ld.so

LD.SO(8)        PodrÄcznik programisty Linuksa        LD.SO(8)NAZWA
    ld.so, ld-linux.so* - dynamiczny konsolidator/Åadowacz

SKÅADNIA
    Konsolidator dynamiczny może byÄ uruchomiony albo poÅrednio przez
    uruchomienie jakiegokolwiek skonsolidowanego dynamicznie programu lub
    obiektu dzielonego (w tym przypadku żadna opcja linii poleceŠnie
    bÄdzie przekazana do konsolidatora dynamicznego i w przypadku ELF-a
    uruchomiony zostanie konsolidator dynamiczny przechowywany w sekcji
    .interp programu), albo bezpoÅrednio przez uruchomienie:

    /lib/ld-linux.so.* [OPCJE] [PROGRAM [ARGUMENTY]]

OPIS
    Programy ld.so i ld-linux.so* wyszukujÄ i uruchamiajÄ obiekty dzielone
    (biblioteki dzielone) wymagane przez program, przygotowujÄ program do
    uruchomienia, a w koÅcu go uruchamiajÄ.

    Binarki linuksowe wymagajÄ konsolidacji dynamicznej (czyli konsolidacji
    podczas uruchamiania), chyba że podczas kompilacji programowi ld(1)
    przekazano opcjÄ -static.

    Program ld.so obsÅuguje binarki w używanym dawno temu formacie a.out;
    ld-linux.so* obsÅuguje format ELF (/lib/ld-linux.so.1 dla libc5,
    /lib/ld-linux.so.2 dla glibc2), który jest używany przez wszystkich
    już od Åadnych paru lat. Poza tym oba programy zachowujÄ siÄ tak samo
    i używajÄ tych samych plików pomocniczych i programów: ldd(1),
    ldconfig(8) oraz /etc/ld.so.conf.

    Podczas rozwiÄzywania zależnoÅci obiektów dzielonych, konsolidator
    dynamiczny najpierw przeglÄda każdy ÅaÅcuch znaków zależnoÅci w
    poszukiwaniu znaku ukoÅnika (może wystÄpiÄ, jeÅli podczas linkowania
    obiektu dzielonego podano nazwÄ Åcieżki zawierajÄcÄ ukoÅniki). JeÅli
    taki znak zostanie znaleziony, to ÅaÅcuch znaków zależnoÅci jest
    interpretowany jako nazwa (wzglÄdnej lub bezwzglÄdnej) Åcieżki i
    obiekt dzielony jest Åadowany, używajÄc tej nazwy Åcieżki.

    JeÅli zależnoÅÄ od obiektu dzielonego nie zawiera znaku ukoÅnika, to
    potrzebne biblioteki dzielone sÄ szukane w nastÄpujÄcej kolejnoÅci:

    o (Tylko ELF). Używa katalogów podanych w sekcji atrybutów
     dynamicznych DT_RPATH binarki, jeÅli jest obecna i nie istnieje
     atrybut DT_RUNPATH. Użycie DT_RPATH jest przestarzaÅe.

    o Przy użyciu zmiennej Årodowiskowej LD_LIBRARY_PATH, chyba że plik
     wykonywalny jest uruchomiony w trybie bezpiecznego wykonania; (zob.
     niżej), gdy jest ignorowana.

    o (Tylko ELF) UżywajÄc katalogów podanych w sekcji atrybutów
     dynamicznych DT_RUNPATH binarki, jeÅli taka sekcja istnieje.

    o Z pliku bufora /etc/ld.so.cache, zawierajÄcego skompilowanÄ
     listÄ obiektów dzielonych poprzednio znalezionych w Åcieżce
     obiektów dzielonych. JeÅli jednakże program binarny zostaÅ
     skonsolidowany z opcjÄ linkera -z nodeflib, to pomijane sÄ obiekty
     dzielone z domyÅlnych Åcieżek obiektów dzielonych. Preferowane sÄ
     obiekty dzielone zainstalowane w katalogach zgodnych z
     wÅaÅciwoÅciami sprzÄtu (patrz niżej).

    o W domyÅlnej Åcieżce /lib a potem w /usr/lib (na niektórych
     architekturach 64-bitowych domyÅlnÄ ÅcieżkÄ 64-bitowych obiektów
     dzielonych jest /lib64, a potem /usr/lib64). Ten krok jest pomijany,
     jeÅli program binarny zostaÅ skonsolidowany z opcjÄ -z nodeflib
     konsolidatora.

  Rozwijanie zmiennych w rpath
    ld.so rozumie pewne ÅaÅcuchy znaków w specyfikacji rpath (DT_RPATH lub
    DT_RUNPATH); ÅaÅcuch ty sÄ zamieniane nastÄpujÄco:

    $ORIGIN (lub równoważnie ${ORIGIN})
       Rozwija siÄ do katalogu zawierajÄcego program lub obiekt
       dzielony. Tak wiÄc aplikacja znajdujÄca siÄ w jakimÅkatalogu/app
       może zostaÄ skompilowana z

         gcc -Wl,-rpath,'$ORIGIN/../lib'

       tak żeby przypisane jej obiekty dzielone mogÅy byÄ umieszczone
       w jakimÅkatalogu/lib, niezależnie od tego, gdzie jakiÅkatalog
       jest umieszczony w hierarchii katalogów. Umożliwia to
       tworzenie aplikacji, które nie muszÄ byÄ instalowane w
       specjalnych katalogów, ale mogÄ po prostu byÄ rozpakowane w
       dowolnym katalogu i wciÄż bÄdÄ mogÅy znaleÅºÄ swoje obiekty
       dzielone.

    $LIB (lub równoważnie ${LIB})
       Rozwija siÄ do lib lub lib64 w zależnoÅci od architektury (np.
       na x86-64 rozwija siÄ lib64, a na x86-32 rozwija siÄ do lib).

    $PLATFORM (lub równoważnie ${PLATFORM})
       Rozwija siÄ do ÅaÅcucha znaków odpowiadajÄcemu typowi procesora
       systemu (np. "x86_64"). Na niektórych architekturach jÄdro
       Linuksa nie przekazuje konsolidatorowi dynamicznemu oznaczenia
       platformy. WartoÅÄ tego ÅaÅcucha znaków jest pobierana z
       wartoÅci AT_PLATFORM pomocniczego wektora (patrz getauxval(3)).

OPCJE
    --list WyÅwietla wszystkie zależnoÅci wraz ze sposobem ich
       rozwiÄzania.

    --verify
       Sprawdza, że program jest konsolidowany dynamicznie i że ten
       konsolidator dynamiczny może go obsÅużyÄ.

    --inhibit-cache
       Nie używa /etc/ld.so.cache.

    --library-path Åcieżka
       Używa Åcieżki zamiast ustawienia zmiennej Årodowiska
       LD_LIBRARY_PATH (patrz niżej).

    --inhibit-rpath lista
       Ignoruje informacje RPATH i RUNPATH w nazwach obiektów w
       liÅcie. Opcja jest ignorowana podczas dziaÅania w trybie
       bezpiecznego wykonania (zob. niżej)

    --audit lista
       Używa obiektów wymienionych w liÅcie jako audytorów.

ÅRODOWISKO
    Różne zmienne Årodowiska wpÅywajÄ na dziaÅanie dynamicznego
    konsolidatora

  Tryb bezpiecznego wykonania
    Ze wzglÄdów bezpieczeÅstwa, dziaÅania niektórych zmiennych
    Årodowiskowych jest anulowane lub modyfikowane, jeÅli dynamiczny
    konsolidator okreÅli, że plik binarny powinien byÄ uruchomiony w
    trybie bezpiecznego wykonania. To okreÅlenie dokonywane jest na
    podstawie sprawdzenia, czy wpis AT_SECURE w dodatkowym wektorze (zob.
    getauxval(3)) ma niezerowÄ wartoÅÄ. Wpis ten może mieÄ niezerowÄ
    wartoÅÄ z różnych powodów, m.in.:

    * Rzeczywisty i efektywny identyfikator użytkownika procesu różniÄ
     siÄ lub rzeczywisty i efektywny identyfikator grupy różniÄ siÄ.
     Zwykle ma to miejsce jako rezultat wykonywania programu z
     set-user-ID lub set-group-ID.

    * Proces użytkownika z identyfikatorem niebÄdÄcym ID roota wykonuje
     plik binarny z nadanymi przywilejami permitted lub effective.

    * Niezerowa wartoÅÄ mogÅa byÄ ustawiona przez linuksowy moduÅ
     bezpieczeÅstwa - Linux Security Module.

  Zmienne Årodowiskowe
    WÅród ważniejszych zmiennych Årodowiskowych sÄ nastÄpujÄce:

    LD_ASSUME_KERNEL (glibc od wersji 2.2.3)
       Każdy obiekt dzielony może informowaÄ konsolidator dynamiczny
       o wymaganej minimalnej wersji ABI jÄdra (To wymaganie jest
       zakodowane w sekcji "note" ELF-a; sekcja ta jest widoczna w
       readelf -n jako sekcja oznaczona NT_GNU_ABI_TAG). Podczas
       dziaÅania konsolidator dynamiczny okreÅla wersjÄ ABI
       uruchomionego jÄdra i odrzuca obiekty dzielone, które wymagajÄ
       minimalnej wersji ABI wiÄkszej niż wersja ABI uruchomionego
       jÄdra.

       LD_ASSUME_KERNEL może zostaÄ użyta do spowodowania, że
       konsolidator dynamiczny zaÅoży, że jest uruchomiony na
       systemie z innÄ wersjÄ ABI jÄdra. Na przykÅad nastÄpujÄca linia
       poleceÅ powoduje, że konsolidator dynamiczny podczas Åadowania
       obiektów dzielonych wymaganych przez mójprog zakÅada, że
       dziaÅa w systemie Linux 2.2.5

         $ LD_ASSUME_KERNEL=2.2.5 ./mójprog

       W systemach, które dostarczajÄ wielu wersji obiektu dzielonego
       (w różnych katalogach w Åcieżce wyszukiwania) o różnych
       minimalnych wymaganiach wersji ABI jÄdra, LD_ASSUME_KERNEL może
       zostaÄ użyte do wybrania tej wersji obiektu, która zostanie
       użyta (w zależnoÅci od porzÄdku przeszukiwania katalogów).
       Historycznie najczÄstszym użyciem LD_ASSUME_KERNEL byÅo rÄczne
       wybieranie starszej implementacji POSIX-owych wÄtków
       LinuxThreads w systemach, które miaÅy zainstalowane zarówno
       LinuxThreads, jak i NPTL (który byÅ domyÅlnÄ wersjÄ na takich
       systemach); patrz pthreads(7).

    LD_BIND_NOW
       (libc5; glibc od wersji 2.1.1) Gdy zmienna ta jest obecna,
       sprawia, że dynamiczny konsolidator rozwiÄże wszystkie symbole
       podczas startu programu, a nie wtedy gdy bÄdzie do nich pierwsze
       odniesienie. Jest to użyteczne podczas używania debuggera.

    LD_LIBRARY_PATH
       Lista katalogów, w których szukaÄ bibliotek ELF podczas
       wykonywania. SkÅadniki listy mogÄ byÄ oddzielone dwukropkiem lub
       Årednikiem. Podobne do zmiennej Årodowiskowej PATH. Ta zmienna
       jest ignorowana w trybie bezpiecznego wykonania.

    LD_PRELOAD
       Lista dodatkowych, podanych przez użytkownika obiektów
       dzielonych ELF, którÄ należy zaÅadowaÄ przed wszystkimi
       innymi. Elementy listy mogÄ byÄ oddzielone od siebie spacjami
       lub dwukropkami. Umożliwia to wybiórczÄ zamianÄ funkcji w
       innych obiektach dzielonych. Może byÄ używane do wybiórczego
       nadpisywania funkcji z innych obiektów dzielonych. Obiekty sÄ
       wyszukiwane zgodnie z reguÅami podanymi w rozdziale OPIS. W
       trybie bezpiecznego wykonania, zaÅadowane wstÄpnie Åcieżki
       zawierajÄce ukoÅniki sÄ ignorowane, a obiekty dzielone ze
       standardowej Åcieżki katalogów Åadowane bÄdÄ tylko wtedy, gdy
       majÄ także ustawiony bit set-user-ID.

    LD_TRACE_LOADED_OBJECTS
       (tylko ELF) Gdy zmienna ta jest ustawiona (na dowolnÄ wartoÅÄ)
       powoduje, że program wypisze swoje dynamiczne zależnoÅci, tak
       jakby byÅ uruchomiany przez ldd(1), a nie normalnie.

    Jest także wiele bardziej lub mniej mÄtnych zmiennych, wiele
    przestarzaÅych lub przeznaczonych do użytku wewnÄtrznego.

    LD_AOUT_LIBRARY_PATH
       (libc5) Wersja LD_LIBRARY_PATH tylko dla binariów a.out.
       Starsze wersje ld-linux.so.1 wspieraÅy także
       LD_ELF_LIBRARY_PATH.

    LD_AOUT_PRELOAD
       (libc5) Wersja LD_PRELOAD tylko dla binariów a.out. Starsze
       wersje ld-linux.so.1 wspieraÅy także LD_ELF_PRELOAD.

    LD_AUDIT
       (glibc od wersji 2.4). Rozdzielona dwukropkami lista okreÅlonych
       przez użytkownika dzielonych obiektów ELF do zaÅadowania przez
       wszystkimi innymi obiektami w oddzielnej przestrzeni nazw
       konsolidatora (to jest w przestrzeni nazw, która nie wpÅywa na
       przyporzÄdkowania symboli, które odbywa siÄ w procesie).
       Obiektów tych można użyÄ do audytu operacji konsolidatora
       dynamicznego. LD_AUDIT jest ignorowane w trybie bezpiecznego
       wykonania.

       Konsolidator dynamiczny powiadomi obiekty dzielone audytu w tak
       zwanych punktach sprawdzeÅ audytu \m na przykÅad Åadowanie
       nowego dzielonego obiektu, rozwiÄzanie symbolu lub wywoÅanie
       symbolu z innego obiektu dzielonego \m przez wywoÅanie
       odpowiedniej funkcji obiektu dzielonego. SzczegóÅy można
       znaleÅºÄ w rtld-audit(7). Interfejs audytu jest w dużej mierze
       zgodny z tym udostÄpnianym przez Solarisa, opisanym w jego
       Przewodniku po konsolidatorze i bibliotekach w rozdziale
       Interfejs audytu konsolidatora.

    LD_BIND_NOT
       (glibc od wersji 2.1.95) JeÅli ta zmienna Årodowiskowa jest
       ustawiona na niepusty ÅaÅcuch, to nie zachodzi aktualizacja GOT
       (global offset table) ani PLT (procedure linkage table) po
       rozwiniÄciu symbolu.

    LD_DEBUG
       (glibc od wersji 2.1) Wypisuje rozwlekÅe informacje debugowania
       konsolidatora dynamicznego. JeÅli ustawione na all wypisuje
       wszystkie dostÄpne informacje debugowania, jeÅli ustawione na
       help wyÅwietla listÄ kategorii, które można podaÄ jako wartoÅÄ
       tej zmiennej Årodowiskowej. Od glibc wersji 2.3.4 LD_DEBUG jest
       ignorowana w trybie bezpiecznego wykonania, chyba że istnieje
       plik /etc/suid-debug (jest zawartoÅÄ jest nieistotna).

    LD_DEBUG_OUTPUT
       (glibc od wersji 2.1) Plik, do którego bÄdzie zapisane wyjÅcie
       LD_DEBUG. DomyÅlnie jest to standardowe wyjÅcie bÅÄdów.
       LD_DEBUG_OUTPUT jest ignorowane w trybie bezpiecznego wykonania.

    LD_DYNAMIC_WEAK
       (glibc od wersji 2.1.91) JeÅli ta zmienna Årodowiskowa jest
       zdefiniowana (z dowolnÄ wartoÅciÄ), to pozwala na nadpisywanie
       sÅabych (ang. weak) symboli (przywracajÄc poprzednie zachowanie
       glibc). Od wersji 2.3.4 biblioteki glibc LD_DYNAMIC_WEAK jest
       ignorowana w trybie bezpiecznego wykonania.

    LD_HWCAP_MASK
       (glibc od wersji 2.1) Maska wÅaÅciwoÅci sprzÄtowych.

    LD_KEEPDIR
       (tylko a.out)(libc5) Nie ignoruju katalogu w nazwach Åadowanych
       bibliotek a.out. Używanie tej opcji nie jest zalecane.

    LD_NOWARN
       (tylko a.out)(libc5) Powstrzymuje ostrzeżenia o bibliotekach
       a.out o niekompatybilnych numerach minorowych wersji.

    LD_ORIGIN_PATH
       (glibc od wersji 2.1) Åcieżka, w której znaleziono program
       binarny (dla programów bez bitu set-user-ID). Od wersji 2.4
       biblioteki glibc LD_ORIGIN_PATH jest ignorowana w trybie
       bezpiecznego wykonania.

    LD_POINTER_GUARD
       (glibc od wersji 2.4 do 2.22) Ustawione na 0 powoduje wyÅÄczenie
       ochrony wskaźników. Jakakolwiek inna wartoÅÄ wÅÄcza ochronÄ
       wskaźników, co jest także zachowaniem domyÅlnym. Ochrona
       wskaźników jest mechanizmem bezpieczeÅstwa, w którym
       niektóre wskaźniki do kodu przechowywanego w zapisywalnej
       pamiÄci programu (adresy powrotu zwrócone przez setjmp(3) lub
       wskaźniki do funkcji używane przez różne funkcje wewnÄtrzne
       biblioteki glibc) sÄ w sposób pseudolosowy zmieniane, aby
       utrudniÄ hakerowi przejÄcie tych wskaźników i przeprowadzenie
       ataków typu przepeÅnienie bufora lub stosu. Od glibc 2.23
       LD_POINTER_GUARD nie można już użyÄ do wyÅÄczenia ochrony
       wskaźników, która jest teraz zawsze aktywna.

    LD_PROFILE
       (glibc od wersji 2.1) Nazwa (pojedynczego) obiektu dzielonego
       przeznaczonego do profilowania, podane albo jako nazwa Åcieżki,
       albo nazwa pliku so. WyjÅcie profilowania jest dopisywane do
       pliku o nazwie "$LD_PROFILE_OUTPUT/$LD_PROFILE.profile".

    LD_PROFILE_OUTPUT
       (glibc od wersji 2.1) Katalog, w którym powinno byÄ zapisane
       wyjÅcie LD_PROFILE. JeÅli ta zmienna nie jest zdefiniowana lub
       jeÅli wartoÅÄ tej zmiennej jest pusta, to domyÅlnym katalogiem
       jest /var/tmp. LD_PROFILE_OUTPUT jest ignorowane w trybie
       bezpiecznego wykonania; wówczas zawsze używany jest
       /var/profile.

    LD_SHOW_AUXV
       (glibc od wersji 2.1) JeÅli ta zmienna Årodowiskowa jest
       zdefiniowana (z dowolnÄ wartoÅciÄ), wyÅwietla tablicÄ pomocniczÄ
       przekazanÄ przez jÄdro. Od wersji 2.3.5 biblioteki glibc
       LD_SHOW_AUXV jest ignorowana w trybie bezpiecznego wykonania.

    LD_TRACE_PRELINKING
       (glibc od wersji 2.4) JeÅli ta zmienna Årodowiskowa jest
       zdefiniowana (z dowolnÄ wartoÅciÄ) Åledzi prekonsolidacjÄ
       obiektu, którego nazwa jest przypisana do tej zmiennej
       Årodowiskowej (ldd(1) sÅuży do pozyskania listy obiektów,
       które mogÄ byÄ Åledzone). JeÅli nazwa obiektu nie zostanie
       rozpoznana, to Åledzona jest caÅa aktywnoÅÄ prekonsolidacji.

    LD_USE_LOAD_BIAS
       DomyÅlnie (czyli jeÅli ta zmienna nie jest zdefiniowana)
       programy wykonywalne i prekonsolidowane obiekty dzielone
       bÄdÄ uwzglÄdniaÅy adresy bazowe obiektów dzielonych, od
       których zależÄ, a (nieprekonsolidowane) programy wykonywalne
       niezależne od pozycji (position-independent executable, PIE) i
       inne obiekty dzielone nie bÄdÄ ich uwzglÄdniaÅy. JeÅli
       LD_USE_LOAD_BIAS jest zdefiniowana z jakÄÅ wartoÅciÄ, to
       zarówno programy wykonywalne, jak i PIE, bÄdÄ uwzglÄdniaÅy
       adresy bazowe. JeÅli LD_USE_LOAD_BIAS jest zdefiniowana z
       wartoÅciÄ 1, to ani programy wykonywalne, ani PIE nie bÄdÄ
       uwzglÄdniaÅy adresów bazowych. Zmienna ta jest ignorowana w
       trybie bezpiecznego wykonania.

    LD_VERBOSE
       (glibc od wersji 2.1). JeÅli ustawione na niepusty ÅaÅcuch
       znaków i jeÅli zostaÅa ustawiona zmienna Årodowiskowa
       LD_TRACE_LOADED_OBJECTS, to wypisuje informacje o wersjonowaniu
       symboli programu.

    LD_WARN
       (tylko ELF)(glibc od wersji 2.1.3) JeÅli ustawione na niepusty
       ÅaÅcuch znaków, to wÅÄcza ostrzeganie o nierozwijalnych
       symbolach.

    LD_PREFER_MAP_32BIT_EXEC
       (tylko x86-64)(glibc w wersji od 2.23) Zgodnie z przewodnikiem
       optymalizacji oprogramowania Intel Silvermont, dla aplikacji
       64-bitowych wydajnoÅÄ przewidywania rozgaÅÄzieÅ może byÄ
       zmniejszona, gdy cel gaÅÄzi jest oddalony o ponad 4GB. JeÅli ta
       zmienna Årodowiskowa jest ustawiona (na dowolnÄ wartoÅÄ), to
       ld.so spróbuje najpierw przypisaÄ flagi wykonywalnoÅci za
       pomocÄ flagi MAP_32BIT mmap(2), a jeÅli siÄ to nie powiedzie —
       bez tej flagi. Przy okazji: MAP_32BIT przypisze niższe 2GB (nie
       4GB) przestrzeni adresowej. Ponieważ MAP_32BIT redukuje zakres
       adresowy dostÄpny dla losowego rozmieszczania obszarów pamiÄci
       (ang. ASLR - adress space layout randomization), w trybie
       bezpiecznego wykonania LD_PREFER_MAP_32BIT_EXEC jest zawsze
       wyÅÄczona.

    LDD_ARGV0
       (libc5) argv[0] do użycia przez ldd(1), jeÅli żadne argumenty
       nie sÄ obecne.

PLIKI
    /lib/ld.so
       Dynamiczny konsolidator/Åadowacz a.out
    /lib/ld-linux.so.{1,2}
       Dynamiczny konsolidator/Åadowacz ELF
    /etc/ld.so.cache
       Plik zawierajÄcy skompilowanÄ listÄ katalogów, w których
       należy szukaÄ obiektów dzielonych oraz uporzÄdkowanÄ listÄ
       kandydujÄcych obiektów dzielonych.
    /etc/ld.so.preload
       Plik zawierajÄcy oddzielonÄ spacjami listÄ obiektów dzielonych
       ELF, które majÄ byÄ zaÅadowane przed programem.
    lib*.so*
       obiekty dzielone

UWAGI
    MożliwoÅci ld.so dostÄpne sÄ tylko dla programów binarnych,
    skompilowanych przy użyciu libc w wersji 4.4.3 lub wyższej.
    FunkcjonalnoÅci ELF-a sÄ dostÄpne od Linuksa 1.1.52 i libc5.

  MożliwoÅci sprzÄtowe
    Niektóre obiekty dzielone sÄ kompilowane z użyciem specyficznych dla
    danego sprzÄtu instrukcji, które nie muszÄ istnieÄ na każdym CPU.
    Takie obiektypowinny byÄ instalowane w katalogach, których nazwy
    okreÅlajÄ wymagane wÅaÅciwoÅci sprzÄtu, na przykÅad /usr/lib/sse2/.
    Konsolidator dynamiczny porównuje nazwy takich katalogów ze sprzÄtem
    maszyny i wybiera najbardziej odpowiedniÄ wersjÄ danego obiektu
    dzielonego. Katalogi wÅaÅciwoÅci sprzÄtu mogÄ tworzyÄ kaskady,
    dopuszczajÄc kombinacje cech CPU. Lista nazw wspieranych wÅaÅciwoÅci
    sprzÄtowych zależy od CPU. Obecnie rozpoznawane sÄ nastÄpujÄce nazwy:

    Alpha ev4, ev5, ev56, ev6, ev67

    MIPS  loongson2e, loongson2f, octeon, octeon2

    PowerPC
       4xxmac, altivec, arch_2_05, arch_2_06, booke, cellbe, dfp,
       efpdouble, efpsingle, fpu, ic_snoop, mmu, notb, pa6t, power4,
       power5, power5+, power6x, ppc32, ppc601, ppc64, smt, spe,
       ucache, vsx

    SPARC flush, muldiv, stbar, swap, ultra3, v9, v9v, v9v2

    s390  dfp, eimm, esan3, etf3enh, g5, highgprs, hpage, ldisp, msa,
       stfle, z900, z990, z9-109, z10, zarch

    x86 (tylko 32-bitowe)
       acpi, apic, clflush, cmov, cx8, dts, fxsr, ht, i386, i486, i586,
       i686, mca, mmx, mtrr, pat, pbe, pge, pn, pse36, sep, ss, sse,
       sse2, tm

ZOBACZ TAKŻE
    ld(1), ldd(1), pldd(1), sprof(1), dlopen(3), getauxval(3),
    capabilities(7), rtld-audit(7), ldconfig(8), sln(8)

O STRONIE
    Angielska wersja tej strony pochodzi z wydania 4.05 projektu Linux
    man-pages. Opis projektu, informacje dotyczÄce zgÅaszania bÅÄdów, oraz
    najnowszÄ wersjÄ oryginaÅu można znaleÅºÄ pod adresem
    https://www.kernel.org/doc/man-pages/.

TÅUMACZENIE
    Autorami polskiego tÅumaczenia niniejszej strony podrÄcznika man sÄ:
    Przemek Borys (PTM) <pborys@dione.ids.pl>, Grzegorz GoÅawski (PTM)
    <grzegol@pld.org.pl>, Robert Luberda <robert@debian.org> i MichaÅ
    KuÅach <michal.kulach@gmail.com>.

    Polskie tÅumaczenie jest czÄÅciÄ projektu manpages-pl; uwagi, pomoc,
    zgÅaszanie bÅÄdów na stronie http://sourceforge.net/projects/manpages-
    pl/. Jest zgodne z wersjÄ 4.05 oryginaÅu.GNU                2015-12-28             LD.SO(8)