ln

ln(1)            Kullanıcı Komutları            ln(1)Ä°SÄ°M
    ln - dosyalar arasında baÄlar oluÅturur

KULLANIM
    ln [seçenek]... [-T] hedef [baÄ-ismi]
    ln [seçenek]... hedef...
    ln [seçenek]... hedef... dizin
    ln [seçenek]... -t dizin hedef...

AÃIKLAMA
    1. biçimde baÄ-ismi ile belirtilen hedef'e bir baÄ oluÅturur. 2.
    biçimde, içinde bulunduÄunuz dizin içinde hedef'in ismi ile aynı
    isimde bir baÄ oluÅturulur. Ãçüncü ve dördüncü biçimlerde, her
    hedef'in baÄı dizin içinde oluÅturulur. Ãntanımlı olarak sabit
    baÄlar oluÅturulur, sembolik baÄ yapmak için --symbolic seçeneÄini
    kullanmak gerekir. Sabit baÄlar oluÅturukurken, hedef'ler sistemde
    bulunmak zorundadır.

    Uzun seçenekler için zorunlu olan argümanlar kısa seçenekler için
    de zorunludur.

    --backup=[koÅul]
       Her mevcut hedef dosyanın bir yedeÄi oluÅturulur.

    -b   --backup seçeneÄi ile aynıdır fakat herhangi bir argüman
       almaz.

    -d, -F, --directory
       Süper kullanıcının dizinlere sabit baÄ oluÅturmasını
       saÄlar. (Bilgi: sistem sınırlamalarından dolayı süper
       kullanıcı için bile muhtemelen iÅlem baÅarısız olacaktır.)

    -f, --force
       Hedefte dosya varsa siler.

    -i, --interactive
       Hedeflerin silinip silinmeyeceÄini sorar.

    -n, --no-dereference
       Bir dizine sembolik baÄ olan hedefi sanki normal bir dosyaymıÅ
       gibi ele alır.

    -s, --symbolic
       Sabit baÄlar deÄil, sembolik baÄlar oluÅturur.

    -S, --suffix=sonek
       Belirtilen yedekleme sonek'i kullanılır.

    -t, --target-directory=dizin
       BaÄların oluÅturulacaÄı dizin belirtilir.

    -T, --no-target-directory
       baÄ-ismi normal bir dosya gibi ele alınır.

    -v, --verbose
       BaÄı oluÅturmadan önce dosyanın ismini basar.

    --help Bu yardım iletisini gösterir ve çıkar.

    --version
       Sürüm bilgilerini gösterir ve çıkar.

    --suffix seçeneÄi ile veya SIMPLE_BACKUP_SUFFIX ile belirtilmediÄi
    sürece, yedekleme soneki '~' dir. Sürüm kontrol yöntemi
    VERSION_CONTROL ortam deÄiÅkeni ile veya --backup seçeneÄi ile
    seçilebilir. DeÄerler Åunlardır:

    none, off
       Asla yedekleme yapmaz (--backup belirtilmiÅ olsa bile)

    numbered, t
       Numaralı yedekleme yapılır.

    existing, nil
       NumaralandırılmıŠyedekler varsa, numaralı, aksi durumda
       basit yedekleme yapar.

    simple, never
       Daima basit yedekleme yapar.

YAZAN
    Mike Parker ve David MacKenzie tarafından yazılmıÅtır.


GERÄ°BÄ°LDÄ°RÄ°M
    Lütfen, böcekleri ve hataları <bug-coreutils (at) gnu.org> adresine
    bildirin.


TELÄ°F HAKKI
    Telif hakkı © 2006 Free Software Foundation, Inc.
    Bu bir özgür yazılımdır; GNU Genel Kamu Lisansının
    <http://www.gnu.org/licenses/gpl.html> koÅullarına baÄlı kalarak
    kopyalarını yeniden daÄıtabilirsiniz. Yasaların izin verdiÄi
    ölçüde hiçbir garantisi yoktur; hatta SATILABÄ°LÄ°RLÄ°ÄÄ° veya
    ÅAHSÄ° KULLANIMINIZA UYGUNLUÄU için bile garanti verilmez.


Ä°LGÄ°LÄ° BELGELER
    ln komutu ile ilgili kapsamlı bir kılavuz Texinfo olarak mevcuttur.
    Åayet info ve ln yazılımları düzgün bir Åekilde sisteminizde
    kuruluysa, aÅaÄıdaki komut ile bu kılavuzu görüntüleyebilirsiniz.

       info ln

ÃEVÄ°REN
    Yalçın Kolukısa <yalcink01 (at) yahoo .com>, Ekim 2003

    Kasım 2006'da güncellenmiÅtir.

coreutils 6.5           Kasım 2006              ln(1)