login

LOGIN(1)          General Commands Manual          LOGIN(1)NAZWA
    login - rozpoczyna sesjÄ pracy w systemie

SKÅADNIA
    login login [-p] [użytkownik] [ENV=wart ...]
    login [-p] [-h host] [-f użytkownik]
    login [-p] -r host

OPIS
    login sÅuży do utworzenia nowej sesji pracy z systemem. Zwykle
    wywoÅywane jest automatycznie w odpowiedzi na zachÄtÄ login: na
    terminalu użytkownika. login może byÄ specyficzne dla powÅoki i
    może zostaÄ wywoÅane jako podproces. NajczÄÅciej, login traktowane
    jest przez powÅokÄ jako exec login, co powoduje opuszczenie przez
    użytkownika bieżÄcej powÅoki. Próba wykonania login z powÅoki innej
    niż zgÅoszeniowa powoduje komunikat o bÅÄdzie.

    Przy wywoÅaniu polecenia z zachÄty login:, użytkownik może po swojej
    nazwie wprowadziÄ zmienne Årodowiska. Zmienne te wprowadzane sÄ w
    postaci: ZMIENNA=wartoÅÄ. Nie wszystkie zmienne mogÄ jednak byÄ
    ustawione w ten sposób, szczególnie PATH, HOME i SHELL. Dodatkowo,
    zakazane może byÄ IFS (input field separator: separator pól
    wejÅciowych), jeżeli powÅokÄ zgÅoszeniowÄ użytkownika /bin/sh.

    Użytkownik pytany jest o hasÅo, jeÅli takowe istnieje. Dla
    zapobieżenia ujawnieniu hasÅa wyÅwietlanie wprowadzanych znaków jest
    wyÅÄczone. Dozwolona jest jedynie niewielka liczba nieudanych prób
    podania hasÅa. Po wyczerpaniu limitu prób login koÅczy pracÄ zaÅ
    poÅÄczenie komunikacyjne jest zrywane.

    Jeżeli dla twego konta wÅÄczona jest kontrola ważnoÅci hasÅa, możesz
    byÄ proszony o podanie nowego hasÅa przed kontynuacjÄ. BÄdziesz
    wówczas musiaÅ podaÄ stare i nowe hasÅo. WiÄcej informacji na ten
    temat znajdziesz w passwd (1).

    Po poprawnym rozpoczÄciu sesji (zalogowaniu siÄ), zostanie wyÅwietlona
    wiadomoÅÄ dnia (jeÅli jest) i informacja o stanie skrzynki pocztowej.
    Możesz wyÅÄczyÄ wyÅwietlanie zawartoÅci pliku wiadomoÅci dnia,
    /etc/motd, tworzÄc zerowej wielkoÅci plik .hushlogin w swoim katalogu
    domowym. Informacja o stanie skrzynki pocztowej jest jednÄ z: "You
    have new mail." (masz nowÄ pocztÄ), "You have mail." (masz pocztÄ), lub
    "No Mail." (brak poczty) - stosownie do stanu skrzynki.

    Identyfikator użytkownika i grupy (UID i GID) zostanÄ ustawione wedÅug
    wartoÅci w pliku /etc/passwd. WartoÅci $HOME, $SHELL, $PATH, $LOGNAME
    i $MAIL ustawiane sÄ stosownie do odpowiednich pól danego wpisu pliku
    haseÅ. MogÄ byÄ ustalane również wartoÅci ulimit, umask oraz nice
    wedÅug wpisów w polu GECOS.

    W niektórych systemach zostanie ustawiona zmienna Årodowiskowa $TERM,
    wskazujÄca na typ terminala na linii tty, jak podano w /etc/ttytype.

    Może także zostaÄ wykonany skrypt startowy (inicjacyjny) twojego
    interpretatora poleceÅ. PrzeglÄdnij, proszÄ, odpowiedniÄ sekcjÄ
    dokumentacji opisujÄcÄ bardziej szczegóÅowo tÄ funkcjÄ.

    Login podsystemowy wskazywany jest obecnoÅciÄ "*" jako pierwszego znaku
    powÅoki zgÅoszeniowej. Zadany katalog domowy zostanie użyty jako
    korzeŠnowego systemu plików, do którego użytkownik jest faktycznie
    zalogowany.

OPCJE
    -p   Zachowuje dotychczasowe Årodowisko.

    -f   Nie dokonuje uwierzytelniania, użytkownik jest wstÄpnie
       uwierzytelniony.

    -h   Nazwa zdalnej maszyny dla tego logowania.

    -r   Wykonuje protokóŠautologin dla rlogin.

    Opcje -r -h i -f stosowane sÄ tylko wtedy, gdy login wywoÅywane jest
    przez roota.

PRZESTROGI
    Niniejsza wersja login posiada wiele opcji kompilacji, z których tylko
    czÄÅÄ bÄdzie mieÄ zastosowanie w danej instalacji.

    PoÅożenie plików może byÄ różne w zależnoÅci od konfiguracji
    systemu.

PLIKI
    /etc/utmp - lista bieżÄcych sesji pracy
    /etc/wtmp - lista poprzednich sesji pracy
    /etc/passwd - informacja o kontach użytkowników
    /etc/shadow - zakodowane hasÅa i informacja o ich ważnoÅci
    /etc/motd - plik 'wiadomoÅci dnia'
    /etc/nologin - zapobiega logowaniu innych niż root
    /etc/ttytype - lista typów terminali
    $HOME/.profile - skrypt startowy domyÅlnej powÅoki
    $HOME/.hushlogin - zapobiega m.in. wyÅwietlaniu wiadomoÅci dnia

ZOBACZ TAKŻE
    getty(8), mail(1), passwd(1), sh(1), su(1), login.defs(5), passwd(5),
    nologin(5)

AUTOR
    Julianne Frances Haugh (jockgrrl@ix.netcom.com)

OD TÅUMACZA
    Niniejsza dokumentacja opisuje polecenie wchodzÄce w skÅad pakietu
    shadow-password. Z uwagi na powtarzajÄce siÄ nazwy poleceÅ, upewnij
    siÄ, że korzystasz z wÅaÅciwej dokumentacji.                                   LOGIN(1)