isalnum

ISALPHA(3)       PodrÄcznik programisty Linuksa       ISALPHA(3)NAZWA
    isalnum, isalpha, isascii, isblank, iscntrl, isdigit, isgraph, islower,
    isprint, ispunct, isspace, isupper, isxdigit, isalnum_l, isalpha_l,
    isascii_l, isblank_l, iscntrl_l, isdigit_l, isgraph_l, islower_l,
    isprint_l, ispunct_l, isspace_l, isupper_l, isxdigit_l - character
    classification functions

SKÅADNIA
    #include <ctype.h>

    int isalnum(int c);
    int isalpha(int c);
    int iscntrl(int c);
    int isdigit(int c);
    int isgraph(int c);
    int islower(int c);
    int isprint(int c);
    int ispunct(int c);
    int isspace(int c);
    int isupper(int c);
    int isxdigit(int c);

    int isascii(int c);
    int isblank(int c);

    int isalnum_l(int c, locale_t locale);
    int isalpha_l(int c, locale_t locale);
    int isblank_l(int c, locale_t locale);
    int iscntrl_l(int c, locale_t locale);
    int isdigit_l(int c, locale_t locale);
    int isgraph_l(int c, locale_t locale);
    int islower_l(int c, locale_t locale);
    int isprint_l(int c, locale_t locale);
    int ispunct_l(int c, locale_t locale);
    int isspace_l(int c, locale_t locale);
    int isupper_l(int c, locale_t locale);
    int isxdigit_l(int c, locale_t locale);

    int isascii_l(int c, locale_t locale);

  Wymagane ustawienia makr biblioteki glibc (patrz feature_test_macros(7)):

    isascii():
      _XOPEN_SOURCE
        || /* Glibc od 2.19: */ _DEFAULT_SOURCE
        || /* Glibc w wersji <= 2.19: */ _SVID_SOURCE

    isblank():
      _ISOC99_SOURCE || _POSIX_C_SOURCE >= 200112L

    isalnum_l(), isalpha_l(), isblank_l(), iscntrl_l(), isdigit_l(),
    isgraph_l(), islower_l(), isprint_l(), ispunct_l(), isspace_l(),
    isupper_l(), isxdigit_l():
      Od glibc 2.10:
         _XOPEN_SOURCE >= 700
      Przed glibc 2.10:
         _GNU_SOURCE

    isascii_l():
      Od glibc 2.10:
         _XOPEN_SOURCE >= 700 && (_SVID_SOURCE || _BSD_SOURCE)
      Przed glibc 2.10:
         _GNU_SOURCE

OPIS
    Funkcje te sprawdzajÄ, czy c, które jest zmiennÄ typu unsigned char
    lub wartoÅciÄ EOF, należy do pewnej klasy znaków okreÅlonej przez
    okreÅlone ustawienia regionalne (locale). Funkcje bez przyrostka "_l"
    przeprowadzajÄ sprawdzenie w oparciu o bieżÄce locale.

    Funkcje z przyrostkiem "_l" przeprowadzajÄ sprawdzenie w oparciu o
    ustawienia regionalne okreÅlone przez obiekt locale locale. Ich
    zachowanie jest niezdefiniowane, jeÅli locale nie jest specjalnym
    obiektem locale LC_GLOBAL_LOCALE (zob. duplocale(3)) albo nie jest
    prawidÅowym uchwytem obiektu locale.

    Poniższa lista wyjaÅnia dziaÅanie funkcji bez przyrostka "_l". Funkcje
    z przyrostkiem "_l" różniÄ siÄ wyÅÄcznie tym, że używajÄ obiekt
    locale locale, zamiast ustawieÅ bieżÄcych.

    isalnum()
       sprawdza, czy znak jest alfanumeryczny; jest to równoważne
       (isalpha(c) || isdigit(c)).

    isalpha()
       sprawdza, czy znak jest alfabetyczny; w standardowych
       ustawieniach regionalnych "C" jest to równoważne (isupper(c)
       || islower(c)). W niektórych ustawieniach jÄzykowych do klasy
       tej mogÄ należeÄ dodatkowe znaki, dla których isalpha() jest
       prawdziwe — litery, które nie sÄ ani wielkie, ani maÅe.

    isascii()
       sprawdza, czy c jest 7-bitowÄ zmiennÄ unsigned char, która
       należy do zbioru znaków ASCII.

    isblank()
       sprawdza, czy znak jest pusty, czyli czy jest to spacja lub
       tabulacja.

    iscntrl()
       sprawdza, czy znak jest znakiem sterujÄcym.

    isdigit()
       sprawdza, czy jest to cyfra (0 do 9).

    isgraph()
       sprawdza, czy jest to jakikolwiek znak drukowalny oprócz
       spacji.

    islower()
       sprawdza, czy znak jest maÅÄ literÄ.

    isprint()
       sprawdza, czy znak jest drukowalny (ÅÄcznie ze spacjÄ).

    ispunct()
       sprawdza, czy znak jest drukowalny i nie jest spacjÄ lub znakiem
       alfanumerycznym.

    isspace()
       sprawdza, czy znak jest biaÅym znakiem. W ustawieniach
       regionalnych "C" i "POSIX" sÄ to: spacja, nowa strona
       (form-feed, "\f"), nowa linia, ("\n")), powrót karetki ("\r"),
       tabulacja pozioma ("\t") i tabulacja pionowa ("\v").

    isupper()
       sprawdza, czy znak jest wielkÄ literÄ.

    isxdigit()
       sprawdza, czy znak jest cyfrÄ szesnastkowÄ, czyli czy jest
       jednym z
       0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 a b c d e f A B C D E F.

WARTOÅÄ ZWRACANA
    Zwracana jest wartoÅÄ niezerowa, jeÅli znak c należy do sprawdzanej
    klasy, a zero jeÅli nie należy.

ATRYBUTY
    Informacje o pojÄciach używanych w tym rozdziale można znaleÅºÄ w
    podrÄczniku attributes(7).

    ┌─────────────────────────────────┬────────────────────────┬─────────┐
    │Interfejs            Atrybut        WartoÅÄ │
    ├─────────────────────────────────┼────────────────────────┼─────────┤
    │isalnum(), isalpha(), isascii(), │ BezpieczeÅstwo wÄtkowe │ MT-Safe │
    │isblank(), iscntrl(), isdigit(), │            │     │
    │isgraph(), islower(), isprint(), │            │     │
    │ispunct(), isspace(), isupper(), │            │     │
    │isxdigit()            │            │     │
    └─────────────────────────────────┴────────────────────────┴─────────┘
WERSJE
    Fuckcje isalnum_l(), isalpha_l(), isblank_l(), iscntrl_l(),
    isdigit_l(), isgraph_l(), islower_l(), isprint_l(), ispunct_l(),
    isspace_l(), isupper_l(), isxdigit_l(), and isascii_l() sÄ dostÄpne od
    glibc 2.3.

ZGODNE Z
    C89 okreÅla isalnum(), isalpha(), iscntrl(), isdigit(), isgraph(),
    islower(), isprint(), ispunct(), isspace(), isupper() i isxdigit(),
    lecz nie okreÅla isascii() i isblank(). POSIX.1-2001 również opisuje
    te funkcje, ÅÄcznie z isascii() (jako rozszerzenie XSI) oraz isblank().
    C99 okreÅla wszystkie te funkcje z wyjÄtkiem isascii().

    POSIX.1-2008 oznacza toascii() jako przestarzaÅÄ, zauważajÄc, że nie
    może byÄ używana w sposób przenoÅny w aplikacji obsÅugujÄcej
    ustawienia regionalne.

    POSIX.1-2008 opisuje isalnum_l(), isalpha_l(), isblank_l(),
    iscntrl_l(), isdigit_l(), isgraph_l(), islower_l(), isprint_l(),
    ispunct_l(), isspace_l(), isupper_l() oraz isxdigit_l().

    isascii_l() jest rozszerzeniem GNU.

UWAGI
    SzczegóÅy tego, które znaki naleÅ¼Ä do której klasy, zaleÅ¼Ä od
    ustawieÅ regionalnych (locale). Np. isupper() nie rozpozna A-umlaut (Ä)
    jako wielkiej litery w domyÅlnym ustawieniu regionalnym "C".

ZOBACZ TAKŻE
    iswalnum(3), iswalpha(3), iswblank(3), iswcntrl(3), iswdigit(3),
    iswgraph(3), iswlower(3), iswprint(3), iswpunct(3), iswspace(3),
    iswupper(3), iswxdigit(3), newlocale(3), setlocale(3), uselocale(3),
    toascii(3), tolower(3), toupper(3), ascii(7), locale(7)

O STRONIE
    Angielska wersja tej strony pochodzi z wydania 4.07 projektu Linux
    man-pages. Opis projektu, informacje dotyczÄce zgÅaszania bÅÄdów oraz
    najnowszÄ wersjÄ oryginaÅu można znaleÅºÄ pod adresem
    https://www.kernel.org/doc/man-pages/.

TÅUMACZENIE
    Autorami polskiego tÅumaczenia niniejszej strony podrÄcznika man sÄ:
    Przemek Borys (PTM) <pborys@dione.ids.pl>, Andrzej Krzysztofowicz (PTM)
    <ankry@mif.pg.gda.pl>, Robert Luberda <robert@debian.org> i MichaÅ
    KuÅach <michal.kulach@gmail.com>.

    Polskie tÅumaczenie jest czÄÅciÄ projektu manpages-pl; uwagi, pomoc,
    zgÅaszanie bÅÄdów na stronie http://sourceforge.net/projects/manpages-
    pl/. Jest zgodne z wersjÄ 4.07 oryginaÅu.GNU                2016-03-15            ISALPHA(3)