ipcrm

IPCRM(1)          Polecenia użytkownika          IPCRM(1)NAZWA
    ipcrm - usuwa okreÅlone zasoby IPC

SKÅADNIA
    ipcrm [options]

    ipcrm {shm|msg|sem} id...

OPIS
    ipcrm usuwa z systemu obiekty komunikacji miÄdzyprocesowej Systemu V
    (IPC) oraz skojarzone z nimi struktury danych. Aby usunÄÄ takie
    obiekty, należy byÄ superużytkownikiem lub twórcÄ albo wÅaÅcicielem
    obiektu.

    SÄ trzy typy obiektów IPC Systemu V: pamiÄÄ dzielona, kolejki
    komunikatów i semafory. Usuwanie obiektu typu kolejka komunikatów lub
    semafor jest natychmiastowe (niezależnie od tego, czy jakiŠproces
    wciÄż trzyma identyfikator IPC tego obiektu). Obiekt typu pamiÄÄ
    wspóÅdzielona jest usuwany tylko wtedy, gdy wszystkie obecnie
    poÅÄczone procesy odÅÄczÄ (shmdt(2)) ten obiekt z ich wirtualnej
    przestrzeni adresowej.

    ObsÅugiwane sÄ dwa style skÅadni. Stara, historyczna skÅadnia linuksowa
    skÅada siÄ trzyliterowego sÅowa kluczowego, okreÅlajÄcego, jakiej klasy
    obiekt ma byÄ usuniÄty, po którym nastÄpuje jeden lub wiÄcej
    identyfikatorów IPC obiektów tego typu.

    SkÅadnia zgodna z SUS pozwala na podanie zera lub wiÄcej obiektów
    wszystkich typów w pojedynczym wywoÅaniu. Obiekty mogÄ byÄ okreÅlone
    albo przez klucz, albo przez identyfikator (patrz niżej). Zarówno
    klucze, jak i identyfikatory mogÄ byÄ podane w postaci dziesiÄtnej,
    szesnastkowej (zaczynajÄcej siÄ od "0x" lub "0X") lub ósemkowej
    (zaczynajÄcej siÄ od "0").

    SzczegóÅy usuwania sÄ opisane w msgctl(2), shmctl(2) i semctl(2).
    Identyfikatory i klucze można znaleźÄ, używajÄc polecenia ipcs(1).

OPCJE
    -a, --all [shm] [msg] [sem]
       Usuwa wszystkie zasoby. Gdy poda siÄ argument, usuniÄcie dotyczy
       tylko podanego typu zasobów. Uwaga! Nie należy używaÄ -a
       jeÅli nie jest siÄ pewnym jaka bÄdzie reakcja oprogramowania
       używajÄcego zasobów na brakujÄce obiekty. CzÄÅÄ programów
       tworzy te zasoby przy starcie i może nie obsÅugiwaÄ
       nieoczekiwanego ich znikniÄcia.

    -M, --shmem-key klucz-pam-dziel
       Usuwa segment pamiÄci dzielonej utworzony z kluczem-pam-dziel,
       gdy tylko ostatni proces siÄ od niego odÅÄczy.

    -m, --shmem-id id-pam-dziel
       Usuwa segment pamiÄci dzielonej identyfikowany przez
       id-pam-dziel, gdy tylko ostatni proces siÄ od niego odÅÄczy.

    -Q, --queue-key klucz-komunik
       Usuwa kolejkÄ komunikatów utworzonÄ z kluczem-komunik.

    -q, --queue-id id-komunik
       Usuwa kolejkÄ komunikatów identyfikowanÄ przez id-komunik.

    -S, --semaphore-key klucz-semafora
       Usuwa semafor utworzony z kluczem-semafora.

    -s, --semaphore-id id-semafora
       Usuwa semafor identyfikowany przez id-semafora.

    -V, --version
       Wypisuje informacjÄ o wersji programu i wychodzi.

    -h, --help
       WyÅwietla pomoc i wychodzi.

UWAGI
    W swojej pierwszej implementacji linuksowej, ipcrm używaÅo
    przestarzaÅej skÅadni pokazanej w drugim wierszu SKÅADNI. Od tego
    czasu zostaÅa dodana funkcjonalnoÅÄ obecna w innych implementacjach
    *niksowych, mianowicie możliwoÅÄ usuwania zasobów przez podanie
    klucza (a nie tylko identyfikatora) oraz zgodnoÅÄ skÅadni polecenia.
    Dla zachowania wstecznej zgodnoÅci poprzednia skÅadnia jest wciÄż
    obsÅugiwana.

ZOBACZ TAKŻE
    ipcs(1), ipcmk(1), msgctl(2), msgget(2), semctl(2), semget(2),
    shmctl(2), shmdt(2), shmget(2), ftok(3)

DOSTÄPNOÅÄ
    Polecenie ipcrm jest czÄÅciÄ pakietu util-linux i jest dostÄpne z
    Archiwum jÄdra Linux ⟨ftp://ftp.kernel.org/pub/linux/utils
    /util-linux/⟩.

TÅUMACZENIE
    Autorami polskiego tÅumaczenia niniejszej strony podrÄcznika man sÄ:
    Przemek Borys (PTM) <pborys@dione.ids.pl>, Robert Luberda
    <robert@debian.org> i MichaÅ KuÅach <michal.kulach@gmail.com>.

    Polskie tÅumaczenie jest czÄÅciÄ projektu manpages-pl; uwagi, pomoc,
    zgÅaszanie bÅÄdów na stronie http://sourceforge.net/projects/manpages-
    pl/. Jest zgodne z wersjÄ 2.28 oryginaÅu.util-linux            lipiec 2014             IPCRM(1)