microtime

å称
   bintime, getbintime, microtime, getmicrotime, nanotime, getnanotime —
   ç¾å¨æå»ã®åå¾

æ¸å¼
   <sys/time.h> void bintime(struct bintime *bt) void getbintime(struct
   bintime *bt) void microtime(struct timeval *tv) void getmicrotime(struct
   timeval *tv) void nanotime(struct timespec *ts) void getnanotime(struct
   timespec *tsp)

解説
   bintime() ããã³ getbintime() é¢æ°ã¯ã bt ã«ãã£ã¦æå®ãããã¢ãã¬ã¹ã«ã bintime
   æ§é ä½ã¨ãã¦ã·ã¹ãã æå»ãä¿åãã¾ãã microtime() ããã³ getmicrotime() é¢æ°ãåç‐
   ã®æ©è½ãæããã¾ããã代ããã« timeval æ§é ä½ã¨ãã¦æå»ãä¿åãã¾ãã åæ§ã«ã nanotime()
   ããã³ getnanotime() é¢æ°ã¯ã timespec æ§é ä½ã¨ãã¦æå»ãä¿åãã¾ãã

   bintime(), microtime(), nanotime() ã¯ãå¯è½ãªéãæ‐
   £ç¢ºãªç¾å¨æå»ãè¿ãæå»ã«ã¦ã³ã¿ãã常ã«è«æ±ãã¾ãã ããã«åãã¦ã getbintime(),
   getmicrotime(), getnanotime() é¢æ°ã¯ãæ‐
   £ç¢ºã§ã¯ãªããé«éã«å¾ãããæå»ãè¿ãæ½è±¡åã§ãã

   getbintime(), getmicrotime(), getnanotime() é¢æ°ã®æå³ã¯ãã¿ã¤ãã®æ‐
   £ç¢ºã対å®è¡æéã®ã¦ã¼ã¶ã®å¥½ã¿ãå¼·åãããã¨ã§ãã

é¢é£é ç®
   binuptime(9), getbinuptime(9), getmicrouptime(9), getnanouptime(9),
   microuptime(9), nanouptime(9), tvtohz(9)

æ´å²
   bintime é¢æ°ã¯ã FreeBSD 5.0 ã§åãã¦ç»å ´ãã¾ããã bintime ããã³ nanotime
   é¢æ°ã¯ FreeBSD 3.0 ã§åãã¦ç»å ´ãã¾ããããå¥ã®å½¢ã§ 4.4BSD ããåå¨ãã¦ãã¾ããã

ä½è
   ãã®ããã¥ã¢ã«ãã¼ã¸ã¯ Kelly Yancey <kbyanc@posi.net> ãæ¸ãã¾ããã