locale

LOCALE(5)        Podręcznik użytkownika Linuksa        LOCALE(5)NAZWA
    locale - opis pliku definicji locale

OPIS
    Plik definicji locale zawiera wszelkie informacje potrzebne poleceniu
    localedef(1) do przekształcenia tych informacji w binarną bazę danych
    locale.

    Pliki definicji składają się z sekcji opisujących szczegółowo
    poszczególne kategorie locale. Więcej informacji o tych kategoriach
    znajduje się w podręczniku locale(7).

  Składnia
    Na początku pliku definicji locale znajduje się od nagłówek, który może
    zawierać następujące słowa kluczowe:

    <escape_char>
       po którym następuje pewien znak. Znak ten powinien być używany w
       pozostałej części pliku jako znak cytujący, zaznaczając znaki
       które należy interpretować w szczególny sposób. Domyślnie jest to
       odwrotny ukośnik ( \ ).

    <comment_char>
       po którym następuje pewien znak. Znak ten będzie używany w
       pozostałej części pliku jako znak komentarza. Domyślnie jest to
       krzyżyk (#).

    Definicje locale podzielone są na części - jedna dla każdej kategorii
    locale. Każda część może zostać skopiowana z innego istniejącego locale,
    lub może zostać zdefiniowana od podstaw. Jeśli kategorię należy
    skopiować, jedynym dozwolonym słowem kluczowym dla tej definicji jest
    słowo copy, po którym następuje nazwa locale w podwójnych cudzysłowach,
    które należy skopiować. Wyjątkiem od tej reguły są LC_COLLATE i LC_CTYPE,
    gdzie po słowie copy następują reguły zależne od locale i wybrane
    przesłonięcia.

    Przy definiowaniu kategorii od zera, wszystkie opisy i łańcuchy powinny
    zostać podane jako punkty kodowe Unicode w nawiasach ostrych, chyba że
    inaczej podano poniżej. Przykładowo "€" będzie reprezentowane przez
    "<U20AC>", "%a" jako "<U0025><U0061>", a "Monday" jako
    "<U0053><U0075><U006E><U0064><U0061><U0079>". Wartości definiowane jako
    punkty kodowe Unicode muszą być ujęte w podwójne cudzysłowy, czyste
    wartości numeryczne nie są cytowane (lecz LC_CTYPE i LC_COLLATE
    przestrzegają specjalnego formatowania, zob. udostępnione systemowo pliki
    locale, aby zapoznać się z przykładami).

  Sekcje kategorii locale
    Poniższe sekcje kategorii są zdefiniowane przez POSIX:

    * LC_CTYPE

    * LC_COLLATE

    * LC_MESSAGES

    * LC_MONETARY

    * LC_NUMERIC

    * LC_TIME

    Dodatkowo, od wersji 2.2 biblioteka GNU C obsługuje następujące kategorie
    niestandardowe:

    * LC_ADDRESS

    * LC_IDENTIFICATION

    * LC_MEASUREMENT

    * LC_NAME

    * LC_PAPER

    * LC_TELEPHONE

    Więcej informacji o każdej kategorii można przeczytać w podręczniku
    systemowym locale(7).

  LC_ADDRESS
    Definicja zaczyna się od napisu LC_ADDRESS w pierwszej kolumnie.

    Dozwolone są następujące słowa kluczowe:

    postal_fmt
       po której następuje łańcuch zawierający opis pola definiującego
       format używany do adresu pocztowego w locale. Rozpoznawane są
       następujące opisy pól:

       %a Opieka osoby lub organizacji.

       %f Nazwa firmy.

       %d Nazwa departamentu.

       %b Nazwa budynku.

       %s Nazwa ulicy lub (w np. w Japonii) kwartału.

       %h Numer lub oznaczenie budynku.

       %N Wprowadza koniec wiersza, jeśli poprzednia wartość opisu nie
         była łańuchem pustym; w przeciwnym razie ignorowane.

       %t Wprowadza spację, jeśli poprzednia wartość opisu nie była
         łańuchem pustym; w przeciwnym razie ignorowane.

       %r Numer pokoju, oznaczenie drzwi.

       %e Numer piętra.

       %C Oznaczenie kraju, ze słowa kluczowego <country_post>.

       %z Kod pocztowy.

       %T Wieś, miasto.

       %S Stan, prowincja lub prefektura (lub województwo).

       %c Kraj, według rekordu danych.

       Każdy opis pola może mieć "R" po "%", aby wskazać, że informacja
       jest wzięta z łańcucha w wersji łacińskiej wpisu

    country_name
       po którym następuje nazwa kraju w języku bieżącego dokumentu (np.
       "Deutschland" dla locale de_DE).

    country_post
       po którym następuje skrócona nazwa kraju (zob. CERT_MAILCODES).

    country_ab2
       po którym następuje dwuliterowy skrót kraju (ISO 3166).

    country_ab3
       po którym następuje trzyliterowy skrót kraju (ISO 3166).

    country_num
       po którym następuje numeryczny kod kraju jako zwykła liczba (ISO
       3166).

    country_car
       po którym następuje lista kodów numer aut kraju.

    country_isbn
       po którym następuje kod ISBN (dla książek).

    lang_name
       po którym następuje nazwa języka w języku bieżącego dokumentu.

    lang_ab
       po którym następuje dwuliterowy skrót języka (ISO 639).

    lang_term
       po którym następuje trzyliterowy skrót języka (ISO 639-2/T).

    lang_lib
       po którym następuje trzyliterowy skrót języka do użycia
       bibliotecznego (ISO 639-2/B). Aplikacje powinny zwykle preferować
       lang_term zamiast lang_lib.

    Definicję LC_ADDRESS kończy napis END LC_ADDRESS.

  LC_CTYPE
    Definicja zaczyna się od napisu LC_CTYPE w pierwszej kolumnie.

    Dozwolone są następujące słowa kluczowe:

    upper po którym następuje lista wielkich liter. Litery od A do Z są
       dołączane automatycznie. Znaki, które określono jednocześnie jako
       cntrl, digit, punct lub space są niedozwolone.

    lower po którym następuje lista małych liter. Litery od a do z są
       dołączane automatycznie. Znaki, które określono jednocześnie jako
       cntrl, digit, punct lub space są niedozwolone.

    alpha po którym następuje lista liter. Wszystkie znaki określone jako
       upper lub lower są dołączane automatycznie. Znaki, które określono
       jednocześnie jako cntrl, digit, punct lub space są niedozwolone.

    digit po którym następuje lista znaków klasyfikowanych jako cyfry.
       Dozwolone są tylko cyfry od 0 do 9. Są one dołączane domyślnie do
       tej klasy.

    space po którym następuje lista znaków klasyfikowanych jako białe znaki.
       Znaki które określone są jednocześnie jako upper, lower, alpha,
       digit, graph lub xdigit są niedozwolone. Znaki <spacja>,
       <nowa-strona>, <nowa-linia>, <powrót-karetki>, <tabulacja> i
       <tabulacja-pionowa> są dołączane domyślnie.

    cntrl po którym następuje lista znaków sterujących. Znaki, które
       określono jednocześnie jako upper, lower, alpha, digit, punct,
       graph, print lub xdigit, są niedozwolone.

    punct po którym następuje lista znaków interpunkcyjnych. Znaki, które
       określono jednocześnie jako upper, lower, alpha, digit, cntrl,
       xdigit oraz znak <spacja> są niedozwolone.

    graph po którym następuje lista znaków widocznych, z wyłączeniem znaku
       <spacja>. Znaki określone jako upper, lower, alpha, digit, xdigit
       oraz punct są dołączane automatycznie. Znaki, które określono
       jednocześnie jako cntrl są niedozwolone.

    print po którym następuje lista znaków widocznych, łącznie ze znakiem
       <spacja>. Znaki określone jako upper, lower, alpha, digit,
       xdigit, punct oraz znak <spacja> są dołączane automatycznie.
       Znaki, które określono jednocześnie jako cntrl są niedozwolone.

    xdigit po którym następuje lista znaków klasyfikowanych jako cyfry
       szesnastkowe. Muszą być podane cyfry dziesiętne, po których
       następuje jeden lub więcej zestawów sześciu znaków, w porządku
       rosnącym. Domyślnie zawarte są następujące znaki: 0 do 9, a do f,
       A do F.

    blank po którym następuje lista znaków klasyfikowanych jako puste. Znaki
       <spacja> i <tabulacja> są dołączane automatycznie.

    charclass
       po którym następuje lista charakterystycznych dla locale nazw klas
       znaków, które są następnie do zdefiniowana w locale.

    toupper
       po którym następuje lista odwzorowań liter małych na wielkie.
       Każde odwzorowanie to para składająca się z małej i wielkiej
       litery, rozdzielonych , i zamkniętych w nawiasach. Elementy tej
       listy rozdzielone są średnikami.

    tolower
       po którym następuje lista odwzorowań liter wielkich na małe. Jeśli
       nie występuje słowo kluczowe tolower, to stosowane jest
       odwzorowanie odwrotne do listy toupper.

    map totitle
       po którym następuję lista par powiązań znaków i liter do użycia w
       tytułach (nagłówkach).

    class po którym następuję charakterystyczna dla locale definicja klas
       znaków, poczynając od nazwy klasy, po której znajdują się znaki
       należące do klasy.

    charconv
       po którym następuje lista charakterystycznych dla locale nazw
       powiązań znaków, które są następnie do zdefiniowana w locale.

    outdigit
       po którym następuje lista alternatywnych cyfr dla locale.

    map to_inpunct
       po którym następuje lista par powiązań alternatywnych cyfr i
       separatorów dla wejściowych cyfr locale.

    map to_outpunct
       po którym następuje lista par powiązań alternatywnych separatorów
       dla wyjścia locale

    translit_start
       oznacza początek sekcji zasad transliteracji. Sekcja może
       zawierać słowo kluczowe include, po którym
       następują charakterystyczne dla locale zasady i przesłonięcia.
       Każda reguła podana w pliku locale przesłoni dowolną regułę
       skopiowaną lub dołączone z innych plików. W przypadku
       zduplikowanych definicji reguł w pliku locale używana jest tylko
       pierwsza z nich.

       Regułą transliteracji składa się ze znaku podlegającego
       transliteracji po którym następuje lista wyników transliteracji
       oddzielona średnikami. Używany jest pierwszy wynik który może być
       zaprezentowany, jeśli żaden z nich nie może być użyty, używany
       jest w zamian default_missing.

    include
       w sekcji reguł transliteracji obejmuje plik reguł transliteracji
       (i opcjonalnie pliku repertoiremap).

    default_missing
       w regułach transliteracji sekcja definiuje domyślny znak używany
       do transliteracji, gdy żaden ze znaków docelowych nie może być
       przedstawiony w docelowym zestawie znaków.

    translit_end
       Oznacza koniec reguł transliteracji.

    Definicję LC_CTYPE kończy napis END LC_CTYPE.

  LC_COLLATE
    Z powodu ograniczeń w libc nie wszystkie opcje POSIX zostały
    zaimplementowane.

    Definicja zaczyna się od napisu LC_COLLATE w pierwszej kolumnie.

    Dozwolone są następujące słowa kluczowe:

    collating-element
       po którym następuje definicja symbolu sortowania elementów,
       reprezentującego wieloznakowy element sortujący.

    collating-symbol
       po którym następuje definicja symbolu sortowania, który można użyć
       do sortowania kolejności zdań.

    Definicja porządku zaczyna się od wiersza:

    order_start
       po której następuje lista słów kluczowych wybranych spośród
       forward, backward lub position. Definicja porządku składa się z
       linii opisujących kolejność, i zakończona jest słowem kluczowym
       order_end.

    Definicję LC_COLLATE kończy napis END LC_COLLATE.

  LC_IDENTIFICATION
    Definicja zaczyna się od napisu LC_IDENTIFICATION w pierwszej kolumnie.

    Wartości w tej kategorii są zdefiniowane jako zwykłe łańcuchy.

    Dozwolone są następujące słowa kluczowe:

    title po którym następuje tytuł dokumentu locale (np. "Maori language
       locale for New Zealand").

    source po którym następuje nazwa organizacji zarządzającej tym
       dokumentem.

    address
       po którym następuje adres organizacji zarządzającej tym
       dokumentem.

    contact
       po którym następuje imię i nazwisko osoby kontaktowwej z
       organizacji zarządzającej tym dokumentem.

    email po którym następuje adres poczty elektronicznej osoby z
       organizacji zarządzającej tym dokumentem.

    tel  po którym następuje numer telefonu (w formacie międzynarodowym)
       organizacji zarządzającym tym dokumentem. Od glibc 2.24 to słowo
       kluczowe jest przestarzałe, na korzyść innych metod kontaktu.

    fax  po którym następuje numer faksu (w formacie międzynarodowym)
       organizacji zarządzającym tym dokumentem. Od glibc 2.24 to słowo
       kluczowe jest przestarzałe, na korzyść innych metod kontaktu.

    language
       po którym następuje nazwa języka do którego odnosi się ten
       dokument.

    territory
       po którym następuje nazwa kraju/regionu geograficznego do którego
       odnosi się ten dokument.

    audience
       po którym następuje opis odbiorców do których ten dokument jest
       skierowany.

    application
       po którym następują opisy specjalnych zadań, do których ten
       dokument jest przeznaczony

    abbreviation
       po którym następuje skrócona nazwa tego dokumentu.

    revision
       po którym następuje numer wersji tego dokumentu.

    date  po którym następuje data ostatniej modyfikacji tego dokumentu.

    Dodatkowo, dla każdej z kategorii zdefiniowanej przez dokument powinien
    występować wiersz ze słowem kluczowym category, po którym następuje:

    * łańcuch identyfikujący tę definicję kategorii locale,

    * średnik i

    * jeden z identyfikatorów LC_*.

    Definicję LC_IDENTIFICATION kończy napis END LC_IDENTIFICATION.

  LC_MESSAGES
    Definicja zaczyna się od napisu LC_MESSAGES w pierwszej kolumnie.

    Dozwolone są następujące słowa kluczowe:

    yesexpr
       po którym następuje wyrażenie regularne opisujące możliwe
       odpowiedzi na tak.

    noexpr po którym następuje wyrażenie regularne opisujące możliwe
       odpowiedzi na nie.

    yesstr po którym następuje łańcuch odnoszący się do "tak".

    nostr po którym następuje łańcuch odnoszący się do "nie".

    Definicję LC_MESSAGES kończy napis END LC_MESSAGES.

  LC_MEASUREMENT
    Definicja zaczyna się od napisu LC_MEASUREMENT w pierwszej kolumnie.

    Dozwolone są następujące słowa kluczowe:

    measurement
       po którym następuje liczba identyfikująca standard używany do
       pomiarów. Rozpoznawane są następujące wartości:

       1  Metryczny.

       2  Miary USA.

    Definicję LC_MEASUREMENT kończy napis END LC_MEASUREMENT.

  LC_MONETARY
    Definicja zaczyna się od napisu LC_MONETARY w pierwszej kolumnie.

    Wartości dla int_curr_symbol, currency_symbol, mon_decimal_point,
    mon_thousands_sep, positive_sign i negative_sign są definiowane jako
    punkty kodowe Unikodu, pozostałe jako zwykłe liczby.

    Dozwolone są następujące słowa kluczowe:

    int_curr_symbol
       po którym następuje międzynarodowy symbol waluty. Musi to być
       czteroznakowy łańcuch zawierający międzynarodowy symbol waluty
       zdefiniowany w standardzie ISO 4217 (trzy znaki), po których
       następuje separator.

    currency_symbol
       po którym następuje symbol waluty lokalnej.

    mon_decimal_point
       po którym następuje łańcuch służący do oddzielania części
       całkowitej od ułamkowej w zapisie dziesiętnym wielkości
       pieniężnych.

    mon_thousands_sep
       po którym następuje łańcuch służący jako separator trzycyfrowych
       grup przy formatowaniu wielkości pieniężnych.

    mon_grouping
       po którym następuje sekwencja liczb całkowitych oddzielonych od
       siebie średnikami opisująca formatowanie wielkości monetarnych.
       Więcej informacji znajduje się w opisie grouping poniżej.

    positive_sign
       po którym następuje łańcuch służący jako znak dodatni dla
       wielkości pieniężnych.

    negative_sign
       po którym następuje łańcuch służący jako znak ujemny dla wielkości
       pieniężnych.

    int_frac_digits
       po którym następuje liczba cyfr dziesiętnych, które powinny
       wystąpić przy formatowaniu z int_curr_symbol.

    frac_digits
       po którym następuje liczba cyfr dziesiętnych, które powinny
       wystąpić przy formatowaniu z currency_symbol.

    p_cs_precedes
       po którym następuje liczba całkowita wskazująca położenie
       currency_symbol w nieujemnych, formatowanych wielkościach
       liczbowych:

       0  jeśli symbol następuje po wartości

       1  jeśli symbol poprzedza wartość.

    p_sep_by_space
       po którym następuje liczba całkowita wskazująca oddzielenie
       currency_symbol, łańcuch znaku i wartość dla nieujemnych,
       formatowanych wielkościach monetarnych. Rozpoznawane są
       następujące wartości:

       0  Między symbolem waluty a wartością nie ma spacji.

       1  Jeśli symbol waluty i łańcuch znaku są połączone, spacje
         oddziela je od wartości, w przeciwnym razie spacja oddziela
         symbol waluty od wartości.

       2  Jeśli symbol waluty i łańcuch znaku są połączone, spacje
         oddziela je od wartości, w przeciwnym razie spacja oddziela
         łańcuch znaku od wartości.

    n_cs_precedes
       po którym następuje liczba całkowita wskazująca położenie
       currency_symbol w ujemnych, formatowanych wielkościach
       monetarnych. Rozpoznawane są te same wartości co przy
       p_cs_precedes.

    n_sep_by_space
       po którym następuje liczba całkowita wskazująca oddzielenie
       currency_symbol, łańcuch znaku i wartość dla ujemnych,
       formatowanych wielkościach monetarnych. Rozpoznawane są takie same
       wartości co przy p_sep_by_space.

    p_sign_posn
       po którym następuje liczba całkowita wskazująca gdzie
       positive_sign powinien być umieszczany dla nieujemnej wartości
       monetarnej:

       0  Wielkość i currency_symbol lub int_curr_symbol są ujęte w
         nawiasy.

       1  Łańcuch określający znak poprzedza wielkość i currency_symbol
         lub int_curr_symbol.

       2  Łańcuch określający znak następuje po wielkości i
         currency_symbol lub int_curr_symbol.

       3  Łańcuch określający znak poprzedza currency_symbol lub
         int_curr_symbol.

       4  Łańcuch określający znak następuje po currency_symbol lub
         int_curr_symbol.

    n_sign_posn
       po którym następuje liczba całkowita wskazujące położenie
       negative_sign w ujemnych wielkościach monetarnych. Rozpoznawane są
       te same wartości co przy p_sign_posn.

    int_p_cs_precedes
       po którym następuje liczba całkowita wskazująca położenie
       int_currency_symbol w nieujemnych, formatowanych międzynarodowo
       wielkościach monetarnych. Rozpoznawane są te same wartości co przy
       p_cs_precedes.

    int_n_cs_precedes
       po którym następuje liczba całkowita wskazująca położenie
       int_currency_symbol w ujemnych, formatowanych międzynarodowo
       wielkościach monetarnych. Rozpoznawane są te same wartości co przy
       p_cs_precedes.

    int_p_sep_by_space
       po którym następuje liczba całkowita wskazująca oddzielenie
       int_currency_symbol, łańcuch znaku i wartość dla nieujemnych,
       formatowanych międzynarodowo wielkościach monetarnych.
       Rozpoznawane są takie same wartości co przy p_sep_by_space.

    int_n_sep_by_space
       po którym następuje liczba całkowita wskazująca oddzielenie
       int_currency_symbol, łańcuch znaku i wartość dla ujemnych,
       formatowanych międzynarodowo wielkościach monetarnych.
       Rozpoznawane są takie same wartości co przy p_sep_by_space.

    int_p_sign_posn
       po którym następuje liczba całkowita wskazująca położenie
       positive_sign w nieujemnych, formatowanych międzynarodowo
       wielkościach monetarnych. Rozpoznawane są te same wartości co przy
       p_sign_posn.

    int_n_sign_posn
       po którym następuje liczba całkowita wskazująca położenie
       negative_sign w ujemnych, formatowanych międzynarodowo
       wielkościach monetarnych. Rozpoznawane są te same wartości co przy
       p_sign_posn.

    Definicję LC_MONETARY kończy napis END LC_MONETARY.

  LC_NAME
    Definicja zaczyna się od napisu LC_NAME w pierwszej kolumnie.

    Dozwolone są różne słowa kluczowe, lecz jedynie name_fmt jest
    obowiązkowy. Inne słowa kluczowe są potrzebne jedynie wtedy, gdy
    odpowiednie pozdrowienia są używane na co dzień w danym locale. Oto
    dozwolone słowa kluczowe:

    name_fmt
       po którym następuje łańcuch zawierający opisy pól definiujące
       format używany dla nazw w tym locale. Rozpoznawane są następujące
       opisy pól:

       %f Nazwisko (nazwiska).

       %F Nazwiska wielkimi literami.

       %g Pierwsze imię.

       %G Inicjał imienia.

       %l Imię zapisane literami alfabetu łacińskiego.

       %o Inne krótsze imię.

       %m Kolejne imię (imiona).

       %M Inicjały kolejnych imion.

       %p Profesja.

       %s Forma grzecznościowa, taka jak "Doctor".

       %S Skrócona forma grzecznościowa, taka jak "Mr." lub "Dr."

       %d Forma grzecznościowa, używająca konwencji zestawów FDCC.

       %t Jeśli poprzedzający opis pola tworzy łańcuch pusty, jest to
         łańcuch pusty, w przeciwnym razie znak spacji.

    name_gen
       po którym następuje ogólna forma grzecznościowa bez względu na
       płeć.

    name_mr
       po którym następuje forma grzecznościowa dla mężczyzn.

    name_mrs
       po którym następuje forma grzecznościowa dla zamężnych kobiet.

    name_miss
       po którym następuje forma grzecznościowa dla niezamężnych kobiet.

    name_ms
       po którym następuje forma grzecznościowa dla wszystkich kobiet.

    Definicję LC_NAME kończy napis END LC_NAME.

  LC_NUMERIC
    Definicja zaczyna się od napisu LC_NUMERIC w pierwszej kolumnie.

    Dozwolone są następujące słowa kluczowe:

    decimal_point
       po którym następuje łańcuch służący przy formatowaniu wielkości
       liczbowych do oddzielania części całkowitej i ułamkowej liczb
       dziesiętnych.

    thousands_sep
       po którym następuje łańcuch służący przy formatowaniu wielkości
       liczbowych jako separator grup trzycyfrowych.

    grouping
       po którym następuje sekwencja liczb całkowitych podanych jako
       zwykłe liczby oddzielonych od siebie średnikami opisująca
       formatowanie wielkości numerycznych.

       Każda liczba całkowita określa liczbę cyfr w grupie. Pierwsza
       liczba całkowita definiuje rozmiar grupy będącej po lewej stronie
       znaku oddzielającego część całkowitą od ułamkowej. Kolejne liczby
       całkowite definiują kolejne grupy na lewo od poprzedniej grupy.
       Jeśli ostatnią liczbą całkowitą nie jest -1, to rozmiar
       poprzedniej grupy (jeśli występuje) powtarza się dla pozostałych
       cyfr. Jeśli ostatnią liczbą całkowitą jest -1, następne grupowania
       nie są przeprowadzane.

    Definicję LC_NUMERIC kończy napis END LC_NUMERIC.

  LC_PAPER
    Definicja zaczyna się od napisu LC_PAPER w pierwszej kolumnie.

    Wartości w tej kategorii są definiowane jako zwykłe liczby.

    Dozwolone są następujące słowa kluczowe:

    height po którym następuje wysokość, w milimetrach, standardowego formatu
       papieru.

    width po którym następuje szerokość, w milimetrach, standardowego
       formatu papieru.

    Definicję LC_PAPER kończy napis END LC_PAPER.

  LC_TELEPHONE
    Definicja zaczyna się od napisu LC_TELEPHONE w pierwszej kolumnie.

    Dozwolone są następujące słowa kluczowe:

    tel_int_fmt
       po którym następuje łańcuch zawierający opisy pól identyfikujące
       format używany do wybierania numerów międzynarodowych.
       Rozpoznawane są następujące opisy pól:

       %a Kod obszaru bez prefiksu krajowego (prefiks ten to często
         "00").

       %A Kod obszaru razem z krajowym prefiksem.

       %l Numer lokalny (z kodem obszaru).

       %e Rozszerzenie (do numeru lokalnego).

       %c Kod kraju.

       %C Alternatywny kod serwisowy operatora używany do dzwonienia za
         granicę.

       %t Jeśli poprzedzający opis pola tworzy łańcuch pusty, jest to
         łańcuch pusty, w przeciwnym razie znak spacji.

    tel_dom_fmt
       po którym następuje łańcuch zawierający opisy pól identyfikujące
       format używany do wybierania numerów miejscowych. Rozpoznawane
       opisy pól są takie same jak przy tel_int_fmt.

    int_select
       po którym następuje prefiks używany przy wybieraniu
       międzynarodowych numerów telefonów.

    int_prefix
       po którym następuje prefiks używany przy telefonowaniu z innych
       krajów.

    Definicję LC_TELEPHONE kończy napis END LC_TELEPHONE.

  LC_TIME
    Definicja zaczyna się od napisu LC_TIME w pierwszej kolumnie.

    Dozwolone są następujące słowa kluczowe:

    abday po którym następuje lista skróconych nazw dni tygodnia. Lista
       zaczyna się od pierwszego dnia tygodnia, jak podano w week
       (domyślnie niedziela). Zob. UWAGI.

    day  po którym następuje lista nazw dni tygodnia. Lista zaczyna się od
       pierwszego dnia tygodnia, jak podano w week (domyślnie niedziela).
       Zob. UWAGI.

    abmon po którym następuje lista skrótów nazw miesięcy.

    mon  po którym następuje lista nazw miesięcy.

    d_t_fmt
       po którym następuje odpowiedni format daty i czasu (składnia jest
       opisana w strftime(3)).

    d_fmt po którym następuje odpowiedni format daty odpowiedni (składnia
       jest opisana w strftime(3)).

    t_fmt po którym następuje odpowiedni format czasu (składnia jest opisana
       w strftime(3)).

    am_pm po którym następuje odpowiednia reprezentacja łańcuchów am (przed
       południem) i pm (po południu). Pole to powinno pozostać puste w
       przypadku locale nie korzystających z konwencji AM/PM.

    t_fmt_ampm
       po którym następuje odpowiedni format czasu (składnia jest opisana
       w strftime(3)) przy zegarze 12h. Pole to powinno pozostać puste w
       przypadku locale nie korzystających z konwencji AM/PM.

    era  po którym następują łańcuchy oddzielone średnikiem definiujące jak
       są liczone i wyświetlane lata dla każdej ery w locale. Każdy
       łańcuch ma następujący format:

       kierunek:przesunięcie:data_początkowa:data_końcowa:nazwa_ery:format_ery

       Po są zdefiniowane następująco:

       kierunek
         + albo -. + oznacza, że lata bliższe do daty_początkowej
         mają niższe wartości niż lata bliższe dacie_końcowej. -
         oznacza odwrotną sytuację.

       przesunięcie
         Numer roku najbliższy dacie_początkowej w erze, odpowiadający
         opisowi %Ey (zob. strptime(3)).

       data_początkowa
         Początek ery w formacie rrrr/mm/dd. Lata przed AD 1 są
         reprezentowane jako liczby ujemne.

       data_końcowa
         Koniec ery e formacie rrrr/mm/dd lub jedna z dwóch wartości
         specjalnych: -* lub +*. -* oznacza, że data końcowa jest
         początkiem czasu. +* oznacza, że data końcowa jest końcem
         czasu.

       nazwa_ery
         Nazwa ery odpowiadająca opisowi %EC (zob. strptime(3)).

       format_ery
         Format roku w erze odpowiadający opisowi %EY (zob.
         strptime(3)).

    era_d_fmt
       po którym następuje format daty w alternatywnej notacji ery,
       odpowiadający opisowi %Ex (zob. strptime(3)).

    era_t_fmt
       po którym następuje format czasu w alternatywnej notacji ery,
       odpowiadający opisowi %EX (zob. strptime(3)).

    era_d_t_fmt
       po którym następuje format daty i czasu w alternatywnej notacji
       ery, odpowiadający opisowi %Ec (zob. strptime(3)).

    alt_digits
       po którym następują alternatywne cyfry używane do daty i czasu w
       locale.

    week  po którym następuje lista trzech wartości zapisanych jako zwykłe
       liczby: liczba dni w tygodniu (domyślnie 7), data rozpoczynająca
       tydzień (domyślnie odnosząca się do niedzieli) i minimalna długość
       pierwszego tygodnia w roku (domyślnie 4). Niezależnie od
       początkowego tygodnia dla niedzieli powinno się używać 19971130, a
       dla poniedziałku 19971201. Zob. UWAGI.

    first_weekday (od glibc 2.2)
       po którym następuje numer pierwszego dnia z listy day do pokazania
       w kalendarzach. Domyślna wartość 1 (zwykła liczba) odnosi się albo
       do niedzieli, albo do poniedziałku, w zależności od wartości
       drugiej pozycji z listy week. Zob. UWAGI.

    first_workday (od glibc 2.2)
       po którym następuje numer pierwszego dnia roboczego z listy day.
       Domyślną wartością jest 2 (zwykła liczba). Zob. UWAGI.

    cal_direction
       po której następuje wartość zapisana jako zwykła liczba wskazująca
       kierunek wyświetlania dat kalendarzowych, jak poniżej:

       1  Od lewej do prawej, z góry.

       2  Od góry do dołu, z lewej.

       3  Z prawej do lewej, z góry.

    date_fmt
       po którym następuje format daty odpowiedni dla date(1) (składnia
       opisana w strftime(3)).

    Definicję LC_TIME kończy napis END LC_TIME.

PLIKI
    /usr/lib/locale/locale-archive
       Domyślne (zwykle) położenie archiwum locale.

    /usr/share/i18n/locales
       Domyślna (zwykle) ścieżka plików definicji locale.

ZGODNE Z
    POSIX.2, ISO/IEC TR 14652.

UWAGI
    Wspólne pomysły społeczności biblioteki GNU C odnośnie abday, day, week,
    first_weekday i first_workday ze strony
    https://sourceware.org/glibc/wiki/Locales przedstawiają się następująco.

    * Wartość drugiego wpisu listy week określa początek list abday i day.

    * first_weekday określa przesunięcie pierwszego dnia tygodnia na listach
     abday i day.

    * Z powodów kompatybilności, wszystkie locale glibc powinny ustawiać
     wartość drugiego wpisu na liście week na 19971130 (niedziela) i tak
     samo powinny rozpoczynać listę abday oraz day, natomiast to, kiedy de
     facto zaczyna się tydzień i dni robocze należy ustawić w first_weekday
     i first_workday: 1 (niedziela) lub 2 (poniedziałek).

ZOBACZ TAKŻE
    iconv(1), locale(1), localedef(1), localeconv(3), newlocale(3),
    setlocale(3), strftime(3), strptime(3), uselocale(3), charmap(5),
    charsets(7), locale(7), unicode(7), utf-8(7)

O STRONIE
    Angielska wersja tej strony pochodzi z wydania 4.05 projektu Linux
    man-pages. Opis projektu, informacje dotyczące zgłaszania błędów oraz
    najnowszą wersję oryginału można znaleźć pod adresem
    https://www.kernel.org/doc/man-pages/.

TŁUMACZENIE
    Autorami polskiego tłumaczenia niniejszej strony podręcznika man są:
    Gwidon S. Naskrent (PTM) <naskrent@hoth.amu.edu.pl>, Andrzej M.
    Krzysztofowicz (PTM) <ankry@green.mf.pg.gda.pl>, Michał Kułach
    <michal.kulach@gmail.com> i Robert Luberda <robert@debian.org>.

    Polskie tłumaczenie jest częścią projektu manpages-pl; uwagi, pomoc,
    zgłaszanie błędów na stronie http://sourceforge.net/projects/manpages-
    pl/. Jest zgodne z wersją 4.05 oryginału.Linux               2016-03-15             LOCALE(5)