ln

LN(1)            Uživatelské pÅÃkazy            LN(1)JMÃNO
    ln - vytváÅà odkazy na soubory

POUŽITÃ
    ln [VOLBA]... [-T] CÃL JMÃNO_ODKAZU (1. forma)
    ln [VOLBA]... CÃL (2. forma)
    ln [VOLBA]... CÃL... ADRESÃÅ (3. forma)
    ln [VOLBA]... -t ADRESÃÅ CÃL... (4. forma)

POPIS
    V 1. formÄ In vytváÅà odkaz na CÃL pojmenovaný JMÃNO_ODKAZU. Ve
    druhé formÄ vytváÅà odkaz na CÃL v aktuálnÃm adresáÅi. Ve tÅetà a
    Ätvrté formÄ vytváÅà odkazy na každý CÃL v ADRESÃÅi. ImplicitnÄ
    vytváÅà pevné odkazy; s volbou --symbolic vytváÅà symbolické
    odkazy. Když jsou vytváÅeny pevné odkazy, musà každý CÃL
    existovat.

    Argumenty povinné pro dlouhé volby jsou pro krátké volby také
    povinné.

    --backup[=CONTROL]
       VytváÅà záložnà kopie každého souboru, který v cÃli
       existuje

    -b   jako --backup, ale bez argumentu

    -d, -F, --directory
       umožnà superuživateli vytváÅet pevné odkazy na adresáÅe
       (Poznámka: PravdÄpodobnÄ selže kvůli omezenÃm systému
       dokonce i pro superuživatele.)

    -f, --force
       maže existujÃcà cÃlové soubory

    -n, --no-dereference
       pokud je zadaný cÃl symbolickým odkazem na adresáÅ, bude
       považovat cÃl za normálnà soubor

    -i, --interactive
       bude žádat potvrzenà pÅed smazánÃm existujÃcÃch cÃlových
       souborů

    -s, --symbolic
       vytváÅà symbolické odkazy mÃsto pevných

    -S, --suffix=PÅÃPONA
       pÅenastavà pÅÃponu záložnÃch souborů

    -t, --target-directory=ADRESÃÅ
       urÄà cÃlový adresáÅ, ve kterém budou odkazy vytváÅeny

    -T, --no-target-directory
       považuje JMÃNO_ODKAZU za normálnà soubor

    -v, --verbose
       vypisuje jméno každého odkazovaného souboru

    --help vypÃÅ¡e tuto nápovÄdu a skonÄÃ

    --version
       vypÃÅ¡e ÄÃslo verze a skonÄÃ

    PÅÃpona záložnÃch souborů je `~', pokud nebyla nastavena použitÃm
    --suffix nebo SIMPLE_BACKUP_SUFFIX. Metoda pro kontrolu verzà může
    být zmÄnÄna pomocà volby --backup nebo promÄnnou prostÅedÃ
    VERSION_CONTROL. Povolené hodnoty jsou:

    none, off
       nikdy nevytváÅet zálohy (i pokud je použito --backup)

    numbered, t
       vytváÅà ÄÃslované zálohy

    existing, nil
       vytváÅà ÄÃslované zálohy, pokud jsou již použity, v
       opaÄném pÅÃpadÄ vytváÅà prosté zálohy

    simple, never
       vždy vytváÅà prosté zálohy

AUTOR
    Napsal Mike Parker a David MacKenzie.

HLÃÅ ENÃ CHYB
    Chyby hlaste na <bug-coreutils@gnu.org>.

COPYRIGHT
    Copyright © 2008 Free Software Foundation, Inc. Licence GPLv3+: GNU
    GPL verze 3 nebo novÄjÅ¡Ã <http://gnu.org/licenses/gpl.html>
    Toto je volné programové vybavenÃ: můžete jej mÄnit a Å¡ÃÅit. Je
    zcela BEZ ZÃRUKY, v rozsahu povoleném zákonem.

DALÅ Ã INFORMACE
    link(2), symlink(2)

    Ãplná dokumentace pro ln je udržována jako Texinfo manuál. Pokud
    jsou správnÄ nainstalovány programy info a ln, mÄl by pÅÃkaz

       info coreutils 'ln invocation'

    zpÅÃstupnit kompletnà manuál.GNU coreutils 7.0         ÅÃjen 2008               LN(1)