mknod

MKNOD(1)          Polecenia użytkownika          MKNOD(1)NAZWA
    mknod - tworzy pliki specjalne: blokowe lub znakowe

SKÅADNIA
    mknod [OPCJA]... NAZWA TYP [NR-GÅÃWNY NR-POBOCZNY]

OPIS
    Tworzy pliki specjalne o podanej NAZWIE i TYPIE

    Argumenty, które sÄ obowiÄzkowe dla dÅugich opcji, sÄ również
    obowiÄzkowe dla krótkich.

    -m, --mode=TRYB
       ustawia TRYB uprawnieÅ, zamiast domyÅlnego a=rw minus bity
       ustawione w umask

    -Z   ustawia kontekst bezpieczeÅstwa SELinux na domyÅlny

    --context[=KONTEKST]
       jak -Z lub jeÅli poda siÄ KONTEKST - ustawia kontekst
       bezpieczeÅstwa SELinux lub SMACK na KONTEKST

    --help wyÅwietla ten tekst i koÅczy pracÄ

    --version
       wyÅwietla informacje o wersji i koÅczy dziaÅanie

    JeÅli TYP jest jednym z: b, c lub u musi zostaÄ podany zarówno
    NR-GÅÃWNY (major) jak i NR-POBOCZNY (minor). Oba numery muszÄ zostaÄ
    pominiÄte przy TYPIE p. JeÅli NR-GÅÃWNY lub NR-POBOCZNY zaczyna siÄ od
    0x lub 0X, to jest interpretowany jako liczba szesnastkowa, w
    przeciwnym wypadku jest uznawany za liczbÄ dziesiÄtnÄ. TYP może byÄ
    jednym z:

    b   tworzy specjalny plik blokowy (buforowany)

    c, u  tworzy specjalny plik znakowy (niebuforowany)

    p   tworzy potok nazwany (FIFO)

    UWAGA: aktualnie używana powÅoka może posiadaÄ swojÄ wersjÄ mknod,
    która z reguÅy przesÅania wersjÄ opisanÄ w niniejszym podrÄczniku.
    ProszÄ zapoznaÄ siÄ z dokumentacjÄ używanej powÅoki, aby dowiedzieÄ
    siÄ szczegóÅów o obsÅugiwanych opcjach. Aby wywoÅaÄ opisanÄ tu
    wersjÄ, można użyÄ polecenia env tzn. env mknod ....

AUTOR
    Napisane przez Davida MacKenzie.

ZGÅASZANIE BÅÄDÃW
    Strona internetowa z pomocÄ GNU coreutils:
    <http://www.gnu.org/software/coreutils/>
    ZgÅoszenia bÅÄdów w tÅumaczeniu mknod proszÄ wysyÅaÄ na adres
    <http://translationproject.org/team/pl.html>

PRAWA AUTORSKIE
    Copyright © 2016 Free Software Foundation, Inc. Licencja GPLv3+: GNU
    GPL w wersji 3 lub późniejszej <http://gnu.org/licenses/gpl.html>.
    Jest to wolne oprogramowanie: można je zmieniaÄ i rozpowszechniaÄ. Nie
    ma Å»ADNEJ GWARANCJI, w granicach okreÅlonych przez prawo.

ZOBACZ TAKŻE
    mknod(2)

    PeÅna dokumentacja na stronie:
    <http://www.gnu.org/software/coreutils/mknod>
    lub lokalnie, za pomocÄ info '(coreutils) mknod invocation'

TÅUMACZENIE
    Autorami polskiego tÅumaczenia niniejszej strony podrÄcznika man sÄ:
    Przemek Borys (PTM) <pborys@dione.ids.pl>, Wojtek Kotwica (PTM)
    <wkotwica@post.pl> i MichaÅ KuÅach <michal.kulach@gmail.com>.

    Polskie tÅumaczenie jest czÄÅciÄ projektu manpages-pl; uwagi, pomoc,
    zgÅaszanie bÅÄdów na stronie http://sourceforge.net/projects/manpages-
    pl/. Jest zgodne z wersjÄ 8.25 oryginaÅu.GNU coreutils 8.25        styczeÅ 2016             MKNOD(1)