listen

LISTEN(2)        Linux - pÅÃruÄka programátora        LISTEN(2)JMÃNO
    listen - Äekej na spojenà na soketu

SYNTAXE
    #include <sys/socket.h>

    int listen(int s, int backlog);

POPIS
    K pÅijetà spojenà na soketu je nejdÅÃve tÅeba tento soket vytvoÅit
    funkcà socket(2), ochota akceptovat pÅÃchozà spojenà a délka fronty
    ÄekajÃcÃch požadavků je specifikována funkcà listen, a poté jsou
    požadavky na spojenà akceptovány funkcà accept(2). Volánà listen
    lze aplikovat pouze na sokety typů SOCK_STREAM nebo SOCK_SEQPACKET.

    Parametr backlog specifikuje délku fronty ÄekajÃcÃch požadavků na
    spojenÃ. Je-li fronta zaplnÄna, obdržà klient zprávu ECONNREFUSED.

NÃVRATOVÃ HODNOTA
    V pÅÃpadÄ ÃºspÄchu je vrácena nula, jinak -1 a je pÅÃsluÅ¡nÄ nastavena
    promÄnná errno

CHYBY
    EBADF  Argument s nenà platným deskriptorem.

    ENOTSOCK
        Argument s nenà deskriptorem soketu.

    EOPNOTSUPP
        Typ soketu nenà podporován volánÃm listen.

SPLÅUJE STANDARDY
    SVr4, 4.4BSD (volánà listen se poprvé objevilo ve 4.2BSD).

CHYBY
    Je-li soket typu AF_INET a argument backlog je vÄtÅ¡Ã než konstanta
    SOMAXCONN (128 v 2.0.29), je tiše zmenšen na SOMAXCONN. Budete-li
    psát pÅenositelné aplikace, tak si z této konstanty nic nedÄlejte,
    protože napÅ. nÄkteré BSD systémy limitujà backlog na 5.

DALÅ Ã INFORMACE
    accept(2), connect(2), socket(2)

VAROVÃNÃ
    PÅeklad je pravdÄpodobnÄ zastaralý. Pokud chcete pomoci s jeho
    aktualizacÃ, zamiÅte na http://man-pages-cs-wiki.homelinux.net/BSD Man Page           11.dubna 1997            LISTEN(2)