended_err w nastÄpujÄcy sposób:
       ee_origin ustawione na SO_EE_ORIGIN_ICMP dla bÅÄdów odbieranych
       jako pakiet ICMP albo też SO_EE_ORIGIN_LOCAL dla bÅÄdów
       generowanych lokalnie. Nieznane wartoÅci należy ignorowaÄ.
       ee_type i ee_code sÄ ustawiane zgodnie z typem i kodem pól w
       nagÅówku ICMP. ee_info zawiera rozpoznanÄ wartoÅÄ MTU dla
       bÅÄdów EMSGSIZE. Komunikat zawiera również sockaddr_in wÄzÅa,
       który spowodowaÅ bÅÄd, a do którego można uzyskaÄ dostÄp za
       pomocÄ makra SO_EE_OFFENDER. Pole sin_family adresu
       SO_EE_OFFENDER ma wartoÅÄ AF_UNSPEC, gdy źródÅo bÅÄdu nie jest
       znane. Gdy bÅÄd pochodzi z sieci, wszystkie opcje IP
       (IP_OPTIONS, IP_TTL itd.) wÅÄczone w gnieździe i zawarte w
       pakiecie bÅÄdu sÄ przekazywane jako komunikaty kontrolne.
       WÅaÅciwe dane pakietu, który spowodowaÅ bÅÄd sÄ zwracane jako
       normalne dane. Należy zauważyÄ, że TCP nie ma kolejki
       bÅÄdów; MSG_ERRQUEUE jest nielegalne w przypadku gniazd
       SOCK_STREAM. IP_RECVERR jest poprawne dla TCP, ale wszystkie
       bÅÄdy sÄ przekazywane przez zwracanÄ wartoÅÄ funkcji albo przez
       SO_ERROR.

       Dla gniazd surowych, IP_RECVERR wÅÄcza przepuszczanie do
       aplikacji wszystkich odebranych komunikatów ICMP o bÅÄdach. W
       przeciwnym przypadku bÅÄdy sÄ zgÅaszane tylko dla gniazd
       poÅÄczonych.

       Ustawia lub pobiera znacznik logiczny zapisany za pomocÄ liczby
       caÅkowitej. IP_RECVERR jest domyÅlnie wyÅÄczone.

    IP_RECVOPTS (od Linuksa 2.2)
       Przekazuje użytkownikowi wszystkie nadchodzÄce opcje IP z
       komunikatu sterujÄcego IP_OPTIONS. NagÅówek wyboru trasy i inne
       opcje sÄ już wstÄpnie wypeÅnione informacjami o lokalnej
       maszynie. NieobsÅugiwane w przypadku gniazd typu SOCK_STREAM.

    IP_RECVORIGDSTADDR (od Linuksa 2.6.29)
       Ta opcja logiczna wÅÄcza komunikat pomocniczy IP_ORIGDSTADDR w
       recvmsg(2), w którym jÄdro zwraca oryginalny adres docelowy
       otrzymywanego wÅaÅnie datagramu. Ten komunikat pomocniczy
       zawiera strukturÄ struct sockaddr_in.

    IP_RECVTOS (od Linuksa 2.2)
       JeÅli jest ustawione, to pomocniczy komunikat IP_TOS jest
       przepuszczany razem z nadchodzÄcymi pakietami. Zawiera on bajt,
       który okreÅla pole zdefiniowane także jako bajt znajdujÄce siÄ
       w nagÅówku pakietu, a zwane Typ UsÅugi/PierwszeÅstwa. Wymaga
       logicznego znacznika w postaci liczby caÅkowitej.

    IP_RECVTTL (od Linuksa 2.2)
       Gdy ten znacznik jest ustawiony, przepuszczany jest komunikat
       pomocniczy IP_TTL, zawierajÄcy pole okreÅlane mianem "czas
       życia" odbieranego pakietu w postaci bajtu. Nie jest to
       wspierane w przypadku strumieniowych gniazd typu SOCK_STREAM.

    IP_RETOPTS (od Linuksa 2.2)
       DziaÅanie identyczne do IP_RECVOPTS, ale zwraca surowe,
       nieprzetworzone opcje, wÅÄcznie z rekordem opcji, mówiÄcym o
       znaczniku czasowym i trasie, niewypeÅnionym wartoÅciami w tym
       przejÅciu pakietu.

    IP_ROUTER_ALERT (od Linuksa 2.2)
       Przekazuje wszystkie pakiety z opcjÄ alarmu rutera IP, które
       miaÅyby byÄ przekazywane (ang. forwarded) do tego gniazda.
       DziaÅa tylko dla gniazd surowych. Jest to przydatne na przykÅad
       dla demonów RSVP dziaÅajÄcych w przestrzeni użytkownika.
       Wykorzystane pakiety nie sÄ przekazywane (ang. forwarded) przez
       jÄdro. Ponowne ich wysÅanie należy do obowiÄzków programu
       użytkownika. DowiÄzywanie gniazda jest w tym przypadku
       ignorowane, pakiety te sÄ filtrowane jedynie na podstawie
       protokoÅu. Wymaga liczby caÅkowitej jako argumentu.

    IP_TOS (od Linuksa 1.0)
       Ustawia lub pobiera pole znacznika Typ-UsÅugi (ang.
       Type-Of-Service, w skrócie TOS), które jest przesyÅane z
       każdym pakietem IP pochodzÄcym z danego gniazda. SÅuży do
       ustalenia priorytetów pakietów w sieci. TOS jest bajtem. Oto
       definicje niektórych standardowych znaczników TOS:
       IPTOS_LOWDELAY - minimalizacja opóźnienia we wzajemnym ruchu,
       IPTOS_THROUGHPUT - optymalizacja wyjÅcia, IPTOS_RELIABILITY -
       optymalizacja pod kÄtem niezawodnoÅci, a IPTOS_MINCOST powinna
       byÄ używana jako "dane wypeÅniajÄce" tam, gdzie szybkoÅÄ
       transmisji nie ma wiÄkszego znaczenia. Można podaÄ najwyżej
       jednÄ z powyższych wartoÅci TOS. Inne bity sÄ niepoprawne i
       powinny byÄ wyzerowane. Linux domyÅlnie wysyÅa najpierw datagram
       IPTOS_LOWDELAY, ale dokÅadne zachowanie zależy od konfiguracji
       wÅaÅciwoÅci szeregowania. Niektóre poziomy o wysokim
       priorytecie mogÄ wymagaÄ uprawnieÅ administratora (ustawionego
       atrybutu CAP_NET_ADMIN).

    IP_TRANSPARENT (od Linuksa 2.6.24)
       Ustawienie tej opcji logicznej wÅÄcza przezroczyste (ang.
       "transparent") proxy dla tego gniazda. Ta opcja gniazda pozwala
       wywoÅujÄcej aplikacji przypisanie gniazda do nielokalnego adresu
       IP i operowanie jako zarówno klient, jak i serwer z zewnÄtrznym
       adresem IP dla lokalnego punktu docelowego. UWAGA: wymaga to
       takiego ustawienia reguÅ routingu, żeby pakiety wysyÅane na ten
       adres zewnÄtrzny byÅy przekazywane przez TProxy (tj. system na
       którym dziaÅa aplikacja korzysta z opcji gniazda
       IP_TRANSPARENT). WÅÄczenie tej opcji wymaga uprawnieÅ
       administratora (wÅaÅciwoÅÄ CAP_NET_ADMIN).

       Przekierowanie TProxy używajÄce celu TPROXY z iptables(8)
       także wymagajÄ wÅÄczenia tej opcji w przekierowywanym
       gnieździe.

    IP_TTL (od Linuksa 1.0)
       Ustawia lub pobiera pole "czas życia" (ang. Time-To-Live, w
       skrócie TTL) dla każdego wychodzÄcego z danego gniazda pakietu
       IP.

    IP_UNBLOCK_SOURCE (od Linuksa 2.4.22 / 2.5.68)
       Odblokowuje zablokowanÄ uprzednio grupÄ adresów. Zwraca
       EADDRNOTAVAIL gdy podane źródÅo nie byÅo zablokowane.

       Argumentem jest struktura ip_mreq_source opisana w czÄÅci
       dotyczÄcej IP_ADD_SOURCE_MEMBERSHIP.

  Interfejsy /proc
    ProtokóŠIP obsÅuguje zbiór interfejsów /proc i korzysta z niech do
    ustawiania niektórych parametrów globalnych. Parametry sÄ dostÄpne
    przez zapis lub odczyt plików z katalogu /proc/sys/net/ipv4/.
    Interfejsy opisane jako logiczne pobierajÄ liczbÄ caÅkowitÄ, której
    wartoÅÄ niezerowa ("prawda") oznacza, że dana opcja jest wÅÄczona, a
    zero ("faÅsz"), oznacza, że opcja jest wyÅÄczona.

    ip_always_defrag (logiczna; od Linuksa 2.2.13)
       [Nowa w jÄdrze 2.2.13; we wczeÅniejszych wersjach jÄdra funkcjÄ
       tÄ sterowaÅo siÄ w czasie kompilacji za pomocÄ opcji
       CONFIG_IP_ALWAYS_DEFRAG, która nie jest już obecna w 2.4.x i
       kolejnych]

       Gdy ten znacznik logiczny jest wÅÄczony (różny od 0),
       przychodzÄce fragmenty (czÄÅci pakietów IP, które siÄ
       pojawiajÄ, gdy pewien komputer pomiÄdzy komputerem źródÅowym a
       docelowym zdecyduje, że pakiety byÅy za duże i podzieli je na
       kawaÅki) bÄdÄ ponownie zÅożone (zdefragmentowane) przed ich
       przetworzeniem, nawet jeÅli majÄ byÄ przekazane dalej (and.
       forwarded).

       Należy wÅÄczaÄ jedynie przy dziaÅajÄcym firewallu, stanowiÄcym
       gÅówne wejÅcie do danej sieci lub dziaÅajÄcym przezroczystym
       proxy; nigdy nie należy tego wÅÄczaÄ na zwykÅym routerze lub
       komputerze. W przeciwnym przypadku ÅÄcznoÅÄ może zostaÄ
       zakÅócona, gdy fragmenty bÄdÄ podróżowaÄ innymi ÅÄczami.
       Defragmentacja powoduje również znaczne wykorzystanie pamiÄci
       i czasu procesora.

       Jest to wÅÄczane automagicznie, gdy skonfigurowane jest
       maskowanie lub przezroczyste proxy.

    ip_autoconfig (od Linuksa 2.2 do 2.6.17)
       Nie udokumentowane.

    ip_default_ttl (liczba, domyÅlnie: 64; od Linuksa 2.2)
       Ustawia domyÅlnÄ wartoÅÄ "czasu życia" (ang. time-to-live)
       wychodzÄcych pakietów. Może byÄ ona zmieniona dla gniazda za
       pomocÄ opcji IP_TTL.

    ip_dynaddr (logiczna; domyÅlnie: wyÅÄczona; od Linuksa 2.0.31)
       WÅÄcza dynamiczne adresowanie gniazda oraz przepisywanie adresu
       dla maskowania przy zmianie adresu interfejsu. Jest to bardzo
       przydatne w przypadku korzystania z interfejsu sprzÄgniÄtego z
       liniÄ telefonicznÄ, którego adres IP może siÄ zmieniaÄ. 0
       oznacza brak przepisywania, 1 wÅÄcza przepisywanie, a 2 wÅÄcza
       tryb rozwlekÅy (ang. verbose).

    ip_forward(logiczna; domyÅlnie: wyÅÄczona; od Linuksa 1.2)
       WÅÄcza przekazywanie (ang. forwarding) pakietów przy użyciu
       logicznego znacznika. Może byÄ ustawione także na podstawie
       interfejsu.

    ip_local_port_range (od Linuksa 2.2)
       Plik zawierajÄcy dwa liczby caÅkowite okreÅlajÄce domyÅlny
       zakres lokalnych portów przypisanych do gniazd niebÄdÄcych
       bezpoÅrednio przydzielonych do portu - tj. zakres ten jest
       używany do portów efemerycznych (portów przypisywanych
       dynamicznie). Port efemeryczny jest przydzielany do gniazda w
       nastÄpujÄcych sytuacjach:

       * numer portu w adresie gniazda jest okreÅlony jako 0 w trakcie
         wywoÅywania bind(2);

       * listen(2) jest wywoÅywane na gnieździe strumieniowych,
         które nie byÅo wczeÅniej przydzielone;

       * connect(2) byÅa wywoÅana na gnieździe, które nie byÅo
         wczeÅniej przydzielone;

       * sendto(2) jest wywoÅywane na gnieździe datagramowym, które
         nie byÅo wczeÅniej przydzielone.

       Przypisywanie portów efemerycznych rozpoczyna siÄ od pierwszego
       numeru w ip_local_port_range i koÅczy siÄ na drugim numerze.
       JeÅli wyczerpie siÄ zakres portów efemerycznych, to odpowiednie
       wywoÅanie systemowe zwróci bÅÄd (ale proszÄ sprawdziÄ rozdziaÅ
       BÅÄDY!).

       ProszÄ zauważyÄ, że zakres portów w ip_local_port_range nie
       powinien pokrywaÄ siÄ z zakresem portów wykorzystywanym do
       maskowania (chociaż taka sytuacja jest obsÅugiwana). Dowolny
       wybór może również powodowaÄ problemy z niektórymi zaporami
       sieciowymi, które robiÄ pewne zaÅożenia odnoÅnie do portów
       używanych lokalnie. Pierwsza liczba powinna byÄ wiÄksza niż
       1024, albo - co byÅoby lepsze - wiÄksza niż 4096, aby uniknÄÄ
       konfliktów z dobrze znanymi portami i zminimalizowaÄ problemy z
       zaporami sieciowymi.

    ip_no_pmtu_disc (logiczna; domyÅlnie: wyÅÄczona; od Linuksa 2.2)
       JeÅli jest to wÅÄczone, to domyÅlnie nie bÄdzie wykonywane
       badanie MTU Åcieżki dla gniazd TCP. Badanie MTU może siÄ nie
       sprawdzaÄ w przypadku źle skonfigurowanych firewalli
       (odrzucajÄcych wszelkie pakiety ICMP) lub źle skonfigurowanych
       interfejsów (np. poÅÄczenie typu point-to-point, gdzie oba
       koÅce nie zgadzajÄ siÄ na MTU). Lepiej poprawiÄ wszelkie
       wadliwie skonfigurowane rutery po drodze niż caÅkowicie
       wyÅÄczyÄ badanie MTU Åcieżki, ponieważ niewykonywanie tej
       operacji pociÄga za sobÄ duże straty w obrÄbie sieci.

    ip_nonlocal_bind (logiczna; domyÅlnie: wyÅÄczona; od Linuksa 2.4)
       Jeżeli ustawione, pozwala procesowi na wywoÅanie funkcji bind()
       z nielokalnym adresem IP, co może byÄ caÅkiem przydatne, ale
       może popsuÄ niektóre aplikacje.

    ip6frag_time (liczba; domyÅlnie: 30)
       Czas w sekundach przetrzymywania w pamiÄci fragmentu IPv6.

    ip6frag_secret_interval (liczba; domyÅlnie: 600)
       InterwaÅ (w sekundach) odÅwieżania sekretnego klucza funkcji
       mieszkajÄcej (lub czasu życia tego klucza) dla fragmentów
       IPv6.

    ipfrag_high_thresh (liczba), ipfrag_low_thresh (liczba)
       JeÅli liczba zebranych w kolejce fragmentów IP osiÄgnie wartoÅÄ
       okreÅlonÄ przez ipfrag_high_thresh, wtedy kolejka jest
       opróżniana do iloÅci okreÅlonej w ipfrag_low_thresh. Zawiera
       ona liczbÄ caÅkowitÄ z podanÄ liczbÄ bajtów.

    neigh/*
       Patrz arp(7).

  Kontrolki systemowe (ioctl)
    Do protokoÅu ip majÄ zastosowanie wszystkie kontrolki wejÅcia/wyjÅcia
    opisane w socket(7).

    Kontrolki konfigurowania ogólnych parametrów urzÄdzenia sÄ opisane w
    netdevice(7).

BÅÄDY
    EACCES Użytkownik próbowaÅ wykonaÄ operacjÄ, nie majÄc potrzebnych
       praw. Obejmuje to: wysyÅanie pakietu na adres rozgÅoszeniowy bez
       ustawionego znacznika SO_BROADCAST, wysyÅanie pakietu zakazanÄ
       drogÄ, próbÄ modyfikacji ustawieÅ firewalla, nie majÄc
       uprawnieÅ administratora (ustawionego znacznika CAP_NET_ADMIN),
       próbÄ przypisania uprzywilejowanego portu, nie majÄc uprawnieÅ
       administratora (ustawionego znacznika CAP_NET_BIND_SERVICE).

    EADDRINUSE
       Próbowano przypisaÄ port do adresu bÄdÄcego już w użyciu.

    EADDRNOTAVAIL
       ZażÄdano nieistniejÄcego interfejsu lub żÄdany adres
       źródÅowy nie jest adresem lokalnym.

    EAGAIN Operacja na gnieździe z wyÅÄczonym blokowaniem spowodowaÅaby
       zablokowanie.

    EALREADY
       Operacja ÅÄczenia na gnieździe nieblokujÄcym już trwa.

    ECONNABORTED
       PoÅÄczenie zostaÅo zamkniÄte podczas accept(2).

    EHOSTUNREACH
       Brak wpisu okreÅlajÄcego adres docelowy w tabeli routingu. BÅÄd
       ten może byÄ wywoÅany przez komunikat ICMP od zdalnego routera
       lub dla lokalnej tabeli routingu.

    EINVAL Przypisano niewÅaÅciwy argument. W przypadku operacji wysyÅania
       może to byÄ spowodowane przez wysyÅanie drogÄ przypisanÄ do
       czarnej dziury.

    EISCONN
       connect(2) byÅa wywoÅana na już poÅÄczonym gnieździe.

    EMSGSIZE
       Datagram jest wiÄkszy niż wartoÅÄ MTU po drodze do celu i nie
       może byÄ podzielony.

    ENOBUFS, ENOMEM
       NiewystarczajÄca iloÅÄ dostÄpnej pamiÄci. CzÄsto oznacza to, że
       przydzielanie pamiÄci jest ograniczone przez ograniczenia bufora
       gniazda, a nie przez ograniczenia pamiÄci systemowej. Jednak nie
       jest to pewne na 100%.

    ENOENT SIOCGSTAMP byÅo wywoÅane na gnieździe, do którego nie dotarÅ
       żaden pakiet.

    ENOPKG Podsystem jÄdra nie byÅ konfigurowany.

    ENOPROTOOPT i EOPNOTSUPP
       Przypisano niewÅaÅciwÄ opcjÄ gniazda.

    ENOTCONN
       Operacja może byÄ wykonana tylko na poÅÄczonym gnieździe, a
       gniazdo nie zostaÅo poÅÄczone.

    EPERM Użytkownik nie ma praw do ustawiania wysokiego priorytetu,
       zmiany konfiguracji lub wysyÅania sygnaÅów do żÄdanych
       procesów lub grup procesów.

    EPIPE PoÅÄczenie zostaÅo nieoczekiwanie zamkniÄte lub wyÅÄczyÅ siÄ
       drugi koniec.

    ESOCKTNOSUPPORT
       Gniazdo nie jest skonfigurowane lub zażÄdano nieznanego typu
       gniazda.

    Inne bÅÄdy mogÄ byÄ generowane przez protokoÅy wyższych warstw;
    obejrzyj tcp(7), raw(7), udp(7) i socket(7).

UWAGI
    IP_FREEBIND, IP_MSFILTER, IP_MTU, IP_MTU_DISCOVER, IP_RECVORIGDSTADDR,
    IP_PKTINFO, IP_RECVERR, IP_ROUTER_ALERT i IP_TRANSPARENT sÄ typowo
    linuksowe.

    Należy byÄ bardzo ostrożnym przy stosowaniu opcji SO_BROADCAST - nie
    jest ona w systemie Linux uprzywilejowana, jest wiÄc Åatwo przeciÄżyÄ
    sieÄ za pomocÄ niedbale użytych rozgÅoszeÅ. W przypadku protokoÅów
    nowych aplikacji lepiej używaÄ grupy adresowej zamiast rozgÅoszeÅ.
    Stosowanie adresów rozgÅoszeniowych jest niezalecane.

    Niektóre inne implementacje gniazd BSD dopuszczajÄ dla gniazd opcje
    IP_RCVDSTADDR i IP_RECVIF używane do pobierania adresu przeznaczenia i
    interfejsu odbieranych datagramów. Linux udostÄpnia bardziej ogólnÄ
    opcjÄ IP_PKTINFO, robiÄcÄ to samo.

    Niektóre implementacja gniazd BSD także udostÄpniajÄ opcjÄ
    IP_RECVTTL, ale ÅÄcznie z przychodzÄcym pakietem jest przekazywany
    pomocniczy komunikat o typie IP_RECVTTL. W tym wÅaÅnie różni siÄ to
    od opcji IP_TTL, używanej w Linuksie.

    Używanie poziomu opcji gniazd SOL_IP jest nieprzenoÅne, gniazda oparte
    na BSD używajÄ poziomu IPPROTO_IP.

  ZgodnoÅÄ
    Dla zgodnoÅci z Linuksem 2.0, wciÄż jest dopuszczalna przestarzaÅa
    skÅadnia socket(AF_INET, SOCK_PACKET, protokóÅ), by stworzyÄ gniazdo
    typu packet(7). Nie jest to zbyt poprawne i powinno byÄ zastÄpowane
    przez socket(AF_PACKET, SOCK_RAW, protokóÅ). GÅównym powodem jest
    różnica w strukturze adresowej sockaddr_ll przechowujÄcej informacje
    dla warstwy ÅÄcza (dokÅadniej: warstwy kanaÅowej), które kiedyÅ
    przechowywane byÅy w sockaddr_pkt.

BÅÄDY
    Jest zbyt wiele nieokreÅlonych wartoÅci bÅÄdów.

    BÅÄd używany do zdiagnozowania wyczerpania siÄ zakresu portów
    efemerycznych różni siÄ miÄdzy poszczególnymi wywoÅaniami
    systemowymi (connect(2), bind(2), listen(2), sendto(2)), które
    przypisujÄ porty efemeryczne.

    Nie sÄ opisane kontrolki wejÅcia/wyjÅcia do konfigurowania
    specyficznych dla IP opcji interfejsu i tabele ARP.

    Pobieranie pierwotnego adresu docelowego za pomocÄ wywoÅania recvmsg(2)
    z MSG_ERRQUEUE w msg_name nie dziaÅa w niektórych jÄdrach 2.2.

ZOBACZ TAKŻE
    recvmsg(2), sendmsg(2), byteorder(3), ipfw(4), capabilities(7),
    icmp(7), ipv6(7), netlink(7), raw(7), socket(7), tcp(7), udp(7)

    RFC 791 - oryginalny opis IP. RFC 1122 - wymagania stacji IPv4.
    RFC 1812 - wymagania rutera IPv4.

O STRONIE
    Angielska wersja tej strony pochodzi z wydania 4.05 projektu Linux
    man-pages. Opis projektu, informacje dotyczÄce zgÅaszania bÅÄdów oraz
    najnowszÄ wersjÄ oryginaÅu można znaleÅºÄ pod adresem
    https://www.kernel.org/doc/man-pages/.

TÅUMACZENIE
    Autorami polskiego tÅumaczenia niniejszej strony podrÄcznika man sÄ:
    PaweÅ Wilk (PTM) <siewca@pld.org.pl>, Robert Luberda
    <robert@debian.org> i MichaÅ KuÅach <michal.kulach@gmail.com>.

    Polskie tÅumaczenie jest czÄÅciÄ projektu manpages-pl; uwagi, pomoc,
    zgÅaszanie bÅÄdów na stronie http://sourceforge.net/projects/manpages-
    pl/. Jest zgodne z wersjÄ 4.05 oryginaÅu.Linux               2016-03-15               IP(7)