isspace

ISALPHA(3)        Podręcznik programisty Linuksa        ISALPHA(3)NAZWA
    isalnum, isalpha, isascii, isblank, iscntrl, isdigit, isgraph, islower,
    isprint, ispunct, isspace, isupper, isxdigit, isalnum_l, isalpha_l,
    isascii_l, isblank_l, iscntrl_l, isdigit_l, isgraph_l, islower_l,
    isprint_l, ispunct_l, isspace_l, isupper_l, isxdigit_l - character
    classification functions

SKŁADNIA
    #include <ctype.h>

    int isalnum(int c);
    int isalpha(int c);
    int iscntrl(int c);
    int isdigit(int c);
    int isgraph(int c);
    int islower(int c);
    int isprint(int c);
    int ispunct(int c);
    int isspace(int c);
    int isupper(int c);
    int isxdigit(int c);

    int isascii(int c);
    int isblank(int c);

    int isalnum_l(int c, locale_t locale);
    int isalpha_l(int c, locale_t locale);
    int isblank_l(int c, locale_t locale);
    int iscntrl_l(int c, locale_t locale);
    int isdigit_l(int c, locale_t locale);
    int isgraph_l(int c, locale_t locale);
    int islower_l(int c, locale_t locale);
    int isprint_l(int c, locale_t locale);
    int ispunct_l(int c, locale_t locale);
    int isspace_l(int c, locale_t locale);
    int isupper_l(int c, locale_t locale);
    int isxdigit_l(int c, locale_t locale);

    int isascii_l(int c, locale_t locale);

  Wymagane ustawienia makr biblioteki glibc (patrz feature_test_macros(7)):

    isascii():
      _XOPEN_SOURCE
        || /* Glibc od 2.19: */ _DEFAULT_SOURCE
        || /* Glibc w wersji <= 2.19: */ _SVID_SOURCE

    isblank():
      _ISOC99_SOURCE || _POSIX_C_SOURCE >= 200112L

    isalnum_l(), isalpha_l(), isblank_l(), iscntrl_l(), isdigit_l(),
    isgraph_l(), islower_l(), isprint_l(), ispunct_l(), isspace_l(),
    isupper_l(), isxdigit_l():
      Od glibc 2.10:
         _XOPEN_SOURCE >= 700
      Przed glibc 2.10:
         _GNU_SOURCE

    isascii_l():
      Od glibc 2.10:
         _XOPEN_SOURCE >= 700 && (_SVID_SOURCE || _BSD_SOURCE)
      Przed glibc 2.10:
         _GNU_SOURCE

OPIS
    Funkcje te sprawdzają, czy c, które jest zmienną typu unsigned char lub
    wartością EOF, należy do pewnej klasy znaków określonej przez określone
    ustawienia regionalne (locale). Funkcje bez przyrostka "_l"
    przeprowadzają sprawdzenie w oparciu o bieżące locale.

    Funkcje z przyrostkiem "_l" przeprowadzają sprawdzenie w oparciu o
    ustawienia regionalne określone przez obiekt locale locale. Ich
    zachowanie jest niezdefiniowane, jeśli locale nie jest specjalnym
    obiektem locale LC_GLOBAL_LOCALE (zob. duplocale(3)) albo nie jest
    prawidłowym uchwytem obiektu locale.

    Poniższa lista wyjaśnia działanie funkcji bez przyrostka "_l". Funkcje z
    przyrostkiem "_l" różnią się wyłącznie tym, że używają obiekt locale
    locale, zamiast ustawień bieżących.

    isalnum()
       sprawdza, czy znak jest alfanumeryczny; jest to równoważne
       (isalpha(c) || isdigit(c)).

    isalpha()
       sprawdza, czy znak jest alfabetyczny; w standardowych ustawieniach
       regionalnych "C" jest to równoważne (isupper(c) || islower(c)). W
       niektórych ustawieniach językowych do klasy tej mogą należeć
       dodatkowe znaki, dla których isalpha() jest prawdziwe — litery,
       które nie są ani wielkie, ani małe.

    isascii()
       sprawdza, czy c jest 7-bitową zmienną unsigned char, która należy
       do zbioru znaków ASCII.

    isblank()
       sprawdza, czy znak jest pusty, czyli czy jest to spacja lub
       tabulacja.

    iscntrl()
       sprawdza, czy znak jest znakiem sterującym.

    isdigit()
       sprawdza, czy jest to cyfra (0 do 9).

    isgraph()
       sprawdza, czy jest to jakikolwiek znak drukowalny oprócz spacji.

    islower()
       sprawdza, czy znak jest małą literą.

    isprint()
       sprawdza, czy znak jest drukowalny (łącznie ze spacją).

    ispunct()
       sprawdza, czy znak jest drukowalny i nie jest spacją lub znakiem
       alfanumerycznym.

    isspace()
       sprawdza, czy znak jest białym znakiem. W ustawieniach
       regionalnych "C" i "POSIX" są to: spacja, nowa strona (form-feed,
       "\f"), nowa linia, ("\n")), powrót karetki ("\r"), tabulacja
       pozioma ("\t") i tabulacja pionowa ("\v").

    isupper()
       sprawdza, czy znak jest wielką literą.

    isxdigit()
       sprawdza, czy znak jest cyfrą szesnastkową, czyli czy jest jednym
       z
       0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 a b c d e f A B C D E F.

WARTOŚĆ ZWRACANA
    Zwracana jest wartość niezerowa, jeśli znak c należy do sprawdzanej
    klasy, a zero jeśli nie należy.

WERSJE
    Fuckcje isalnum_l(), isalpha_l(), isblank_l(), iscntrl_l(), isdigit_l(),
    isgraph_l(), islower_l(), isprint_l(), ispunct_l(), isspace_l(),
    isupper_l(), isxdigit_l(), and isascii_l() są dostępne od glibc 2.3.

ATRYBUTY
    Informacje o pojęciach używanych w tym rozdziale można znaleźć w
    podręczniku attributes(7).

    ┌─────────────────────────────────┬────────────────────────┬─────────┐
    │Interfejs            Atrybut        Wartość │
    ├─────────────────────────────────┼────────────────────────┼─────────┤
    │isalnum(), isalpha(), isascii(), │ Bezpieczeństwo wątkowe │ MT-Safe │
    │isblank(), iscntrl(), isdigit(), │            │     │
    │isgraph(), islower(), isprint(), │            │     │
    │ispunct(), isspace(), isupper(), │            │     │
    │isxdigit()            │            │     │
    └─────────────────────────────────┴────────────────────────┴─────────┘
ZGODNE Z
    C89 określa isalnum(), isalpha(), iscntrl(), isdigit(), isgraph(),
    islower(), isprint(), ispunct(), isspace(), isupper() i isxdigit(), lecz
    nie określa isascii() i isblank(). POSIX.1-2001 również opisuje te
    funkcje, łącznie z isascii() (jako rozszerzenie XSI) oraz isblank(). C99
    określa wszystkie te funkcje z wyjątkiem isascii().

    POSIX.1-2008 oznacza toascii() jako przestarzałą, zauważając, że nie może
    być używana w sposób przenośny w aplikacji obsługującej ustawienia
    regionalne.

    POSIX.1-2008 opisuje isalnum_l(), isalpha_l(), isblank_l(), iscntrl_l(),
    isdigit_l(), isgraph_l(), islower_l(), isprint_l(), ispunct_l(),
    isspace_l(), isupper_l() oraz isxdigit_l().

    isascii_l() jest rozszerzeniem GNU.

UWAGI
    The standards require that the argument c for these functions is either
    EOF or a value that is representable in the type unsigned char. If the
    argument c is of type char, it must be cast to unsigned char, as in the
    following example:

      char c;
      ...
      res = toupper((unsigned char) c);

    This is necessary because char may be the equivalent of signed char, in
    which case a byte where the top bit is set would be sign extended when
    converting to int, yielding a value that is outside the range of unsigned
    char.

    Szczegóły tego, które znaki należą do której klasy, zależą od ustawień
    regionalnych (locale). Np. isupper() nie rozpozna A-umlaut (Ä) jako
    wielkiej litery w domyślnym ustawieniu regionalnym "C".

ZOBACZ TAKŻE
    iswalnum(3), iswalpha(3), iswblank(3), iswcntrl(3), iswdigit(3),
    iswgraph(3), iswlower(3), iswprint(3), iswpunct(3), iswspace(3),
    iswupper(3), iswxdigit(3), newlocale(3), setlocale(3), toascii(3),
    tolower(3), toupper(3), uselocale(3), ascii(7), locale(7)

O STRONIE
    Angielska wersja tej strony pochodzi z wydania 5.10 projektu Linux
    man-pages. Opis projektu, informacje dotyczące zgłaszania błędów oraz
    najnowszą wersję oryginału można znaleźć pod adresem
    https://www.kernel.org/doc/man-pages/.


TŁUMACZENIE
    Autorami polskiego tłumaczenia niniejszej strony podręcznika są: Przemek
    Borys <pborys@dione.ids.pl>, Andrzej Krzysztofowicz
    <ankry@green.mf.pg.gda.pl>, Robert Luberda <robert@debian.org> i Michał
    Kułach <michal.kulach@gmail.com>

    Niniejsze tłumaczenie jest wolną dokumentacją. Bliższe informacje o
    warunkach licencji można uzyskać zapoznając się z GNU General Public
    License w wersji 3 ⟨https://www.gnu.org/licenses/gpl-3.0.html⟩ lub
    nowszej. Nie przyjmuje się ŻADNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI.

    Błędy w tłumaczeniu strony podręcznika prosimy zgłaszać na adres
    manpages-pl-list@lists.sourceforge.net ⟨⟩.GNU              15 września 2017 r.          ISALPHA(3)