lilo


lilo − instaluje program rozruchowy LiLO

Podstawowe zastosowanie:


   lilo

   Dodatkowe zastosowania:


   lilo −A    # aktywuje/pokazuje partycjÄ aktywnÄ
 lilo −E    # edytuje nagÅówek lub aktualizuje mapÄ
bitowÄ
 lilo −I    # sprawdza ÅcieżkÄ bieżÄcego jÄdra
 lilo −M    # zapisuje gÅówny sektor rozruchowy na
urzÄdzeniu
 lilo −q    # odpytuje mapÄ i pokazuje jej zawartoÅÄ
 lilo −R    # ustawia domyÅlny wiersz pol. do nast.
restartu
 lilo −T    # wyÅwietla wiÄcej informacji na dany temat
 lilo {−u|−U}  # odinstalowuje program rozruchowy LiLO.SH
OPIS lilo instaluje program rozruchowy, który zostanie
uaktywniony przy nastÄpnym uruchomieniu komputera. DomyÅlny
plik konfiguracyjny /etc/lilo.conf (zob. lilo.conf(5))
zawiera wiÄkszoÅÄ opcji, lecz wiele, w tych te, które
przesÅaniajÄ plik konfiguracyjny, może zostaÄ podanych w
wierszu polecenia.−A gÅówne−urzÄdzenie [ N ]
  Użyte z pojedynczym argumentem, wyÅwietla aktywnÄ
  partycjÄ na urzÄdzeniu gÅówne−urzÄdzenie; np. /dev/sda.
  Z N=0, dezaktywuje wszystkie partycje na urzÄdzeniu. Gdy
  N bÄdzie w zakresie [1..n], aktywuje podanÄ partycje,
  dezaktywujÄc wszystkie pozostaÅe. Zwykle tylko partycje
  podstawowe [1..4] mogÄ byÄ aktywowane, lecz jeÅli w
  gÅównym sektorze rozruchowym (MBR) obecny jest
  rozszerzony gÅówny program rozruchowy (patrz opcja −M),
  to uaktywniona może byÄ dowolna partycja. To, czy dany
  system operacyjny bÄdzie siÄ w stanie uruchomiÄ z
  partycji partycji logicznej, zależy od jego
  charakterystyki. Linuksowy sektor rozruchowy LILO może
  byÄ uruchomiony z partycji logicznej.

−b urzÄdzenie−rozruchowe
  Ustala urzÄdzenie rozruchowe gdzie program rozruchowy
  bÄdzie zainstalowany. Na przyjÅad "−b /dev/sda" ustala
  gÅówny sektor rozruchowy (MBR) na pierwszym dysku jako
  urzÄdzenie rozruchowe; "−b /dev/sdb5" jako urzÄdzenie
  rozruchowe ustala pierwszÄ partycjÄ logicznÄ na drugim
  dysku.               ‐2‐


−B plik−mapy−bitowej
  OkreÅla plik mapy bitowej z graficznym ekranem
  wykorzystywanym w czasie uruchamiania systemu, najlepiej
  przygotowanym wczeÅniej za pomocÄ opcji −E.

−c WÅÄcza kompresjÄ mapy. Ta opcja poÅÄczy żÄdania odczytu
  z sÄsiednich sektorów. Przyspiesza to startowanie
  (szczególnie z dyskietki).

−C plik−konfiguracyjny
  Ustawia innÄ ÅcieżkÄ i nazwÄ pliku konfiguracyjnego.
  DomyÅlna to /etc/lilo.conf.

−d opóźnienie
  Ustala opóźnienie w dziesiÄtnych czÄÅciach sekundy
  ("20" = 2 sek.) przed automatycznym uruchomieniem
  pierwszego obrazu. To daje czas na przerwanie
  automatycznego procesu startu klawiszem Shift, Alt,
  Ctrl, ScrollLock lub CapsLock. Po takim przerwaniu
  wyÅwietlona zostanie zachÄta boot:.

  Ten przeÅÄcznik zostanie przesÅoniÄty jeÅli w pliku
  konfiguracyjnym pojawi siÄ prompt.

−D etykieta
  Używa jÄdra o podanej etykiecie, jako domyÅlnego jÄdra
  do wystartowania, zamiast pierwszego z listy w pliku
  konfiguracyjnym.

−E nazwa_pliku.roz
  Gdy .roz to .bmp, zakÅada siÄ, że plik ten jest plikiem
  graficznym do użycia w konfiguracyjnej dyrektywie
  bitmap=. ProszÄ uruchomiÄ interaktywny edytor aby
  utworzyÄ lub zmieniÄ kolor/informacje o poÅożeniu
  nagÅówku LILO pliku z mapÄ bitowÄ (patrz bmp−colors,
  bmp−table i bmp−timer na stronie podrÄcznika
  lilo.conf(5)).

  Gdy .roz to .dat, zakÅada siÄ, że plik ten jest plikiem
  konfiguracyjnym z podanymi parametrami graficznej mapy
  bitowej, które zamieniane sÄ na nagÅówek LILO w pliku
  z mapÄ bitowÄ o takiej samej nazwie.

  Gdy plik .bmp bÄdzie modyfikowany za pomocÄ edytora
  graficznego (np. GIMP−a), to nagÅówek LILO zostanie
  utracony. Można go odzyskaÄ używajÄc pliku .dat,
  który sÅuży za tekstowÄ kopiÄ zapasowÄ informacji
  nagÅówkowych LILO.

−f tablica−dysku
  Ustawia inny plik z parametrami geometrii dysku
  (domyÅlnym jest /etc/disktab).               ‐3‐


−F Unieważnia sprawdzanie sektora startowego dla systemów
  plików (np. swap, ext4, xfs, ...), które mogÄ byÄ
  zniszczone przez instalacjÄ sektora startowego LILO na
  pierwszym sektorze partycji. Te systemy plików używajÄ
  pierwszego sektora jako superbloku.

  ProszÄ porównaÄ z −P ignore, które obchodzi
  sprawdzenie danej partycji.

−g Generuje adresy cylinder/gÅowica/sektor (geometryczny)
  dysku. Jest to ograniczone do 1023 cylindrów. Wymusza
  kompatybilnoÅÄ ze starszymi wersjami LILO (przestarzaÅy
  przeÅÄcznik).

−H Obchodzi zatrzymanie krytyczne, gdy macierz RAID nie
  posiada wszystkich aktywnych dysków.

−I etykieta [D|a|i|k|r|R]
  Etykieta jest brana z nazwy obrazu podanego w pliku
  konfiguracyjnym. To polecenie wyÅwietli odpowiadajÄcÄ
  etykiecie nazwÄ pliku jÄdra, pliku tablicy klawiszy,
  poczÄtkowego pliku ramdysku, okreÅleniu korzenia lub
  ÅaÅcucha "append=" (opcja "i", "k", "r", "R" lub "a").
  Opcja "d" ignoruje parametr etykieta i wypisuje domyÅlnÄ
  etykietÄ "image=" lub pierwszÄ etykietÄ "image=", jeÅli
  nie podano domyÅlnego image.

−l Generuje 24−bitowe liniowe adresy sektorów, zamiast
  adresów cylindrów/gÅowic/sektorów.

−L Generuje 32−bitowe Logiczne Adresy Bloków (Logical
  Block Addresses − LBA), zamiast adresów
  cylindrów/gÅowic/sektorów (cylinder/head/sector −
  CHS). Pozwala to na dostÄp do wszystkich partycji na
  dyskach majÄcych wiÄcej niż 1024 cylindry (jest to
  domyÅlna geometria).

−m plik−mapy
  Używa podanego pliku mapy zamiast domyÅlnego /boot/map.

−M gÅówne−urzÄdzenie {mbr|ext}
  Instaluje gÅówny sektor rozruchowy (MBR) na urzÄdzeniu
  podanym jako gÅówne−urzÄdzenie, wybierajÄc standardowy
  lub rozszerzony gÅówny program ÅadujÄcy, zgodnie z
  opcjÄ. Podstawowa tablica partycji na
  gÅówne−urzÄdzenie pozostaje w nienaruszonym stanie. Gdy
  numer seryjny urzÄdzenia nie jest obecny, generowany
  jest nowy i zapisywany w MBR. JeÅli poda siÄ mbr, to
  standardowy gÅówny program ÅadujÄcy przeszuka partycje
  1−4 szukajÄc partycji z flagÄ active (aktywna) i
  uruchomi siÄ z tej partycji. Dozwolona jest tylko jedna
  partycja oznaczona jako aktywna. JeÅli poda siÄ ext,
  przeszukiwanie obejmie również partycje rozszerzone.
  ObecnoÅÄ rozszerzonego gÅównego programu ÅadujÄcego w

               ‐4‐


  gÅównym sektorze rozruchowym (MBR = sektor 0) dysku,
  wpÅywa na dziaÅanie opcji −A.

−p Wymaga interaktywnego wpisania wszystkich haseÅ podanych
  w pliku konfiguracyjnym jako "".

−P {fix|ignore|opcja−globalna}
  Naprawienie lub zignorowanie bÅÄdnych tablic partycji,
  tzn. tablicy partycji z niepasujÄcymi adresami
  sektora/gÅowicy/cylindra. Najpierw należy zawsze
  spróbowaÄ użyÄ ignore gdyż fix nadpisze tablicÄ
  partycji, byÄ może niszczÄc wszystkie partycje na
  dysku.

  ignore jest używane także po to aby obejÅÄ sprawdzanie
  tablicy partycji w poszukiwaniu typów partycji, które
  mogÄ nie pozwalaÄ na instalacjÄ sektora startowego LILO.
  ProszÄ porównaÄ z flagÄ "−F", która unieważnia
  sprawdzanie bieżÄcego sektora rozruchowego.

  opcja globalna pozwala na przekazanie dowolnej opcji,
  która może pojawiÄ siÄ w sekcji globalnej (u góry)
  pliku konfiguracyjnego (/etc/lilo.conf). Na przykÅad −P
  nowarn przekaże opcjÄ "nowarn", tak jakby "nowarn"
  pojawiÅo siÄ pliku konfiguracyjnym (tak samo, jak
  przeÅÄcznik "−w"). Podobnie, −P timeout=50 doda lub
  przesÅoni wiersz "timeout=" w pliku konfiguracyjnym.
  ProszÄ zauważyÄ, że przeÅÄcznik −P w rzeczywistoÅci
  dubluje wiele przeÅÄczników wiersza polecenia. Jednak
  nie jest to dokÅadnie to samo, ponieważ niektóre
  przeÅÄczniki przesÅaniajÄ inne opcje, np. "−g" (−P
  geometric), "−L" (−P lba32).

−q WyÅwietla aktualnie mapowane pliki. lilo tworzy plik,
  domyÅlnie /boot/map, zawierajÄcy wszystkie nazwy i
  lokalizacje jÄder startowych. Ta opcja wyÅwietli te
  nazwy. ProszÄ użyÄ wraz z opcjÄ −v aby uzyskaÄ bardziej
  szczegóÅowÄ informacjÄ na temat zainstalowanych
  programów rozruchowych.

−r gÅówny−katalog
  Wykonuje chroot do podanego katalogu przed podjÄciem
  jakiegokolwiek dziaÅania. Nowy katalog gÅówny musi
  zawieraÄ katalog /dev i może potrzebowaÄ katalogu
  /boot. Może byÄ także potrzebny plik /etc/lilo.conf.

−R wiersz poleceÅ
  Ta opcja zmienia domyÅlnÄ liniÄ poleceÅ dla programu
  rozruchowego podczas jego nastÄpnego uruchomienia. Po
  wykonaniu wiersz ten zostanie usuniÄty, ponieważ jest
  on tylko jednorazowy. Na ogóŠjest to wykorzystywane w
  skryptach zamykania systemu, zaraz przed wywoÅaniem
  "shutdown −r". Użyte bez żadnego argumentu anuluje
  zablokowanÄ lub przywróci liniÄ komend.

               ‐5‐


−s plik−zapisu
  Gdy lilo zapisuje nowy sektor rozruchowy zachowuje
  poprzedniÄ jego zawartoÅÄ w pliku o domyÅlnej nazwie
  boot/boot.NNNN, gdzie NNNN jest szesnastkowym zapisem
  gÅównego i pobocznego numeru urzÄdzenia danego
  dysku/partycji.

  Ta opcja wyznacza zapasowy plik zapisu na jeden z trzech
  sposobów: katalog zapisu (domyÅlnym jest "/boot")
  używajÄc domyÅlnej nazwy pliku "boot.NNNN" w podanym
  katalogu; szablon Åcieżki, do którego dopisywane jest
  ".NNNN" (domyÅlnym byÅby "/boot/boot"); peÅna nazwa
  Åcieżki pliku, która musi zawieraÄ poprawny przyrostek
  ".NNNN". Z opcjÄ −u konieczne jest podanie peÅnej
  Åcieżki pliku.

−S plik−zapisu
  Normalnie lilo nie nadpisze istniejÄcego zapisanego
  pliku. Ta opcja mówi, że nadpisywanie jest wymuszone.
  Tak jak z −s okreÅleniem musi byÄ katalog zapisu,
  szablon nazwy lub peÅna Åcieżka (zawierajÄca przyrostek
  ".NNNN").

−t Test. Nic nie jest zapisywane do sektora rozruchowego
  sektora ani do pliku mapy. Użyte razem z opcjÄ −v
  wyÅwietla co lilo ma zamiar robiÄ.

−T opcja
  Wypisuje informacje systemowÄ, z której czÄÅÄ pochodzi
  z BIOS−u. Jest to wygodniejsze od uruchamiania
  diagnostycznej dyskietki LILO. opcja może byÄ każdÄ z
  podanych:

    help − wypisuje listÄ dostÄpnych diagnostyk
    ChRul − wypisuje typy partycji podlegajÄce Zasadom−Zmian
        (Change−Rules)
    EBDA − wypisuje informacje o Rozszerzonym Obszarze Danych
        BIOSU (Extended BIOS Data Area)
    geom=<dysk> wypisuje geometriÄ dysku np. geom=0x80
    geom − wypisuje geometriÄ dla wszystkich dysków
    table=<dysk> wypisuje podstawowÄ tablicÄ partycji;
        np. table=/dev/sda
    video − wypisuje dostÄpne tryby graficzne programu rozruchowego

−u [nazwa−urzÄdzenia]
  Dezinstalacja lilo, poprzez powrotne skopiowanie
  zapisanego wczeÅniej sektora rozruchowego. Wraz z tÄ
  opcjÄ użyte mogÄ byÄ parametry −s i −C.
  Nazwa−urzÄdzenia jest opcjonalna. Sprawdzany jest czas i
  data pliku.

−U [nazwa−urzÄdzenia]
  Tak jak przy −u, ale bez sprawdzenia czasu i daty.


               ‐6‐


−v [numer]
  ZwiÄkszenie poziomu komunikatów. Podanie od jednej do
  piÄciu opcji −v sprawi, że lilo wyÅwietli wiÄcej
  komunikatów. Numer (od 1 do 5) oznacza poziom
  szczegóÅowoÅci.

−V WyÅwietla numer wersji.

−w[+|]
  Jako −w lub −w− − wyÅÄcza ostrzeżenia. Użyte jako −w+
  przesÅania nowarn z pliku konfiguracyjnego i pokazuje
  ostrzeżenia.

−x opcja
  Tylko dla instalacji RAID. Opcja może byÄ każdym ze
  sÅów kluczowych none, auto, mbr, mbr−only, lub
  oddzielonÄ przecinkami listÄ dodatkowych urzÄdzeÅ
  startowych (lista nie może zawieraÄ spacji).

  Instalacje RAID zapisujÄ wpis rozruchowy na partycji
  RAID. Warunkowe zapisywanie MBR−u może pomóc w
  ustawieniu RAID−a jako ÅadujÄcy (bootable) podczas
  odzyskiwania, lecz wszystkie domyÅlne dziaÅania mogÄ
  zostaÄ unieważnione. DziaÅanie podobne do poprzedniej
  wersji jest osiÄgniÄte dziÄki opcji −x mbr−only.

−X Zarezerwowane do wewnÄtrznego użycia przez LILO. Może
  dawaÄ różne wyniki dla różnych wersji LILO. Linia
  zaczynajÄca siÄ od "CFLAGS=" zawiera opcje kompilatora
  użyte do utworzenia tej wersji LILO.

−z Gdy użyte z opcjÄ "−M", usuwa numer seryjny urzÄdzenia.
  Przeważnie opcja ta używana jest w nastÄpujÄcej
  sekwencji do wygenerowania nowego numeru seryjnego
  urzÄdzenia:

     lilo −z −M /dev/sda
     lilo −M /dev/sda

−Z opcja
  Przekazuje programowi rozruchowego, że konieczna jest
  specjalna uwaga, ponieważ BIOS nie przekazuje
  poprawnego kodu urzÄdzenia w DL (−Z0). Lub daje
  informacje, że BIOS zawsze przekazuje poprawny kod
  (−Z1). Odnosi siÄ do, i przesÅania, opcjÄ pliku
  konfiguracyjnego "bios−passes−dl=".

Powyższe opcje linii poleceÅ odpowiadajÄ podanym poniżej
sÅowom kluczowym w pliku konfiguracyjnym.

   −b bootdev boot=bootdev  −B file.bmp bitmap=file.bmp −c compact
 −d dsec delay=dsec −D label default=label −f file disktab=file
−g geometric −l linear −L lba32 −m mapfile map=mapfile −P fix
fix−table −P ignore ignore−table −s file backup=file −S file

               ‐7‐


force−backup=file −v [N] verbose=N −w nowarn −x option
raid−extra−boot=option −Z option bios−passes−dl=option

Opcje podane tutaj mogÄ byÄ podane z linii komend gdy
Åadowany jest obraz jÄdra. Opcje te sÄ przetwarzane przez
LILO i usuwane z linii komend przekazywanej do jÄdra, chyba
że zaznaczono inaczej.

lock
  Blokuje liniÄ komend, tak jakby "lock" byÅo podane w
  pliku /etc/lilo.conf.

mem=###[,K,M,G]
  Ustala maksymalnÄ iloÅÄ pamiÄci w systemie w bajtach,
  kilobajtach, megabajtach lub gigabajtach. Ta opcja nie
  jest usuwana z linii komend i jest zawsze przekazywana
  do jÄdra.

nobd
  WyÅÄcza pobieranie danych z BIOS−u. Opcja ta jest
  zarezerwowana do użytku z BIOS−ami niekompatybilnymi z
  IBM, które zawieszajÄ siÄ na liniach:

     Loading...............
     BIOS data check

vga=[ASK,EXT,EXTENDED,NORMAL,###,0x###]
  Pozwala unieważniÄ domyÅlny tryb wideo podczas startu
  jÄdra.

Proces Åadowania systemu dzieli siÄ na dwa etapy. Program
ÅadujÄcy pierwszego stopnia jest pojedynczym sektorem i
Åadowany jest przez BIOS lub przez program ÅadujÄcy do MBR.
Åaduje on wielosektorowy program ÅadujÄcy drugiego stopnia,
lecz jest bardzo ograniczonej wielkoÅci. Gdy program
ÅadujÄcy pierwszego stopnia przejmuje kontrolÄ, wypisuje
literÄ "L"; gdy jest gotowy przekazaÄ kontrolÄ programu
ÅadujÄcemu drugiego stopnia wypisuje literÄ "I". Gdy wystÄpi
jakikolwiek bÅÄd, np. bÅÄd odczytu z dysku, wypisany bÄdzie
szesnastkowy kod bÅÄdu i operacja zostanie powtórzona.
Wszystkie szesnastkowe kody bÅÄdów sÄ wartoÅciami
zwracanymi przez BIOS, z wyjÄtkiem wartoÅci 40, 99 i 9A,
które sÄ generowane przez LILO. A oto czÄÅciowa lista
kodów bÅÄdów:               ‐8‐


    00 no error (brak bÅÄdu)
 01 invalid disk command (nieprawidÅowe polecenie dysku)
 02 address mark not found (nie znaleziono znacznika adresu)
 03 disk write−protected (dysk zabezpieczony przed zapisem
 04 sector not found (nie znaleziono sektora)
 06 floppy disk removed (wysuniÄto dyskietkÄ)
 08 DMA overrun (przepeÅnienie DMA)
 0A bad sector flag (bÅÄdna flaga sektora)
 0B bad track flag (bÅÄdna flaga Åcieżki)
 20 controller failure (bÅÄd kontrolera)
 40 seek failure (BIOS) (bÅÄd wyszukiwania)
 40 cylinder>1023 (LILO)
 99 invalid second stage index sector (LILO) (nieprawidÅowy indeks
sektora drugiej fazy LILO)
 9A no second stage loader signature (LILO) (brak sygnatury drugiej fazy
LILO)
 AA drive not ready (dysk nie jest gotowy)
 FF sense operation failed

   Kod bÅÄdu nr 40 jest generowany przez BIOS lub przez
LILO podczas konwersji liniowego (24−bitowego) adresu
dyskowego na adres geometryczny (C:H:S). BÅÄd ten może byÄ
wywoÅany także na starszych systemach, które nie obsÅugujÄ
adresowania lba32 (32−bitowego). BÅÄdy 99 oraz 9A
najczÄÅciej oznaczajÄ, że nie da siÄ odczytaÄ pliku mapy
(−m lub map=), np. gdy LILO nie zostaÅo uruchomione po
jakiejÅ zmianie systemowej, lub jest nieÅcisÅoÅÄ pomiÄdzy
tym, czego użyÅo LILO (lilo −v3 aby wyÅwietliÄ), a tym co
jest aktualnie używane przez BIOS (do zdiagnozowania tego
problemu może byÄ potrzebna jedna z dyskietek
diagnostycznych, dostÄpnych w źródÅowej dystrybucji).

   Gdy program ÅadujÄcy drugiego stopnia otrzyma kontrolÄ
od tego pierwszego stopnia, wypisuje literÄ "L", a po
zainicjowaniu siÄ, wÅÄczajÄc weryfikacjÄ "Tablicy
Deskryptorów" − listy jÄder/innych do zaÅadowania − wypisze
literÄ "O", formujÄc caÅe sÅowo "LILO" pisane wielkimi
literami.

   Wszystkie bÅÄdy programu ÅadujÄcego drugiego stopnia sÄ
wiadomoÅciami w jÄzyku angielskim i próbujÄ wskazaÄ, mniej
lub bardziej udanie, istotÄ bÅÄdu.

Opcje pliku konfiguracyjnego "backup" i "force−backup"
powinny okreÅlaÄ katalog zapasowy lub szablon Åcieżki pliku
zapasowego na wszystkich instalacjach RAID. Użycie jawnej
nazwy pliku może nie pozwoliÄ na poprawne utworzenie wielu
plików zapasowych. Najlepiej jest używaÄ mechanizmu
domyÅlnego, ponieważ dziaÅa on poprawnie we wszystkich
przypadkach.

               ‐9‐ Copyright (C) 1992−1998 Werner Almesberger Copyright (C) 1999−2007
John Coffman Copyright (C) 2009−2013 Joachim Wiedorn

   Dystrybucja i użycie w postaci binarnej i źródÅowej
z (lub bez) modyfikacjami jest dozwolone na zasadach
licencji BSD doÅÄczonej w pliku COPYING.

lilo napisali:

   Werner Almesberger (wersje: 0−21), John Coffman (wersje: 21.2−22.8),
 Joachim Wiedorn (od wersji 23.0).

   Niniejsza strona podrÄcznika systemowego zostaÅa
napisana przez Wernera Almesbergera i Joachima Wiedorna
<ad_debian at joonet.de>.

lilo.conf(5), liloconfig(8), lilo−uuid−diskid(8),
mkrescue(8), fdisk(8), mkinitrd(8)

Autorami polskiego tÅumaczenia niniejszej strony podrÄcznika
man sÄ: Adam Byrtek (PTM) <alpha@irc.pl>, Grzegorz GoÅawski
(PTM) <grzegol@pld.org.pl> i MichaÅ KuÅach
<michal.kulach@gmail.com>.

   Polskie tÅumaczenie jest czÄÅciÄ projektu manpages‐pl;
uwagi, pomoc, zgÅaszanie bÅÄdów na stronie
http://sourceforge.net/projects/manpages‐pl/. Jest zgodne z
wersjÄ 24.0 oryginaÅu.