join

JOIN(1)           Polecenia użytkownika           JOIN(1)NAZWA
    join - ÅÄczy wiersze dwóch plików wedÅug wspólnych pól

SKÅADNIA
    join [OPCJA]... PLIK1 PLIK2

OPIS
    Program wypisuje na standardowe wyjÅcie wiersz, dla każdej pary
    wierszy wejÅciowych o identycznych polach poÅÄczeniowych. DomyÅlnym
    polem poÅÄczeniowym jest pierwsze, oddzielone spacjÄ.

    Gdy jako PLIK1 lub PLIK2 (nie oba) podano -, czyta standardowe wejÅcie.

    -a NUMER-PLIKU
       wypisuje wiersze bez pary z pliku NUMER-PLIKU, który wynosi 1
       lub 2 odpowiednio dla PLIKU1 lub PLIKU2

    -e PUSTE
       zamienia brakujÄce pola wejÅciowe ÅaÅcuchem PUSTE

    -i, --ignore-case
       ignoruje różnice miÄdzy maÅymi i wielkimi literami podczas
       porównywania pól

    -j POLE
       równoważne -1 POLE -2 POLE

    -o FORMAT
       zachowuje FORMAT podczas tworzenia wiersza wyjÅciowego

    -t ZNAK
       używa ZNAKU jako separatora pól wejÅcia i wyjÅcia

    -v NUMER-PLIKU
       jak -a NUMER-PLIKU, ale bez wypisywania poÅÄczonych wierszy
       wyjÅciowych

    -1 POLE
       ÅÄczy pliki na tym POLU pierwszego pliku

    -2 POLE
       ÅÄczy pliki na tym POLU drugiego pliku

    --check-order
       sprawdza, czy wejÅcie jest poprawnie posortowane, nawet jeÅli
       wszystkie wejÅciowe wiersze mogÄ byÄ poprawnie porównane

    --nocheck-order
       nie sprawdza poprawnoÅci posortowania wejÅcia

    --header
       traktuje pierwsze wiersze każdego pliku jako nagÅówki pól,
       wyÅwietlajÄc je bez próby ich sparowania

    -z, --zero-terminated
       koÅczy wiersze bajtem NUL, zamiast znakiem nowego wiersza

    --help wyÅwietla ten tekst i koÅczy pracÄ

    --version
       wyÅwietla informacje o wersji i koÅczy dziaÅanie

    Jeżeli nie podano opcji -t ZNAK, to spacje na poczÄtku wierszy
    oddzielajÄ pola i sÄ ignorowane, w przeciwnym wypadku pola sÄ
    oddzielane przez ZNAK. POLE jest numerem pola liczonym od 1. FORMAT
    jest jednÄ lub wiÄkszÄ liczbÄ specyfikacji, oddzielonych spacjami lub
    przecinkami, z których każda ma postaÄ NUMER-PLIKU.POLE LUB 0.
    DomyÅlny FORMAT wypisuje pola poÅÄczeniowe, pozostaÅe pola z PLIKU1
    oraz pozostaÅe pola z PLIKU2, wszystkie oddzielone ZNAKIEM. JeÅli
    FORMAT jest sÅowem kluczowym auto, to pierwszy wiersz każdego pliku
    okreÅla liczbÄ pól wypisywanych w każdym wierszu.

    Ważne: PLIK1 i PLIK2 muszÄ byÄ posortowane w polu poÅÄczeniowym. Na
    przykÅad, jeżeli join zostaÅ uruchomiony bez opcji powinno siÄ wykonaÄ
    przedtem sort -k 1b,1 , a jeÅli sort zostaÅ uruchomiony bez opcji,
    powinno siÄ użyÄ join -t " ". ProszÄ zauważyÄ, że porównania
    przestrzegajÄ reguÅ okreÅlonych przez zmiennÄ LC_COLLATE. JeÅli wejÅcie
    nie jest posortowane i czÄÅÄ wierszy nie może zostaÄ poÅÄczona,
    wypisywane jest ostrzeżenie.

AUTOR
    Napisane przez Mike'a Haertela.

ZGÅASZANIE BÅÄDÃW
    Strona internetowa z pomocÄ GNU coreutils:
    <http://www.gnu.org/software/coreutils/>
    ZgÅoszenia bÅÄdów w tÅumaczeniu join proszÄ wysyÅaÄ na adres
    <http://translationproject.org/team/pl.html>

PRAWA AUTORSKIE
    Copyright © 2016 Free Software Foundation, Inc. Licencja GPLv3+: GNU
    GPL w wersji 3 lub późniejszej <http://gnu.org/licenses/gpl.html>.
    Jest to wolne oprogramowanie: można je zmieniaÄ i rozpowszechniaÄ. Nie
    ma Å»ADNEJ GWARANCJI, w granicach okreÅlonych przez prawo.

ZOBACZ TAKŻE
    comm(1), uniq(1)

    PeÅna dokumentacja na stronie:
    <http://www.gnu.org/software/coreutils/join>
    lub lokalnie, za pomocÄ info '(coreutils) join invocation'

TÅUMACZENIE
    Autorami polskiego tÅumaczenia niniejszej strony podrÄcznika man sÄ:
    Gwidon S. Naskrent (PTM) <naskrent@hoth.amu.edu.pl>, Wojtek Kotwica
    (PTM) <wkotwica@post.pl> i MichaÅ KuÅach <michal.kulach@gmail.com>.

    Polskie tÅumaczenie jest czÄÅciÄ projektu manpages-pl; uwagi, pomoc,
    zgÅaszanie bÅÄdów na stronie http://sourceforge.net/projects/manpages-
    pl/. Jest zgodne z wersjÄ 8.25 oryginaÅu.GNU coreutils 8.25        styczeÅ 2016             JOIN(1)