mail

NAZWA
   mail — wysyłanie i odbieranie poczty

SKŁADNIA
   mail [-iInv] [-s temat] [-c adres-cc] [-b adres-bcc] adres-docelowy...
   mail [-iInNv] -f [plik]
   mail [-iInNv] [-u użytkownik]

WPROWADZENIE
   Mail to inteligentny system przetwarzania poczty, który korzysta ze składni
   linii poleceń przypominającej ed(1), operując jednak na wiadomościach, a
   nie na liniach tekstu.

   -v  Tryb verbose. Szczegółowe informacje dotyczące wysyłki są
      wyświetlane na terminalu użytkownika.

   -i  Ignoruje sygnały przerwania od tty. Ta opcja jest bardzo użyteczna
      podczas korzystania z mail poprzez linie telefoniczne z dużą liczbą
      zakłóceń.

   -I  Zmusza mail do pracy w trybie interaktywnym, nawet jeśli wejściem nie
      jest terminal. W szczególności znak specjalny ‘~’ podczas wysyłania
      poczty jest aktywny tylko w trybie interaktywnym.

   -n  Zakazuje czytania /etc/mail.rc po uruchomieniu programu.

   -N  Zakazuje wyświetlania na początku nagłówków wiadomości w czasie
      czytania poczty czy edycji foldera pocztowego.

   -s  Ustala temat z poziomu linii poleceń (tylko pierwszy argument po
      opcji -s jest uznawany za temat; pamiętaj, aby objąć cudzysłowami
      tematy zawierające spacje).

   -c  Wysyła kopie do listy użytkowników.

   -b  Wysyła ukryte kopie do listy. Lista to adresy oddzielone
      przecinkami.

   -f  Czyta zawartość twojego pliku mbox (lub innego podanego pliku) do
      obróbki. Gdy wyjdziesz, mail zapisuje nieskasowane wiadomości z
      powrotem do tego pliku.

   -u  Równoważna z:

         mail -f /var/spool/mail/użytkownik

  Wysyłanie poczty
   Aby wysłać pocztę do jednej lub kilku osób, mail może zostać wywołany z
   adresami docelowymi jako parametrami. Program następnie spodziewa się, że
   wpiszesz swoją wiadomość, zakończoną ‘control-D’ na początku nowej linii.
   Sekcja Odpowiadanie na listy położona poniżej, opisuje pewne cechy mail
   ułatwiające tworzenie listu.

  Czytanie poczty
   Standardowe polecenie mail bez żadnych parametrów sprawdza twoją pocztę, a
   następnie wypisuje nagłówek każdej znalezionej wiadomości. Początkowo
   aktywna jest pierwsza wiadomość (nr 1) i może ona zostać pokazana za pomocą
   polecenia print (które może zostać skrócone do ‘p’). Możesz poruszać się
   po wiadomościach tak, jak poruszasz się pomiędzy liniami w programie ed(1),
   za pomocą poleceń ‘+’ i ‘-’ wybierających poprzednią i następną wiadomość,
   oraz numerów wiadomości.

  Kasowanie poczty
   Po obejrzeniu wiadomości możesz ją skasować za pomocą polecenia delete d’
   lub odpowiedzieć na nią używając reply r’. Skasowanie powoduje, że
   program mail zapomina o tej wiadomości. Proces ten nie jest nieodwracalny,
   taka wiadomość może zostać odzyskana poleceniem undeleted u’ podając jej
   numer, lub przez przerwanie pracy programu mail za pomocą polecenia exitx’. Najczęściej jednak skasowane wiadomości po prostu znikną, aby już ich
   nigdy nie obejrzeć.

  Wyszczególnianie wiadomości
   Komendy takie jak print czy delete mogą zawierać jako argument listę
   numerów wiadomości, których dotyczy dana komenda. Tak więc “delete 1 2”
   kasuje wiadomości 1 i 2, podczas gdy “delete 1-5” kasuje wiadomości od 1 do
   5. Specjalny znak ‘*’ dotyczy wszystkich wiadomości, a ‘$’ wskazuje na
   ostatnią wiadomość. Tak więc polecenie top które wyświetla kilka pierwszych
   linii widomości może zostać użyte jako “top *” aby wyświetlić pierwsze
   kilka linii wszystkich wiadomości.

  Odpowiadanie na listy
   Możesz użyć komendy reply aby odpowiedzieć na wiadomość, odsyłając ją z
   powrotem do nadawcy. Tekst który następnie wpiszesz, aż do znaku końca
   pliku, będzie traktowany jako zawartość wiadomości. Podczas wpisywania
   wiadomości mail traktuje specjalnie linie zaczynające się znakiem ‘~’. Na
   przykład wpisanie ‘~m’ (samego w linii) umieści kopię wiadomości na którą
   odpowiadasz przesuwając ją o tabulator w prawo. (patrz zmienna
   indentprefix poniżej). Pozostałe opcje ustawiają pole tematu, dodają lub
   usuwają adresatów wiadomości czy pozwalają ci wywołać edytor lub powłokę,
   aby wykonać jakieś polecenia. (Te opcje są podane w podsumowaniu poniżej).

  Kończenie sesji
   Możesz zakończyć pracę z programem mail za pomocą polecenia quit q’.
   Przeglądnięte wiadomości są umieszczane w pliku mbox chyba że zostały
   usunięte, w takim razie zostają skasowane. Nieprzeczytane wiadomości
   wracają do skrzynki pocztowej. (Patrz opcja -f powyżej).

  Osobiste i systemowe listy dystrybucyjne
   Możliwe jest także tworzenie osobistych list dystrybucyjnych, tak, aby
   poczta wysłana do na przykład pod adres “cohorts” trafiła do grupy ludzi
   Takie listy definiuje się przez dodanie linii takiej jak

      alias cohorts bill ozalp jkf mark kridle@ucbcory

   do pliku .mailrc w twoim katalogu domowym. Aktualna lista takich aliasów
   może być wyświetlona poleceniem alias w programie mail. Systemowe listy
   dystrybucyjne tworzy się przez edycję pliku /etc/aliases, patrz także
   aliases(5) i sendmail(8). Mają one nieco odmienną składnię. W wysyłanej
   poczcie, aliasy osobiste zostaną rozszerzone, tak, aby można było
   odpowiedzieć nadawcy. Systemowe aliasy nie są rozszerzane podczas
   wysyłania poczty, ale każda odpowiedz która powróci do tego komputera
   zostanie rozszerzona podczas przechodzenia przez program sendmail.

  Poczta sieciowa (ARPA, UUCP, Berknet)
   Opisu adresów sieciowych szukaj w mailaddr(7).

   Mail ma wiele opcji, które mogą być ustawione w pliku .mailrc, aby wpłynąć
   na zachowanie programów, tak więc “set askcc” uaktywnia opcję askcc.
   (Podsumowanie tych opcji znajduje się poniżej).

PODSUMOWANIE
   (Zaadaptowane z `Mail Reference Manual')

   Każde polecenie jest wpisywane w osobnej linii i może posiadać argumenty.
   Komenda nie musi zostać podana w całości, używana pierwsza komenda pasująca
   do podanego przedrostka. Jeśli nie podano żadnego argumentu dla komend,
   które wymagają listy wiadomości jako argumentu, to domyślnie przyjmowana
   jest następna wiadomość która spełniająca warunki komendy. Jeśli nie
   istnieją żadne następne wiadomości, to przeszukiwanie odbywa się w
   przeciwnym kierunku, a jeśli nie istnieje żadna pasująca wiadomość, mail
   wyświetla komunikat “No applicable messages” i przerywa wykonywanie
   polecenia.

   -    Wyświetla poprzednią wiadomość. Jeśli podano liczbowy argument n,
       to wyświetla wiadomość odległą o n do tyłu w stosunku do aktualnej.

   ?    Wyświetla małe podsumowanie komend.

   !    Wywołuje komendę powłoki (patrz także sh(1) i csh(1)) podaną jako
       argument.

   Print  (P) To samo co print, ale dodatkowo wyświetla ignorowane pola
       nagłówka. Patrz także print, ignore i retain.

   Reply  (R) Wysyła odpowiedź nadawcy. Nie wysyła odpowiedzi pozostałym
       adresatom.

   Type  (T) To samo co komenda Print.

   alias  (a) Jeśli bez argumentów, wyświetla wszystkie zdefiniowane aliasy.
       Jeśli jeden argument, wyświetla tylko ten alias. Jeśli więcej
       argumentów, tworzy nowy alias lub zmienia stary.

   alternates
       (alt) Komenda alternates jest użyteczna, jeśli posiadasz konta na
       kilku komputerach. Może być ona używana do poinformowania programu
       mail, że podany adres jest faktycznie twój. Gdy odpowiadasz na
       wiadomości, mail nie wyśle kopii listu na inne adresy podane w
       liście alternates. Jeśli komenda alternates została wywołana bez
       argumentów, wyświetla aktualną listę adresów alternatywnych.

   chdir  (c) Zmienia aktualny katalog na podany. Jeśli nie podano katalogu,
       to przechodzi do katalogu domowego użytkownika.

   copy  (co) Komenda copy robi to samo, co save, z wyjątkiem tego, że nie
       zaznacza zapisywanej wiadomości jako usuniętej.

   delete (d) Zaznaczas wiadomości podane w argumencie jako usunięte.
       Usunięte wiadomości nie zostaną zapisane w mbox, ani nie będą
       dostępne dla większości innych komend.

   dp   (także dt) Kasuje aktualną wiadomość i wyświetla kolejną. Jeśli nie
       ma kolejnej wiadomości, mail wyświetli komunikat “at EOF”.

   edit  (e) Wywołuje edytor tekstowy po kolei dla każdej wiadomości podanej
       jako parametr. Po powrocie z wiadomość jest ponownie odczytywana.

   exit  (ex lub x) Powoduje natychmiastowy powrót do powłoki bez
       modyfikacji skrzynki pocztowej, pliku mbox lub pliku podanego za
       pomocą parametru -f.

   file  (fi) To samo co folder.

   folders
       Wyświetla nazwy folderów pocztowych.

   folder (fo) Komenda folder przełącza program na nowy plik lub folder
       pocztowy. Gdy bez argumentów, wyświetla nazwę pliku, z którego
       aktualnie korzystamy. Jeśli podasz argument, program zapisze
       wszystkie zmiany (takie jak skasowane wiadomości) których dokonałeś
       w aktualnym pliku i odczyta nowy plik. Występują pewne specjalne
       znaki, oznaczające pewne pliki. # oznacza poprzedni plik, %
       systemową skrzynkę pocztową, %użytkownik oznacza systemową skrzynkę
       pocztową dla danego użytkownika, & oznacza twój plik mbox a +folder
       oznacza plik w twoim katalogu folderów.

   from  (f) Wypisuje nagłówki podanych wiadomości.

   headers
       (h) Wyświetla nagłówki 18 wiadomości, jeśli podano argument ‘+’, to
       wyświetlane jest następne 18 nagłówków, a jeśli podano argument
       ‘-’, to 18 poprzednich.

   help  To samo co ?

   hold  (ho, także preserve) Zaznacza podane wiadomości do pozostawienia w
       systemowej skrzynce pocztowej, zamiast przeniesienia do mbox. Nie
       anuluje komendy delete.

   ignore Dodaje listę pól nagłówka do listy ignorowania. Pola nagłówka na
       liście ignorowania nie zostaną pokazane na terminalu gdy
       wyświetlisz wiadomość. Ta komenda jest bardzo użyteczna do
       ignorowania pewnych pól nagłówka generowanych przez komputer.
       Komendy Type oraz Print mogą zostać użyte do wyświetlenia
       wiadomości w całości, włączając w to pola ignorowane. Jeśli ignore
       zostanie wywołany bez parametrów, to wyświetla aktualną listę
       ignorowanych pól.

   mail  (m) Wysyła list do adresów i list dystrybucyjnych podanych w
       argumencie.

   mbox  Zaznacza wiadomości, które zostaną przeniesione do mbox gdy
       zakończysz pracę. Dzieje się tak z wiadomościami, którym nie mają
       ustawionej opcji hold.

   next  (n) Podobne do + i CR. Przechodzi do następnej wiadomości i
       wyświetla ją. Gdy podano argument, przechodzi do następnej
       pasującej wiadomości.

   preserve
       (pre) To samo, co hold.

   print  (p) Wyświetla na terminalu każdą podaną w argumencie wiadomość.

   quit  (q) Kończy pracę, zapisuje wszystkie nieskasowane, niezapisane
       wiadomości w pliku mbox w katalogu domowym użytkownika,
       pozostawiając wszystkie wiadomości zaznaczone poleceniem hold czy
       preserve lub do których nigdy się nie odwoływano w systemowej
       skrzynce pocztowej i usuwa wszystkie pozostałe wiadomości z
       systemowej skrzynki pocztowej. Jeśli podczas tej sesji pojawiła się
       nowa poczta, to zostanie wyświetlony komunikat “You have new mail”.
       Jeśli uruchomiono program z opcją -f, to edytowany plik zostanie
       ponownie zapisany. Program zwraca kontrolę do powłoki, chyba że
       zapis edytowanego pliku nie powiedzie się, w tej sytuacji
       użytkownik może wyjść za pomocą komendy exit.

   reply  (r) Wysyła odpowiedzi do nadawcy i wszystkich adresatów podanych
       wiadomości. Wiadomość nie może być skasowana.

   respond
       To samo, co reply.

   retain Dodaje podane pola nagłówka do listy zatrzymanych Podczas
       wyświetlania wiadomości na terminalu zostaną pokazane tylko pola
       nagłówka znajdujące się na liście zatrzymanych. Wszystkie inne pola
       zostają ukryte. Komendy Type i Print mogą zostać użyte do
       wyświetlenia całej wiadomości. Jeśli retain zostanie wywołane bez
       argumentów, to wyświetla aktualną listę zatrzymanych pól.

   save  (s) Dopisuje podane wiadomości na koniec podanego jako drugi
       argument pliku. Nazwa pliku, ilość linii oraz liczba znaków jest
       wyświetlana na terminalu.

   set   (se) Gdy bez argumentów, wyświetla wartości wszystkich zmiennych.
       W innym przypadku ustawia opcje. Argumenty są w postaci
       opcja=wartość (bez spacji przed lub za =) lub opcja. Argument może
       zostać ujęty w cudzysłowy, aby zamaskować spacje, tabulatory, np.
       “set indentprefix="->"”

   saveignore
       Powoduje, że podane wiadomości zapisywane za pomocą save lub
       podczas automatycznego zapisu do mbox nie będą zawierały pól
       nagłówka z listy pól ignorowanych.

   saveretain
       Powoduje, że w czasie zapisu podanych wiadomości za pomocą save lub
       podczas automatycznego zapisu do mbox dołączane są jedynie pola
       nagłówka znajdujące się na liście zatrzymanych pól. Wywołanie
       Saveretain automatycznie anuluje saveignore.

   shell  (sh) Wywołuje interaktywną wersję powłoki.

   size  Wyświetla ilość znaków dla każdej z podanych wiadomości.

   source Ładuje komendy z pliku.

   top   Wyświetla kilka pierwszych linii podanych wiadomości. Ilość
       wyświetlanych linii zależy od zmiennej toplines, wartością domyślną
       jest pięć.

   type  (t) To samo co print.

   unalias
       Usuwa grupy adresów zdefiniowane przez komendę alias. Od teraz
       nazwa grupy nie ma już żadnego szczególnego znaczenia.

   undelete
       (u) Zaznacza podane wiadomości jako nie usunięte.

   unread (U) Zaznacza podane wiadomości jako nie przeczytane.

   unset  Wyłącza podane opcji, przeciwieństwo komendy set.

   visual (v) Wywołuje pełnoekranowy edytor dla każdej podanej wiadomości.

   write  (w) Podobne do save, jednak zapisywana jest tylko sama treść
       wiadomości (bez) nagłówka). Użyteczne w celach takich, jak na
       przykład przesyłanie kodów źródłowych poprzez pocztę.

   xit   (x) To samo, co exit.

   z    Mail wyświetla nagłówki wiadomości tak, jak to opisano przy
       poleceniu headers. Możesz przenieść się do następnego ekranu za
       pomocą polecenia z. Możesz także przenieść się do poprzedniego
       ekranu używając z-.

  Komendy z tyldą
   Poniżej znajduje się podsumowanie komend z tyldą, które używane są podczas
   pisania wiadomości. Komendy z tyldą są rozpoznawane tylko wtedy, gdy
   znajdują się na początku linii. The name “tilde escape” is somewhat of a
   misnomer since the actual escape character can be set by the option escape.

   ~!komenda
       Wywołuje podaną komendę powłoki, a następnie wraca do edycji
       wiadomości.

   ~badres ...
       Dodaje podane adresy do listy kopii wiadomości, ale nie ujawnia ich
       w polu Cc: nagłówka (ukryta kopia).

   ~cadres ...
       Dodaje podane adresy do listy kopii wiadomości.

   ~d   Dołącza zawartość pliku “dead.letter” z katalogu domowego do
       edytowanej wiadomości.

   ~e   Wywołuje edytor tekstowy z napisaną dotychczas wiadomością. Po
       zakończeniu sesji możesz kontynuować dodawanie tekstu do
       wiadomości.

   ~fwiadomości
       Dodaje podane wiadomości do edytowanej wiadomości. Gdy nie podano
       argumentu, dodaje aktualną wiadomość. Pola nagłówka ignorowane (za
       pomocą komendy ignore lub retain) nie zostają dołączone.

   ~Fwiadomości
       To samo, co ~f, jednak dołącza wszystkie nagłówki wiadomości.

   ~h   Pozwala na edycję nagłówka wiadomości. Wyświetla po kolei zawartość
       poszczególnych pól nagłówka i pozwala na ich modyfikację.

   ~mwiadomości
       Dodaje podane wiadomości do edytowanej wiadomości, przesunięte o
       tabulator, lub z dodaną wartością zmiennej indentprefix. Gdy nie
       podano argumentów, dodaje aktualną wiadomość. Pola nagłówka
       ignorowane (za pomocą komendy ignore lub retain) nie zostają
       dołączone.

   ~Mwiadomości
       To samo, co ~m, ale dołączane są wszystkie pola nagłówka.

   ~p   Wyświetla całość edytowanej wiadomości, poprzedzoną zawartością pól
       nagłówka.

   ~q   Anuluje edytowaną wiadomość, a następnie, jeśli włączona jest opcja
       save, kopiuje ją do pliku “dead.letter” w twoim katalogu domowym.

   ~rplik Dodaje zawartość podanego pliku do edytowanej wiadomości.

   ~stekst
       Zmienia temat wiadomości na podany tekst.

   ~tadres ...
       Dodaje podane adresy do listy adresatów.

   ~v   Wywołuje alternatywny edytor tekstów (określony przez zmienną
       VISUAL) dla edytowanej wiadomości. Zazwyczaj alternatywnym edytorem
       jest edytor ekranowy. Po wyjściu z edytora możesz kontynuować
       edycję wiadomości.

   ~wplik Zapisuje wiadomość do podanego pliku.

   ~|komenda
       Wysyła wiadomość poprzez strumień do podanego polecenia. Jeśli
       komenda nie zwróci nic na standardowym wyjściu lub zakończy pracę z
       błędem, oryginalna wiadomość zostanie zachowana. Często używanym
       poleceniem jest fmt(1) służący do wyjustowania wiadomości.

   ~:komenda-mail
       Wykonuje podaną komendę programu mail. Nie wszystkie polecenia są
       jednak dozwolone.

   ~~tekst
       Dodaje do wiadomości podany tekst, poprzedzony znakiem ~. Jeśli
       znak escape został zmieniony, powinieneś wpisać go dwukrotnie aby
       został on dodany do wiadomości.

  Opcje programu mail
   Opcje są ustawiane poprzez polecenia set oraz unset. Opcje mogą być
   binarne, w tej sytuacji istotne jest tylko czy są ustawione czy nie, albo
   tekstowe, w tej sytuacji istotna jest wartość danej opcji. Opcje binarne
   to:

   append Powoduje, że wiadomości zapisane w mbox zostaną dopisane na końcu,
       zamiast zastępować dotychczasową zawartość pliku. Ta opcja powinna
       być zawsze włączona (najlepiej w pliku /etc/mail.rc).

   ask, asksub
       Powoduje, że mail zawsze zapyta o temat wysyłanej wiadomości. Jeśli
       podasz jedynie pustą linię, nie będzie pola tematu.

   askcc  Powoduje, że pod koniec edycji wiadomości jesteś pytany o
       dodatkowych adresatów kopii. Podanie pustej linii oznacza, że
       dotychczasowa lista kopii jest wystarczająca.

   askbcc Powoduje, że pod koniec edycji wiadomości jesteś pytany o
       dodatkowych adresatów ukrytych kopii. Podanie pustej linii oznacza,
       że dotychczasowa lista ukrytych kopii jest wystarczająca.

   autoprint
       Powoduje, że komenda delete zachowuje się tak jak dp. Oznacza to,
       że po skasowaniu wiadomości, następna zostanie wyświetlona
       automatycznie.

   debug  Ustawienie opcji debug działa tak samo, jak podanie -d w linii
       poleceń i powoduje, że mail wyświetla wszystkie informacje
       przydatne przy debugowaniu programu.

   dot   Opcja dot powoduje, że mail interpretuje pojedynczą kropkę w pustej
       linii jako koniec edytowanej wiadomości.

   hold  Ta opcja powoduje, że wiadomości zawsze są zatrzymywane w skrzynce
       pocztowej.

   ignore Powoduje, że sygnały przerwania z terminalu zostają ignorowane i
       wyświetlone jako znak @.

   ignoreeof
       Opcja ta jest powiązana z dot i powoduje, że mail nie uznaje
       control-d jako końca wiadomości Ignoreeof dotyczy także wiersza
       poleceń mail.

   metoo  Zazwyczaj gdy w grupie znajduje się nadawca, jest on usuwany z pola
       adresatów. Ustawienie tej opcji powoduje dodanie nadawcy do pola
       adresatów.

   noheader
       Ustawienie opcji noheader powoduje to samo, co wywołanie programu z
       parametrem -N.

   nosave Standardowo, gdy przerwiesz edycję wiadomości, zostanie ona
       zapisana do pliku “dead.letter” w twoim katalogu domowym.
       Ustawienie opcji nosave zapobiega temu.

   Replyall
       Zamienia znaczenie komend reply i Reply.

   quiet  Zapobiega wyświetlaniu wersji po uruchomieniu programu.

   searchheaders
       Jeśli ta opcja jest ustawiona, to lista wiadomości podana w postaci
       ``/x:y'' zostanie zamieniona na listę wszystkich wiadomości
       zawierających tekst ``y'' w polu nagłówka ``x''. Wielkość liter
       nie jest istotna.

   verbose
       Ustawienie opcji verbose daje takie same efekty, jak użycie opcji
       -v w linii poleceń. Gdy mail pracuje w trybie verbose, na terminalu
       wyświetlane są szczegóły dotyczące dostarczania wiadomości do
       adresata.

  Opcje tekstowe
   EDITOR    Ścieżka do edytora tekstowego używanego po wydaniu komendy
          edit lub ~e. Jeśli nie zdefiniowana, używany jest domyślny
          edytor.

   LISTER    Ścieżka do programu wyświetlającego katalogi wykorzystywanego
          przez komendę folders. Domyślna wartość to /bin/ls.

   PAGER     Ścieżka do programu używanego przez komendę more lub gdy
          ustawiona jest opcja crt. Jeśli opcja nie została
          zdefiniowana, używana jest domyślna przeglądarka more(1).

   SHELL     Ścieżka do powłoki używana przez komendę ! i ~!. Jeśli opcja
          nie została zdefiniowana, używana jest domyślna powłoka.

   VISUAL    Ścieżka do edytora tekstów używanego przez komendę visual i
          ~v.

   crt      Wartość tej opcji ustala, jak długa musi być wiadomość, aby
          program PAGER musiał zostać wykorzystany do jej obejrzenia.
          Jeśli opcja crt ma pustą wartość, to używana jest liczba
          linii terminala (patrz też stty(1)).

   escape    Jeśli zdefiniowana, pierwszy znak tej opcji ustala znak
          używany zamiast ~.

   folder    Nazwa katalogu, w którym przechowywane są foldery wiadomości.
          Jeśli nazwa zaczyna się od `/', mail uznaje ją za ścieżkę
          absolutną, w innym przypadku jest to ścieżka względem twojego
          katalogu domowego.

   MBOX     Nazwa pliku mbox. Może to być nazwa foldera. Domyślną nazwą
          jest “mbox” w katalogu domowym użytkownika.

   record    Jeśli zdefiniowana, oznacza nazwę pliku, do którego
          zapisywana jest każda wysyłana wiadomość. Jeśli
          niezdefiniowana, to wysyłane wiadomości nie są zapisywane.

   indentprefix Tekst używany przez komendę ``~m'' do oznaczania wiadomości,
          zamiast domyślnego znaku tabulacji (^I). Pamiętaj, aby objąć
          wartość cudzysłowami jeśli zawiera spacje lub tabulatory.

   toplines   Jeśli zdefiniowana, ustala liczbę linii wyświetlanych przez
          komendę top. Domyślnie wyświetlanych jest pierwszych pięć
          linii.

ŚRODOWISKO
   Mail korzysta ze zmiennych środowiskowych HOME oraz USER.

PLIKI
   /var/spool/mail/*  Skrzynka pocztowa.
   ~/mbox        Przeczytana poczta użytkownika.
   ~/.mailrc      Plik zawierający początkowe komendy mail.
   /tmp/R*       Pliki tymczasowe.
   /usr/lib/mail.*help Pliki pomocy.
   /etc/mail.rc     Systemowy plik inicjalizacji.

PATRZ TAKŻE
   fmt(1), newaliases(1), vacation(1), aliases(5), mailaddr(7), sendmail(8)
   oraz The Mail Reference Manual..

HISTORIA
   Komenda mail pojawiła się w Version 6 AT&T UNIX. Ta strona man pochodzi z
   dokumentu The Mail Reference Manual, którego autorem jest Kurt Shoens.

BŁĘDY
   Istnieją opcje nie opisane w tym dokumencie. Większość z nich nie jest
   użyteczna dla zwykłego użytkownika.