lpq

LPQ(1)           General Commands Manual           LPQ(1)NAZWA
    lpq - program badajÄcy kolejkÄ buforowania druku

SKÅADNIA
    lpq [-a] [-A] [-l] [-L] [-P printer] [-s] [-t sleeptime] [-V] [-D
    debugopt] [jobid...]

OPIS
    Uwaga! To tÅumaczenie może byÄ nieaktualne!

    lpq żÄda od lpd(8) raportu o stanie zadanych drukarek lub zadaÅ.
    WywoÅane bez argumentów powiadamia o stanie o drukarki domyÅlnej
    (zobacz opcja -P). Format krótki (domyÅlny) podaje po prostu
    drukarkÄ, hosta i liczbÄ zadaÅ w kolejce druku. W dÅugim formacie
    wyÅwietlania (opcja -l), dla każdego zadania wypisywany jest jego
    identyfikator, tworzony z nazwy użytkownika i hosta inicjujÄcego,
    aktualna pozycja w kolejce, numer zadania (można go podaÄ poleceniu
    lprm(1), by usunÄÄ konkretne zadanie), opis zadania i caÅkowity rozmiar
    w bajtach. Jeżeli wystÄpiÅ bÅÄd lub inny kÅopot z zadaniem,
    informacja ta może byÄ zmieniona, tak by odzwierciedlaÅa kÅopoty.
    Zadania w kolejce buforowania druku uporzÄdkowane sÄ wedÅug FIFO (First
    In First Out, pierwszy na wejÅciu - pierwszy na wyjÅciu), ze zmianami
    zależnymi od klasy i priorytetu zadania.

    DostÄpne sÄ nastÄpujÄce opcje:

    -A   Przy wysyÅaniu żÄdaÅ do serwera używa uwierzytelniania.
       lpd(1).

    -Ddebugoptions
       Steruje debugowaniem. Przyjmuje listÄ rozdzielanych przecinkami
       ustawieÅ diagnostycznych. Ustawienia te majÄ jednÄ z dwu
       postaci: podsystem=wartoÅÄ lub wartoÅÄ, ustawiajÄca ogólnÄ
       wartoÅÄ domyÅlnÄ.

    -P printer
       OkreÅla, jaka kolejka drukarki ma byÄ wypisana. Jeżeli nie
       ustawiono nazwy kolejki przy pomocy tej opcji, to stosowana jest
       domyÅlna. KolejkÄ domyÅlnÄ wskazujÄ (w kolejnoÅci priorytetu):
       zmienna Årodowiskowa PRINTER, pierwsza pozycja w bazie printcap,
       wpis default_printer pliku konfiguracyjnego i, na koniec,
       wkompilowana (zależna od hosta) wartoÅÄ default_printer.
       Zauważ, że podanie drukarki specjalnej all (wszystkie) ma ten
       sam skutek, co opcja -a.

    -V   Wypisuje informacjÄ o wersji.

    -a   Wypisuje jest raport dla wszystkich drukarek ujÄtych w bazie
       printcap(5). Zestawienie to jest tworzone przez serwer, i może
       siÄ różniÄ od tego, co zawiera printcap użytkownika.

    -l   PowiÄksza wymownoÅÄ dÅugiego (-ong) formatu wyÅwietlania.
       Pojedyncza opcja -l okreÅla niewielkÄ opisowoÅÄ, wielokrotna
       zwiÄksza rozwlekÅoÅÄ informacji.

    -L   Używa maksymalnej gadatliwoÅci dÅugiego formatu wyÅwietlania.

    -s   WyÅwietla krótkie, jednowierszowe podsumowanie stanu każdej
       kolejki i podkolejki.

    -tsleeptime
       Wymusza na lpq okresowe wyÅwietlanie kolejek druku i
       odczekiwanie sleeptime sekund pomiÄdzy kolejnymi badaniami
       kolejki.

    jobid ... [all]
       Po opcjach wystÄpuje lista zadaÅ, których ma dotyczyÄ raport.
       Zadanie (jobid) może byÄ wskazane przez nazwÄ użytkownika,
       identyfikator zadania, numer zadania lub wzorzec uogólniajÄcy,
       do jakiego powinny pasowaÄ identyfikatory zadaÅ. SÅowo kluczowe
       all (wszystkie) oznacza wypisanie wszystkich zadaÅ. Jest to
       opcja domyÅlna.

    lpq zgÅasza stan kolejki druku ('enabled' dla buforowania druku,
    'disabled' dla braku buforowania) i brak serwera, jeÅli wÅÄczony jest
    brak buforowania. Do uruchomienia serwera druku można wówczas
    posÅużyÄ siÄ poleceniem
    lpc start <drukarka>

PLIKI
    Nazwy plików używane przez LPRng ustawiane sÄ wartoÅciami w pliku
    konfiguracyjnym drukarek. Poniżej podano powszechnie używany zestaw
    wartoÅci domyÅlnych.
    /etc/lpd.conf            plik konfiguracyjny LPRng
    /etc/printcap            plik opisu drukarek
    /etc/lpd.perms            uprawnienia drukarek
    /var/spool/printer*         katalogi buforowania
    /var/spool/printer*/printer     plik blokujÄcy sterowania kolejkÄ
    /var/spool/printer*/control.printer sterowanie kolejkÄ
    /var/spool/printer*/active.printer  aktywne zadanie
    /var/spool/printer*/log.printer   plik dziennika drukarki

ZOBACZ TAKŻE
    lpd.conf(5), lpc(8), lpd(8), lpr(1), lpq(1), lprm(1), printcap(5),
    lpd.perms(5), pr(1).

DIAGNOSTYKA
    WiÄkszoÅÄ komunikatów diagnostycznych jest oczywista. JeÅli dokÅadny
    powód niepowodzenia pozostaje niejasny, należy wÅÄczyÄ poziom
    debugowania (-D5) i uruchomiÄ ponownie. Informacja diagnostyczna
    pomoże uchwyciÄ dokÅadnÄ przyczynÄ.

HISTORIA
    LPRng jest rozszerzonym systemem buforowania wydruku o funkcjonalnoÅci
    podobnej do oprogramowania Berkeley LPR. ListÄ dyskusyjnÄ o LPRng jest
    lprng@lprng.com; subskrypcja przez wysÅanie listu do lprng-
    request@lprng.com ze sÅowem `subscribe` w treÅci. Oprogramowanie to
    jest dostÄpne z ftp://ftp.astart.com/pub/LPRng.

AUTOR
    Patrick Powell <papowell@astart.com>.

INFORMACJE O TÅUMACZENIU
    Powyższe tÅumaczenie pochodzi z nieistniejÄcego już Projektu
    TÅumaczenia Manuali i może nie byÄ aktualne. W razie zauważenia
    różnic miÄdzy powyższym opisem a rzeczywistym zachowaniem
    opisywanego programu lub funkcji, prosimy o zapoznanie siÄ z oryginalnÄ
    (angielskÄ) wersjÄ strony podrÄcznika za pomocÄ polecenia:

       man --locale=C 1 lpq

    Prosimy o pomoc w aktualizacji stron man - wiÄcej informacji można
    znaleÅºÄ pod adresem http://sourceforge.net/projects/manpages-pl/.LPRng              LPRng-3.6.12              LPQ(1)