ls

LS(1)          Käyttäjän sovellusohjelmat          LS(1)NIMI
    ls, dir, vdir - Listaa hakemiston sisällön

YLEISKATSAUS
    ls [-abcdfgiklmnpqrstuxABCFGLNQRSUX1] [-w cols] [-T cols] [-I pattern]
    [--all] [--escape] [--directory] [--inode] [--kilobytes] [--numeric-
    uid-gid] [--no-group] [--hide-control-chars] [--reverse] [--size]
    [--width=cols] [--tabsize=cols] [--almost-all] [--ignore-backups]
    [--classify] [--file-type] [--full-time] [--ignore=pattern]
    [--dereference] [--literal] [--quote-name] [--recursive]
    [--sort={none,time,size,extension}]
    [--format={long,verbose,commas,across,vertical,single-column}]
    [--time={atime,access,use,ctime,status}] [--help] [--version]
    [--color[={yes,no,tty}]] [--colour[={yes,no,tty}]] [tiedostonimi...]

KUVAUS
    Tätä dokumentaatiota ei enää ylläpidetä, joten se voi olla
    virheellinen ja keskeneräinen. Nykyään luotettava
    lähdedokumentaatio on Texinfo.

    Tämä ohjekirjan sivu dokumentoi ohjelman ls GNU-versiota. dir ja
    vdir ovat ls-ohjelman versioita erilaisella tulostusformaatilla.
    Nämä ohjelmat listaavat jokaisen annetun tiedosto- tai
    hakemistonimen. Hakemiston sisältö järjestetään
    aakkosjärjestykseen. ls listaa tiedostot sarakkeissa, järjestettynä
    vaakasuoraan, jos vakiona tulostetaan päätteelle; muuten ne listataan
    yksi per rivi. dir listaa tiedostot oletuksena sarakkeissa,
    pystysuorassa järjestettynä. vdir listaa tiedostot oletuksena
    pitkässä formaatissa.

  OPTIOT
    -a, --all
       Listaa kaikki tiedostot hakemistoissa, mukaanlukien kaikki
       tiedostot, jotka alkavat `.'-merkillä.

    -b, --escape
       Näytä tiedostonimien tavalliset merkit normaalisti ja
       erikoismerkit C-kielen tapaan oktaaliesitysmuodossa.

    -c, --time=ctime, --time=status
       Järjestä hakemiston sisältö käyttäen tiedoston
       tilanvaihtoaikaa muutosajan sijaan. Jos käytetään pitkää
       listausformaattia, tulosta tilanvaihtoaika muutosajan sijaan.

    -d, --directory
       Listaa hakemistot, kuten muutkin tiedostot eikä niiden
       sisältöä.

    -f   Ãlä järjestä hakemiston sisältöä. Listaa ne siinä
       järjestyksessä, missä ne ovat levyllä. Sama kuin optiot -a
       ja -U sekä optiot -l, -s ja -t pois päältä.

    --full-time
       Listaa ajat kokonaisina eikä käyttäen normaaleja lyhenteitä.

    -g   Ei huomioida, mukana Unix-yhteensopivuussyistä.

    -i, --inode
       Tulosta tiedoston i-noodin numero ennen tiedostonimeä.

    -k, --kilobytes
       Jos tiedostojen koot tulostetaan, ne tulostetaan kilotavuina.
       Tämä kumoaa ympäristomuuttujan POSIXLY_CORRECT.

    -l, --format=long, --format=verbose
       Jokaisen tiedoston nimen lisäksi tulosta tiedoston tyyppi,
       oikeudet, linkkien määrät, omistajan nimi, ryhmän nimi, koko
       tavuina ja aikaleima (muutosaika ellei muita aikoja ole
       valittu). Tiedostoille, jotka ovat enemmän kuin 6 kuukautta
       vanhoja tai yli tunnin tulevaisuudessa, aikaleima sisältää
       vuoden, päivänajan sijaan.

    -m, --format=commas
       Listaa tiedostot vaakasuorassa, niin monta kuin mahtuu riville,
       eroteltuna pilkuilla.

    -n, --numeric-uid-gid
       Listaa numeeriset UID- ja GID-arvot nimien sijasta.

    -p   Lisää tiedoston tyypin ilmaiseva kirjain jokaiseen
       tiedostonimeen.

    -q, --hide-control-chars
       Tulosta kysymysmerkit tiedostonimissä erikoismerkkien sijasta.

    -r, --reverse
       Järjestä hakemiston sisältö käänteisessä
       järjestyksessä.

    -s, --size
       Tulosta jokaisen tiedoston koko kilotavun lohkoissa
       tiedostonimen vasemmalla puolella. Jos ympäristömuuttujaa
       POSIXLY_CORRECT käytetään, näytetään koot 512 tavun
       lohkoissa.

    -t, --sort=time
       Järjestä hakemiston sisältö aikamerkin mukaan
       aakkosjärjestyksen sijaan, uusimmat tiedostot listattuna ensin.

    -u, --time=atime, --time=access, --time=use
       Järjestä hakemiston sisältö käyttäen tiedostojen
       viimeistä käyttöaikaa muutosajan sijaan. Jos pitkää
       tiedostolistausta on käytetty, tulosta viimeisin käyttöaika
       muutosajan sijaan.

    -x, --format=across, --format=horizontal
       Listaa tiedostot sarakkeissa, järjestetty vaakasuoraan.

    -A, --almost-all
       Listaa kaikki tiedostot hakemistoina, paitsi `.' ja `..'.

    -B, --ignore-backups
       Ãlä listaa tiedostoja, jotka päättyvät `~', ellei niitä ole
       annettu komentoriviltä.

    -C, --format=vertical
       Listaa tiedostot sarakkeissa, järjestetty pystysuorassa.

    -F, --classify
       Lisää tiedoston tyypin ilmaiseva kirjain tiedoston nimeen.
       Normaaleille tiedostoille, jotka ovat ajettavia, lisää `*'.
       Tiedostotyypin merkit ovat `/' hakemistoille, `@' symbolisille
       linkeille, `|' FIFO:ille, `=' socket-tiedostoille eikä mitään
       normaaleille tiedostoille.

    -G, --no-group
       Ãlä näytä ryhmän informaatiota, kun käytetään pitkää
       formaattia hakemistolistauksessa.

    -L, --dereference
       Listaa symboolisten linkkien osoittamat tiedostot linkin
       sisällön sijaan.

    -N, --literal
       Näytä erikoismerkit tiedostonimissä.

    -Q, --quote-name
       Listaa tiedostonimet lainausmerkeissä ja erikoismerkit kuten C-
       kielessä.

    -R, --recursive
       Listaa kaikkien hakemistojen sisältö rekursiivisesti.

    -S, --sort=size
       Järjestä hakemiston sisältö tiedoston koon mukaan
       aakkosjärjestyksen sijaan, suurin tiedosto listattuna ensin.

    -U, --sort=none
       Ãlä järjestä hakemiston sisältöä; listaa ne siinä
       järjestyksessä, missä ne ovat levyllä. Tämä optio ei ole
       -f koska Unixin ls -f -optio laittaa myös päälle -a :n ja
       pois päältä optiot -l , -s ja -t. On turhaa ja rumaa
       liittää toisiinsa liittymättömät asiat yhteen optioon.
       Koska tämä optio ei tee sitä, sillä on eri nimi.

    -X, --sort=extension
       Järjestä hakemiston sisältö aakkosjärjestykseen tiedoston
       päätteen mukaan (merkit viimeisen `.'-merkin jälkeen).
       Tiedostot ilman päätettä listataan ensin.

    -1, --format=single-column
       Listaa yksi tiedosto riviä kohden.

    -w, --width cols
       Oleta, että ruutu on cols merkkiä leveä. Oletus otetaan
       pääteajurista, jos mahdollista, muuten ympäristömuuttujasta
       COLUMNS , jos se on asetettu, muuten oletus on 80.

    -T, --tabsize cols
       Aseta sarkainväliksi cols merkkiä. Oletus on 8.

    -I, --ignore kuvio
       Ãlä listaa tiedostoja, joiden nimet täsmäävät kuvio:on,
       ellei niitä ole annettu komentoriviltä. Kuten komentotulkissa,
       merkki `.' tiedostonimen alussa estää sen sopimisen kuvioon
       kuvio.

    --color, --colour, --color=yes, --colour=yes
       Listaa tiedostojen nimet värillisinä tiedoston tyypin mukaan.
       Katso TIEDOSTOJEN VÃRIT alla.

    --color=tty, --colour=tty
       Sama kuin --color, mutta vain jos vakiotuloste on pääte.
       Tämä on erittäin kätevä shell-skripteille ja
       käskyaliaksille etenkin, jos lukuohjelmasi ei tue
       väriohjauskoodeja.

    --color=no, --colour=no
       Värit pois päältä. Tämä on oletusarvo. Mahdollisuus kumota
       edellinen värioptio.

    --help Tulosta ohje vakiotulosteeseen ja lopeta onnistuneesti.

    --version
       Tulosta versioinformaatio vakiotulosteeseen ja lopeta
       onnistuneesti.

  TIEDOSTOJEN VÃRIT
    Kun käytetään --color -optiota, tämä ls -versio värittää
    tiedostonimet tiedoston nimen ja tyypin mukaan. Oletuksena väritys
    tapahtuu vain tyypin perusteella ja koodit, joita käytetään, ovat
    ISO 6429 (ANSI) -yhteensopivia.

    Voit kumota oletusvärit määrittelemällä ympäristömuuttujan
    LS_COLORS (tai LS_COLOURS). Tämän muuttujan formaatti muistuttaa
    termcap(5) -tiedostoformaattia. Se on kaksoispisteillä eroteltu lista
    arvoista muotoa "xx=string", missä "xx" on kaksikirjaiminen muuttujan
    nimi. Muuttujat ja niiden oletukset ovat:

     no    0       Normaali teksti (ei-tiedostonimi)
     fi    0       Normaali tiedosto
     di    32       Hakemisto
     ln    36       Symbolinen linkki
     pi    31       Nimetty putki (FIFO)
     so    33       Socket
     bd    44;37     Lohkolaite
     cd    44;37     Merkkilaite
     ex    35       Ajettava tiedosto
     mi    (tyhjä)    Puuttuva tiedosto (oletuksena fi)
     or    (tyhjä)    Roikkuva symbolinen linkki (oletuksena ln)
     lc    \e[      Vasen koodi
     rc    m       Oikea koodi
     ec    (tyhjä)    Lopetus koodi (korvaa lc+no+rc)

    Sinun tarvitsee muuttaa vain ne muuttujat, joita haluat muuttaa
    oletuksesta.

    Tiedostonimien värit voidaan määrittää myös tiedostopäätteen
    mukaan. Tämä on määritetty LS_COLORS-muuttujassa käyttämällä
    syntaksia "*ext=string". Esimerkiksi käyttämällä ISO 6429
    -koodeja, värittääksesi kaikki C-kielen lähdekooditiedostot
    sinisiksi, määrittäisit "*.c=34". Tämä värittäisi kaikki
    tiedostot päätteellä .c siniseksi (34).

    Ohjausmerkit voidaan kirjoittaa joko C-tyyliin \-merkillä suojattuna
    tai stty-tyylisenä -merkintänä. C-tyylisessä merkinnässä
    käytetään \e Escapelle, \_ normaalille välilyönnille ja \?
    poistonäppäimelle. Lisäksi \ suojausmerkkiä voidaan käyttää
    kumoamaan merkkien \, ^, : ja = normaali tulkinta.

    Jokainen tietue kirjoitetaan <lc> <värikoodi> <rc> <tiedostonimi>
    <ec>. Jos <ec>-koodi on määrittämätön, sarjaa <lc> <no> <rc>
    käytetään sen sijaan. Tämä on yleensäkin kätevämpi käyttää,
    mutta vähemmän yleinen. Vasen, oikea ja lopetuskoodi on annettu,
    joten sinun ei tarvitse kirjoittaa yleisiä osia uudestaan ja tukea
    outoja päätteitä. Sinun ei yleensäkään tarvitse vaihtaa niitä
    ollenkaan paitsi, jos päätteesi käyttää muuta kuin ISO 6429
    -värikoodeja.

    Jos päätteesi käyttää ISO 6429 -värikoodeja, voit koota
    tyyppikoodit (kaikki muut paitsi lc, rc, ja ec koodit) numeerisista
    komennoista eroteltuna puolipisteillä. Yleisimmät komennot ovat:

     0    palauttaaksesi oletusvärin
     1    kirkkaammille väreille
     4    alleviivatulle tekstille
     5    vilkkuvalle tekstille
     30    mustalle etuvärille
     31    punaiselle etuvärille
     32    vihreälle etuvärille
     33    keltaiselle (tai ruskealle) etuvärille
     34    siniselle etuvärille
     35    violetille etuvärille
     36    turkoosille etuvärille
     37    valkoiselle (tai harmaalle) etuvärille
     40    mustalle taustavärille
     41    punaiselle taustavärille
     42    vihreälle taustavärille
     43    keltaiselle (tai ruskealle) taustavärille
     44    siniselle taustavärille
     45    violetille taustavärille
     46    turkoosille taustavärille
     47    valkoiselle (tai harmaalle) taustavärille

    Kaikki komennot eivät kuitenkaan toimi kaikilla kokoonpanoilla tai
    näytönohjaimilla.

    Muutama pääteohjelma ei tunnista oletuslopetuskoodia oikein. Jos
    koko teksti värittyy tiedostolistauksen jälkeen, kokeile vaihtaa no-
    ja fi-värikoodeja nollasta päätteen omiin vakio etu- ja
    taustavärien numeerisiin koodeihin.

BUGIT
    BSD järjestelmissä, -s optio tulostaa HP-UX -järjestelmien NFS-
    liitettyjen tiedostojen koot puolet oikeasta arvosta. HP-UX
    -järjestelmissä, BSD-järjestelmien NFS-liitettyjen tiedostojen koot
    ovat puolet suuremmat kuin oikeat. Tämä on johtuu viasta HP-UX:ssa.
    Se vaikuttaa myös HP-UX:n ls -ohjelmaan.

    Jos olisi yksittäinen standardi Englannin kielelle, ei olisi
    tarpeellista tukea optioiden useita kirjoitusmuotoja.
FSF              22. Toukokuuta 1998            LS(1)