ln

LN(1)            Polecenia użytkownika            LN(1)NAZWA
    ln - tworzy dowiÄzania miÄdzy plikami

SKÅADNIA
    ln [OPCJA]... [-T] CEL NAZWA-DOWIÄZANIA    (format pierwszy)
    ln [OPCJA]... CEL               (format drugi)
    ln [OPCJA]... CEL... KATALOG         (format trzeci)
    ln [OPCJA]... -t KATALOG CEL         (format czwarty)

OPIS
    W pierwszej formie, tworzy dowiÄzanie do CELU z NAZWÄ-DOWIÄZANIA.
    W drugiej, tworzy dowiÄzanie do CELU w bieżÄcym katalogu.
    W trzeciej i czwartej, tworzy dowiÄzania do każdego CELU w KATALOGU.
    DomyÅlnie tworzy dowiÄzania zwykÅe (twarde). DowiÄzania symboliczne sÄ
    tworzone z opcjÄ --symbolic. DomyÅlnie, każde z poÅożeÅ (nazw nowych
    dowiÄzaÅ) nie powinno istnieÄ przy wywoÅaniu polecenia. Podczas
    tworzenia dowiÄzaÅ zwykÅych, każdy z CELÃW musi istnieÄ. DowiÄzania
    symboliczne mogÄ zawieraÄ dowolny tekst. Gdy sÄ później rozwijane,
    dowiÄzanie ze ÅcieżkÄ wzglÄdnÄ jest interpretowane w odniesieniu do
    katalogu w którym siÄ znajdujÄ.

    Argumenty, które sÄ obowiÄzkowe dla dÅugich opcji, sÄ również
    obowiÄzkowe dla krótkich.

    --backup[=METODA]
       tworzy kopiÄ zapasowÄ każdego istniejÄcego pliku docelowego

    -b   jak --backup, lecz nie przyjmuje argumentu

    -d, -F, --directory
       pozwala administratorowi na próbowanie tworzenia dowiÄzaÅ
       zwykÅych (twardych) do katalogów (uwaga: prawdopodobnie siÄ to
       nie powiedzie z powodów ograniczeÅ systemowych, dotyczÄcych
       nawet administratora)

    -f, --force
       usuwa istniejÄce pliki docelowe

    -i, --interactive
       pyta czy usuwaÄ pliki docelowe

    -L, --logical
       rozwiÄzuje CELE które sÄ dowiÄzaniami symbolicznymi

    -n, --no-dereference
       traktuje NAZWÄ-DOWIÄZANIA jako zwykÅy plik jeÅli jest ono
       dowiÄzaniem symbolicznym do katalogu

    -P, --physical
       tworzy dowiÄzania zwykÅe (twarde) bezpoÅrednio do dowiÄzaÅ
       symbolicznych

    -r, --relative
       tworzy dowiÄzania symboliczne w odniesieniu do poÅożenia
       dowiÄzania

    -s, --symbolic
       tworzy dowiÄzania symboliczne zamiast zwykÅych (twardych)

    -S, --suffix=PRZYROSTEK
       używa podanego przyrostka kopii zapasowej zamiast domyÅlnego

    -t, --target-directory=KATALOG
       okreÅla KATALOG w którym tworzone sÄ dowiÄzania

    -T, --no-target-directory
       zawsze traktuje NAZWÄ-DOWIÄZANIA jako zwykÅy plik

    -v, --verbose
       wyÅwietla nazwÄ każdego pliku dla którego tworzone sÄ
       dowiÄzania

    --help wyÅwietla ten tekst i koÅczy pracÄ

    --version
       wyÅwietla informacje o wersji i koÅczy dziaÅanie

    Przyrostkiem kopii zapasowej jest ~, chyba że ustawiono inny opcjÄ
    --suffix lub SIMPLE_BACKUP_SUFFIX. Metoda kontroli wersji może zostaÄ
    wybrana opcjÄ --backup lub zmiennÄ ÅrodowiskowÄ VERSION_CONTROL.
    DostÄpne opcje:

    none, off
       nigdy nie tworzy kopii zapasowych (nawet jeÅli podano opcjÄ
       --backup)

    numbered, t
       tworzy kopie numerowane

    existing, nil
       numerowane jeÅli istniejÄce kopie sÄ numerowane, w przeciwnym
       wypadku proste

    simple, never
       zawsze tworzy proste kopie zapasowe

    Użycie opcji -s powoduje ignorowanie opcji -L i -P. W przeciwnym
    wypadku ostatnia podana opcja kontroluje zachowania programu, gdy CEL
    jest dowiÄzaniem symbolicznym; domyÅlnÄ opcjÄ jest -P.

AUTOR
    Napisane przez Mike'a Parkera i Davida MacKenzie.

ZGÅASZANIE BÅÄDÃW
    Strona internetowa z pomocÄ GNU coreutils:
    <http://www.gnu.org/software/coreutils/>
    ZgÅoszenia bÅÄdów w tÅumaczeniu ln proszÄ wysyÅaÄ na adres
    <http://translationproject.org/team/pl.html>

PRAWA AUTORSKIE
    Copyright © 2016 Free Software Foundation, Inc. Licencja GPLv3+: GNU
    GPL w wersji 3 lub późniejszej <http://gnu.org/licenses/gpl.html>.
    Jest to wolne oprogramowanie: można je zmieniaÄ i rozpowszechniaÄ. Nie
    ma Å»ADNEJ GWARANCJI, w granicach okreÅlonych przez prawo.

ZOBACZ TAKŻE
    link(2), symlink(2)

    PeÅna dokumentacja na stronie:
    <http://www.gnu.org/software/coreutils/ln>
    lub lokalnie, za pomocÄ info '(coreutils) ln invocation'

TÅUMACZENIE
    Autorami polskiego tÅumaczenia niniejszej strony podrÄcznika man sÄ:
    Przemek Borys (PTM) <pborys@dione.ids.pl>, Wojtek Kotwica (PTM)
    <wkotwica@post.pl> i MichaÅ KuÅach <michal.kulach@gmail.com>.

    Polskie tÅumaczenie jest czÄÅciÄ projektu manpages-pl; uwagi, pomoc,
    zgÅaszanie bÅÄdów na stronie http://sourceforge.net/projects/manpages-
    pl/. Jest zgodne z wersjÄ 8.25 oryginaÅu.GNU coreutils 8.25        styczeÅ 2016              LN(1)