isalpha

ISALPHA(3)       Linux - pÅÃruÄka programátora       ISALPHA(3)JMÃNO
    isalnum, isalpha, isascii, isblank, iscntrl, isdigit, isgraph, islower,
    isprint, ispunct, isspace, isupper, isxdigit - klasifikace znaků

SYNTAXE
    #include <ctype.h>

    int isalnum (int c);
    int isalpha (int c);
    int isascii (int c);
    int isblank (int c);
    int iscntrl (int c);
    int isdigit (int c);
    int isgraph (int c);
    int islower (int c);
    int isprint (int c);
    int ispunct (int c);
    int isspace (int c);
    int isupper (int c);
    int isxdigit (int c);

POPIS
    Tyto funkce kontrolujÃ, jestli znak c, který musà mÃt hodnotu typu
    unsigned char nebo EOF, je souÄástà nÄjaké skupiny znaků.

    isalnum()
       kontroluje, je-li znak alfanumerický; je to ekvivalent testu
       (isalpha(c) || isdigit(c)).

    isalpha()
       kontrola na pÃsmeno (isupper(c) || islower(c)).

    isascii()
       kontroluje, je-li c je 7-bitová hodnota typu unsigned char ,
       která je souÄástà sady znaků ASCII. Tato funkce je BSD i
       SVID rozÅ¡ÃÅenÃm.

    isblank()
       kontrola na prázdný znak; tedy na mezeru nebo tabulátor. Tato
       funkce je GNU extenzÃ.

    iscntrl()
       kontrola na ÅÃdÃcà znak.

    isdigit()
       kontrola na ÄÃslici (0 až 9).

    isgraph()
       kontrola na jakýkoliv tisknutelný znak kromÄ mezery.

    islower()
       kontrola na malé pÃsmeno.

    isprint()
       kontrola na jakýkoliv tisknutelný znak vÄetnÄ mezery.

    ispunct()
       kontrola na tisknutelný znak různý od mezery nebo
       alfanumerického znaku.

    isspace()
       kontrola na `bÃlý' znak. V "C" a "POSIX" locale to jsou:
       mezera, form-feed ('\f'), nový Åádek ('\n'), carriage return
       ('\r'), horizontálnà tabulátor ('\t'), a vertikálnÃ
       tabulátor ('\v').

    isupper()
       kontrola na velké pÃsmeno.

    isxdigit()
       kontrola na Å¡estnáctkovou ÄÃslici, tj. jednu z 0 1 2 3 4 5 6 7
       8 9 0 a b c d e f A B C D E F.

NÃVRATOVÃ HODNOTA
    Hodnota je nenulová pokud c spadá do testované skupiny znaků a nula
    pokud tam nepatÅÃ.

SPLÅUJE STANDARDY
    ANSI - C, BSD 4.3. isascii() je BSD a SVID extenzÃ. isblank() je GNU
    rozÅ¡ÃÅenÃ.

CHYBY
    To zda znak náležà do nÄjaké skupiny také závisà na souÄasné
    locale. NapÅ., isupper() nerozpozná A s pÅehláskou jako velké pÃ‐
    smeno ve standardnà C locale.

DALÅ Ã INFORMACE
    tolower(3), toupper(3), setlocale(3), ascii(7), locale(7)


VAROVÃNÃ
    PÅeklad je pravdÄpodobnÄ zastaralý. Pokud chcete pomoci s jeho
    aktualizacÃ, zamiÅte na http://man-pages-cs-wiki.homelinux.net/GNU               5.ledna 1997            ISALPHA(3)