iptables-restore

IPTABLES-RESTORE(8)       iptables 1.4.21      IPTABLES-RESTORE(8)NAZWA
    iptables-restore — przywrócenie tabel IP

    ip6tables-restore — przywrócenie tabel IPv6

SKÅADNIA
    iptables-restore [-chntv] [-M modprobe]

    ip6tables-restore [-chntv] [-M modprobe] [-T nazwa]

OPIS
    iptables-restore i ip6tables-restore sÄ używane, aby przywróciÄ
    tabele IP i IPv6 z danych podanych na STDIN (standardowym wejÅciu). Aby
    odczytaÄ dane z pliku, należy użyÄ odpowiedniego dla używanej
    powÅoki przekierowania wejÅcia/wyjÅcia.

    -c, --counters
       Przywraca wartoÅci wszystkich pakietów i liczników bajtów.

    -h, --help
       WyÅwietla krótkie podsumowanie opcji programu.

    -n, --noflush
       Nie opróżnia poprzedniej zawartoÅci tabeli. JeÅli nie podano,
       oba polecania opróżniÄ (usunÄ) caÅÄ poprzedniÄ zawartoÅÄ
       odpowiedniej tabeli.

    -t, --test
       Tylko przetwarza i tworzy zbiór reguÅ, ale go nie wykonuje.

    -v, --verbose
       Wypisuje dodatkowe informacje, przydatne do debugowania, podczas
       przetwarzania zbioru reguÅ.

    -M, --modprobe program_modprobe
       Podaje ÅcieżkÄ do programu modprobe. DomyÅlnie iptables-restore
       okreÅli ÅcieżkÄ do tego programu na podstawie
       /proc/sys/kernel/modprobe.

    -T, --table nazwa
       Przywraca tylko tabelÄ o danej nazwie, nawet jeÅli strumieÅ
       wejÅciowy zawiera także inne tabele.

BÅÄDY
    Nieznane w wersji iptables-1.2.1

AUTORZY
    Harald Welte <laforge@gnumonks.org> napisaÅ iptables-restore na
    podstawie kodu Rusty'ego Russella.
    Andras Kis-Szabo <kisza@sch.bme.hu> pomagaÅ przy ip6tables-restore.

ZOBACZ TAKŻE
    iptables-apply(8),iptables-save(8), iptables(8)

    iptables-HOWTO, które zawiera wiÄcej informacji na temat użycia
    iptables, NAT-HOWTO, które zawiera szczegóÅy na temat NAT, i
    netfilter-hacking-HOWTO, które zawiera szczegóÅy na temat ograniczeÅ.

TÅUMACZENIE
    Autorami polskiego tÅumaczenia niniejszej strony podrÄcznika man sÄ:
    Przemek Borys (PTM) <pborys@dione.ids.pl> i Robert Luberda
    <robert@debian.org>.

    Polskie tÅumaczenie jest czÄÅciÄ projektu manpages-pl; uwagi, pomoc,
    zgÅaszanie bÅÄdów na stronie http://sourceforge.net/projects/manpages-
    pl/. Jest zgodne z wersjÄ 1.4.21 oryginaÅu.iptables 1.4.21                      IPTABLES-RESTORE(8)