mknod

MKNOD(1)           Uživatelské pÅÃkazy          MKNOD(1)JMÃNO
    mknod - vytváÅà speciálnà soubory

POUŽITÃ
    mknod [VOLBA]... JMÃNO TYP [HLAVNÃ VEDLEJÅ Ã]

POPIS
    VytvoÅà speciálnà soubor JMÃNO zadaného TYPu.

    Argumenty povinné pro dlouhé volby jsou pro krátké volby také
    povinné.

    -m, --mode=PRÃVA
       nastavà pÅÃstupová PRÃVA, namÃsto umask a=rw

    -Z, --context=KONTEXT
       nastavà JMÃNU bezpeÄnostnà kontext SELinuxu na KONTEXT

    --help vypÃÅ¡e tuto nápovÄdu a skonÄÃ

    --version
       vypÃÅ¡e ÄÃslo verze a skonÄÃ

    Pokud je TYP b,c nebo u, musà být uvedeno jak HLAVNÃ, tak VEDLEJÅ Ã;
    pokud je TYP p, uvádÄt se nesmÄjÃ. Pokud HLAVNà nebo VEDLEJÅ Ã zaÄÃ‐
    najà na 0x nebo 0X, jsou interpretována jako Å¡estnáctková, zaÄÃ‐
    najÃ-li na 0, tak jako osmiÄková; v ostatnÃch pÅÃpadech jako desÃ‐
    tková. TYP může být:

    b   blokový (bufferovaný) speciálnà soubor

    c, u  znakový (nebufferovaný) speciálnà soubor

    p   pojmenovaná roura (FIFO)

    POZN: Váš shell může mÃt vlastnà verzi pÅÃkazu mknod, která je
    obvykle upÅednostnÄna pÅed verzà popisovanou zde. Informace o
    volbách, které podporuje, by mÄly být uvedeny v dokumentaci shellu.

AUTOR
    Napsal David MacKenzie.

HLÃÅ ENÃ CHYB
    Chyby hlaste na <bug-coreutils@gnu.org>.

COPYRIGHT
    Copyright © 2008 Free Software Foundation, Inc. Licence GPLv3+: GNU
    GPL verze 3 nebo novÄjÅ¡Ã <http://gnu.org/licenses/gpl.html>
    Toto je volné programové vybavenÃ: můžete jej mÄnit a Å¡ÃÅit. Je
    zcela BEZ ZÃRUKY, v rozsahu povoleném zákonem.

DALÅ Ã INFORMACE
    mknod(2)

    Ãplná dokumentace pro mknod je udržována jako Texinfo manuál. Pokud
    jsou správnÄ nainstalovány programy info a mknod, mÄl by pÅÃkaz

       info coreutils 'mknod invocation'

    zpÅÃstupnit kompletnà manuál.GNU coreutils 7.0         ÅÃjen 2008             MKNOD(1)