memset


memset − wypeÅnia obszar pamiÄci staÅym bajtem


#include <string.h>

void *memset(void *s, int c, size_t n);

Funkcja memset() wypeÅnia pierwszych n bajtów obszaru
pamiÄci wskazywanego przez s staÅym bajtem c.

Funkcja memset() zwraca wskaźnik do obszaru pamiÄci s.

Informacje o pojÄciach używanych w tym rozdziale można
znaleÅºÄ w podrÄczniku attributes(7).

┌──────────┬────────────────────────┬─────────┐
│Interfejs Atrybut        WartoÅÄ │
├──────────┼────────────────────────┼─────────┤
│memset() BezpieczeÅstwo wÄtkowe MT−Safe │
└──────────┴────────────────────────┴─────────┘

POSIX.1−2001, POSIX.1−2008, C89, C99, SVr4, 4.3BSD.

bzero(3), swab(3), wmemset(3)

Angielska wersja tej strony pochodzi z wydania 4.07 projektu
Linux man−pages. Opis projektu, informacje dotyczÄce
zgÅaszania bÅÄdów oraz najnowszÄ wersjÄ oryginaÅu można
znaleÅºÄ pod adresem https://www.kernel.org/doc/man−pages/.

Autorami polskiego tÅumaczenia niniejszej strony podrÄcznika
man sÄ: JarosÅaw Beczek (PTM) <bexx@poczta.onet.pl>, Robert
Luberda <robert@debian.org> i MichaÅ KuÅach
<michal.kulach@gmail.com>.

   Polskie tÅumaczenie jest czÄÅciÄ projektu manpages‐pl;
uwagi, pomoc, zgÅaszanie bÅÄdów na stronie
http://sourceforge.net/projects/manpages‐pl/. Jest zgodne z
wersjÄ 4.07 oryginaÅu.