ipcmk

IPCMK(1)          Polecenia użytkownika          IPCMK(1)NAZWA
    ipcmk - tworzy różne zasoby IPC

SKÅADNIA
    ipcmk [opcje]

OPIS
    ipcmk pozwala na tworzenie segmentów pamiÄci dzielonej, kolejek
    komunikatów i tablic semaforów.

OPCJE
    Zasoby mogÄ byÄ okreÅlane z nastÄpujÄcymi opcjami:

    -M, --shmem rozmiar
       Tworzy segment pamiÄci dzielonej o rozmiarze bajtów. Po
       argument rozmiar mogÄ wystÄpowaÄ przyrostki zwielokrotniajÄce:
       KiB (=1024), MiB (=1024*1024), GiB itd. (czÄstka "iB" jest
       opcjonalna, tzn. np. "K" znaczy to samo co "KiB") lub przyrostki
       KB (=1000), MB (=1000*1000), GB itd.

    -Q, --queue
       Tworzy kolejkÄ komunikatów.

    -S, --semaphore liczba
       Tworzy tablicÄ semaforów zawierajÄca liczbÄ elementów.

    Inne opcje:

    -p, --mode tryb
       Uprawnienia dostÄpu do zasobu. DomyÅlnie 0644.

    -V, --version
       Wypisuje informacjÄ o wersji programu i wychodzi.

    -h, --help
       WyÅwietla pomoc i wychodzi.

ZOBACZ TAKŻE
    ipcrm(1), ipcs(1)

AUTOR
    Hayden A. James ⟨hayden.james@gmail.com⟩

DOSTÄPNOÅÄ
    Polecenie ipcmk jest czÄÅciÄ pakietu util-linux i jest dostÄpne z
    Archiwum jÄdra Linux ⟨ftp://ftp.kernel.org/pub/linux/utils
    /util-linux/⟩.

TÅUMACZENIE
    Autorami polskiego tÅumaczenia niniejszej strony podrÄcznika man sÄ:
    Robert Luberda <robert@debian.org> i MichaÅ KuÅach
    <michal.kulach@gmail.com>.

    Polskie tÅumaczenie jest czÄÅciÄ projektu manpages-pl; uwagi, pomoc,
    zgÅaszanie bÅÄdów na stronie http://sourceforge.net/projects/manpages-
    pl/. Jest zgodne z wersjÄ 2.28 oryginaÅu.util-linux            lipiec 2014             IPCMK(1)