login

LOGIN(1)        Instrukcja programisty Linuksa        LOGIN(1)NAZWA
    login - zalogowanie siÄ w systemie

SKÅADNIA
    login [ nazwa ]
    login -p
    login -h nazwa_serwera
    login -f nazwa

OPIS
    login jest używany, aby dostaÄ siÄ do systemu. Może byÄ również
    stosowany do przeÅÄczania siÄ miÄdzy różnymi kontami (jednak
    wiÄkszoÅÄ nowoczesnych powÅok ma tÄ możliwoÅÄ wbudowanÄ).

    Jeżeli nie podano żadnego argumentu, login prosi o nazwÄ
    użytkownika.

    Jeżeli użytkownik nie jest superużytkownikiem (rootem) oraz istnieje
    plik /etc/nologin, wypisywana jest zawartoÅÄ tego pliku i proces
    logowania jest koÅczony (porażkÄ). Ten sposób jest zwykle używany
    podczas wyÅÄczania systemu.

    Jeżeli danego użytkownika dotyczÄ ograniczenia opisane w pliku
    /etc/usertty, muszÄ byÄ speÅnione ich warunki; w przeciwnym wypadku
    wstÄp do systemu zostanie uniemożliwiony i odpowiedni komunikat
    zostanie umieszczony w logu systemowym. Zajrzyj do sekcji "WyjÄtkowe
    ograniczenia dostÄpu".

    Jeżeli użytkownik jest superużytkownikiem, zalogowanie może dojÅÄ
    do skutku tylko z jednej z konsol wymienionych w pliku /etc/securetty.
    Nieudane próby zalogowania siÄ bÄdÄ notowane za pomocÄ funkcji syslog.

    Po sprawdzeniu tych warunków, sprawdzone zostanie hasÅo (jeżeli jest
    wymagane dla danego użytkownika). Możliwych jest dziesiÄÄ prób, ale
    po pierwszych trzech kolejne żÄdania pojawiajÄ siÄ po odczekaniu
    pewnego czasu. Nieudane próby zalogowania sÄ notowane funkcjÄ syslog.
    Notowane sÄ również udane logowania superużytkownika.

    Jeżeli istnieje plik .hushlogin, wówczas wykonywane jest "ciche"
    logowanie do systemu, czyli nie jest sprawdzana skrzynka pocztowa, nie
    jest wypisywany czas poprzedniego zalogowania oraz wiadomoÅÄ dnia
    (message of the day). W przeciwnym wypadku, jeżeli istnieje plik
    /var/log/lastlog, wypisywany jest czas poprzedniego zalogowania oraz
    zapisywany jest czas bieżÄcego rozpoczÄcia sesji.

    Wykonywane sÄ rozmaite zadania administracyjne takie, jak ustawianie
    numerów UID oraz GID terminala (tty). Zachowywana jest zmienna
    Årodowiskowa TERM, jeżeli istnieje. Inne zmienne sÄ zachowywane,
    jeżeli użyto opcji -p. Ustawiane sÄ nastÄpnie zmienne HOME, PATH,
    SHELL, TERM, MAIL i LOGNAME. Zmienna PATH dostaje domyÅlnÄ wartoÅÄ
    /usr/local/bin:/bin:/usr/bin:. dla zwykÅego użytkownika, lub
    /sbin:/bin:/usr/sbin:/usr/bin dla superużytkownika. Na koÅcu, jeżeli
    logowanie nie jest "ciche", wypisywana jest wiadomoÅÄ dnia oraz
    sprawdzany jest plik o nazwie użytkownika w katalogu /usr/spool/mail;
    jeżeli ma niezerowÄ dÅugoÅÄ, wypisywana jest odpowiednia wiadomoÅÄ
    ("You have new mail" - przyp. tÅum.).

    NastÄpnie uruchamiana jest powÅoka użytkownika. Jeżeli w pliku
    /etc/passwd użytkownikowi nie jest przypisany żadna powÅoka, używany
    jest wówczas /bin/sh. Jeżeli w tymże pliku nie wymieniono nazwy
    katalogu domowego użytkownika, używany jest katalog gÅówny (/). W
    katalogu domowym jest poszukiwany plik .hushlogin, wspomniany powyżej.

OPCJE
    -p   Używany przez getty(8), by login nie usuwaŠzmiennych
       Årodowiskowych.

    -f   Opcja używana do ominiÄcia drugiej autoryzacji użytkownika. Ta
       opcja nie dziaÅa dla superużytkownika i wydaje siÄ nie dziaÅaÄ
       pod Linuksem.

    -h   Opcja używana przez inne serwery (np. telnetd(8)) do
       przekazania nazwy zdalnego komputera programowi login, by można
       jÄ byÅo umieÅciÄ w plikach utmp oraz wtmp. Tej opcji może
       używaÄ wyÅÄcznie superużytkownik.


WYJÄTKOWE OGRANICZENIA DOSTÄPU
    Superużytkownik może logowaÄ siÄ wyÅÄcznie z tych terminali, których
    nazwy wymieniono w pliku /etc/securetty. W każdej linii podawana jest
    nazwa jednego urzÄdzenia tty (bez przedrostka /dev/). Jeżeli ten plik
    nie istnieje, superużytkownik może siÄ zalogowaÄ z dowolnego
    terminala.


    Plik /etc/usertty wprowadza dodatkowe ograniczenia dostÄpu dla
    konkretnych użytkowników. Jeżeli ten plik nie istnieje, nie sÄ
    narzucane żadne dodatkowe ograniczenia dostÄpu. W pliku znajdujÄ siÄ
    kolejne sekcje. IstniejÄ ich trzy typy: CLASSES, GROUPS i USERS.
    Sekcja CLASSES definiuje klasy terminali i wzorce dla nazw serwerów.
    Sekcja GROUPS definiuje dozwolone terminale i komputery w ramach grupy,
    natomiast sekcja USERS definiuje powyższe dla konkretnych
    użytkowników.


    DÅugoÅÄ Å¼adnej linii tego pliku nie może przekroczyÄ 255 znaków.
    Komentarze zaczynajÄ siÄ od znaku #; wszystkie nastÄpne znaki aż do
    koÅca linii sÄ ignorowane.


  Sekcja CLASSES
    Sekcja CLASSES rozpoczyna siÄ sÅowem CLASSES na poczÄtku linii (same
    wielkie litery). Wszystkie kolejne linie do rozpoczÄcia kolejnej sekcji
    lub do koÅca pliku skÅadajÄ siÄ z sekwencji sÅów rozdzielonych
    spacjami lub tabulatorami. Każda linia definiuje klasÄ terminali i
    wzorzec nazwy serwera.


    Pierwsze sÅowo w linii staje siÄ wspólnÄ nazwÄ dla terminali i
    wzorców nazw serwerów opisanych w dalszej czÄÅci linii. Wspólna
    nazwa może byÄ używana w nastÄpujÄcych niżej sekcjach GROUPS i
    USERS. Å»adna z takich nazw klas nie może wystÄpiÄ w treÅci definicji
    klasy, by uniknÄÄ prób rekurencyjnego opisu klas.

    PrzykÅadowa sekcja CLASSES:

    CLASSES
    mojaklasa1     tty1 tty2
    mojaklasa2     tty3 @.foo.com

    Definuje ona klasy mojaklasa1 oraz mojaklasa2 jako opis treÅci
    wystÄpujÄcej po prawych stronach obu linijek.

  Sekcja GROUPS
    Sekcja GROUPS definiuje terminale i serwery dozwolone dla grupy.
    Jeżeli użytkownik, zgodnie z plikami /etc/passwd i /etc/group,
    należy do grupy oraz jego grupa jest wymieniona w sekcji GROUPS w
    pliku /etc/usertty, wówczas może siÄ zalogowaÄ, jeżeli jest to
    dozwolone dla grupy.


    Sekcja GROUPS rozpoczyna siÄ od sÅowa GROUPS na poczÄtku linii (same
    wielkie litery); każda nastÄpna linia skÅada siÄ z ciÄgu sÅów
    porozdzielanych spacjami lub tabulatorami. Pierwsze sÅowo w linii jest
    nazwÄ grupy, a nastÄpne okreÅlajÄ terminale i serwery, z których
    czÅonkowie tej grupy majÄ dostÄp. Może to wymagaÄ użycia klas
    zdefiniowanych w jednej z poprzedzajÄcych sekcji CLASSES.

    PrzykÅadowa sekcja GROUPS.

    GROUPS
    sys    tty1 @.bar.edu
    stud   mojaklasa1 tty4

    Ten przykÅad pozwala czÅonkom grupy sys logowaÄ siÄ na terminalu tty1 z
    serwerów w domenie bar.edu. Użytkownicy należÄcy do grupy stud mogÄ
    logowaÄ siÄ z terminali/serwerów wymienionych w klasie mojaklasa1 lub
    z terminala tty4.


  Sekcja USERS
    Sekcja USERS rozpoczyna siÄ od sÅowa USERS na poczÄtku linii (same
    wielkie litery); każda nastÄpna linia skÅada siÄ z ciÄgu sÅów
    porozdzielanych spacjami lub tabulatorami. Pierwsze sÅowo w linii jest
    nazwÄ użytkownika, któremu wolno logowaÄ siÄ z terminali i serwerów
    wymienionych w dalszej czÄÅci linii. Może to wymagaÄ użycia nazwy
    klasy zdefiniowanej w jednej z poprzedzajÄcych sekcji CLASSES. Jeżeli
    na poczÄtku pliku nie ma nagÅówka, pierwsza sekcja jest domyÅlnie
    sekcjÄ USERS.

    PrzykÅadowa sekcja USERS:

    USERS
    zacho     tty1 @130.225.16.0/255.255.255.0
    blue   tty3 mojaklasa2

    Użytkownik zacho może logowaÄ siÄ tylko z terminala tty1 i z
    serwerów o adresach IP w zakresie od 130.225.16.0 do 130.225.16.255.
    Użytkownik blue może logowaÄ siÄ z terminala tty3 oraz z
    terminali/serwerów wymienionych w klasie mojaklasa2.

    W sekcji USERS może wystÄpiÄ linia rozpoczynajÄca siÄ od *. Taka
    definicja bÄdzie siÄ odnosiÅa do wszystkich użytkowników nie
    zdefiniowanych oddzielnie w innej linii (domyÅlny użytkownik).

    Jeżeli użytkownik odpowiada zarówno jednej z linii w sekcji USERS,
    jak i w sekcji GROUPS, ma on dostÄp do systemu z wszystkich
    terminali/serwerów wymienionych w obydwu dotyczÄcych go liniach.


  ŹródÅa
    Definicje terminali i serwerów używane w specyfikacjach klas nazywane
    sÄ ÅºródÅami (origins). Opis źródÅa może mieÄ jednÄ z poniższych
    postaci:

    o   Nazwa terminala bez przedrostka /dev/; na przykÅad tty1 lub
       ttyS0.

    o   CiÄg @localhost, oznaczajÄcy, że użytkownik może siÄ poÅÄczyÄ
       przez telnet lub rlogin z lokalnego serwera do niego samego.
       Pozwala to również na wykonywanie np. polecenia xterm -e
       /bin/login.

    o   Przyrostek z nazwÄ domeny, np. @.jakaÅ.domena oznaczajacy, że
       użytkownik może ÅÄczyÄ siÄ przez rlogin/telnet z dowolnego
       serwera, którego nazwa domeny koÅczy siÄ na .jakaÅ.domena.

    o   Zakres adresów IPv4, zapisany jako @x.x.x.x/y.y.y.y, gdzie
       x.x.x.x jest adresem IP w zwykÅej notacji (liczby dziesiÄtne
       rozdzielone kropkami), a y.y.y.y jest maskÄ bitowÄ w tej samej
       notacji okreÅlajÄcÄ, które bity w adresie należy porównaÄ z
       adresem zdalnego serwera. Na przykÅad,
       @130.225.16.0/255.255.254.0 oznacza, że użytkownik może siÄ
       ÅÄczyÄ przez rlogin/telnet z dowolnego serwera, które adres
       leży w zakresie 130.225.16.0 - 130.225.17.255.

    Każde z powyższych źródeÅ może byÄ poprzedzone okreÅleniem czasu
    zgodnie z nastÄpujÄcÄ skÅadniÄ:

    czas       ::= '[' <dzieÅ-lub-godz> [':' <dzieÅ-lub-godz>]* ']'
    dzieÅ       ::= 'mon' | 'tue' | 'wed' | 'thu' | 'fri' | 'sat' | 'sun'
    godz       ::= '0' | '1' | ... | '23'
    zakres_godzin   ::= <godz> | <godz> '-' <godz>
    dzieÅ-lub-godzina ::= <dzieÅ> | <zakres_godzin>

    Na przykÅad, źródÅo postaci [mon:tue:wed:thu:fri:8-17]tty3 oznacza,
    że logowanie siÄ jest dozwolone od poniedziaÅku do piÄtku miÄdzy
    godzinÄ 8:00, a 17:59 na terminalu tty3. WidaÄ również, że zakres
    godzin a-b obejmuje caÅy czas pomiÄdzy a:00, a b:59. Pojedyncza godzina
    (np. 10) oznacza czas pomiÄdzy 10:00, a 10:59.

    NieokreÅlanie zakresu czasu przed terminalem/serwerem oznacza, że
    logowanie z tego źródÅa jest dozwolone w dowolnym momencie. Jeżeli
    okreÅlasz czas, miej pewnoÅÄ, że okreÅlasz zarówno zakres dni, jak i
    godzin (lub pojedynczÄ godzinÄ). W okreÅleniu czasu nie mogÄ siÄ
    znajdowaÄ Å¼adne biaÅe spacje.

    Jeżeli nie istnieje domyÅlny użytkownik (*), użytkownicy nie
    wymienieni w żadnej z linii pliku /etc/usertty mogÄ siÄ logowaÄ
    skÄdkolwiek, co odpowiada standardowemu zachowaniu siÄ programu login.


PLIKI
    /var/run/utmp
    /var/log/wtmp
    /var/log/lastlog
    /usr/spool/mail/*
    /etc/motd
    /etc/passwd
    /etc/nologin
    /etc/usertty
    .hushlogin

ZOBACZ TAKŻE
    init(8), getty(8), mail(1), passwd(1), passwd(5), environ(7),
    shutdown(8)

PROBLEMY
    GNU/Linux, w przeciwieÅstwie do innych systemów operacyjnych o
    drakoÅskich restrykcjach, nie sprawdza udziaÅów (quotas) dyskowych.

    Nieudokumentowana opcja -r z systemu BSD nie dziaÅa. Może to byÄ
    wymagane przez niektóre programy rlogind(8).

AUTOR
    Program pochodzi od oryginalnej wersji BSD login 5.40 (9-5-89), której
    autorem byÅ Michael Glad (glad@daimi.dk) (dla systemu HP-UX).
    Dostosowanie do Linuksa 0.12: Peter Orbaek (poe@daimi.aau.dk)Programy użytkowe 1.6     4 listopada 1996            LOGIN(1)