lilo

LILO(8)           System Manager's Manual          LILO(8)JMÃNO
    lilo - instaluje zavadÄÄ systému

SYNTAXE
    Hlavnà funkce:

    /sbin/lilo - instalace zavadÄÄe Linuxu

    Jiná použitÃ:

    /sbin/lilo -q - zobrazà souÄasnou bootovacà mapu - seznam jader,
    které je možno pÅi bootovánà zvolit.
    /sbin/lilo -R - sloužà pro nastavenà standardnà pÅÃkazové Åádky pro
    následujÃcà reboot.
    /sbin/lilo -I - zobrazà cestu k bootovatelnému obrazu jádra.
    /sbin/lilo {-u|-U} - odinstaluje lilo.

POPIS
    lilo nainstaluje zavadÄÄ systému, který bude aktivován pÅi každém
    dalÅ¡Ãm zavádÄnà systému. Má spoustu voleb.

    -v   Verbose. V závislosti na poÄtu voleb -v bude lilo tisknout vÃce
       a vÃce zpráv o své Äinnosti.

    -q   VypÃÅ¡e jádra, která je možné nabootovat. lilo má soubor,
       standardnÄ /boot/map, který obsahuje jména a umÃstÄnà jader.
       Tato volba je vÅ¡echny vypÃÅ¡e.

    -m map-soubor
       lilo použije specifikovaný mapový soubor mÃsto standardnÃho
       /boot/map.

    -C config-soubor
       lilo Äte standardnÄ své instrukce o tom, které soubory má
       zmapovat, ze svého konfiguraÄnÃho souboru /etc/lilo.conf. Tato
       volba může být použita ke specifikaci jiného konfiguraÄnÃho
       souboru.

    -d delay
       Jestliže jste specifikovali vÃce jader a pÅi bootovánà jste
       stiskli klávesu Shift, lilo zobrazà prompt a Äeká na VaÅ¡i
       volbu jádra. Nebudete-li na tuto výzvu reagovat, lilo zavede
       prvnà kernel, který je na seznamu bootovatelných kernelů.
       Tato volba urÄuje poÄet desetin sekundy pÅed jeho zavedenÃm.

    -D label
       Použij kernel se zadaným jménem mÃsto prvnÃho v seznamu.

    -r root-directory
       PÅedtÃm, než nÄco provedeÅ¡, udÄlej chroot do specifikovaného
       adresáÅe. Je velmi Äasto použÃváno pÅi opravÄ z boot disku.

    -t   Test. ProveÄ vÅ¡e jak máš, pouze nic nezapisuj na disk.
       PoužÃvá se spoleÄnÄ s -v, abychom poznali, co bude lilo
       skuteÄnÄ dÄlat.

    -c   Kompaktnà mapa. Tato volba sdružuje požadavky na ÄtenÃ
       sousednÃch sektorů a tÃm velmi urychluje zavedenà systému.

    -f disk-tab
       Specifikace souboru, který obsahuje popis geometrie disku.
       Standardnà je /etc/disktab.)

    -i boot-sector
       Specifikuje nový boot sektor. Standardnà je /boot/boot.b.)

    -l   Generuj lineárnà adresy a ne adresy ve formátu
       sektor/hlava/cylindr.

    -P {fix|ignore}
       Uprav nebo ignoruj `poškozené' partition tabulky, t.j.
       partition tabulky s lineárnÃmi nebo sektor/hlava/cylindr
       adresami, které neodpovÃdajÃ.

    -s save-file
       Když lilo pÅepisuje boot sektor, uložà jeho starý obsah do
       souboru, standardnÄ /boot/boot.NNNN kde NNNN závisà na ÄÃsle
       zaÅÃzenÃ. Tato volba specifikuje jiný záložnà soubor pro boot
       sektor. (Nebo spoleÄnÄ s volbou -u urÄuje soubor, ze kterého se
       má bootsektor obnovit.)

    -S save-file
       StandardnÄ lilo nepÅepisuje existujÃcà záložnà soubor. Tato
       volba mu to umožnÃ.

    -u device-name
       Odinstaluje lilo, zkopÃruje záložnà boot sektor zpÄt.

    -U device-name
       Totéž, ale nekontroluje Äas.

    -R command line
       Tato volba uložà standardnà pÅÃkazovou Åádku pro pÅÃÅ¡tÃ
       spuÅ¡tÄnà zavadÄÄe. ZavadÄÄ tuto Åádku smaže: toto je pouze
       jednorázový pÅÃkaz. Je typicky použÃván v skriptech pro
       reboot.

    -I label
       Název bÄžÃcÃho kernelu je po zavedenà v promÄnné BOOT_IMAGE.
       Tento pÅÃkaz vypÃÅ¡e odpovÃdajÃcà cestu k obrazu jádra.

    -V   Vytiskne ÄÃslo verze.


    Výše uvedené volby odpovÃdajà klÃÄovým slovům v konfiguraÄnÃm
    souboru podle této tabulky:

       -b bootdev   boot=bootdev
       -c       compact
       -d dsec     delay=dsec
       -D label    default=label
       -i bootsector  install=bootsector
       -f file     disktab=file
       -l       linear
       -m mapfile   map=mapfile
       -P fix     fix-table
       -P ignore    ignore-table
       -s file     backup=file
       -S file     force-backup=file
       -v       verbose=level

DALÅ Ã INFORMACE
    lilo.conf(5).
    Distribuce programu lilo obsahuje rozsáhlejšà dokumentaci.

AUTOR
    Werner Almesberger (almesber@bernina.ethz.ch).

VAROVÃNÃ
    PÅeklad je pravdÄpodobnÄ zastaralý. Pokud chcete pomoci s jeho
    aktualizacÃ, zamiÅte na http://man-pages-cs-wiki.homelinux.net/                26.prosince 1996            LILO(8)