loginlogin(1)       Linux Yazılımcılarının Kılavuzu      login(1)Ä°SÄ°M
    login - Kullanıcının sisteme giriÅini saÄlar.


KULLANIM
    login [ isim ]
    login -p
    login -h konakismi
    login -f isimAÃIKLAMA
    login, bir sisteme baÄlanmak için kullanılır. Ayrıca, istenilen bir
    anda, bir kullanıcı adından baÅka birine geçiÅ yapmak içinde
    kullanılabilir (günümüzdeki pek çok kabuk, yerleÅik olarak bu
    özelliÄi desteklemektedir).

    Herhangi bir argüman belirtilmemiÅse, login kullanıcı adını
    soracaktır.

    Åayet kullanıcı root deÄilse, ve eÄer /etc/nologin dosyası varsa, bu
    dosyanın içeriÄi ekrana basılacak ve login sonlandırılacaktır. Bu
    genellikle, sistem kapanırken, yapılacak baÄlantıları önlemek
    için kullanılır.

    Åayet kullanıcı için /etc/usertty içinde özel eriÅim
    kısıtlamaları tanımlanmıÅsa, kullanıcı bu Åartları karÅılamak
    zorundadır. Aksi taktirde baÄlantı giriÅimi reddedilecek ve bir
    syslog iletisi üretilecektir. Daha fazla bilgi için "Ãzel EriÅim
    Kısıtlamaları" bölümüne bakınız.

    Åayet kullanıcı root ise, /etc/securetty içinde listelenen
    uçbirimlerden birisini kullanarak baÄlanmak zorundadır. GiriÅ
    hataları syslog tarafından kaydedilir.

    Bütün bu Åartlar kontrol edildikten sonra, parola istenecek ve
    kontrol edilecektir (Åayet bu kullanıcı için parola gerekli ise).
    login sonlandırılmadan önce, 10 giriŠdenemesine izin vardır, fakat
    ilk üç denemeden sonra isteÄe karÅılık verme süresi uzayacaktır.
    BaÄlantı hataları syslog üzerinden rapor edilecektir. Bu, ayrıca
    baÅarılı root baÄlantılarını raporlamak içinde kullanılır.

    Åayet .hushlogin dosyası varsa, bir "hızlı" baÄlantı
    gerçekleÅtirilir (bu özellik; e-posta kontrolünü, en son baÄlantı
    zamanının ve günün iletisinin ekrana basılmasını engeller).
    DiÄer yandan, Åayet /var/log/lastlog dosyası varsa, son baÄlantı
    zamanı ekrana basılacaktır (ve o anki baÄlantı kaydedilecektir).

    Uçbirimin UID ve GID ayarlarını yapmak gibi, rastgele yönetim
    iÅleri yapılır. Åayet daha önceden belirtilmiÅse, TERM ortam
    deÄiÅkeni korunur (-p seçeneÄi kullanılmıÅsa diÄer çevre
    deÄiÅkenleri de korunur). Daha sonra HOME, PATH, SHELL, TERM, MAIL ve
    LOGNAME ortam deÄiÅkenleri ayarlanır. PATH deÄiÅkeni normal
    kullanıcılar için öntanımlı olarak /usr/local/bin:/bin:/usr/bin:.
    ve root kullanıcı için /bin:/usr/sbin:/usr/bin'dir. Son olarak,
    Åayet bu bir "hızlı" baÄlantı deÄilse; günün iletisi
    görüntülenir, kullanıcıya ait /var/spool/mail içindeki dosya
    kontrol edilir ve Åayet dosya uzunluÄu sıfırdan farklı ise bir ileti
    görüntülenir (Åayet bu dosyanın uzunluÄu sıfırdan farklı ise,
    kullanıcıya bir ileti gelmiŠdemektir).

    Daha sonra kullanıcı kabuÄu baÅlatılır. Åayet /etc/passwd içinde
    kullanıcı için bir kabuk tanımlı deÄilse, /bin/sh kullanılır.
    Åayet /etc/passwd içinde bir dizin tanımlı deÄilse, ev dizini olarak
    / (kök) dizini kullanılır (yukarıda bahsedilen .hushlogin dosyası
    için ev dizinine bakılır).SEÃENEKLER
    -p   getty(8) tarafından kullanılır, ortam deÄiÅkenlerinin
       korunmasını saÄlar.


    -f   Ä°kinci baÄlantı doÄrulamasını atlamak için kullanılır.
       Ãzellikle root kullanıcı için çalıÅmaz ve Linux altında da
       çalıÅtıÄı görülmemiÅtir.


    -h   DiÄer sunucular tarafından (telnetd(8) gibi) uzak sunucunun
       adını, login´e bildirmek için kullanılır, bundan dolayı,
       utmp ve wtmp içine yerleÅtirilebilir. Bu seçenek sadece root
       kullanıcı içindir.


ÃZEL ERÄ°ÅÄ°M KISITLAMALARI
    /etc/securetty dosyası, root kullanıcının baÄlantı yapabileceÄi,
    uçbirim isimlerinin listesini içerir. Her bir satırda, /dev/ öneki
    olmaksızın bir tty aygıtının adı belirtilmelidir. Åayet bu dosya
    yoksa, root kullanıcı herhangi bir uçbirim üzerinden baÄlanabilir.

    Günümüzde çoÄu Linux sistemi PAM (Pluggable Authentication Modules
    - Eklenebilir Kimlik Kantlama Modülleri) kullanmaktadır. PAM
    kullanılmayan sistemlerde /etc/usertty dosyası, belirlenen
    kullanıcılar için, ek eriÅim kısıtlamaları içerir. Åayet bu
    dosya yoksa, ek eriÅim kısıtlamaları yüklenemez. Bu dosya çeÅitli
    bölümler içerir. Ãç çeÅit bölüm türü münkündür: CLASSES,
    GROUPS ve USERS. CLASSES bölümü uçbirim sınıflarının ve sunucu
    adlarının Åablonlarını içerir. GROUPS bölümü her bir grup
    için, USERS bölümü ise her bir kullanıcı için izin verilen
    uçbirimleri ve sunucuları tanımlar.

    Bu dosya içindeki her bir satır en fazla 255 karaktere sahip
    olabilir. Açıklamalar # ile baÅlar ve satır sonuna kadar devam eder.


  CLASSES Bölümü
    Bir CLASSES bölümü bir satırın baÅında tamamen büyük harflerden
    oluÅmuÅ CLASSES dizgesi ile baÅlar. Yeni bir bölümün baÅlangıcına
    veya dosyanın sonuna kadar her bir satır sekmeler ya da boÅluklar
    tarafından ayrılmıŠsözcük dizilimleri içerir. Her bir satır
    uçbirim sınıfları ve sunucu Åablonları içerir.

    Satır baÅındaki sözcük, satırın kalanında tanımlanmıÅ
    uçbirimler ve sunucu Åablonları için ortak sınıf ismidir. Bu
    sınıf ismi GROUPS veya USERS bölümlerinde kullanılabilir.
    YinelenmiÅ sınıflar oluÅturma hatasından korunmak için sınıf
    isimleri tanımlamaların içinde kullanılmamalıdır.

    Ãrnek bir CLASSES bölümü:


    CLASSES
    sinif1    tty1 tty2
    sinif2    tty3 @.foo.com    Burada sinif1 ve sinif2 sınıfları saÄ taraflarındakilerle
    tanımlanmıÅtır.


  GROUPS Bölümü
    Bir GROUPS bölümü; her bir UNIX grubu için izin verilen uçbirim ve
    sunucuları tanımlar. Åayet bir kullanıcı /etc/passwd ve /etc/group
    dosyalarındaki tanımlara göre göre bir UNIX grubunun üyesi ise ve
    bu grup /etc/usertty içindeki GROUPS bölümünde belirtilmiŠise,
    kullanıcıya eriÅim izni verilmiÅ demektir.

    Bir CLASSES bölümü bir satırın baÅında tamamen büyük harflerden
    oluÅmuÅ CLASSES dizgesi ile baÅlar. Bir GROUPS bölümü bir satırda
    tamamen büyük harflerden oluÅmuÅ GROUPS yazısı ile baÅlar ve devam
    eden tüm satırlar, boÅluklar veya tablar ile ayrılmıÅ, kelimeler
    dizileridir. Satırdaki ilk kelime grup adı ve diÄer kelimeler; grup
    elemanlarına baÄlantı için izin verilen ttys´ler ve sunuculardır.
    Bu tanımlamalar önceki bölümde( CLASSES bölümünde) açıklanan
    sınıfları içerebilirler.TEMÄ°NÄ°
    login, e2fsprogs paketinin bir parçasıdır ve
    http://e2fsprogs.sourceforge.net adresinden temin edilebilir.


Ä°LGÄ°LÄ° BELGELER
    chattr(1)


ÃEVÄ°REN
    Yalçın Kolukısa <yalcink01 (at) yahoo.com>, Kasım 2003
Util-linux 1.6          4 Kasım 1996            login(1)