more

MORE(1)           Polecenia użytkownika           MORE(1)NAZWA
    more - filtrowa przeglÄdarka plików do CRT

SKÅADNIA
    more [opcje] plik...

OPIS
    more jest filtrem sÅużÄcym do przeglÄdania tekstu strona po stronie,
    jeden ekran na raz. BieżÄca wersja jest szczególnie prymitywna.
    Użytkownicy powinni zdaÄ sobie sprawÄ Å¼e less(1) dostarcza emulacji
    more(1) wraz z licznymi ulepszeniami (mniej znaczy wiÄcej!).

OPCJE
    Opcje pobierane sÄ także ze zmiennej Årodowiskowej MORE (proszÄ siÄ
    upewniÄ, że poprzedzono je myÅlnikiem ("-")), ale opcje wiersza
    poleceÅ mogÄ je unieważniÄ.

    -d   Wpisuje komunikat "[Spacja kontynuuje, 'q' koÅczy.]" oraz
       wyÅwietli "[Klawisz 'h' wyÅwietla opis.]" zamiast wysyÅaÄ znak
       dzwonka, kiedy naciÅniÄto nieprawidÅowy klawisz.

    -l   Nie oczekuje po wierszu zawierajÄcym ^L (wysuw strony).

    -f   Liczy wiersze logiczne, zamiast ekranowych (tj. dÅugie linie nie
       sÄ zawijane).

    -p   Nie przewija. Zamiast tego czyÅci caÅy ekran i nastÄpnie
       wyÅwietla tekst. ProszÄ zwróciÄ uwagÄ, że ta opcja jest
       wÅÄczana automatycznie, jeÅli plik wykonywalny nazywa siÄ page.

    -c   Nie przewija ekranu. Zamiast tego, rysuje każdy ekran od
       poczÄtku, czyszczÄc resztÄ każdego wiersza w momencie jego
       wyÅwietlania.

    -s   Zamienia wiele sÄsiadujÄcych pustych wierszy w jeden.

    -u   WyÅÄcza podkreÅlanie.

    -liczba
       Używany rozmiar ekranu, o liczbie wierszy.

    +numer Zaczyna wyÅwietlanie każdego pliku od wiersza numer.

    +/ÅaÅcuch
       Plik zostanie wyÅwietlony od wiersza ze znalezionym ÅaÅcuchem.

KOMENDY
    Interaktywne komendy more oparte sÄ na vi(1). Niektóre komendy mogÄ
    byÄ poprzedzone liczbÄ dziesiÄtnÄ, zwanÄ k w opisach poniżej. W
    poniższych opisach, ^X oznacza kombinacjÄ control-X.

       h lub ?  Pomoc: wyÅwietl podsumowanie tych komend. TÄ komendÄ
            należy pamiÄtaÄ, nawet jeÅli zapomni siÄ wszystkich
            innych.

       spacja  WyÅwietl poprzednie k wierszy tekstu. DomyÅlnie
            bieżÄcy rozmiar ekranu.

       z     WyÅwietl nastÄpne k wierszy tekstu. DomyÅlnie
            bieżÄcy rozmiar ekranu. Argument staje siÄ nowÄ
            wartoÅciÄ domyÅlnÄ.

       enter   WyÅwietl nastÄpne k wierszy tekstu. DomyÅlnie jeden.
            Argument staje siÄ nowÄ wartoÅciÄ domyÅlnÄ.

       d lub ^D PrzewiÅ o k wierszy. DomyÅlnie bieżÄcy rozmiar
            przewijania, poczÄtkowo 11. Argument staje siÄ nowÄ
            wartoÅciÄ domyÅlnÄ.

       q lub Q lub przerwanie
            Wyjdź.

       s     Przeskocz k wierszy tekstu w przód. DomyÅlnie jeden.

       f     Przeskocz k ekranów tekstu w przód. DomyÅlnie
            jeden.

       b lub ^B Przeskocz k ekranów tekstu w tyÅ. DomyÅlnie jeden.
            DziaÅa tylko z plikami, nie dziaÅa z potokami.

       '     Idź do miejsca rozpoczÄcia ostatniego wyszukiwania.

       =     WyÅwietl bieżÄcy numer wiersza.

       /wzór  Poszukaj k-tego wystÄpienia wyrażenia regularnego.
            DomyÅlnie pierwszego.

       n     Poszukaj k-tego wystÄpienia ostatniego wyrażenia
            regularnego. DomyÅlnie pierwszego.

       !polecenie lub :!polecenie
            Wykonaj polecenie w podpowÅoce.

       v     Uruchom edytor od bieżÄcego wiersza. Edytor jest
            okreÅlony zmiennÄ ÅrodowiskowÄ VISUAL lub, jeÅli jej
            nie zdefiniowano, EDITOR. JeÅli nie zdefiniowano
            żadnej ze zmiennych domyÅlnym edytorem jest vi.

       ^L    OdÅwież ekran.

       :n    Idź do k-tego nastÄpnego pliku. DomyÅlnie pierwszego
            nastÄpnego.

       :p    Idź do k-tego poprzedniego pliku. DomyÅlnie
            pierwszego poprzedniego.

       :f    WyÅwietl bieżÄcÄ nazwÄ pliku i numer wiersza.

       .     Powtórz poprzedniÄ komendÄ.

ÅRODOWISKO
    Polecenie more honoruje nastÄpujÄce zmienne Årodowiskowe, jeÅli
    istniejÄ:

    MORE  ZmiennÄ tÄ można ustawiÄ na ulubione opcje dla more.

    SHELL BieżÄca używana powÅoka (normalnie ustawiana przez powÅokÄ w
       czasie logowania).

    TERM  Typ terminala, używany przez more do pobrania charakterystyk
       terminala koniecznych do manipulowania ekranem.

    VISUAL Preferowany przez użytkownika edytor. PrzywoÅywany po
       wciÅniÄciu klawisza v.

    EDITOR Wybrany edytor, używany gdy nie podano VISUAL.

ZOBACZ TAKŻE
    vi(1), less(1)

AUTORZY
    Eric Shienbrood, UC Berkeley
    Zmodyfikowany przez Geoffa Pecka z UCB, który dodaÅ podkreÅlenia i
    pojedyncze odstÄpy liniowe.
    Zmodyfikowany przez Johna Foderaro z UCB, który dodaÅ -c i zmiennÄ
    ÅrodowiskowÄ MORE.

HISTORIA
    Polecenie more pojawiÅo siÄ w 3.0BSD. Ta strona podrÄcznika dokumentuje
    wersjÄ 5.19 more (Berkeley 29 VI 88), która jest obecnie używana w
    Årodowisku linuksowym. Dokumentacja zostaÅa stworzona z użyciem kilku
    innych wersji stron man oraz szczegóÅowej inspekcji kodu źródÅowego.

DOSTÄPNOÅÄ
    Polecenie more jest czÄÅciÄ pakietu util-linux i jest dostÄpne z
    Archiwum jÄdra Linux ⟨ftp://ftp.kernel.org/pub/linux/utils
    /util-linux/⟩.

TÅUMACZENIE
    Autorami polskiego tÅumaczenia niniejszej strony podrÄcznika man sÄ:
    Gwidon S. Naskrent <naskrent@hoth.amu.edu.pl> i MichaÅ KuÅach
    <michal.kulach@gmail.com>.

    Polskie tÅumaczenie jest czÄÅciÄ projektu manpages-pl; uwagi, pomoc,
    zgÅaszanie bÅÄdów na stronie http://sourceforge.net/projects/manpages-
    pl/. Jest zgodne z wersjÄ 2.28 oryginaÅu.util-linux             luty 2014              MORE(1)