lilo

LILO(8)            dokumentacja lilo            LILO(8)NAZWA
    lilo - instaluje program rozruchowy LiLO

SKÅADNIA
    Podstawowe zastosowanie:

    lilo

    Dodatkowe zastosowania:

    lilo -A    # aktywuje/pokazuje partycjÄ aktywnÄ
    lilo -E    # edytuje nagÅówek lub aktualizuje mapÄ bitowÄ
    lilo -I    # sprawdza ÅcieżkÄ bieżÄcego jÄdra
    lilo -M    # zapisuje gÅówny sektor rozruchowy na urzÄdzeniu
    lilo -q    # odpytuje mapÄ i pokazuje jej zawartoÅÄ
    lilo -R    # ustawia domyÅlny wiersz pol. do nast. restartu
    lilo -T    # wyÅwietla wiÄcej informacji na dany temat
    lilo {-u|-U}  # odinstalowuje program rozruchowy LiLO.SH OPIS lilo
    instaluje program rozruchowy, który zostanie uaktywniony przy
    nastÄpnym uruchomieniu komputera. DomyÅlny plik konfiguracyjny
    /etc/lilo.conf (zob. lilo.conf(5)) zawiera wiÄkszoÅÄ opcji, lecz wiele,
    w tych te, które przesÅaniajÄ plik konfiguracyjny, może zostaÄ
    podanych w wierszu polecenia.

OPCJE
    -A gÅówne-urzÄdzenie [ N ]
      Użyte z pojedynczym argumentem, wyÅwietla aktywnÄ partycjÄ na
      urzÄdzeniu gÅówne-urzÄdzenie; np. /dev/sda. Z N=0, dezaktywuje
      wszystkie partycje na urzÄdzeniu. Gdy N bÄdzie w zakresie [1..n],
      aktywuje podanÄ partycje, dezaktywujÄc wszystkie pozostaÅe. Zwykle
      tylko partycje podstawowe [1..4] mogÄ byÄ aktywowane, lecz jeÅli w
      gÅównym sektorze rozruchowym (MBR) obecny jest rozszerzony gÅówny
      program rozruchowy (patrz opcja -M), to uaktywniona może byÄ
      dowolna partycja. To, czy dany system operacyjny bÄdzie siÄ w
      stanie uruchomiÄ z partycji partycji logicznej, zależy od jego
      charakterystyki. Linuksowy sektor rozruchowy LILO może byÄ
      uruchomiony z partycji logicznej.

    -b urzÄdzenie-rozruchowe
      Ustala urzÄdzenie rozruchowe gdzie program rozruchowy bÄdzie
      zainstalowany. Na przyjÅad "-b /dev/sda" ustala gÅówny sektor
      rozruchowy (MBR) na pierwszym dysku jako urzÄdzenie rozruchowe; "-b
      /dev/sdb5" jako urzÄdzenie rozruchowe ustala pierwszÄ partycjÄ
      logicznÄ na drugim dysku.

    -B plik-mapy-bitowej
      OkreÅla plik mapy bitowej z graficznym ekranem wykorzystywanym w
      czasie uruchamiania systemu, najlepiej przygotowanym wczeÅniej za
      pomocÄ opcji -E.

    -c WÅÄcza kompresjÄ mapy. Ta opcja poÅÄczy żÄdania odczytu z
      sÄsiednich sektorów. Przyspiesza to startowanie (szczególnie z
      dyskietki).

    -C plik-konfiguracyjny
      Ustawia innÄ ÅcieżkÄ i nazwÄ pliku konfiguracyjnego. DomyÅlna to
      /etc/lilo.conf.

    -d opóźnienie
      Ustala opóźnienie w dziesiÄtnych czÄÅciach sekundy ("20" = 2
      sek.) przed automatycznym uruchomieniem pierwszego obrazu. To daje
      czas na przerwanie automatycznego procesu startu klawiszem Shift,
      Alt, Ctrl, ScrollLock lub CapsLock. Po takim przerwaniu wyÅwietlona
      zostanie zachÄta boot:.

      Ten przeÅÄcznik zostanie przesÅoniÄty jeÅli w pliku konfiguracyjnym
      pojawi siÄ prompt.

    -D etykieta
      Używa jÄdra o podanej etykiecie, jako domyÅlnego jÄdra do
      wystartowania, zamiast pierwszego z listy w pliku konfiguracyjnym.

    -E nazwa_pliku.roz
      Gdy .roz to .bmp, zakÅada siÄ, że plik ten jest plikiem graficznym
      do użycia w konfiguracyjnej dyrektywie bitmap=. ProszÄ uruchomiÄ
      interaktywny edytor aby utworzyÄ lub zmieniÄ kolor/informacje o
      poÅożeniu nagÅówku LILO pliku z mapÄ bitowÄ (patrz bmp-colors,
      bmp-table i bmp-timer na stronie podrÄcznika lilo.conf(5)).

      Gdy .roz to .dat, zakÅada siÄ, że plik ten jest plikiem
      konfiguracyjnym z podanymi parametrami graficznej mapy bitowej,
      które zamieniane sÄ na nagÅówek LILO w pliku z mapÄ bitowÄ o
      takiej samej nazwie.

      Gdy plik .bmp bÄdzie modyfikowany za pomocÄ edytora graficznego
      (np. GIMP-a), to nagÅówek LILO zostanie utracony. Można go
      odzyskaÄ używajÄc pliku .dat, który sÅuży za tekstowÄ kopiÄ
      zapasowÄ informacji nagÅówkowych LILO.

    -f tablica-dysku
      Ustawia inny plik z parametrami geometrii dysku (domyÅlnym jest
      /etc/disktab).

    -F Unieważnia sprawdzanie sektora startowego dla systemów plików
      (np. swap, ext4, xfs, ...), które mogÄ byÄ zniszczone przez
      instalacjÄ sektora startowego LILO na pierwszym sektorze partycji.
      Te systemy plików używajÄ pierwszego sektora jako superbloku.

      ProszÄ porównaÄ z -P ignore, które obchodzi sprawdzenie danej
      partycji.

    -g Generuje adresy cylinder/gÅowica/sektor (geometryczny) dysku. Jest
      to ograniczone do 1023 cylindrów. Wymusza kompatybilnoÅÄ ze
      starszymi wersjami LILO (przestarzaÅy przeÅÄcznik).

    -H Obchodzi zatrzymanie krytyczne, gdy macierz RAID nie posiada
      wszystkich aktywnych dysków.

    -I etykieta [D|a|i|k|r|R]
      Etykieta jest brana z nazwy obrazu podanego w pliku
      konfiguracyjnym. To polecenie wyÅwietli odpowiadajÄcÄ etykiecie
      nazwÄ pliku jÄdra, pliku tablicy klawiszy, poczÄtkowego pliku
      ramdysku, okreÅleniu korzenia lub ÅaÅcucha "append=" (opcja "i",
      "k", "r", "R" lub "a"). Opcja "d" ignoruje parametr etykieta i
      wypisuje domyÅlnÄ etykietÄ "image=" lub pierwszÄ etykietÄ "image=",
      jeÅli nie podano domyÅlnego image.

    -l Generuje 24-bitowe liniowe adresy sektorów, zamiast adresów
      cylindrów/gÅowic/sektorów.

    -L Generuje 32-bitowe Logiczne Adresy Bloków (Logical Block Addresses
      - LBA), zamiast adresów cylindrów/gÅowic/sektorów
      (cylinder/head/sector - CHS). Pozwala to na dostÄp do wszystkich
      partycji na dyskach majÄcych wiÄcej niż 1024 cylindry (jest to
      domyÅlna geometria).

    -m plik-mapy
      Używa podanego pliku mapy zamiast domyÅlnego /boot/map.

    -M gÅówne-urzÄdzenie {mbr|ext}
      Instaluje gÅówny sektor rozruchowy (MBR) na urzÄdzeniu podanym
      jako gÅówne-urzÄdzenie, wybierajÄc standardowy lub rozszerzony
      gÅówny program ÅadujÄcy, zgodnie z opcjÄ. Podstawowa tablica
      partycji na gÅówne-urzÄdzenie pozostaje w nienaruszonym stanie.
      Gdy numer seryjny urzÄdzenia nie jest obecny, generowany jest nowy
      i zapisywany w MBR. JeÅli poda siÄ mbr, to standardowy gÅówny
      program ÅadujÄcy przeszuka partycje 1-4 szukajÄc partycji z flagÄ
      active (aktywna) i uruchomi siÄ z tej partycji. Dozwolona jest
      tylko jedna partycja oznaczona jako aktywna. JeÅli poda siÄ ext,
      przeszukiwanie obejmie również partycje rozszerzone. ObecnoÅÄ
      rozszerzonego gÅównego programu ÅadujÄcego w gÅównym sektorze
      rozruchowym (MBR = sektor 0) dysku, wpÅywa na dziaÅanie opcji -A.

    -p Wymaga interaktywnego wpisania wszystkich haseÅ podanych w pliku
      konfiguracyjnym jako "".

    -P {fix|ignore|opcja-globalna}
      Naprawienie lub zignorowanie bÅÄdnych tablic partycji, tzn. tablicy
      partycji z niepasujÄcymi adresami sektora/gÅowicy/cylindra.
      Najpierw należy zawsze spróbowaÄ użyÄ ignore gdyż fix nadpisze
      tablicÄ partycji, byÄ może niszczÄc wszystkie partycje na dysku.

      ignore jest używane także po to aby obejÅÄ sprawdzanie tablicy
      partycji w poszukiwaniu typów partycji, które mogÄ nie pozwalaÄ
      na instalacjÄ sektora startowego LILO. ProszÄ porównaÄ z flagÄ
      "-F", która unieważnia sprawdzanie bieżÄcego sektora
      rozruchowego.

      opcja globalna pozwala na przekazanie dowolnej opcji, która może
      pojawiÄ siÄ w sekcji globalnej (u góry) pliku konfiguracyjnego
      (/etc/lilo.conf). Na przykÅad -P nowarn przekaże opcjÄ "nowarn",
      tak jakby "nowarn" pojawiÅo siÄ pliku konfiguracyjnym (tak samo,
      jak przeÅÄcznik "-w"). Podobnie, -P timeout=50 doda lub przesÅoni
      wiersz "timeout=" w pliku konfiguracyjnym. ProszÄ zauważyÄ, że
      przeÅÄcznik -P w rzeczywistoÅci dubluje wiele przeÅÄczników
      wiersza polecenia. Jednak nie jest to dokÅadnie to samo, ponieważ
      niektóre przeÅÄczniki przesÅaniajÄ inne opcje, np. "-g" (-P
      geometric), "-L" (-P lba32).

    -q WyÅwietla aktualnie mapowane pliki. lilo tworzy plik, domyÅlnie
      /boot/map, zawierajÄcy wszystkie nazwy i lokalizacje jÄder
      startowych. Ta opcja wyÅwietli te nazwy. ProszÄ użyÄ wraz z opcjÄ
      -v aby uzyskaÄ bardziej szczegóÅowÄ informacjÄ na temat
      zainstalowanych programów rozruchowych.

    -r gÅówny-katalog
      Wykonuje chroot do podanego katalogu przed podjÄciem jakiegokolwiek
      dziaÅania. Nowy katalog gÅówny musi zawieraÄ katalog /dev i może
      potrzebowaÄ katalogu /boot. Może byÄ także potrzebny plik
      /etc/lilo.conf.

    -R wiersz poleceÅ
      Ta opcja zmienia domyÅlnÄ liniÄ poleceÅ dla programu rozruchowego
      podczas jego nastÄpnego uruchomienia. Po wykonaniu wiersz ten
      zostanie usuniÄty, ponieważ jest on tylko jednorazowy. Na ogóÅ
      jest to wykorzystywane w skryptach zamykania systemu, zaraz przed
      wywoÅaniem "shutdown -r". Użyte bez żadnego argumentu anuluje
      zablokowanÄ lub przywróci liniÄ komend.

    -s plik-zapisu
      Gdy lilo zapisuje nowy sektor rozruchowy zachowuje poprzedniÄ jego
      zawartoÅÄ w pliku o domyÅlnej nazwie boot/boot.NNNN, gdzie NNNN
      jest szesnastkowym zapisem gÅównego i pobocznego numeru urzÄdzenia
      danego dysku/partycji.

      Ta opcja wyznacza zapasowy plik zapisu na jeden z trzech sposobów:
      katalog zapisu (domyÅlnym jest "/boot") używajÄc domyÅlnej nazwy
      pliku "boot.NNNN" w podanym katalogu; szablon Åcieżki, do którego
      dopisywane jest ".NNNN" (domyÅlnym byÅby "/boot/boot"); peÅna nazwa
      Åcieżki pliku, która musi zawieraÄ poprawny przyrostek ".NNNN". Z
      opcjÄ -u konieczne jest podanie peÅnej Åcieżki pliku.

    -S plik-zapisu
      Normalnie lilo nie nadpisze istniejÄcego zapisanego pliku. Ta opcja
      mówi, że nadpisywanie jest wymuszone. Tak jak z -s okreÅleniem
      musi byÄ katalog zapisu, szablon nazwy lub peÅna Åcieżka
      (zawierajÄca przyrostek ".NNNN").

    -t Test. Nic nie jest zapisywane do sektora rozruchowego sektora ani
      do pliku mapy. Użyte razem z opcjÄ -v wyÅwietla co lilo ma zamiar
      robiÄ.

    -T opcja
      Wypisuje informacje systemowÄ, z której czÄÅÄ pochodzi z BIOS-u.
      Jest to wygodniejsze od uruchamiania diagnostycznej dyskietki LILO.
      opcja może byÄ każdÄ z podanych:

       help - wypisuje listÄ dostÄpnych diagnostyk
       ChRul - wypisuje typy partycji podlegajÄce Zasadom-Zmian
           (Change-Rules)
       EBDA - wypisuje informacje o Rozszerzonym Obszarze Danych
           BIOSU (Extended BIOS Data Area)
       geom=<dysk> wypisuje geometriÄ dysku np. geom=0x80
       geom - wypisuje geometriÄ dla wszystkich dysków
       table=<dysk> wypisuje podstawowÄ tablicÄ partycji;
           np. table=/dev/sda
       video - wypisuje dostÄpne tryby graficzne programu rozruchowego

    -u [nazwa-urzÄdzenia]
      Dezinstalacja lilo, poprzez powrotne skopiowanie zapisanego
      wczeÅniej sektora rozruchowego. Wraz z tÄ opcjÄ użyte mogÄ byÄ
      parametry -s i -C. Nazwa-urzÄdzenia jest opcjonalna. Sprawdzany
      jest czas i data pliku.

    -U [nazwa-urzÄdzenia]
      Tak jak przy -u, ale bez sprawdzenia czasu i daty.

    -v [numer]
      ZwiÄkszenie poziomu komunikatów. Podanie od jednej do piÄciu opcji
      -v sprawi, że lilo wyÅwietli wiÄcej komunikatów. Numer (od 1 do
      5) oznacza poziom szczegóÅowoÅci.

    -V WyÅwietla numer wersji.

    -w[+|-]
      Jako -w lub -w- - wyÅÄcza ostrzeżenia. Użyte jako -w+ przesÅania
      nowarn z pliku konfiguracyjnego i pokazuje ostrzeżenia.

    -x opcja
      Tylko dla instalacji RAID. Opcja może byÄ każdym ze sÅów
      kluczowych none, auto, mbr, mbr-only, lub oddzielonÄ przecinkami
      listÄ dodatkowych urzÄdzeÅ startowych (lista nie może zawieraÄ
      spacji).

      Instalacje RAID zapisujÄ wpis rozruchowy na partycji RAID.
      Warunkowe zapisywanie MBR-u może pomóc w ustawieniu RAID-a jako
      ÅadujÄcy (bootable) podczas odzyskiwania, lecz wszystkie domyÅlne
      dziaÅania mogÄ zostaÄ unieważnione. DziaÅanie podobne do
      poprzedniej wersji jest osiÄgniÄte dziÄki opcji -x mbr-only.

    -X Zarezerwowane do wewnÄtrznego użycia przez LILO. Może dawaÄ
      różne wyniki dla różnych wersji LILO. Linia zaczynajÄca siÄ od
      "CFLAGS=" zawiera opcje kompilatora użyte do utworzenia tej wersji
      LILO.

    -z Gdy użyte z opcjÄ "-M", usuwa numer seryjny urzÄdzenia.
      Przeważnie opcja ta używana jest w nastÄpujÄcej sekwencji do
      wygenerowania nowego numeru seryjnego urzÄdzenia:

        lilo -z -M /dev/sda
        lilo -M /dev/sda

    -Z opcja
      Przekazuje programowi rozruchowego, że konieczna jest specjalna
      uwaga, ponieważ BIOS nie przekazuje poprawnego kodu urzÄdzenia w
      DL (-Z0). Lub daje informacje, że BIOS zawsze przekazuje poprawny
      kod (-Z1). Odnosi siÄ do, i przesÅania, opcjÄ pliku
      konfiguracyjnego "bios-passes-dl=".

KONFIGURACJA
    Powyższe opcje linii poleceÅ odpowiadajÄ podanym poniżej sÅowom
    kluczowym w pliku konfiguracyjnym.

    -b bootdev boot=bootdev  -B file.bmp bitmap=file.bmp -c compact
    -d dsec delay=dsec -D label default=label -f file disktab=file
    -g geometric -l linear -L lba32 -m mapfile map=mapfile -P fix
    fix-table -P ignore ignore-table -s file backup=file -S file
    force-backup=file -v [N] verbose=N -w nowarn -x option
    raid-extra-boot=option -Z option bios-passes-dl=option

OPCJE ROZRUCHOWE
    Opcje podane tutaj mogÄ byÄ podane z linii komend gdy Åadowany jest
    obraz jÄdra. Opcje te sÄ przetwarzane przez LILO i usuwane z linii
    komend przekazywanej do jÄdra, chyba że zaznaczono inaczej.

    lock
      Blokuje liniÄ komend, tak jakby "lock" byÅo podane w pliku
      /etc/lilo.conf.

    mem=###[,K,M,G]
      Ustala maksymalnÄ iloÅÄ pamiÄci w systemie w bajtach, kilobajtach,
      megabajtach lub gigabajtach. Ta opcja nie jest usuwana z linii
      komend i jest zawsze przekazywana do jÄdra.

    nobd
      WyÅÄcza pobieranie danych z BIOS-u. Opcja ta jest zarezerwowana do
      użytku z BIOS-ami niekompatybilnymi z IBM, które zawieszajÄ siÄ
      na liniach:

        Loading...............
        BIOS data check

    vga=[ASK,EXT,EXTENDED,NORMAL,###,0x###]
      Pozwala unieważniÄ domyÅlny tryb wideo podczas startu jÄdra.

BÅÄDY ÅADOWANIA SYSTEMU
    Proces Åadowania systemu dzieli siÄ na dwa etapy. Program ÅadujÄcy
    pierwszego stopnia jest pojedynczym sektorem i Åadowany jest przez BIOS
    lub przez program ÅadujÄcy do MBR. Åaduje on wielosektorowy program
    ÅadujÄcy drugiego stopnia, lecz jest bardzo ograniczonej wielkoÅci. Gdy
    program ÅadujÄcy pierwszego stopnia przejmuje kontrolÄ, wypisuje literÄ
    "L"; gdy jest gotowy przekazaÄ kontrolÄ programu ÅadujÄcemu drugiego
    stopnia wypisuje literÄ "I". Gdy wystÄpi jakikolwiek bÅÄd, np. bÅÄd
    odczytu z dysku, wypisany bÄdzie szesnastkowy kod bÅÄdu i operacja
    zostanie powtórzona. Wszystkie szesnastkowe kody bÅÄdów sÄ
    wartoÅciami zwracanymi przez BIOS, z wyjÄtkiem wartoÅci 40, 99 i 9A,
    które sÄ generowane przez LILO. A oto czÄÅciowa lista kodów bÅÄdów:

     00 no error (brak bÅÄdu)
     01 invalid disk command (nieprawidÅowe polecenie dysku)
     02 address mark not found (nie znaleziono znacznika adresu)
     03 disk write-protected (dysk zabezpieczony przed zapisem
     04 sector not found (nie znaleziono sektora)
     06 floppy disk removed (wysuniÄto dyskietkÄ)
     08 DMA overrun (przepeÅnienie DMA)
     0A bad sector flag (bÅÄdna flaga sektora)
     0B bad track flag (bÅÄdna flaga Åcieżki)
     20 controller failure (bÅÄd kontrolera)
     40 seek failure (BIOS) (bÅÄd wyszukiwania)
     40 cylinder>1023 (LILO)
     99 invalid second stage index sector (LILO) (nieprawidÅowy indeks
    sektora drugiej fazy LILO)
     9A no second stage loader signature (LILO) (brak sygnatury drugiej fazy
    LILO)
     AA drive not ready (dysk nie jest gotowy)
     FF sense operation failed

    Kod bÅÄdu nr 40 jest generowany przez BIOS lub przez LILO podczas
    konwersji liniowego (24-bitowego) adresu dyskowego na adres
    geometryczny (C:H:S). BÅÄd ten może byÄ wywoÅany także na starszych
    systemach, które nie obsÅugujÄ adresowania lba32 (32-bitowego). BÅÄdy
    99 oraz 9A najczÄÅciej oznaczajÄ, że nie da siÄ odczytaÄ pliku mapy
    (-m lub map=), np. gdy LILO nie zostaÅo uruchomione po jakiejÅ zmianie
    systemowej, lub jest nieÅcisÅoÅÄ pomiÄdzy tym, czego użyÅo LILO (lilo
    -v3 aby wyÅwietliÄ), a tym co jest aktualnie używane przez BIOS (do
    zdiagnozowania tego problemu może byÄ potrzebna jedna z dyskietek
    diagnostycznych, dostÄpnych w źródÅowej dystrybucji).

    Gdy program ÅadujÄcy drugiego stopnia otrzyma kontrolÄ od tego
    pierwszego stopnia, wypisuje literÄ "L", a po zainicjowaniu siÄ,
    wÅÄczajÄc weryfikacjÄ "Tablicy Deskryptorów" - listy jÄder/innych do
    zaÅadowania - wypisze literÄ "O", formujÄc caÅe sÅowo "LILO" pisane
    wielkimi literami.

    Wszystkie bÅÄdy programu ÅadujÄcego drugiego stopnia sÄ wiadomoÅciami w
    jÄzyku angielskim i próbujÄ wskazaÄ, mniej lub bardziej udanie, istotÄ
    bÅÄdu.

BÅÄDY
    Opcje pliku konfiguracyjnego "backup" i "force-backup" powinny okreÅlaÄ
    katalog zapasowy lub szablon Åcieżki pliku zapasowego na wszystkich
    instalacjach RAID. Użycie jawnej nazwy pliku może nie pozwoliÄ na
    poprawne utworzenie wielu plików zapasowych. Najlepiej jest używaÄ
    mechanizmu domyÅlnego, ponieważ dziaÅa on poprawnie we wszystkich
    przypadkach.

PRAWA AUTORSKIE
    Copyright (C) 1992-1998 Werner Almesberger Copyright (C) 1999-2007
    John Coffman Copyright (C) 2009-2013 Joachim Wiedorn

    Dystrybucja i użycie w postaci binarnej i źródÅowej z (lub bez)
    modyfikacjami jest dozwolone na zasadach licencji BSD doÅÄczonej w
    pliku COPYING.

AUTOR
    lilo napisali:

    Werner Almesberger (wersje: 0-21), John Coffman (wersje: 21.2-22.8),
    Joachim Wiedorn (od wersji 23.0).

    Niniejsza strona podrÄcznika systemowego zostaÅa napisana przez Wernera
    Almesbergera i Joachima Wiedorna <ad_debian at joonet.de>.

ZOBACZ TAKŻE
    lilo.conf(5), liloconfig(8), lilo-uuid-diskid(8), mkrescue(8),
    fdisk(8), mkinitrd(8)

TÅUMACZENIE
    Autorami polskiego tÅumaczenia niniejszej strony podrÄcznika man sÄ:
    Adam Byrtek (PTM) <alpha@irc.pl>, Grzegorz GoÅawski (PTM)
    <grzegol@pld.org.pl> i MichaÅ KuÅach <michal.kulach@gmail.com>.

    Polskie tÅumaczenie jest czÄÅciÄ projektu manpages-pl; uwagi, pomoc,
    zgÅaszanie bÅÄdów na stronie http://sourceforge.net/projects/manpages-
    pl/. Jest zgodne z wersjÄ 24.0 oryginaÅu.24.0               2013-05-07              LILO(8)