iptables-restore

IPTABLES-RESTORE(8)                    IPTABLES-RESTORE(8)NAME
    iptables-restore - æ¢å¾© IP Tables

總覽 SYNOPSIS
    iptables-restore [-c] [-n]

æè¿° DESCRIPTION
    iptables-restore ç¨ä¾å¾ STDIN 給åºçæ¸æä¸æ¢å¾© IP Tablesã ä½¿ç¨ shell ç
    I/O éå®ååè½ä¾å¾æ件ä¸ç²åæ¸æ

    -c, --counters
       æ¢å¾©ææå ±æååç¯è¨æ¸çå¼

    -n, --noflush

    ä¸å·æ°è¡¨ä¸å¾åçå§å®¹ãå¦ææ²ææå®ï¼
       iptables-restore æå·æ° (åªé¤) ç¸æ IP Tables ä¸ææå¾åçå§å®¹

BUGS
    ç¡

ä½è AUTHOR
    Harald Welte <laforge@gnumonks.org>

åè¦ SEE ALSO
    iptables-save(8), iptables(8)

    iptables-HOWTO è¨è¿°äº iptables ç¨æ³çç´°ç¯ï¼ NAT-HOWTO è¨è¿°äº NAT
    çç´°ç¯ï¼ netfilter-hacking-HOWTO è¨è¿°äºå§é¨å¯¦ç¾çç´°ç¯

[ä¸æçç¶è·äºº]
    æ¥éµ¬ NetSnake <email>
    Poopy <email> (?)

[ä¸æçææ°æ´æ°]
    2002.05.01

ãä¸ålinuxè«å£manæåç¿»è¯è¨åã:
    http://cmpp.linuxforum.net

è·
    æ¬é é¢ä¸æçç±ä¸æ man æåé è¨åæä¾ã
    ä¸æ man æåé è¨åï¼https://github.com/man-pages-zh/manpages-zh                 Jan 04, 2001       IPTABLES-RESTORE(8)