mailx

NAZWA
   mail, mailx, Mail — wysyła i odbiera pocztę

SKŁADNIA
   mail [-dEIinv] [-a nagłówek] [-b adres-bcc] [-c adres-cc] [-s temat]
   adres-docelowy ... [-- opcje-sendmail ...]
   mail [-dEIiNnv] -f [plik]
   mail [-dEIiNnv] [-u użytkownik]

OPIS
   Mail to inteligentny system przetwarzania poczty, który korzysta ze składni
   linii poleceń przypominającej ed(1), operując jednak na wiadomościach, a
   nie na liniach tekstu.

   Dostępne opcje:

   -a   Określa dodatkowe pola nagłówka w wierszu polecenia takiej jak "X-
       Loop: foo@bar" itp. Jeśli łańcuch zawiera spacje, konieczne jest
       użycie cudzysłowów. Argument można podać wielokrotnie, nagłówki
       zostaną wówczas połączone.

   -b adres-bcc
       Wysyła ukryte kopie na adresy-bcc.

   -c cc-addr
       Wysyła kopie do danych użytkowników. adresy-cc to adresy
       oddzielone przecinkami.

   -d   Powoduje, że mail wyświetla wszystkie informacje przydatne przy
       debugowaniu programu.

   -E   Nie wysyła wiadomości bez treści.

   -f [plik]
       Czyta zawartość pliku mbox użytkownika (lub innego podanego pliku)
       do obróbki. Po wyjściu, mail zapisuje nieskasowane wiadomości z
       powrotem do tego pliku.

   -I   Zmusza mail do pracy w trybie interaktywnym, nawet jeśli wejściem
       nie jest terminal. W szczególności znak specjalny ~ podczas
       wysyłania poczty jest aktywny tylko w trybie interaktywnym.

   -i   Ignoruje sygnały przerwania od tty. Ta opcja jest bardzo użyteczna
       podczas korzystania z mail poprzez linie telefoniczne z dużą liczbą
       zakłóceń.

   -N   Zakazuje wyświetlania na początku nagłówków wiadomości w czasie
       czytania poczty czy edycji foldera pocztowego.

   -n   Zakazuje czytania /etc/mail.rc po uruchomieniu programu.

   -s temat
       Ustala temat z poziomu wiersza poleceń (tylko pierwszy argument po
       opcji -s jest uznawany za temat; proszę pamiętać, aby objąć
       cudzysłowami tematy zawierające spacje).

   -u użytkownik
       Równoważna z:

          $ mail -f /var/mail/użytkownik

       z wyjątkiem tego, że używane jest tu blokowanie.

   -v   Tryb szczegółowy. Szczegółowe informacje dotyczące wysyłki są
       wyświetlane na terminalu użytkownika.

  Akcje uruchomieniowe
   W czasie uruchomienia mail wykona polecenia z systemowego pliku poleceń (
   /etc/mail.rc), chyba że zakaże mu się tego opcją -n. Następnie wykona
   polecenia z pliku użytkownika ~/.mailrc. Następnie mail sprawdzi podane
   opcje wiersza poleceń, aby określić czy użytkownik nakazał wysłanie nowej
   wiadomości, czy też należy sprawdzić istniejące wiadomości w skrzynce
   pocztowej.

  Wysyłanie poczty
   Aby wysłać pocztę do jednej lub kilku osób, mail może zostać wywołany z
   adresami docelowymi jako parametrami. Program następnie spodziewa się, że
   wpisze się swoją wiadomość, zakończoną (‘^D’) na początku nowego wiersza.
   Sekcja Odpowiadanie na listy położona poniżej, opisuje pewne cechy mail
   ułatwiające tworzenie listu.

  Czytanie poczty
   Standardowe polecenie mail bez żadnych parametrów sprawdza pocztę, a
   następnie wypisuje nagłówek każdej znalezionej wiadomości. Początkowo
   aktywna jest pierwsza wiadomość (nr 1) i może ona zostać pokazana za pomocą
   polecenia print (które może zostać skrócone do p). Można poruszać się po
   wiadomościach tak, jak porusza się pomiędzy wierszami w programie ed(1), za
   pomocą poleceń + i - wybierających poprzednią i następną wiadomość, oraz
   numerów wiadomości.

  Kasowanie poczty
   Po obejrzeniu wiadomości można ją skasować za pomocą polecenia delete (d)
   lub odpowiedzieć na nią używając reply r’. Skasowanie powoduje, że
   program mail zapomina o tej wiadomości. Proces ten nie jest nieodwracalny,
   taka wiadomość może zostać odzyskana poleceniem undeleted (u) podając jej
   numer, lub przez przerwanie pracy programu mail za pomocą polecenia exit
   (x). Najczęściej jednak skasowane wiadomości po prostu znikną, aby już ich
   nigdy nie obejrzeć.

  Wyszczególnianie wiadomości
   Komendy takie jak print czy delete mogą zawierać jako argument listę
   numerów wiadomości, których dotyczy dana komenda. Tak więc delete 1 2
   kasuje wiadomości 1 i 2, podczas gdy 1-5 kasuje wiadomości od 1 do 5.

   Wiadomości można również wybrać za pomocą jednej z następujących kategorii:

      *    wszystkie wiadomości
      $    ostatnia wiadomość
      :d   usunięte wiadomości (deleted)
      :n   nowe wiadomości
      :o   stare wiadomości (old)
      :r   przeczytane wiadomości (read)
      :u   nieprzeczytane wiadomości (unread)

   W związku z tym komenda top wyświetlająca pierwsze wiersze wiadomości może
   być zastosowana w top * aby wyświetlić pierwsze wiersze wszystkich
   wiadomości.

  Odpowiadanie na listy
   Można użyć komendy reply aby odpowiedzieć na wiadomość, odsyłając ją z
   powrotem do nadawcy. Tekst który się następnie wpisze, aż do znaku końca
   pliku, będzie traktowany jako zawartość wiadomości. Podczas wpisywania
   wiadomości mail traktuje specjalnie linie zaczynające się znakiem tyldy
   (‘~’). Na przykład wpisanie ~m (samego w wierszu) umieści kopię wiadomości
   na którą się odpowiada przesuwając ją o tabulator w prawo (patrz zmienna
   indentprefix poniżej). Pozostałe opcje ustawiają pole tematu, dodają lub
   usuwają adresatów wiadomości czy pozwalają wywołać edytor lub powłokę, aby
   wykonać jakieś polecenia (te opcje są podane w podsumowaniu poniżej).

  Kończenie sesji
   Można zakończyć pracę z programem mail za pomocą polecenia quit (q).
   Przeglądnięte wiadomości są umieszczane w pliku mbox chyba że zostały
   usunięte, w takim razie zostają skasowane. Nieprzeczytane wiadomości
   wracają do skrzynki pocztowej (patrz opcja -f powyżej).

  Osobiste i systemowe listy dystrybucyjne
   Możliwe jest także tworzenie osobistych list dystrybucyjnych, tak, aby
   poczta wysłana na przykład pod adres "cohorts" trafiła do grupy ludzi.
   Takie listy definiuje się przez dodanie linii takiej jak

      alias cohorts bill ozalp jkf mark kridle@ucbcory

   do pliku .mailrc w swoim katalogu domowym. Aktualna lista takich aliasów
   może być wyświetlona poleceniem alias w programie mail. Systemowe listy
   dystrybucyjne tworzy się przez edycję pliku /etc/aliases, patrz także
   aliases(5). Mają one nieco odmienną składnię. W wysyłanej poczcie, aliasy
   osobiste zostaną rozszerzone, tak, aby można było odpowiedzieć nadawcy.
   Systemowe aliasy nie są rozszerzane podczas wysyłania poczty, ale każda
   odpowiedz która powróci do tego komputera zostanie rozszerzona podczas
   przechodzenia przez program MTA

  Poczta sieciowa (ARPA, UUCP, Berknet)
   Opisu adresów sieciowych szukaj w mailaddr(7).

   Mail ma wiele opcji, które mogą być ustawione w pliku .mailrc, aby wpłynąć
   na zachowanie programów, tak więc set askcc uaktywnia opcję askcc
   (podsumowanie tych opcji znajduje się poniżej).

PODSUMOWANIE
   (Zaadaptowane z "Mail Reference Manual")

   Każde polecenie jest wpisywane w osobnej linii i może posiadać argumenty.
   Komenda nie musi zostać podana w całości, używana pierwsza komenda pasująca
   do podanego przedrostka. Jeśli nie podano żadnego argumentu dla komend,
   które wymagają listy wiadomości jako argumentu, to domyślnie przyjmowana
   jest następna wiadomość która spełniająca warunki komendy. Jeśli nie
   istnieją żadne następne wiadomości, to przeszukiwanie odbywa się w
   przeciwnym kierunku, a jeśli nie istnieje żadna pasująca wiadomość, mail
   wyświetla komunikat "No applicable messages" i przerywa wykonywanie
   polecenia.

   -    Wyświetla poprzednią wiadomość. Jeśli podano liczbowy argument n,
       to wyświetla wiadomość odległą o n do tyłu w stosunku do aktualnej.

   ?    Wyświetla małe podsumowanie komend.

   !    Wywołuje komendę powłoki (patrz także sh(1) i csh(1)) podaną jako
       argument.

   alias  (a) Jeśli bez argumentów, wyświetla wszystkie zdefiniowane aliasy.
       Jeśli jeden argument, wyświetla tylko ten alias. Jeśli więcej
       argumentów, tworzy nowy alias lub zmienia stary.

   alternates
       (alt) Komenda alternates jest użyteczna, jeśli posiada siękonta na
       kilku komputerach. Może być ona używana do poinformowania programu
       mail, że podany adres jest faktycznie użytkownika. Gdy odpowiada
       się na wiadomości, mail nie wyśle kopii listu na inne adresy podane
       w liście alternates. Jeśli komenda alternates została wywołana bez
       argumentów, wyświetla aktualną listę adresów alternatywnych.

   chdir  (c) Zmienia aktualny katalog na podany. Jeśli nie podano katalogu,
       to przechodzi do katalogu domowego użytkownika.

   copy  (co) Komenda copy robi to samo, co save, z wyjątkiem tego, że nie
       zaznacza zapisywanej wiadomości jako usuniętej.

   delete (d) Zaznacza wiadomości podane w argumencie jako usunięte. Usunięte
       wiadomości nie zostaną zapisane w mbox, ani nie będą dostępne dla
       większości innych komend.

   dp   (także dt Kasuje aktualną wiadomość i wyświetla kolejną. Jeśli nie
       ma kolejnej wiadomości, mail wyświetli komunikat "No more
       messages".

   edit  (e) Wywołuje edytor tekstowy po kolei dla każdej wiadomości podanej
       jako parametr. Po powrocie z wiadomość jest ponownie odczytywana.

   exit  (ex lub x) Powoduje natychmiastowy powrót do powłoki bez
       modyfikacji skrzynki pocztowej, pliku mbox lub pliku podanego za
       pomocą parametru -f.

   file  (fi) To samo co folder.

   folder (fo) Komenda folder przełącza program na nowy plik lub folder
       pocztowy. Gdy bez argumentów, wyświetla nazwę pliku, z którego
       aktualnie korzystamy. Jeśli poda się argument, program zapisze
       wszystkie zmiany (takie jak skasowane wiadomości) których dokonano
       w aktualnym pliku i odczyta nowy plik. Występują pewne specjalne
       znaki, oznaczające pewne pliki. # oznacza poprzedni plik, %
       systemową skrzynkę pocztową, %użytkownik oznacza systemową skrzynkę
       pocztową dla danego użytkownika, & oznacza plik mbox użytkownika a
       +folder oznacza plik w katalogu folderów użytkownika.

   folders
       Wyświetla nazwy folderów pocztowych.

   from  (f) Wypisuje nagłówki podanych wiadomości.

   headers
       (h) Wypisuje ekran bieżących nagłówków. Aby zobaczyć następną lub
       poprzednią grupę nagłówków proszę sprawdzić polecenie z.

   help  To samo co ?

   hold  (ho, także preserve) Zaznacza podane wiadomości do pozostawienia w
       systemowej skrzynce pocztowej, zamiast przeniesienia do mbox. Nie
       anuluje komendy delete.

   ignore Dodaje listę pól nagłówka do listy ignorowania. Pola nagłówka na
       liście ignorowania nie zostaną pokazane na terminalu gdy wyświetli
       się wiadomość. Ta komenda jest bardzo użyteczna do ignorowania
       pewnych pól nagłówka generowanych przez komputer. Komendy Type oraz
       Print mogą zostać użyte do wyświetlenia wiadomości w całości,
       włączając w to pola ignorowane. Jeśli ignore zostanie wywołany bez
       parametrów, to wyświetla aktualną listę ignorowanych pól.

   inc   Wprowadza wiadomości, które napłynęły w trakcie czytania listu. Są
       one dodawane na końcu listy wiadomości, a bieżąca wiadomość jest
       ustawiana jako pierwszy nowy list. Nie są zmieniane, ani
       zachowywane zmiany w istniejącej liście wiadomości.

   list  (l) Wypisuje prawidłowe polecenia mail.

   mail  (m) Wysyła list do adresów i list dystrybucyjnych podanych w
       argumencie.

   mbox  Zaznacza wiadomości, które zostaną przeniesione do mbox gdy
       zakończy się pracę. Dzieje się tak z wiadomościami, które nie mają
       ustawionej opcji hold.

   more  (v) Wywołuje przeglądarkę stronicującą na liście wiadomości.

   next  (n) Podobne do + i CR. Przechodzi do następnej wiadomości i
       wyświetla ją. Gdy podano argument, przechodzi do następnej
       pasującej wiadomości.

   preserve
       (pre) To samo, co hold.

   Print  (P) To samo co print, ale dodatkowo wyświetla ignorowane pola
       nagłówka. Patrz także print, ignore i retain.

   print  (p) Wyświetla na terminalu każdą podaną w argumencie wiadomość.

   quit  (q) Kończy pracę, zapisuje wszystkie nieskasowane, niezapisane
       wiadomości w pliku mbox w katalogu domowym użytkownika,
       pozostawiając wszystkie wiadomości zaznaczone poleceniem hold czy
       preserve lub do których nigdy się nie odwoływano w systemowej
       skrzynce pocztowej i usuwa wszystkie pozostałe wiadomości z
       systemowej skrzynki pocztowej. Jeśli podczas tej sesji pojawiła się
       nowa poczta, to zostanie wyświetlony komunikat “You have new mail”.
       Jeśli uruchomiono program z opcją -f, to edytowany plik zostanie
       ponownie zapisany. Program zwraca kontrolę do powłoki, chyba że
       zapis edytowanego pliku nie powiedzie się, w tej sytuacji
       użytkownik może wyjść za pomocą komendy exit.

   Reply  (R) Wysyła odpowiedź nadawcy. Nie wysyła odpowiedzi pozostałym
       adresatom.

   reply  (r) Wysyła odpowiedzi do nadawcy i wszystkich adresatów podanych w
       wiadomości. Wiadomość nie może być skasowana.

   respond
       To samo, co reply.

   retain Dodaje podane pola nagłówka do listy zatrzymanych. Podczas
       wyświetlania wiadomości na terminalu zostaną pokazane tylko pola
       nagłówka znajdujące się na liście zatrzymanych. Wszystkie inne pola
       zostają ukryte. Komendy Type i Print mogą zostać użyte do
       wyświetlenia całej wiadomości. Jeśli retain zostanie wywołane bez
       argumentów, to wyświetla aktualną listę zatrzymanych pól.

   save  (s) Dopisuje podane wiadomości na koniec podanego jako drugi
       argument pliku. Nazwa pliku w cudzysłowie, ilość linii oraz liczba
       znaków jest wyświetlana na terminalu.

   saveignore
       saveignore jest dla save tym, czym ignore jest dla print i type.
       Pola nagłówka tak oznaczone są odfiltrowywane przy zapisywaniu za
       pomocą save lub przy automatycznym zapisie do mbox.

   saveretain
       saveretain jest dla save tym, czym retain jest dla print i type.
       Powoduje, że w czasie zapisu podanych wiadomości za pomocą save lub
       podczas automatycznego zapisu do mbox dołączane są jedynie pola
       nagłówka znajdujące się na liście zatrzymanych pól. Wywołanie
       Saveretain automatycznie anuluje saveignore.

   set   (se) Gdy bez argumentów, wyświetla wartości wszystkich zmiennych. W
       innym przypadku ustawia opcje. Argumenty są w postaci opcja=wartość
       (bez spacji przed lub za =) lub opcja. Argument może zostać ujęty
       w cudzysłowy, aby zamaskować spacje, tabulatory, np. set
       indentprefix="->"

   shell  (sh) Wywołuje interaktywną wersję powłoki.

   size  Wyświetla ilość znaków dla każdej z podanych wiadomości.

   source Ładuje komendy z pliku.

   top   Wyświetla kilka pierwszych linii podanych wiadomości. Ilość
       wyświetlanych linii zależy od zmiennej toplines, wartością domyślną
       jest pięć.

   Type  (T) To samo co komenda Print.

   type  (t) To samo co print.

   unalias
       Usuwa grupy adresów zdefiniowane przez komendę alias. Od teraz
       nazwa grupy nie ma już żadnego szczególnego znaczenia.

   undelete
       (u) Zaznacza podane wiadomości jako nie usunięte.

   unread (U) Zaznacza podane wiadomości jako nie przeczytane.

   unset  Wyłącza podane opcji, przeciwieństwo komendy set.

   visual (v) Wywołuje pełnoekranowy edytor dla każdej podanej wiadomości.

   write  (w) Podobne do save, jednak zapisywana jest tylko sama treść
       wiadomości ( (bez) nagłówka). Użyteczne w celach takich, jak na
       przykład przesyłanie kodów źródłowych poprzez pocztę.

   xit   (x) To samo, co exit.

   z    Mail wyświetla nagłówki wiadomości tak, jak to opisano przy
       poleceniu headers. Można przenieść się do następnego ekranu za
       pomocą polecenia z. Można także przenieść się do poprzedniego
       ekranu używając z-.

  Komendy z tyldą
   Poniżej znajduje się podsumowanie komend z tyldą, które używane są podczas
   pisania wiadomości. Komendy z tyldą są rozpoznawane tylko wtedy, gdy
   znajdują się na początku linii.

   ~badres ...
       Dodaje podane adresy do listy kopii wiadomości, ale nie ujawnia ich
       w polu Cc: nagłówka (ukryta kopia).

   ~cadres ...
       Dodaje podane adresy do listy kopii wiadomości.

   ~d   Dołącza zawartość pliku “dead.letter” z katalogu domowego do
       edytowanej wiadomości.

   ~e   Wywołuje edytor tekstowy z napisaną dotychczas wiadomością. Po
       zakończeniu sesji można kontynuować dodawanie tekstu do wiadomości.

   ~Fwiadomości
       To samo, co ~f, jednak dołącza wszystkie nagłówki wiadomości.

   ~fwiadomości
       Dodaje podane wiadomości do edytowanej wiadomości. Gdy nie podano
       argumentu, dodaje aktualną wiadomość. Pola nagłówka ignorowane (za
       pomocą komendy ignore lub retain) nie zostają dołączone.

   ~h   Pozwala na edycję nagłówka wiadomości. Wyświetla po kolei zawartość
       poszczególnych pól nagłówka i pozwala na ich modyfikację.

   ~Mwiadomości
       To samo, co ~m, ale dołączane są wszystkie pola nagłówka.

   ~mwiadomości
       Dodaje podane wiadomości do edytowanej wiadomości, przesunięte o
       tabulator, lub z dodaną wartością zmiennej indentprefix. Gdy nie
       podano argumentów, dodaje aktualną wiadomość. Pola nagłówka
       ignorowane (za pomocą komendy ignore lub retain) nie zostają
       dołączone.

   ~p   Wyświetla całość edytowanej wiadomości, poprzedzoną zawartością pól
       nagłówka.

   ~q   Anuluje edytowaną wiadomość, a następnie, jeśli włączona jest opcja
       save, kopiuje ją do pliku “dead.letter” w katalogu domowym
       użytkownika.
   ~Rtekst
       Używa tekstu jako pola "odpowiedź do".

   ~rplik
   ~<plik Dodaje zawartość podanego pliku do edytowanej wiadomości.

   ~stekst
       Zmienia temat wiadomości na podany tekst.

   ~tadres ...
       Dodaje podane adresy do listy adresatów.

   ~v   Wywołuje alternatywny edytor tekstów (określony przez zmienną
       VISUAL) dla edytowanej wiadomości. Zazwyczaj alternatywnym edytorem
       jest edytor ekranowy. Po wyjściu z edytora można kontynuować
       dodawanie tekstu do końca wiadomości.

   ~wplik Zapisuje wiadomość do podanego pliku.

   ~x   Anuluje wysyłanie wiadomości. Do ~/dead.letter nie jest nic
       kopiowane, nawet jeśli ustawiono save.

   ~?   Wyświetla małe podsumowanie komend z tyldą.

   ~!komenda
       Wywołuje podaną komendę powłoki, a następnie wraca do edycji
       wiadomości.

   ~|komenda
       Wysyła wiadomość poprzez strumień do podanego polecenia. Jeśli
       komenda nie zwróci nic na standardowym wyjściu lub zakończy pracę z
       błędem, oryginalna wiadomość zostanie zachowana. Często używanym
       poleceniem jest fmt(1) służący do wyjustowania wiadomości.

   ~:komenda-mail
   ~_komenda-mail
       Wykonuje podaną komendę programu mail. Nie wszystkie polecenia są
       jednak dozwolone.

   ~~tekst
       Dodaje do wiadomości podany tekst, poprzedzony znakiem ~. Jeśli
       znak escape został zmieniony, należy wpisać go dwukrotnie aby
       został dodany do wiadomości.

   ~.   Symuluje koniec pliku wejściowego.

  Opcje programu mail
   Opcje są ustawiane poprzez polecenia set oraz unset. Opcje mogą być
   binarne, w tej sytuacji istotne jest tylko czy są ustawione czy nie, albo
   tekstowe, w tej sytuacji istotna jest wartość danej opcji. Opcje binarne
   to:

   append Powoduje, że wiadomości zapisane w mbox zostaną dopisane na końcu,
       zamiast zastępować dotychczasową zawartość pliku. Ta opcja powinna
       być zawsze włączona (najlepiej w pliku /etc/mail.rc).

   ask, asksub
       Powoduje, że mail zawsze zapyta o temat wysyłanej wiadomości. Jeśli
       poda się jedynie pusty wiersz, nie będzie pola tematu.

   askbcc Powoduje, że pod koniec edycji wiadomości jest się pytanym o
       dodatkowych adresatów ukrytych kopii. Podanie pustego wiersza
       oznacza, że dotychczasowa lista ukrytych kopii jest wystarczająca.

   askcc  Powoduje, że pod koniec edycji wiadomości jest się pytanym o
       dodatkowych adresatów kopii. Podanie pustego wiersza oznacza, że
       dotychczasowa lista kopii jest wystarczająca.

   autoinc
       Powoduje, że nowa poczta jest automatycznie wprowadzana zaraz po
       napłynięciu. Ustawienie to jest podobne do każdorazowego wpisywania
       komendy inc z tym wyjątkiem, że bieżąca wiadomość nie jest
       resetowana po napłynięciu nowej poczty.

   autoprint
       Powoduje, że komenda delete zachowuje się tak jak dp. Oznacza to,
       że po skasowaniu wiadomości, następna zostanie wyświetlona
       automatycznie.

   debug  Ustawienie opcji debug działa tak samo, jak podanie -d w wierszu
       poleceń i powoduje, że mail wyświetla wszystkie informacje
       przydatne przy debugowaniu programu.

   dot   Opcja dot powoduje, że mail interpretuje pojedynczą kropkę w pustej
       linii jako koniec edytowanej wiadomości.

   hold  Ta opcja powoduje, że wiadomości zawsze są zatrzymywane w skrzynce
       pocztowej.

   ignore Powoduje, że sygnały przerwania z terminalu zostają ignorowane i
       wyświetlone jako znak @.

   ignoreeof
       Opcja ta jest powiązana z dot i powoduje, że mail nie uznaje
       control-d jako końca wiadomości. Ignoreeof dotyczy także wiersza
       poleceń mail.

   keep  Ustawienie tej opcji powoduje, że mail zmniejsza systemową skrzynkę
       pocztową zamiast całkowicie ją usuwać gdy opustoszeje.

   keepsave
       Poczta zachowana poleceniem save zwykle nie jest zapisywana przy
       wychodzeniu z mbox. Ta opcja przechowa je.

   metoo  Zazwyczaj gdy w grupie znajduje się nadawca, jest on usuwany z pola
       adresatów. Ustawienie tej opcji powoduje dodanie nadawcy do pola
       adresatów.

   noheader
       Ustawienie opcji noheader powoduje to samo, co wywołanie programu z
       parametrem -N.

   nosave Standardowo, gdy przerwie się edycję wiadomości dwoma znakami
       przerwania (zwykle control-C), zostanie ona zapisana do pliku
       “dead.letter” w katalogu domowym użytkownika. Ustawienie opcji
       nosave zapobiega temu.

   quiet  Zapobiega wyświetlaniu wersji po uruchomieniu programu.

   Replyall
       Zamienia znaczenie komend reply i Reply.

   searchheaders
       Jeśli opcja jest ustawiona, to podanie listy wiadomości w postaci
       "/x:y" spowoduje zinterpretowanie jej jako wszystkie wiadomości
       zawierające ciąg ‘y’ w nagłówku wiadomości ‘x’. W przeszukiwanym
       łańcuchu nie liczy się wielkość znaków. Jeśli pominie się ‘x’, to
       domyślnie zostanie przyjęte pole nagłówka "Temat". Postać "/to:y"
       jest specjalnym przypadkiem, pod uwagę zostaną wówczas wzięte
       wszystkie wiadomości zawierające łańcuch ‘y’ w polach "Do", "Cc" i
       "Bcc". Sprawdzenie w przypadku "to" jest wrażliwe na wielkość
       znaków, więc "/To:y" może być użyte do ograniczenia wyszukiwania ‘’
       wyłącznie do pola "To:".

   skipempty
       Nie wysyła wiadomości bez treści.

   verbose
       Ustawienie opcji verbose daje takie same efekty, jak użycie opcji
       -v w linii poleceń. Gdy mail pracuje w trybie szczegółowym, na
       terminalu wyświetlane są detale dotyczące dostarczania wiadomości
       do adresata.

  Opcje tekstowe
   EDITOR    Ścieżka do edytora tekstowego używanego po wydaniu komendy
          edit lub ~e. Jeśli nie zdefiniowana, używane jest
          /usr/bin/ex.

   LISTER    Ścieżka do programu wyświetlającego katalogi wykorzystywanego
          przez komendę folders. Domyślna wartość to /bin/ls.

   MBOX     Nazwa pliku mbox. Może to być nazwa foldera. Domyślną nazwą
          jest “mbox” w katalogu domowym użytkownika.

   PAGER     Ścieżka do programu stronicującego używanego przez komendę
          more lub gdy ustawiona jest opcja crt. Jeśli opcja nie
          została zdefiniowana, używana jest domyślna przeglądarka
          more(1).

   REPLYTO    Jeśli jest ustawiona, będzie używana do inicjowania pola
          "Odpowiedź do" w wiadomościach wychodzących.

   SHELL     Ścieżka do powłoki używana przez komendę ! i ~!. Jeśli opcja
          nie została zdefiniowana, używana jest domyślna powłoka.

   TMPDIR    Katalog do przechowywania plików tymczasowych.

   VISUAL    Ścieżka do edytora tekstowego używanego po wydaniu komendy
          visual lub ~v. Jeśli nie zdefiniowana, używany jest edytor
          /usr/bin/vi.

   crt      Wartość tej opcji ustala, jak długa musi być wiadomość, aby
          program PAGER musiał zostać wykorzystany do jej obejrzenia.
          Jeśli opcja crt ma pustą wartość, to używana jest liczba
          wierszy terminala (patrz też stty(1)).

   escape    Jeśli zdefiniowana, pierwszy znak tej opcji ustala znak
          używany zamiast ~.

   folder    Nazwa katalogu, w którym przechowywane są foldery wiadomości.
          Jeśli nazwa zaczyna się od "/", mail uznaje ją za ścieżkę
          absolutną, w innym przypadku jest to ścieżka względem
          katalogu domowego użytkownika.

   indentprefix Tekst używany przez komendę "~m" do oznaczania wiadomości,
          zamiast domyślnego znaku tabulacji (^I). Proszę pamiętać, aby
          objąć wartość cudzysłowami jeśli zawiera spacje lub
          tabulatory.

   record    Jeśli zdefiniowana, oznacza nazwę pliku, do którego
          zapisywana jest każda wysyłana wiadomość. Jeśli
          niezdefiniowana, to wysyłane wiadomości nie są zapisywane.

   screen    Rozmiar okna nagłówków wiadomości do z.

   sendmail   Ścieżka do alternatywnego programu do wysyłania poczty.

   toplines   Jeśli zdefiniowana, ustala liczbę wierszy wyświetlanych przez
          komendę top. Domyślnie wyświetlanych jest pierwszych pięć
          wierszy.

ŚRODOWISKO
   mail używa zmiennych środowiskowych HOME, LOGNAME, USER, SHELL, DEAD,
   PAGER, LISTER, EDITOR, VISUAL, REPLYTO, MAIL, MAILRC i MBOX.

   Jeśli ustawiona jest zmienna środowiskowa MAIL, to jej wartość służy za
   ścieżkę do kolejki pocztowej użytkownika.

PLIKI
   /var/mail/*           katalog pocztowy (zwykle przesłaniana
                   przez zmienną środowiskową MAIL)
   ~/mbox              Przeczytana poczta użytkownika.
   ~/.mailrc            plik z początkowymi poleceniami
                   pocztowymi, można go przesłonić ustawiając
                   zmienną środowiskową .Ev MAILRC.
   /tmp/R*             Pliki tymczasowe.
   /usr/share/bsd-mailx/mail.*help Pliki pomocy.
   /etc/mail.rc           Systemowy plik inicjalizacji.

KOD ZAKOŃCZENIA
   Narzędzie mail kończy się kodem 0 w przypadku powodzenia i większym od zera
   w razie błędu.

ZOBACZ TAKŻE
   fmt(1), newaliases(1), vacation(1), aliases(5), mailaddr(7), mail.local(8),
   newaliases(8), sendmail(8), smtpd(8)

STANDARDY
   Narzędzie mailx jest zgodne ze specyfikacją IEEE Std 1003.1-2008
   (“POSIX.1”).

   Flagi [-iNnu] są oznaczone w IEEE Std 1003.1-2008 (“POSIX.1”) jako
   opcjonalne.

   Flagi [-eFH] są oznaczone w IEEE Std 1003.1-2008 (“POSIX.1”) jako
   opcjonalne i nie są obsługiwane przez tę implementację mailx.

   Flagi [-abcdEIv] są rozszerzeniem tego standardu.

HISTORIA
   Komenda mail pojawiła się w Version 3 AT&T UNIX. Ta strona podręcznika
   pochodzi z dokumentu Mail Reference Manual, którego autorem jest Kurt
   Shoens.

BŁĘDY
   Istnieją opcje nie opisane w tym dokumencie. Większość z nich nie jest
   użyteczna dla zwykłego użytkownika.

   Mail i mailx są dowiązaniami do mail, co może być nieco mylące.

TŁUMACZENIE
   Autorami polskiego tłumaczenia niniejszej strony podręcznika man są: Adam
   Byrtek (PTM) <alpha@irc.pl> i Michał Kułach <michal.kulach@gmail.com>.
   Polskie tłumaczenie jest częścią projektu manpages-pl; uwagi, pomoc,
   zgłaszanie błędów na stronie http://sourceforge.net/projects/manpages-pl/.
   Jest zgodne z wersją 8.1.2 oryginału.