join

join(1)           Kullanıcı Komutları           join(1)Ä°SÄ°M
    join - iki dosyanın satırlarını ortak bir alanda birleÅtir

KULLANIM
    join [seçenek]... dosya1 dosya2

AÃIKLAMA
    BirleÅtirme (join) alanları aynı olan her girdi satırı çifti için
    standart çıktıya bir satır yazar. Ãntanımlı birleÅtirme alanı,
    boÅluklarla sınırlı ilk alandır. dosya1 veya dosya2 olarak -
    verildiÄinde (ikisi birden - olamaz), standart girdi okunur.

    -a dosyanum
       dosyanumuncu dosyadan gelen eÅleÅtirilememiÅ satırları
       yazdırır. dosyanum, dosya1 veya dosya2 dosyasından
       gelinmesine göre 1 veya 2 olabilir.

    -e yazı
       eksik girdi alanlarını yazı ile deÄiÅtirir

    -i, --ignore-case
       Alanlar karÅılaÅtırılırken harf büyüklükleri ile ilgili
       farklar yoksayılır.

    -j alan
       `-1 alan -2 alan' ile aynı.

    -o alanlistesi
       Ãıktı satırları oluÅturulurken alanlistesine uyulur.

    -t karakter
       Girdi ve çıktı alanı ayracı olarak karakter kullanılır.

    -v dosyanum
       BirleÅtirilmiŠçıktı satırlarını göstermemesi dıÅında
       -a dosyanum gibidir.

    -1 alan
       dosya1in bu alanını kullanarak birleÅtirir.

    -2 alan
       dosya2in bu alanını kullanarak birleÅtirir.

    --help Bu yardım iletisini gösterir ve çıkar.

    --version
       Sürüm bilgilerini gösterir ve çıkar.

    -t karakter verilmedikçe, baÅtaki boÅluklar alanları ayırır ve
    yoksayılırlar, aksi takdirde alanlar karakter ile ayrılır. Her alan
    1'den baÅlayan bir alan numarasıdır. alanlistesi, herbiri
    dosyanum.alan biçiminde veya `0' olabilen bir veya daha fazla virgül
    veya boÅlukla ayrılmıŠbelirtimden oluÅur.

    Ãntanımlılar: birleÅtirme alanı her satırın ilk alanıdır;
    girdideki alanlar bir veya daha fazla boÅluk ile ayrılır, satırın
    baÅındaki boÅluklar yoksayılır; çıktıdaki alanlar birer boÅlukla
    ayrılır; her çıktı satırı sırayla, birleÅtirme alanı, dosya1in
    kalan alanları, dosya2nin kalan alanlarından oluÅur. Ãrnek:

    $ cat file1
    a a1
    c c1
    b b1
    $ cat file2
    a a2
    c c2
    b b2
    $ join file1 file2
    a a1 a2
    c c1 c2
    b b1 b2

    Ãnemli::
       dosya1 ve dosya1 birleÅtirme alanları bakımından sıralanmıÅ
       olmalıdırlar. ÃrneÄin, eÄer join seçeneksizse, sort -k 1b,1
       kullanın.

YAZAN
    Mike Haertel tarafından yazılmıÅtır.


GERÄ°BÄ°LDÄ°RÄ°M
    Lütfen, böcekleri ve hataları <bug-coreutils (at) gnu.org> adresine
    bildirin.


TELÄ°F HAKKI
    Telif hakkı © 2006 Free Software Foundation, Inc.
    Bu bir özgür yazılımdır; GNU Genel Kamu Lisansının
    <http://www.gnu.org/licenses/gpl.html> koÅullarına baÄlı kalarak
    kopyalarını yeniden daÄıtabilirsiniz. Yasaların izin verdiÄi
    ölçüde hiçbir garantisi yoktur; hatta SATILABÄ°LÄ°RLÄ°ÄÄ° veya
    ÅAHSÄ° KULLANIMINIZA UYGUNLUÄU için bile garanti verilmez.


Ä°LGÄ°LÄ° BELGELER
    join komutu ile ilgili kapsamlı bir kılavuz Texinfo olarak mevcuttur.
    Åayet info ve join yazılımları düzgün bir Åekilde sisteminizde
    kuruluysa, aÅaÄıdaki komut ile bu kılavuzu görüntüleyebilirsiniz.

       info coreutils join

ÃEVÄ°REN
    Nilgün Belma Bugüner <nilgun (at) belgeler·gen·tr>, Kasım 2006

coreutils 6.5           Kasım 2006             join(1)