ipcs

IPCS(1)           Polecenia użytkownika           IPCS(1)NAZWA
    ipcs - pokazuje informacje o urzÄdzeniach IPC

SKÅADNIA
    ipcs [opcje]

OPIS
    ipcs pokazuje informacje o urzÄdzeniach komunikacji miÄdzyprocesowej do
    których wywoÅujÄcy proces ma dostÄp do odczytu. DomyÅlnie pokazuje
    informacje o trzech zasobach: segmentach pamiÄci dzielonej, kolejkach
    wiadomoÅci i tablicach semaforów.

OPCJE
    -i, --id id
       Pokazuje wszystkie szczegóÅy o zasobie o identyfikatorze id. TÄ
       opcjÄ należy użyÄ razem z jednÄ z opcji zasobów: -m, -q lub
       -s.

    -h, --help
       WyÅwietla pomoc i wychodzi.

    -V, --version
       Wypisuje informacjÄ o wersji programu i wychodzi.

  Opcje zasobów
    -m, --shmems
       Wypisuje informacje o aktywnych segmentach pamiÄci dzielonej.

    -q, --queues
       Wypisuje informacje o aktywnych kolejkach komunikatów.

    -s, --semaphores
       Wypisuje informacje o aktywnych zestawach semaforów.

    -a, --all
       Wypisuje informacje o wszystkich trzech zasobach (domyÅlnie).

  Formaty wyjÅciowe
    Przy podaniu wiÄcej niż jednej z poniższych opcji zadziaÅa tylko
    ostatnia.

    -c, --creator
       Pokazuje twórcÄ i wÅaÅciciela.

    -l, --limits
       Pokazuje limity zasobów.

    -p, --pid
       Pokazuje PID twórcy i ostatniego operatora.

    -t, --time
       Informacja o czasie zapisu. Czas ostatniej operacji kontroli
       która zmieniÅa uprawnienia dostÄpu do wszystkich rzeczy, czas
       ostatniej operacji msgsnd() i msgrcv() na kolejkach wiadomoÅci,
       czas ostatnich operacji shmat() i shmdt() na pamiÄci dzielonej i
       czas ostatniej operacji semop() na semaforach.

    -u, --summary
       Pokazuje podsumowanie statusu.

  Reprezentacja
    WpÅywa to tylko na opcjÄ -l (--limits).

    -b, --bytes
       Wypisuje rozmiar w bajtach.

    --human
       WyÅwietla rozmiary w formacie czytelnym dla ludzi.

ZOBACZ TAKŻE
    ipcrm(1), ipcmk(1), msgrcv(2), msgsnd(2), semget(2), semop(2),
    shmat(2), shmdt(2), shmget(2)

ZGODNE Z
    Linuksowa wersja programu ipcs nie jest w peÅni zgodna ze standardem
    POSIX. Wersja linuksowa nie obsÅuguje opcji POSIX -a, -b i -o, ale
    obsÅuguje niewymienione w POSIX opcje -l i -u. PrzenoÅne aplikacje nie
    powinny używaÄ opcji -a, -b, -o, -l oraz -u.

AUTOR
    Krishna Balasubramanian ⟨balasub@cis.ohio-state.edu⟩

DOSTÄPNOÅÄ
    Polecenie ipcs jest czÄÅciÄ pakietu util-linux i jest dostÄpne z
    Archiwum jÄdra Linux ⟨ftp://ftp.kernel.org/pub/linux/utils
    /util-linux/⟩.

TÅUMACZENIE
    Autorami polskiego tÅumaczenia niniejszej strony podrÄcznika man sÄ:
    Przemek Borys (PTM) <pborys@dione.ids.pl>, Robert Luberda
    <robert@debian.org> i MichaÅ KuÅach <michal.kulach@gmail.com>.

    Polskie tÅumaczenie jest czÄÅciÄ projektu manpages-pl; uwagi, pomoc,
    zgÅaszanie bÅÄdów na stronie http://sourceforge.net/projects/manpages-
    pl/. Jest zgodne z wersjÄ 2.28 oryginaÅu.util-linux            lipiec 2014             IPCS(1)