mount

MOUNT(8)           Administracja systemem           MOUNT(8)NAZWA
    mount - montuje system plików

SKŁADNIA
    mount [-h|-V]

    mount [-l] [-t typ_systemu]

    mount -a [-fFnrsvw] [-t typ-systemu] [-O lista-opcji]

    mount [-fnrsvw] [-o opcje] urz◈dzenie|punkt-montowania

    mount [-fnrsvw] [-t typ-systemu] [-o opcje] urz◈dzenie punkt-montowania

    mount --bind|--rbind|--move stary-katalog nowy-katalog

    mount
    --make-{shared|slave|private|unbindable|rshared|rslave|rprivate|runbindable}
    punkt-montowania

OPIS
    All files accessible in a Unix system are arranged in one big tree, the
    file hierarchy, rooted at /. These files can be spread out over several
    devices. The mount command serves to attach the filesystem found on some
    device to the big file tree. Conversely, the umount(8) command will
    detach it again. The filesystem is used to control how data is stored on
    the device or provided in a virtual way by network or other services.

    Standardowa postać polecenia mount to:

       mount -t typ urządzenie katalog

    This tells the kernel to attach the filesystem found on device (which is
    of type type) at the directory dir. The option -t type is optional.
    The mount command is usually able to detect a filesystem. The root
    permissions are necessary to mount a filesystem by default. See section
    "Non-superuser mounts" below for more details. The previous contents (if
    any) and owner and mode of dir become invisible, and as long as this
    filesystem remains mounted, the pathname dir refers to the root of the
    filesystem on device.

    Jeśli podano jedynie urządzenie lub katalog, na przykład:

       mount /katalog

    then mount looks for a mountpoint (and if not found then for a device) in
    the /etc/fstab file. It's possible to use the --target or --source
    options to avoid ambiguous interpretation of the given argument. For
    example:

       mount --target /mountpoint


    The same filesystem may be mounted more than once, and in some cases
    (e.g., network filesystems) the same filesystem may be mounted on the
    same mountpoint multiple times. The mount command does not implement any
    policy to control this behavior. All behavior is controlled by the kernel
    and it is usually specific to the filesystem driver. The exception is
    --all, in this case already mounted filesystems are ignored (see --all
    below for more details).


  Wypisywanie montowań
    Tryby wypisywania są utrzymywane tylko dla wstecznej kompatybilności.

    Aby uzyskać spójniejsze i dające się konfigurować wyjście, proszę
    korzystać z findmnt(8), w szczególności w swoich skryptach. Proszę
    zauważyć, że znaki kontrolne w nazwach punktów montowania są zastępowane
    znakiem "?".

    Poniższe polecenie wypisze wszystkie zamontowane systemy plików (typu
    typ):

       mount [-l] [-t typ]

    Opcja -l ujmuje w zestawieniu również etykiety. Patrz niżej.


  Indicating the device and filesystem
    Większość urządzeń jest wskazywanych przez nazwę pliku (specjalnego
    urządzenia blokowego), jak np. /dev/sda1, lecz istnieją inne możliwości.
    Na przykład w wypadku montowania NFS, urządzenie może wyglądać tak:
    knuth.cwi.nl:/katalog.

    The device names of disk partitions are unstable; hardware
    reconfiguration, and adding or removing a device can cause changes in
    names. This is the reason why it's strongly recommended to use
    filesystem or partition identifiers like UUID or LABEL. Currently
    supported identifiers (tags):

       LABEL=etykieta
           Human readable filesystem identifier. See also -L.

       UUID=uuid
           Filesystem universally unique identifier. The format of the
           UUID is usually a series of hex digits separated by
           hyphens. See also -U.

           Proszę zauważyć, że mount(8) używa UUID-ów jako łańcuchów.
           UUID-y z wiersza poleceń lub fstab(5) nie są konwertowane
           do wewnętrznej reprezentacji binarnej. Litery w
           reprezentacji łańcucha UUID powinny być małymi literami.

       PARTLABEL=etykieta
           Human readable partition identifier. This identifier is
           independent on filesystem and does not change by mkfs or
           mkswap operations It's supported for example for GUID
           Partition Tables (GPT).

       PARTUUID=uuid
           Partition universally unique identifier. This identifier
           is independent on filesystem and does not change by mkfs or
           mkswap operations It's supported for example for GUID
           Partition Tables (GPT).

       ID=id Hardware block device ID as generated by udevd. This
           identifier is usually based on WWN (unique storage
           identifier) and assigned by the hardware manufacturer. See
           ls /dev/disk/by-id for more details, this directory and
           running udevd is required. This identifier is not
           recommended for generic use as the identifier is not
           strictly defined and it depends on udev, udev rules and
           hardware.

    The command lsblk --fs provides an overview of filesystems, LABELs and
    UUIDs on available block devices. The command blkid -p <device> provides
    details about a filesystem on the specified device.

    Proszę nie zapomnieć o tym, że nie ma gwarancji, że etykiety i UUID-y są
    faktycznie unikalne, szczególnie jeśli kopiuje się, współdzieli lub
    przenosi urządzenie. Polecenie lsblk -o +UUID,PARTUUID pozwoli na
    zweryfikowanie unikalności UUID-ów w bieżącym systemie.

    The recommended setup is to use tags (e.g. UUID=uuid) rather than
    /dev/disk/by-{label,uuid,id,partuuid,partlabel} udev symlinks in the
    /etc/fstab file. Tags are more readable, robust and portable. The
    mount(8) command internally uses udev symlinks, so the use of symlinks
    in /etc/fstab has no advantage over tags. For more details see
    libblkid(3).

    The proc filesystem is not associated with a special device, and when
    mounting it, an arbitrary keyword—for example, proc—can be used instead
    of a device specification. (The customary choice none is less fortunate:
    the error message `none already mounted' from mount can be confusing.)


  Pliki /etc/fstab, /etc/mtab i /proc/mounts
    Plik /etc/fstab (zobacz fstab(5)), może zawierać wiersze opisujące, jakie
    urządzenia gdzie są zazwyczaj montowane i przy użyciu jakich opcji.
    Domyślne położenie pliku fstab(5) można przesłonić opcją wiersza poleceń
    --fstab ścieżka (więcej szczegółów poniżej).

    Polecenie

       mount -a [-t typ] [-O lista-opcji]

    (usually given in a bootscript) causes all filesystems mentioned in fstab
    (of the proper type and/or having or not having the proper options) to
    be mounted as indicated, except for those whose line contains the noauto
    keyword. Adding the -F option will make mount fork, so that the
    filesystems are mounted in parallel.

    Podczas montowania systemu plików wymienionego w fstab lub mtab,
    wystarczy podać w wierszu poleceń tylko nazwę urządzenia lub tylko punkt
    montowania.

    The programs mount and umount traditionally maintained a list of
    currently mounted filesystems in the file /etc/mtab. The support for
    regular classic /etc/mtab is completely disabled at compile time by
    default, because on current Linux systems it is better to make /etc/mtab
    a symlink to /proc/mounts instead. The regular mtab file maintained in
    userspace cannot reliably work with namespaces, containers and other
    advanced Linux features. If the regular mtab support is enabled, then
    it's possible to use the file as well as the symlink.

    Jeśli nie poda się argumentów do mount, wypisywana jest lista
    zamontowanych systemów plików.

    Aby przesłonić opcje montowania z /etc/fstab konieczne jest użycie opcji
    -o:

       mount urządzenie|katalog -o opcje

    and then the mount options from the command line will be appended to the
    list of options from /etc/fstab. This default behaviour can be changed
    using the --options-mode command-line option. The usual behavior is that
    the last option wins if there are conflicting ones.

    The mount program does not read the /etc/fstab file if both device (or
    LABEL, UUID, ID, PARTUUID or PARTLABEL) and dir are specified. For
    example, to mount device foo at /dir:

       mount /dev/foo /katalog

    This default behaviour can be changed by using the --options-source-force
    command-line option to always read configuration from fstab. For
    non-root users mount always reads the fstab configuration.


  Montowanie przez zwykłych użytkowników
    Tradycyjnie, tylko superużytkownik może montować systemy plików. Jednak
    jeśli fstab w danym wierszu zawiera opcję user, to każdy może zamontować
    odpowiadający temu wpisowi system plików.

    Tak więc, jeśli mamy wiersz

       /dev/cdrom /cd iso9660 ro,user,noauto,unhide

    to dowolny użytkownik może zamontować system plików iso9660 umieszczony
    na włożonym CD-ROM-ie, posługując się poleceniem

       mount /cd

    Note that mount is very strict about non-root users and all paths
    specified on command line are verified before fstab is parsed or a helper
    program is executed. It's strongly recommended to use a valid mountpoint
    to specify filesystem, otherwise mount may fail. For example it's a bad
    idea to use NFS or CIFS source on command line.

    Since util-linux 2.35, mount does not exit when user permissions are
    inadequate according to libmount's internal security rules. Instead, it
    drops suid permissions and continues as regular non-root user. This
    behavior supports use-cases where root permissions are not necessary
    (e.g., fuse filesystems, user namespaces, etc).

    Szczegóły opisuje fstab(5). Tylko użytkownik, który zamontował system
    plików może ponownie go odmontować. Jeżeli zachodzi potrzeba, by
    odmontowywać mógł każdy, w odpowiednim wierszu fstab należy zamiast user
    wpisać users. Opcja owner przypomina opcję user, poza tym, że dany
    użytkownik musi być właścicielem odpowiedniego pliku specjalnego. Jest
    przydatna np. w przypadku /dev/fd jeśli skrypt zgłoszeniowy (login
    script) czyni danego użytkownika korzystającego z konsoli właścicielem
    tego urządzenia. Opcja group jest podobna, z tym ograniczeniem, że
    użytkownik musi być członkiem grupy pliku specjalnego.


  Bind mount operation
    Remount part of the file hierarchy somewhere else. The call is:

       mount --bind stary-katalog nowy-katalog

    lub za pomocą tego wpisu fstab:

       /stary-katalog /nowy-katalog none bind

    After this call the same contents are accessible in two places.

    It is important to understand that "bind" does not create any
    second-class or special node in the kernel VFS. The "bind" is just
    another operation to attach a filesystem. There is nowhere stored
    information that the filesystem has been attached by a "bind" operation.
    The olddir and newdir are independent and the olddir may be unmounted.

    One can also remount a single file (on a single file). It's also
    possible to use a bind mount to create a mountpoint from a regular
    directory, for example:

       mount --bind foo foo

    The bind mount call attaches only (part of) a single filesystem, not
    possible submounts. The entire file hierarchy including submounts can be
    attached a second place by using:

       mount --rbind stary-katalog nowy-katalog

    Note that the filesystem mount options maintained by the kernel will
    remain the same as those on the original mount point. The userspace
    mount options (e.g., _netdev) will not be copied by mount and it's
    necessary to explicitly specify the options on the mount command line.

    Since util-linux 2.27 mount(8) permits changing the mount options by
    passing the relevant options along with --bind. For example:

       mount --bind,ro foo foo

    This feature is not supported by the Linux kernel; it is implemented in
    userspace by an additional mount(2) remounting system call. This
    solution is not atomic.

    Alternatywnym (klasycznym) sposobem utworzenia montowania z podpięciem,
    tylko do odczytu, jest operacja przemontowania np.:

       mount --bind stary-katalog nowy-katalog
       mount -o remount,bind,ro stary-katalog nowy-katalog

    Proszę zauważyć, że tego typu montowanie utworzy punkt montowania tylko
    do odczytu (wpis VFS), ale oryginalny superblok systemu plików wciąż
    będzie zapisywalny, tzn. stary-katalog będzie zapisywalny, a nowy-katalog
    tylko do odczytu.

    It's also possible to change nosuid, nodev, noexec, noatime, nodiratime
    and relatime VFS entry flags via a "remount,bind" operation. The other
    flags (for example filesystem-specific flags) are silently ignored. It's
    impossible to change mount options recursively (for example with -o
    rbind,ro).

    Since util-linux 2.31, mount ignores the bind flag from /etc/fstab on a
    remount operation (if "-o remount" is specified on command line). This
    is necessary to fully control mount options on remount by command line.
    In previous versions the bind flag has been always applied and it was
    impossible to re-define mount options without interaction with the bind
    semantic. This mount(8) behavior does not affect situations when
    "remount,bind" is specified in the /etc/fstab file.


  Operacja przenoszenia
    Move a mounted tree to another place (atomically). The call is:

       mount --move stary-katalog nowy-katalog

    Spowoduje to pojawienie się zawartości, która wcześniej znajdowała się w
    starym-katalogu, dostępnej w nowym-katalogu. Fizyczne położenie plików
    nie zmienia się. Proszę zauważyć, że stary-katalog musi być punktem
    montowania.

    Proszę zauważyć, że przeniesienie punktu montowania leżącego pod
    współdzielonym punktem montowania jest nieprawidłowe i niewspierane.
    Proszę użyć findmnt -o TARGET,PROPAGATION aby sprawdzić bieżące flagi
    propagacji.


  Współdzielone operacje na poddrzewach
    Since Linux 2.6.15 it is possible to mark a mount and its submounts as
    shared, private, slave or unbindable. A shared mount provides the
    ability to create mirrors of that mount such that mounts and unmounts
    within any of the mirrors propagate to the other mirror. A slave mount
    receives propagation from its master, but not vice versa. A private
    mount carries no propagation abilities. An unbindable mount is a private
    mount which cannot be cloned through a bind operation. The detailed
    semantics are documented in Documentation/filesystems/sharedsubtree.txt
    file in the kernel source tree; see also mount_namespaces(7).

    Obsługiwane są następujące operacje:

       mount --make-shared punkt-montowania
       mount --make-slave punkt-montowania
       mount --make-private punkt-montowania
       mount --make-unbindable punkt-montowania

    Następujące polecenia pozwalają na rekursywną zmianę typu wszystkich
    montowań pod danym punktem montowania.

       mount --make-rshared punkt-montowania
       mount --make-rslave punkt-montowania
       mount --make-rprivate punkt-montowania
       mount --make-runbindable punkt-montowania

    mount(8) nie odczytuje fstab(5) gdy żądana jest operacja --make-*.
    Wszystkie potrzebne informacje trzeba podać w wierszu polecenia.

    Note that the Linux kernel does not allow changing multiple propagation
    flags with a single mount(2) system call, and the flags cannot be mixed
    with other mount options and operations.

    Since util-linux 2.23 the mount command can be used to do more
    propagation (topology) changes by one mount(8) call and do it also
    together with other mount operations. This feature is EXPERIMENTAL. The
    propagation flags are applied by additional mount(2) system calls when
    the preceding mount operations were successful. Note that this use case
    is not atomic. It is possible to specify the propagation flags in
    fstab(5) as mount options (private, slave, shared, unbindable, rprivate,
    rslave, rshared, runbindable).

    Na przykład:

       mount --make-private --make-unbindable /dev/sda1 /foo

    jest tym samym co:

       mount /dev/sda1 /foo
       mount --make-private /foo
       mount --make-unbindable /foo


OPCJE LINII POLECEŃ
    Pełny zestaw opcji używanych przy wywoływaniu mount jest ustalany przez
    pobranie opcji dla danego systemu plików z fstab, a następnie
    zastosowanie wszelkich opcji podanych argumentem -o, a na koniec opcji -r
    lub -w, o ile istnieją.

    Polecenie mount nie przekazuje wszystkich opcji wiersza poleceń do
    programów pomocniczych /sbin/mount.przyrostek. Interfejs pomiędzy mount i
    programami pomocniczymi opisano poniżej, w rozdziale ZEWNĘTRZNE PROGRAMY
    POMOCNICZE.

    Opcje wiersza poleceń, dostępne do polecenia mount to:

    -a, --all
       Mount all filesystems (of the given types) mentioned in fstab
       (except for those whose line contains the noauto keyword). The
       filesystems are mounted following their order in fstab. The mount
       command compares filesystem source, target (and fs root for bind
       mount or btrfs) to detect already mounted filesystems. The kernel
       table with already mounted filesystems is cached during mount
       --all. This means that all duplicated fstab entries will be
       mounted.

       The option --all is possible to use for remount operation too. In
       this case all filters (-t and -O) are applied to the table of
       already mounted filesystems.

       Since version 2.35 is possible to use the command line option -o
       to alter mount options from fstab (see also --options-mode).

       Note that it is a bad practice to use mount -a for fstab checking.
       The recommended solution is findmnt --verify.

    -B, --bind
       Montuje ponownie poddrzewo w innym miejscu (tak, że jego zawartość
       jest dostępna w obu miejscach). Patrz wyżej w rozdziale Montowanie
       z podpięciem (bind).

    -c, --no-canonicalize
       Don't canonicalize paths. The mount command canonicalizes all
       paths (from the command line or fstab) by default. This option
       can be used together with the -f flag for already canonicalized
       absolute paths. The option is designed for mount helpers which
       call mount -i. It is strongly recommended to not use this
       command-line option for normal mount operations.

       Proszę zauważyć, że mount(8) nie przekazuje tej operacji do
       programów pomocniczych /sbin/mount.typ.

    -F, --fork
       (Used in conjunction with -a.) Fork off a new incarnation of
       mount for each device. This will do the mounts on different
       devices or different NFS servers in parallel. This has the
       advantage that it is faster; also NFS timeouts proceed in
       parallel. A disadvantage is that the order of the mount
       operations is undefined. Thus, you cannot use this option if you
       want to mount both /usr and /usr/spool.

    -f, --fake
       Powoduje wykonywanie wszystkiego poza faktycznym wywołaniem
       funkcji systemowej. Jeśli nie jest to oczywiste: "udaje" to
       montowanie systemu plików. W połączeniu z flagą -v przydaje się
       do ustalenia, co usiłuje zrobić polecenie mount. Może być też
       używana do dodawania wpisów dla urządzeń, które zamontowano
       wcześniej z opcją -n. Opcja -f sprawdza istnienie rekordu w
       /etc/mtab i zawodzi, jeśli rekord już istnieje (w przypadku
       zwykłych, nieudawanych montowań, to sprawdzenie jest wykonywane
       przez jądro).

    -i, --internal-only
       Nie wywołuje programu pomocniczego /sbin/mount.system-plików,
       nawet jeśli istnieje.

    -L, --label etykieta
       Montuje partycję posiadającą podaną etykietę.

    -l, --show-labels
       Dokłada etykiety do wyjścia wypisywanego przez mount. Żeby opcja
       ta mogła działać, mount musi mieć prawo odczytu urządzania
       dyskowego (np. suid root). Można ustawić taką etykietę dla ext2,
       ext3 lub ext4 za pomocą narzędzia e2label(8), zaś dla XFS -
       stosując xfs_admin(8) lub dla reiserfs używając reiserfstune(8).

    -M, --move
       Przenosi poddrzewo w inne miejsce. Patrz powyżej w podrozdziale
       Operacja przenoszenia.

    -n, --no-mtab
       Montuje bez zapisywania w /etc/mtab. Jest to niezbędne na
       przykład gdy /etc znajduje się na systemie plików tylko do
       odczytu.

    -N, --namespace ns
       Perform the mount operation in the mount namespace specified by
       ns. ns is either PID of process running in that namespace or
       special file representing that namespace.

       mount(8) switches to the mount namespace when it reads
       /etc/fstab, writes /etc/mtab (or writes to /run/mount) and calls
       the mount(2) system call, otherwise it runs in the original mount
       namespace. This means that the target namespace does not have to
       contain any libraries or other requirements necessary to execute
       the mount(2) call.

       See mount_namespaces(7) for more information.

    -O, --test-opts opcje
       Ogranicza grupę systemów plików do której stosowana jest opcja -a.
       Podobnie jak -t, z tym wyjątkiem, że -O jest bezużyteczna bez
       opcji -a. Na przykład polecenie:

           mount -a -O no_netdev

       montuje wszystkie systemy plików z wyjątkiem posiadających podaną
       opcją _netdev w polu opcji pliku /etc/fstab.

       Różni się od -t tym, że każda opcja jest dopasowywana dokładnie; a
       podanie no na początku jednej opcji, nie neguje pozostałych.

       Opcje -t i -O łączą swe działanie; to jest polecenie

           mount -a -t ext2 -O _netdev

       montuje wszystkie systemy plików ext2 z opcją _netdev, a nie
       wszystkie systemy które są albo typu ext2, albo mają podaną opcją
       _netdev.

    -o, --options opcje
       Używa podanej opcji montowania. Argument opcje jest listą
       rozdzieloną przecinkami. Na przykład:

           mount LABEL=mydisk -o noatime,nodev,nosuid


       Aby dowiedzieć się więcej, proszę zapoznać się z rozdziałami OPCJE
       MONTOWANIA NIEZALEŻNE OD SYSTEMU PLIKÓW i OPCJE MONTOWANIA
       SPECYFICZNE DLA RÓŻNYCH SYSTEMÓW PLIKÓW.


    --options-mode tryb
       Controls how to combine options from fstab/mtab with options from
       the command line. mode can be one of ignore, append, prepend or
       replace. For example, append means that options from fstab are
       appended to options from the command line. The default value is
       prepend -- it means command line options are evaluated after fstab
       options. Note that the last option wins if there are conflicting
       ones.


    --options-source source
       Source of default options. source is a comma-separated list of
       fstab, mtab and disable. disable disables fstab and mtab and
       disables --options-source-force. The default value is fstab,mtab.


    --options-source-force
       Use options from fstab/mtab even if both device and dir are
       specified.


    -R, --rbind
       Montuje ponownie poddrzewo wraz ze wszystkimi ewentualnymi
       montowaniami znajdującymi się poniżej, w innym miejscu (tak, że
       jego zawartość jest dostępna w obu miejscach). Patrz wyżej w
       podrozdziale Montowania z podbięciem (bind).

    -r, --read-only
       Montuje system plików w trybie tylko do odczytu. Synonimem jest -o
       ro.

       Proszę zauważyć że, w zależności od systemu plików, stanu i
       zachowania jądra, system może wciąż zapisywać na urządzenie. Na
       przykład ext3 lub ext4 będzie odświeżał swój dziennik, jeśli
       system plików jest zaśmiecony. Aby zapobiec takiemu typowi dostępu
       do zapisu, można zamontować system plików ext3 lub ext4 z opcją
       montowania ro,noload lub ustawić urządzenie blokowe w trybie tylko
       do odczytu, patrz polecenie blockdev(8).

    -s   Toleruje nieodpowiednie opcje montowania, zamiast kończyć pracę
       niepowodzeniem. Powoduje to ignorowanie opcji montowania, które
       nie są obsługiwane przez dany system plików. Nie wszystkie systemy
       plików rozpoznają tę opcję. Obecnie jest ona rozpoznawana jedynie
       przez program pomocniczy mount.nfs.

    --source urządzenie
       Jeśli podano tylko jeden argument dla polecenia montowania, to
       może on zostać zinterpretowany jako cel (punkt montowania) lub
       źródło (urządzenie). Ta opcja pozwala jawnie zdefiniować, że
       argument jest źródłem montowania.

    --target katalog
       Jeśli podano tylko jeden argument dla polecenia montowania, to
       może on zostać zinterpretowany jako cel (punkt montowania) lub
       źródło (urządzenie). Ta opcja pozwala jawnie zdefiniować, że
       argument jest celem montowania.

    --target-prefix katalog
       Prepend the specified directory to all mount targets. This option
       can be used to follow fstab, but mount operations are done in
       another place, for example:

           mount --all --target-prefix /chroot -o X-mount.mkdir

       mounts all from system fstab to /chroot, all missing mountpoint
       are created (due to X-mount.mkdir). See also --fstab to use an
       alternative fstab.

    -T, --fstab ścieżka
       Określa alternatywny plik fstab. Jeśli ścieżka jest katalogiem, to
       pliki w katalogu są sortowane za pomocą strverscmp(3); pliki
       zaczynające się od "." lub nieposiadające rozszerzenia .fstab są
       ignorowane. Można podać tę opcję więcej niż jeden raz. Jest ona
       właściwie przeznaczona dla skryptów chroot i initramfs, gdy
       podawana jest dodatkowa konfiguracja poza standardową konfiguracją
       systemu.

       Proszę zauważyć, że mount(8) nie przekazuje opcji --fstab
       programom pomocniczym /sbin/mount.typ, co oznacza, że alternatywne
       pliki fstab będą dla nich niewidoczne. Nie jest to problemem przy
       normalnych montowaniach, ale montowania wykonywane przez
       użytkownika (nie roota) zawsze wymagają fstab w celu weryfikacji
       jego uprawnień.

    -t, --types typ_systemu_plików
       Argument opcji -t określa typ systemu plików. To, jakie typy
       systemów plików są obecnie obsługiwane, zależy od jądra. Pełną
       listę można uzyskać sprawdzając pliki /proc/filesystems i
       /lib/modules/$(uname -r)/kernel/fs. Najpopularniejsze typy to:
       ext2, ext3, ext4, xfs, btrfs, vfat, sysfs, proc, nfs i cifs.

       Programy mount i umount obsługują podtypy systemów plików. Podtypy
       są definiowane przyrostkiem ".podtyp". Przykładowo "fuse.sshfs".
       Zalecane jest używanie notacji podtypów zamiast dodawać jakieś
       przedrostki do źródła montowania (np. "sshfs#example.com" jest
       przestarzałe).

       Bez podania opcji -t lub gdy podany jest typ auto, mount postara
       się odgadnąć właściwy typ. Mount używa biblioteki blkid do tego
       celu; jeśli nie zwróci to niczego, co wygląda znajomo, mount
       postara się odczytać plik /etc/filesystems lub, jeśli on nie
       istnieje /proc/filesystems. Wszystkie wypisane tam typy zostaną
       wypróbowane, z wyjątkiem tych oznaczonych jako "nodev" (np.
       devpts, proc i nfs). Jeśli /etc/filesystems kończy się wierszem z
       pojedynczą *, mount odczyta później plik /proc/filesystems.
       Podczas tych prób, wszystkie typy systemów plików będę montowane z
       opcją montowania silent.

       Typ auto może być przydatny do montowanych przez użytkownika
       dyskietek. Utworzenie pliku /etc/filesystems przydaje się do
       zmiany kolejności rozpoznawania (np. do próbowania vfat przed
       msdos lub ext3 przez ext2) lub w przypadku stosowania modułu
       autoloadera.

       Można podać więcej niż jeden typ, w postaci listy rozdzielonej
       przecinkami do opcji -t jak również jako wpis /etc/fstab. Lista
       typów systemów plików do opcji -t może być poprzedzona słowem no
       aby określić systemy plików, na których żadna akcja nie powinna
       być wykonywana. Przedrostek no nie działa przy wpisach w
       /etc/fstab.

       Przedrostek no może być przydatny przy opcji -a. Na przykład
       polecenie

           mount -a -t nomsdos,smbfs

       montuje wszystkie systemy plików poza tymi, które są typu msdos
       lub smbfs.

       Dla większości typów, jedyne, co robi program mount, to po prostu
       wywołuje funkcję systemową mount(2), i nie jest tu wymagana żadna
       szczegółowa wiedza o danym systemie plików. Jednakże dla kilku
       typów (jak np. nfs, nfs4, cifs, smbfs, ncpfs) konieczny jest
       niezaplanowany kod. Systemy plików nfs, nfs4, cifs, smbfs i ncpfs
       mają osobny program montujący. Żeby umożliwić jednolite
       traktowanie wszystkich typów, mount wywołany z typem typ uruchamia
       program /sbin/mount.typ (jeśli takowy istnieje). Ponieważ rozmaite
       wersje programu smbmount mają różne konwencje wywołań, być może
       /sbin/mount.smb będzie musiał być skryptem powłoki, który dobierze
       właściwe wywołanie.

    -U, --uuid uuid
       Montuje partycję posiadającą podany uuid.

    -v, --verbose
       Tryb szczegółowy.

    -w, --rw, --read-write
       Mount the filesystem read/write. Read-write is the kernel default
       and the mount default is to try read-only if the previous mount
       syscall with read-write flags on write-protected devices of
       filesystems failed.

       Synonimem jest -o rw.

       Note that specifying -w on the command line forces mount to never
       try read-only mount on write-protected devices or already mounted
       read-only filesystems.

    -V, --version
       Wyświetla informacje o wersji i kończy działanie.

    -h, --help
       Wyświetla ten tekst i kończy pracę.


OPCJE MONTOWANIA NIEZALEŻNE OD SYSTEMU PLIKÓW
    Część opcji jest przydatna tylko wówczas, gdy znajdują się w pliku
    /etc/fstab.

    Część tych opcji może zostać domyślnie włączona lub wyłączona przez jądro
    systemu. Aby sprawdzić bieżące ustawienia, proszę sprawdzić opcje w
    /proc/mounts. Proszę zauważyć, że istnieją również domyślne opcje
    montowania charakterystyczne dla poszczególnych systemów plików (zob. np.
    wynik tune2fs -l dla systemów plików extN).

    Poniższe opcje dotyczą dowolnego montowanego systemu plików (choć nie
    każdy z systemów plików faktycznie je honoruje, np. opcja sync obecnie
    wpływa tylko na ext2, ext3, ext4, fat, vfat, ufs i xfs):


    async Wszelkie operacje wejścia/wyjścia dla tego systemu plików powinny
       być wykonywane asynchronicznie (patrz również opcja sync).

    atime Nie używa funkcji noatime, w związku z czym czas dostępu i-węzła
       jest kontrolowany przez wartość domyślną jądra. Patrz również opis
       opcji montowania relatime i strictatime.

    noatime
       Nie wykonuje aktualizacji czasu dostępu w i-węźle położonym na tym
       systemie plików (np. w celu uzyskania szybszego dostępu do bufora
       wiadomości, co przyspiesza działanie serwerów grup dyskusyjnych).
       Działa to dla wszystkich typów i-węzłów (również katalogów), co
       implikuje nodiratime.

    auto  System plików może być montowany opcją -a.

    noauto Dany system plików może być montowany tylko jawnie (np. opcja -a
       nie spowoduje jego zamontowania).

    context=kontekst, fscontext=kontekst, defcontext=kontekst
       i rootcontext=kontekst The context= option is useful when mounting
       filesystems that do not support extended attributes, such as a
       floppy or hard disk formatted with VFAT, or systems that are not
       normally running under SELinux, such as an ext3 or ext4 formatted
       disk from a non-SELinux workstation. You can also use context= on
       filesystems you do not trust, such as a floppy. It also helps in
       compatibility with xattr-supporting filesystems on earlier 2.4.<x>
       kernel versions. Even where xattrs are supported, you can save
       time not having to label every file by assigning the entire disk
       one security context.

       Często używaną opcją w przypadku nośników wymiennych jest
       context="system_u:object_r:removable_t".

       Dwiema innymi opcjami są fscontext i defcontext=, przy czym
       wykluczają one opcję context=. Oznacza to, że można użyć razem
       fscontext i defcontext, ale żadnej nie można użyć z context.

       Opcja fscontext= działa ze wszystkimi systemami plików,
       niezależnie od ich obsługi xattr. Opcja fscontext ustawia
       nadrzędną etykietę systemu plików na określony kontekst
       bezpieczeństwa. Etykieta systemu plików jest oddzielona od
       poszczególnych etykiet plików. Reprezentuje cały system plików w
       celu określonego typu sprawdzeń uprawnień, takich jak podczas
       montowania lub tworzenia pliku. Poszczególne etykiety pliku są
       wciąż pobierane z xattrs z samych plików. Opcja context w
       rzeczywistości ustawia zsumowany kontekst udostępniany przez
       fscontext, poza podawaniem samej etykiety poszczególnych plików.

       Można ustawić domyślny kontekst bezpieczeństwa do plików bez
       etykiety, przy użyciu opcji defcontext=. Przesłania ona wartość
       ustawioną przez zasady (politykę) do plików bez etykiety i wymaga
       systemu plików obsługującego etykietowanie xattr.

       Opcja rootcontext= pozwala na jawne podanie etykiety głównego
       i-węzła systemu plików przez tym, zanim ten system plików lub
       i-węzeł stanie się widoczny dla przestrzeni użytkownika. Może być
       to przydatne przy wykorzystaniu bezdyskowego Linuksa.

       Proszę zauważyć, że jądro odrzuca żądania przemontowania, które
       zawierają opcję context, nawet gdy nie różni się ona od bieżącego
       kontekstu.

       Uwaga: wartość context może zawierać przecinki, ale musi być
       wówczas odpowiednio cytowana, ponieważ w przeciwnym wypadku
       mount(8) zinterpretuje przecinki jako separatory pomiędzy punktami
       montowań. Proszę nie zapomnieć, że powłoka usunie cytowanie,
       dlatego konieczne jest podwójne cytowanie np.:

           mount -t tmpfs none /mnt -o \
            'context="system_u:object_r:tmp_t:s0:c127,c456",noexec'

       Aby dowiedzieć się więcej, proszę zapoznać się z selinux(8).


    defaults
       Używa opcji domyślnych: rw, suid, dev, exec, auto, nouser i async.

       Proszę zauważyć, że rzeczywisty zestaw domyślnych opcji montowania
       zależy od jądra i typu systemu plików. Więcej szczegółów na
       początku tego rozdziału.

    dev  Interpretuje specjalne urządzenia blokowe i znakowe na danym
       systemie plików.

    nodev Nie interpretuje specjalnych urządzeń blokowych ani znakowych na
       systemie plików.

    diratime
       Aktualizuje czas dostępu katalogu zapisany w i-węźle w danym
       systemie plików. Tak jest domyślnie. (Ta opcja jest ignorowana,
       gdy ustawiono noatime).

    nodiratime
       Aktualizuje czas dostępu katalogu zapisany w i-węźle w danym
       systemie plików (ta opcja jest dorozumiana, gdy ustawiono
       noatime).

    dirsync
       Aktualizacja wszystkich katalogów w systemie plików powinna być
       wykonywana synchronicznie. Dotyka to następujących wywołań
       systemowych: creat, link, unlink, symlink, mkdir, rmdir, mknod i
       rename.

    exec  Zezwala na uruchamianie plików binarnych.

    noexec Do not permit direct execution of any binaries on the mounted
       filesystem.

    group Pozwala na zamontowanie tego systemu plików przez zwykłego
       użytkownika, jeśli jedna z grup tego użytkownika pasuje do grup
       urządzenia. Opcja ta implikuje opcje nosuid, i nodev (chyba że są
       przesłaniane przez następne opcje, jak w linii group,dev,suid).

    iversion
       Przy każdej modyfikacji i-węzła zwiększane jest pole i_version.

    noiversion
       Nie zwiększa pola i-węzła i_version.

    mand  Pozwala na ściśle egzekwowane blokady w systemie plików. Patrz
       fcntl(2).

    nomand Nie pozwala na ściśle egzekwowane blokady w systemie plików.

    _netdev
       System plików znajduje się na urządzeniu wymagającym połączenia
       sieciowego (używane aby zapobiec montowania przez system takich
       systemów plików, dopóki sieć nie zostanie włączona w systemie).

    nofail Nie informuje o błędach urządzenia, jeśli ono nie istnieje.

    relatime
       Aktualizuje czas dostępu i-węzła relatywnie do czasu modyfikacji
       lub zmiany. Czas dostępu jest aktualizowany tylko wówczas, jeśli
       poprzedni czas dostępu był wcześniejszy od bieżącego czasu
       modyfikacji lub zmiany (podobne do noatime, ale nie psuje
       aplikacji mutt i innych, które potrzebują informacji o tym, czy
       plik zostać przeczytany od czasu jego ostatniej modyfikacji).

       Od Linuksa w wersji 2.6.30, jądro używa domyślnie zachowania
       udostępnianego przez tę opcję (chyba że podano noatime), a opcja
       strictatime jest wymagana, aby uzyskać tradycyjny sposób
       działania. Dodatkowo, od tej wersji Linuksa, czas ostatniego
       dostępu pliku jest aktualizowany zawsze, jeśli wynosi więcej niż 1
       dzień.

    norelatime
       Nie używa funkcji relatime. Patrz również opcja montowania
       strictatime.

    strictatime
       Pozwala na jawne żądanie pełnych aktualizacji atime. Umożliwia
       jądru na domyślne używanie relatime lub noatime, ale wciąż pozwala
       warstwie użytkownika na przesłonięcie tych opcji. Aby dowiedzieć
       się więcej o domyślnych, systemowych opcjach montowania należy
       zapoznać się z /proc/mount.

    nostrictatime
       Używa domyślnego zachowania jądra dotyczącego aktualizowania
       czasów dostępu i-węzłów.

    lazytime
       Aktualizuje czasy (atime, mtime, ctime) wyłącznie w wersji i-węzła
       pliku przechowywanej w pamięci.

       Opcja ta zdecydowanie ogranicza zapisy do tablicy i-węzłów, jeśli
       czynione są częste, losowe zapisy do wstępnie zaalokowanych
       plików.

       Znaczniki czasu przechowywane na dysku są aktualizowane tylko
       wtedy, gdy:

       - i-węzeł musi być zaktualizowany w związku ze zmianą niezwiązaną
        ze znacznikami czasu

       - aplikacja wykorzystuje fsync(2), syncfs(2) lub sync(2)

       - przywrócony (po usunięciu) i-węzeł jest wyrzucany z pamięci

       - more than 24 hours have passed since the inode was written to
        disk.


    nolazytime
       Nie używa funkcji lazytime.

    suid  Honor set-user-ID and set-group-ID bits or file capabilities when
       executing programs from this filesystem.

    nosuid Do not honor set-user-ID and set-group-ID bits or file
       capabilities when executing programs from this filesystem.

    silent Włącza flagę "cicho".

    loud  Wyłącza flagę "cicho".

    owner Pozwala każdemu zwykłemu użytkownikowi na zamontowanie i
       odmontowanie systemu plików, jeśli jest on właścicielem
       urządzenia. Opcja ta implikuje opcje nosuid, i nodev (chyba że są
       przesłaniane przez następne opcje, jak w linii owner,dev,suid).

    remount
       Usiłuje ponownie zamontować już zamontowany system plików. Często
       używane do zmiany flag montowania systemu, szczególnie aby
       umożliwić zapis na systemach tylko do odczytu. Nie zmienia
       urządzenia ani punktu montowania.

       The remount operation together with the bind flag has special
       semantics. See above, the subsection Bind mounts.

       Funkcja ponownego montowania przestrzega standardowego sposobu, w
       jaki polecenie mount działa z opcjami z fstab. Oznacza to, że
       polecenie mount nie odczytuje fstab (lub mtab) wyłącznie wtedy,
       jeśli podano zarówno urządzenie jak katalog.

         mount -o remount,rw /dev/foo /katalog

       Po tym wywołaniu wszystkie stare opcje montowania są zastępowane,
       a arbitralne rzeczy z fstab (lub mtab) są ignorowane, z wyjątkiem
       opcji loop=, która jest tworzona i zarządzana wewnętrznie przez
       polecenie mount.

         mount -o remount,rw /katalog

       Po tym wywołaniu mount odczytuje fstab i łączy te opcje z opcjami
       podanymi w wierszu poleceń (-o). Jeśli we fstab nie będzie
       podanego punktu montowania, to dopuszczalne jest przemontowanie z
       niezdefiniowanego źródła.

       mount allows the use of --all to remount all already mounted
       filesystems which match a specified filter (-O and -t). For
       example:

         mount --all -o remount,ro -t vfat

       remounts all already mounted vfat filesystems in read-only mode.
       Each of the filesystems is remounted by "mount -o remount,ro /dir"
       semantic. This means the mount command reads fstab or mtab and
       merges these options with the options from the command line.

    ro   Montuje system plików w trybie tylko do odczytu.

    rw   Montuje system plików w trybie odczytu i zapisu.

    sync  Wszystkie operacje wejścia/wyjścia systemu plików powinny być
       wykonywane synchroniczne. W przypadku nośników z ograniczoną
       liczbą cykli zapisu (np. niektórych napędów flash) "sync może
       spowodować skrócenie trwałości nośnika.

    user  Pozwala na zamontowanie tego systemu plików przez zwykłego
       użytkownika. Nazwa montującego użytkownika jest zapisywana do
       pliku mtab (lub prywatnego pliku libmount w /run/mount w systemach
       bez zwykłego mtab), więc może on ponownie odmontować system
       plików. Opcja ta implikuje opcje noexec, nosuid, i nodev (chyba że
       są przesłaniane przez następne opcje, jak w linii
       user,exec,dev,suid).

    nouser Zabrania zwykłemu użytkownikowi montowania systemu plików. Tak
       jest domyślnie, przy czym nie implikuje to żadnych innych opcji.

    users Pozwala każdemu użytkownikowi na zamontowanie i odmontowanie tego
       systemu plików, nawet gdy zamontował go inny, zwykły użytkownik.
       Opcja ta implikuje opcje noexec, nosuid, i nodev (chyba że są
       przesłaniane przez następne opcje, jak w linii
       user,exec,dev,suid).

    X-*  All options prefixed with "X-" are interpreted as comments or as
       userspace application-specific options. These options are not
       stored in user space (e.g., mtab file), nor sent to the mount.type
       helpers nor to the mount(2) system call. The suggested format is
       X-appname.option.

    x-*  The same as X-* options, but stored permanently in user space.
       This means the options are also available for umount or other
       operations. Note that maintaining mount options in user space is
       tricky, because it's necessary use libmount-based tools and there
       is no guarantee that the options will be always available (for
       example after a move mount operation or in unshared namespace).

       Note that before util-linux v2.30 the x-* options have not been
       maintained by libmount and stored in user space (functionality was
       the same as for X-* now), but due to the growing number of
       use-cases (in initrd, systemd etc.) the functionality has been
       extended to keep existing fstab configurations usable without a
       change.

    X-mount.mkdir[=tryb]
       Allow to make a target directory (mountpoint) if it does not exit
       yet. The optional argument mode specifies the filesystem access
       mode used for mkdir(2) in octal notation. The default mode is
       0755. This functionality is supported only for root users or when
       mount executed without suid permissions. The option is also
       supported as x-mount.mkdir, this notation is deprecated since
       v2.30.

    nosymfollow
       Do not follow symlinks when resolving paths. Symlinks can still
       be created, and readlink(1), readlink(2), realpath(1) and
       realpath(3) all still work properly.


OPCJE MONTOWANIA SPECYFICZNE DLA RÓŻNYCH SYSTEMÓW PLIKÓW
    This section lists options that are specific to particular filesystems.
    Where possible, you should first consult filesystem-specific manual pages
    for details. Some of those pages are listed in the following table.

    Filesystem(s)   Manual page
    btrfs       btrfs(5)
    cifs        mount.cifs(8)
    ext2, ext3, ext4  ext4(5)
    fuse        fuse(8)
    nfs        nfs(5)
    tmpfs       tmpfs(5)

    xfs        xfs(5)

    Note that some of the pages listed above might be available only after
    you install the respective userland tools.

    The following options apply only to certain filesystems. We sort them by
    filesystem. All options follow the -o flag.

    What options are supported depends a bit on the running kernel. Further
    information may be available in filesystem-specific files in the kernel
    source subdirectory Documentation/filesystems.

  Opcje montowania do adfs
    uid=wartość i gid=wartość
       Ustawia właściciela i grupę plików w danym systemie plików
       (domyślnie: uid=gid=0).

    ownmask=wartość i othmask=wartość
       Ustawia maskę praw dla, odpowiednio, uprawnień 'właściciela' i
       uprawnień 'innych' ADFS (domyślnie, odpowiednio: 0700 i 0077).
       Zobacz także /usr/src/linux/Documentation/filesystems/adfs.rst.


  Opcje montowania do affs
    uid=wartość i gid=wartość
       Ustawia właściciela i grupę korzenia systemu plików (domyślnie:
       uid=gid=0), lecz opcje uid lub gid bez podanej wartości pobierają
       UID i GID bieżącego procesu).

    setuid=wartość i setgid=wartość
       Ustawia właściciela i grupę wszystkich plików.

    mode=wartość
       Ustawia prawa wszystkich plików na wartość & 0777, nie zważając na
       oryginalne prawa. Dodaje prawa przeszukiwania dla katalogów,
       które mają prawo odczytu. Wartość jest podawana ósemkowo.

    protect
       Nie dopuszcza do zmian w bitach ochrony systemu plików.

    usemp Ustawia UID i GID korzenia systemu plików na UID i GID punktu
       montowania, aż do pierwszego sync lub umount, a potem kasuje tę
       opcję. Dziwne...

    verbose
       Wypisuje informację o każdym pomyślnym montowaniu.

    prefix=napis
       Przedrostek używany przed nazwą wolumenu, przy podążaniu za
       dowiązaniem.

    volume=napis
       Przedrostek (długości najwyżej 30), używany przed '/' przy
       podążaniu za dowiązaniem symbolicznym.

    reserved=wartość
       (Domyślnie: 2.) Liczba nieużytkowanych bloków na początku
       urządzenia.

    root=wartość
       Podaje jawnie lokalizację bloku korzenia (root block).

    bs=wartość
       Podaje rozmiar bloku. Dozwolone wartości to 512, 1024, 2048, 4096.

    grpquota|noquota|quota|usrquota
       Opcje te są przyjmowane, lecz są ignorowane (jednakże narzędzia
       limitów dyskowych (quota) mogą reagować na takie łańcuchy w
       /etc/fstab).


  Opcje montowania do debugfs
    System plików debugfs jest pseudosystemem, montowanym tradycyjnie w
    /sys/kernel/debug. Z jądrem w wersji 3.4 debugfs ma następujące opcje:

    uid=n, gid=n
       Ustawia właściciela i grupę wszystkich punktów montowania.

    mode=wartość
       Ustawia tryb punktu montowania.


  Opcje montowania do devpts
    devpts jest pseudosystemem plików, tradycyjnie montowanym w /dev/pts. W
    celu uzyskania pseudoterminala, proces otwiera /dev/ptmx. Jest mu
    wówczas udostępniany numer pseudoterminala; podporządkowany
    pseudoterminal jest dostępny jako /dev/pts/<numer>.

    uid=wartość i gid=wartość
       This sets the owner or the group of newly created pseudo terminals
       to the specified values. When nothing is specified, they will be
       set to the UID and GID of the creating process. For example, if
       there is a tty group with GID 5, then gid=5 will cause newly
       created pseudo terminals to belong to the tty group.

    mode=wartość
       Set the mode of newly created pseudo terminals to the specified
       value. The default is 0600. A value of mode=620 and gid=5 makes
       "mesg y" the default on newly created pseudo terminals.

    newinstance
       Create a private instance of the devpts filesystem, such that
       indices of pseudo terminals allocated in this new instance are
       independent of indices created in other instances of devpts.

       All mounts of devpts without this newinstance option share the
       same set of pseudo terminal indices (i.e., legacy mode). Each
       mount of devpts with the newinstance option has a private set of
       pseudo terminal indices.

       Opcja jest używana głównie do obsługi kontenerów, w jądrze Linux,
       od wersji 2.6.29. Co więcej, ta opcja jest poprawna jedynie, jeśli
       w konfiguracji jądra włączono CONFIG_DEVPTS_MULTIPLE_INSTANCES.

       Aby użyć tej opcji w sposób efektywny, /dev/ptmx musi być
       dowiązaniem symbolicznym do pts/ptmx. Proszę zapoznać się z
       plikiem Documentation/filesystems/devpts.txt w kodzie źródłowym
       jądra Linux, aby dowiedzieć się więcej.

    ptmxmode=wartość

       Ustawia tryb nowego węzła urządzenia ptmx w systemie plików
       devpts.

       Z obsługą wielu instancji devpts (patrz powyżej: opcja
       newinstance), każda kopia posiada prywatny węzeł ptmx w katalogu
       głównym systemu plików devpts (z reguły dev/pts/ptmx).

       W celu uzyskania kompatybilności ze starszymi wersjami jądra,
       domyślnym trybem nowego węzła ptmx jest 0000. ptmxmode=wartość
       określa bardziej przydatny tryb dla nowego węzła ptmx i jest
       wysoce zalecany, gdy podana jest opcja newinstance.

       Opcja została zaimplementowana jedynie w wersjach jądra Linux
       poczynając od 2.6.29. Co więcej, opcja ta jest poprawna jedynie,
       jeśli w konfiguracji jądra włączono
       CONFIG_DEVPTS_MULTIPLE_INSTANCES.


  Opcje montowania do fat
    (Uwaga: fat nie jest odrębnym rodzajem systemu plików, ale wspólną
    częścią systemów plików msdos, umsdos i vfat.)

    blocksize={512|1024|2048}
       Ustawia rozmiar bloku (domyślnie 512). Opcja jest przestarzała.

    uid=wartość i gid=wartość
       Ustawia właściciela i grupę wszystkich plików (domyślnie: UID i
       GID bieżącego procesu).

    umask=wartość
       Ustawia umask (maskę bitową praw, które nie występują). Domyślnie
       używany jest umask bieżącego procesu. Wartość podawana jest
       ósemkowo.

    dmask=wartość
       Ustawia umask ustawiany wyłącznie do katalogów. Domyślnie używany
       jest umask bieżącego procesu. Wartość podawana jest ósemkowo.

    fmask=wartość
       Ustawia umask ustawiany wyłącznie do zwykłych plików. Domyślnie
       używany jest umask bieżącego procesu. Wartość podawana jest
       ósemkowo.

    allow_utime=wartość
       Opcja kontroluje sprawdzanie uprawnień mtime/atime

       20   Jeśli bieżący proces jest w grupie identyfikatora grupy
           pliku, można zmienić pieczątkę czasową.

       2   Inny użytkownicy mogą zmieniać pieczątkę czasową.

       Wartość domyślna jest ustawiana z opcji "dmask" (jeśli katalog
       jest zapisywalny, to dozwolone jest również utime(2) np. ~dmask &
       022)

       Zwykle utime(2) sprawdza czy bieżący proces jest właścicielem
       pliku lub czy posiada właściwość CAP_FOWNER. Jednak systemy plików
       FAT nie posiadają na dysku UID ani GID, więc zwykłe sprawdzenie
       jest zbyt mało elastyczne. Opcja jest remedium na tę sytuację.

    check=wartość
       Można wybrać trzy stopnie ścisłości:

       r[elaxed]
           Akceptowane i równoważne sobie są zarówno wielkie, jak i
           małe litery. Części długich nazw są obcinane (np.
           verylongname.foobar staje się verylong.foo), początkowe i
           wtrącone spacje są akceptowane jako każda część nazwy
           (nazwy i rozszerzenia).

       n[ormal]
           Podobnie jak "relaxed", lecz wiele znaków specjalnych (jak
           *, ?, <, spacje, itp.) jest odrzucanych. Tak jest
           domyślnie.

       s[trict]
           Jak "normal", lecz nazwy które zawierają długie części i
           znaki specjalne, które czasem są używane pod Linuksem, lecz
           nie są akceptowane przez MS-DOS (+, = itp.) są odrzucane.

    codepage=wartość
       Ustawia stronę kodową do konwersji znaków krótkiej nazwy w
       systemach plików FAT i VFAT. Domyślnie stosowana jest strona
       kodowa 437.

    conv=tryb
       This option is obsolete and may fail or be ignored.

    cvf_format=moduł
       Wymusza na sterowniku stosowanie modułu CVF (Compressed Volume
       File) cvf_moduł zamiast automatycznego wykrywania. Jeżeli jądro
       obsługuje kmod, to opcja cvf_format=xxx steruje także ładowaniem
       na żądanie modułu CVF. Ta opcja jest przestarzała.

    cvf_option=opcja
       Opcja przekazywana do modułu CVF. Ta opcja jest przestarzała.

    debug Włącza flagę debug. Wypisana zostanie wersja i lista parametrów
       systemu plików (te dane wypisywane są też jeśli parametry są
       niespójne).

    discard
       Jeśli ustawione, powoduje wydawanie poleceń discard/TRIM na
       urządzeniu blokowym, gdy bloki są zwalniane. Jest to przydatne w
       przypadku urządzeń SSD i alokowania elastycznego/"rzadkiego" w
       jednostkach LUN.

    dos1xfloppy
       Jeśli ustawione, używa domyślnej, zapasowej konfiguracji BIOS
       Parameter Block, w zależności od rozmiaru danego urządzenia. Te
       statyczne parametry przyjmują domyślne wartości DOS-a 1.x dla
       dyskietek i obrazów dyskietek 160 kiB, 180 kiB, 320 kiB i 360 kiB.

    errors={panic|continue|remount-ro}
       Określa zachowanie FAT przy błędach krytycznych: panika,
       kontynuacja bez żadnej akcji, lub przemontowanie w tryb tylko do
       odczytu (tak jest domyślnie).

    fat={12|16|32}
       Określa fat 12-, 16- lub 32-bitowy. To przesłania procedurę
       automatycznego wykrywania typu FAT. Używaj ostrożnie!

    iocharset=wartość
       Zestaw znaków używany do konwersji między znakami 8-bitowymi a
       16-bitowymi znakami Unikodu. Domyślnym jest iso8859-1. Długie
       nazwy plików są przechowywane na dysku w formacie Unicode.

    nfs={stale_rw|nostale_ro}
       Tę opcję należy włączyć przy eksporcie systemu plików FAT przez
       NFS.

       stale_rw: Opcja ta zarządza indeksem (buforem) i-węzłów katalogów
       używanych przez kod związany z nfs do usprawnienia wyszukiwań.
       Operacja pełnoplikowe (odczyt/zapis) przez NFS są obsługiwane, ale
       przy usuwaniu bufora na serwerze NFS może to powodować fałszywe
       błędy ESTALE.

       nostale_ro: Ta opcja bazuje na numerze i-węzła i uchwycie pliku w
       położeniu pliku na dysku we wpisie katalogu FAT. Zapewnia to, że
       nie zostanie zwrócone ESTALE po usunięciu pliku z bufora i-węzła.
       Jednak skutkuje to również tym, że operacja takie jak zmiana
       nazwy, utworzenie i usunięcie (unlink) może spowodować, że uchwyty
       plików wskazujące na jakiś plik zaczną wskazywać na inny,
       powodując potencjalnie uszkodzenie danych. Z tego powodu, opcja ta
       montuje jednocześnie system plików jako tylko do odczytu.

       Aby zachować kompatybilność wsteczną, akceptowana jest również
       opcja "-o nfs", która daje stale_rw.

    tz=UTC Opcja wyłącza konwersję pieczątek czasowych pomiędzy czasem
       lokalnym (używanym przez Windows na FAT) i UTC (używanym
       wewnętrznie przez Linuksa). Jest to przydatne szczególnie podczas
       montowania urządzeń (np. aparatów cyfrowych), które są ustawione
       na UTC, aby uniknąć pułapki związanej z czasem lokalnym.

    time_offset=minuty
       Ustawia przesunięcie do przeliczania pieczątek czasowych pomiędzy
       czasem lokalnym z FAT na UTC, tj. liczba minut zostanie odjęta od
       każdej pieczątki czasowej, aby przeliczyć ją do czasu UTC
       używanego wewnętrznie przez Linuksa. Jest to przydatne, gdy strefa
       czasowa ustawiana przez jądro za pomocą settimeofday(2) nie
       pokrywa się ze strefą czasową systemu plików. Proszę zauważyć, że
       ta opcja wciąż nie da prawidłowych pieczątek czasowych w
       przypadkach korzystania z czasu letniego – w innym ustawieniu
       czasu letniego wystąpi godzina różnicy.

    quiet Włącza flagę quiet (cicho). Próby chown lub chmod nie zwracają
       błędów, chociaż się nie udają. Używaj ostrożnie!

    rodir FAT ma atrybut ATTR_RO (tylko do odczytu). W systemie Windows
       atrybut ten w przypadku katalogu zostanie zignorowany i jest
       używany tylko przez aplikacje, w dodatku jako flaga (np. jest
       ustawiany dla folderów skonfigurowanych przez użytkownika).

       Jeśli atrybut ATTR_RO ma służyć jako flaga "tylko do odczytu"
       nawet dla katalogów, proszę ustawić tę opcję.

    showexec
       Jeśli ustawiona, bit wykonywalności pliku jest dozwolony tylko,
       jeśli część rozszerzenia nazwy jest jedną z .EXE, .COM lub .BAT.
       Domyślnie nie ustawiona.

    sys_immutable
       Jeśli ustawiona, atrybut ATTR_SYS w FAT jest obsługiwany jak flaga
       IMMUTABLE w Linuksie. Domyślnie nie ustawiona.

    flush Jeśli ustawiona, system plików będzie starał się opróżnić bufory
       na dysk wcześniej niż zwykle. Domyślnie nie ustawione.

    usefree
       Używa wartości "wolnych klastrów" ("free clusters"),
       przechowywanej w FSINFO. Jest ona używana do pozyskania liczby
       wolnych klastrów bez skanowania dysku. Nie jest ona jednak
       domyślnie używana, ponieważ ostatnie wersje Windows niekiedy nie
       aktualizują jej poprawnie. W przypadku przekonania, że wartość
       owych "wolnych klastrów" w FSINFO jest poprawna, używając tej
       opcji można zapobiec skanowaniu dysku.

    dots, nodots, dotsOK=[yes|no]
       Różne bezmyślne próby wymuszenia konwencji Uniksa lub DOS-u na
       systemie plików FAT.


  Opcje montowania do hpfs
    creator=cccc, type=cccc
       Ustawia wartości creator/type pokazywane przez MacOS-owy Finder,
       używane do tworzenia nowych plików. Domyślne wartości: "????".

    uid=n, gid=n
       Ustawia właściciela i grupę wszystkich plików (domyślnie: UID i
       GID bieżącego procesu).

    dir_umask=n, file_umask=n, umask=n
       Ustawia umask, używany do wszystkich katalogów, wszystkich
       zwykłych plików lub wszystkich plików i katalogów. Domyślnie jest
       to umask bieżącego procesu).

    session=n
       Ustawia sesję CD-ROM-u do zamontowania. Domyślnie, decyzja jest
       pozostawiana sterownikowi CD-ROM-u. Opcja nie powiedzie się, jeśli
       urządzeniem będzie coś innego niż CD-ROM.

    part=n Wybiera numer partycji n z urządzenia. Ma sens tylko w przypadku
       CD-ROM-ów. Domyślnie, tablica partycji nie jest w ogóle
       przetwarzana.

    quiet Nie informuje o nieprawidłowych opcjach montowania.


  Opcje montowania do hpfs
    uid=wartość i gid=wartość
       Ustawia właściciela i grupę wszystkich plików (domyślnie: UID i
       GID bieżącego procesu).

    umask=wartość
       Ustawia umask (maskę bitową praw, które nie występują). Domyślnie
       używany jest umask bieżącego procesu. Wartość podawana jest
       ósemkowo.

    case={lower|asis}
       Konwertuje wszystkie nazwy plików na małe litery lub pozostawia
       bez zmian (domyślnie: case=lower).

    conv=tryb
       This option is obsolete and may fail or being ignored.

    nocheck
       Nie przerywa montowania gdy zawiodą pewne kontrole spójności.


  Opcje montowania do iso9660
    ISO 9660 jest standardem opisującym strukturę systemu plików na
    CD-ROM-ach (system ten jest również wykorzystywany na niektórych płytach
    DVD; patrz również system plików udf).

    Normalne nazwy plików iso9660 pojawiają się w formacie 8.3 (tzn.
    występują DOS-owe ograniczenia długości nazw plików), a w dodatku
    wszystkie znaki pisane są wielkimi literami. Poza tym nie ma pola
    właściciela, ochrony, liczby dowiązań, zastrzeżeń dla urządzeń
    znakowych/blokowych, itd.

    Rozszerzeniem iso9660 jest Rock Ridge, który udostępnia wszystkie te
    uniksopodobne właściwości. Najprościej mówiąc, dla każdego wpisu
    katalogowego istnieją w nim rozszerzenia, które uzupełniają wszystkie
    informacje. Gdy używane jest Rock Ridge, system plików jest
    nieodróżnialny od normalnego uniksowego systemu plików (poza tym, że jest
    tylko do odczytu, oczywiście).

    norock Wyłącza korzystanie z rozszerzeń Rock Ridge, nawet jeśli są
       dostępne. Zob. map.

    nojoliet
       Wyłącza korzystanie z rozszerzeń Joliet firmy Microsoft, nawet
       jeśli są dostępne. Zob. map.

    check={r[elaxed]|s[trict]}
       Z check=relaxed, nazwa pliku przed dokonywaniem podglądu jest
       najpierw przekształcana na małe litery. Prawdopodobnie ma to
       znaczenie tylko razem z norock i map=normal. (Domyślnie:
       check=strict.)

    uid=wartość i gid=wartość
       Nadaje wszystkim plikom systemu plików wskazany identyfikator
       użytkownika i grupy, być może przesłaniając informacje znalezione
       w rozszerzeniach Rock Ridge. (Domyślnie: uid=0,gid=0.)

    map={n[ormal]|o[ff]|a[corn]}
       Dla wolumenów typu innego niż Rock Ridge, normalna translacja
       nazwy odwzorowuje wielkie litery ASCII na małe, porzuca kończące
       `;1' i zamienia `;' na `.'. Z map=off nie jest dokonywana
       konwersja nazw. Zobacz norock. (Domyślnie: map=normal.)
       map=acorn jest podobne do map=normal, ale stosuje także
       rozszerzenia Acorn, jeśli występują.

    mode=wartość
       For non-Rock Ridge volumes, give all files the indicated mode.
       (Default: read and execute permission for everybody.) Octal mode
       values require a leading 0.

    unhide Pokazuje również pliki ukryte i powiązane (jeśli zwykłe pliki i
       pliki powiązane lub ukryte mają te same nazwy plików, może to
       uczynić zwykłe pliki niedostępnymi).

    block={512|1024|2048}
       Ustawia rozmiar bloku we wskazanym wolumenie. (Domyślnie:
       block=1024.)

    conv=tryb
       This option is obsolete and may fail or being ignored.

    cruft Jeśli starszy bajt długości pliku zawiera inne śmieci, warto
       ustawić tę opcję montowania, aby był ignorowany. Powoduje to, że
       maksymalny rozmiar pliku nie może być większy niż 16 MB.

    session=x
       Wybiera numer sesji na CD wielosesyjnych.

    sbsector=xxx
       Sesja zaczyna się od sektora xxx.

    Poniższe opcje są takie same jak do vfat i podawanie ich ma sens tylko
    przy używaniu płyt zakodowanych przy użyciu rozszerzeń Joliet firmy
    Microsoft.

    iocharset=wartość
       Zestaw znaków używany do konwersji z 16-bitowych znaków Unikodu na
       CD do 8-bitowych znaków. Domyślnie jest to iso8859-1.

    utf8  Konwertuje 16-bitowe znaki Unikodu na CD do UTF-8.


  Opcje montowania do jfs
    iocharset=nazwa
       Zestaw znaków, używany do konwersji z Unikodu do ASCII. Domyślnie
       konwersja nie jest przeprowadzana. Proszę użyć iocharset=utf8 w
       celu tłumaczeń UTF-8. Opcja wymaga ustawienia CONFIG_NLS_UTF8 w
       pliku jądra .config.

    resize=wartość
       Zmienia wielkość woluminu do wartość bloków. JFS obsługuje jedynie
       powiększanie woluminu, nie zmniejszanie go. Opcja jest prawidłowa
       tylko podczas ponownego montowania, gdy wolumin jest zamontowany
       do odczytu i zapisu. Słowo kluczowe resize bez wartości, powiększy
       wolumin do pełnego rozmiaru partycji.

    nointegrity
       Nie zapisuje do dziennika. Głównym użyciem tej opcji jest
       możliwość uzyskania wyższej wydajności przy przywracaniu woluminu
       z kopii zapasowej. Integralność woluminu nie jest gwarantowana,
       jeśli system zostanie nieprawidłowo zamknięty.

    integrity
       Domyślne. Zapisuje zmiany metadanych do dziennika. Można użyć tej
       opcji do ponownego zamontowania woluminu, gdy wcześniej użyto
       opcji nointegrity, w celu przywrócenia normalnego zachowania.

    errors={continue|remount-ro|panic}
       Definiuje zachowanie przy napotkaniu błędu (albo ignoruje błędy,
       zaznaczając tylko system plików jako błędny i kontynuując, albo
       ponownie montuje system plików na tylko do odczytu, albo panikuje
       i zatrzymuje system).

    noquota|quota|usrquota|grpquota
       Opcje te są przyjmowane, lecz ignorowane.


  Opcje montowania do msdos
    Zobacz opcje do fat. Jeśli system plików msdos wykryje niespójność,
    zgłasza błąd i ustawia system plików na tylko do odczytu. System plików
    może być znowu dostępny do zapisu przez ponowne zamontowanie.


  Opcje montowania do ncpfs
    Tak jak przy nfs, implementacja ncpfs oczekuje binarnego argumentu
    (struct ncp_mount_data) funkcji systemowej mount. Argument ten jest
    konstruowany przez ncpmount(8), a bieżąca wersja mount (2.12) nic nie wie
    o ncpfs.


  Opcje montowania do ntfs
    iocharset=nazwa
       Zestaw znaków stosowany przy zwracaniu nazw plików. W
       przeciwieństwie do VFAT, NTFS eliminuje nazwy zawierające znaki
       nie dające się przekształcić. Przestarzałe.

    nls=nazwa
       Nowa nazwa dla opcji zwanej wcześniej iocharset.

    utf8  Do konwersji nazw plików stosuje UTF-8.

    uni_xlate={0|1|2}
       Dla 0 (lub "no" albo "false") nie używa specjalnych kodowań
       nieznanych znaków Unikodu. Dla 1 (lub "yes" albo "true") lub 2
       używa 4-bajtowych sekwencji specjalnych w stylu vfat zaczynających
       się od ":". Liczba 2 oznacza kodowanie little-endian, a 1 -
       kodowanie big-endian, z odwróconymi bajtami.

    posix=[0|1]
       Jeśli jest włączone (posix=1), to system plików rozróżnia wielkie
       i małe litery. Nazwy zastępcze 8.3 są przedstawiane jako
       dowiązania twarde, a nie pomijane. Ta opcja jest przestarzała.

    uid=wartość, gid=wartość i umask=wartość
       Ustawia prawa plików dla danego systemu. Wartość umask powinna być
       podana ósemkowo. Domyślnie właścicielem plików jest root i nikt
       inny nie może ich czytać.


  Opcje montowania do overlay
    Od Linuksa 3.18 pseudosystem plików overlay implementuje łączone
    montowanie dla innych systemów plików.

    Overlay łączy dwa systemy plików – górny i dolny. Gdy jakaś nazwa
    istnieje w obu systemach plików, widoczny jest obiekt z górnego, a obiekt
    z dolnego jest albo ukryty, albo, w przypadku katalogów, łączony z górnym
    obiektem.

    Dolnym system plików może być dowolny, obsługiwany przez Linuksa system
    plików. Nie musi być on zapisywalny. Dolny system plików może być nawet
    kolejnym systemem typu overlay. Górny system plików zwykle jest
    zapisywalny i jeśli tak jest, musi obsługiwać tworzenie rozszerzonych
    atrybytów trusted.* oraz zapewniać prawidłowe d_type w odpowiedziach
    readdir; z tego powodu NFS jest nieodpowiedni.

    Overlay tylko o odczytu z dwóch systemów plików będących tylko do odczytu
    może korzystać z dowolnego typu systemu plików. Opcje lowerdir i upperdir
    są łączone do połączone katalogu za pomocą:

       mount -t overlay overlay \
       -olowerdir=/dolny,upperdir=/gorny,workdir=/katal-rob /poloczone


    lowerdir=katalog
       Dowolny system plików, nie musi być zapisywalny.

    upperdir=katalog
       Katalog górny jest zwykle na zapisywalnym systemie plików.

    workdir=katalog
       Katalog roboczy musi być pustym katalogiem na tym samym systemie
       plików, co katalog górny.


  Opcje montowania do reiserfs
    Reiserfs jest systemem plików z dziennikiem.

    conv  Mówi wersji 3.6 oprogramowania reiserfs, aby zamontowała wersję
       3.5 systemu plików, używając formatu 3.6 dla nowo utworzonych
       plików. Ten system plików nie będzie już zgodny z wersją 3.5
       narzędzi reiserfs.

    hash={rupasov|tea|r5|detect}
       Wybiera funkcję mieszającą (haszującą) do znajdowania plików w
       katalogach.

       rupasov
           Funkcja haszująca autorstwa Yury Yu. Rupasova. Jest szybka
           i zachowuje lokalizację, mapując nazwy plików bliskie w
           porządku leksykograficznym na bliskie sobie wartości
           funkcji. Z powodu wysokiego prawdopodobieństwa kolizji w
           haszowaniu, ta opcja nie powinna być używana.

       tea  Funkcja Davis-Meyera zaimplementowana przez Jeremy'ego
           Fitzhardinge'a. Używa mieszania permutującego bity w
           nazwie pliku. Wykazuje dużą losowość wyników i teoretycznie
           małe prawdopodobieństwo kolizji. Może być używana, jeżeli
           funkcja r5 powoduje błędy EHASHCOLLISION.

       r5   Zmodyfikowana wersja funkcji rupasov. Używana domyślnie i
           jest najlepszym wyborem, jeżeli system plików nie zawiera
           dużych katalogów i niezwykłych nazw plików.

       detect Powoduje, że mount wykryje, która funkcja mieszająca jest
           używana, sprawdzając właśnie montowany system plików, i
           zapisze tę informację w superbloku systemu reiserfs. Ta
           opcja jest użyteczna przy pierwszym montowaniu systemu
           plików o starym formacie.

    hashed_relocation
       Stroi mechanizm przydzielania bloków. Może powodować w pewnych
       okolicznościach poprawienie wydajności systemu.

    no_unhashed_relocation
       Stroi mechanizm przydzielania bloków. Może powodować w pewnych
       okolicznościach poprawienie wydajności systemu.

    noborder
       Wyłącza algorytm przydzielania granicznego wymyślony przez
       Yury'ego Yu. Rupasova. Może powodować w pewnych okolicznościach
       poprawienie wydajności systemu.

    nolog Wyłącza dziennik. Może w pewnych sytuacjach spowodować nieznaczne
       podniesienie wydajności systemu kosztem utracenia szybkiego
       odzyskiwania danych po krachu systemu. Nawet jeśli ta opcja jest
       włączona, reiserfs wciąż przeprowadza wszystkie operacje związane
       z dziennikiem, ale go nie zapisuje. Prace przy implementacji opcji
       nolog wciąż trwają.

    notail Domyślnie reiserfs przechowuje małe pliki i `końcówki plików'
       bezpośrednio w swoim drzewie. Jest to zachowanie mylące dla
       niektórych narzędzi użytkowych takich jak LILO(8). Ta opcja
       wyłącza pakowanie plików do drzewa.

    replayonly
       Powtarza transakcje zapisane w dzienniku, ale nie montuje systemu
       plików. Głównie używane przez reiserfsck.

    resize=liczba
       Opcje remontowania, która pozwala na rozszerzenie partycji
       reiserfs. Z tą opcją reiserfs przyjmuje, że na urządzeniu jest
       liczba bloków. Opcja jest używana z urządzeniami zarządzanymi
       przez menedżera logicznych woluminów (LVM). Istnieje specjalne
       narzędzie resizer, które można pobrać z
       ftp://ftp.namesys.com/pub/reiserfsprogs.

    user_xattr
       Włącza rozszerzone atrybuty użytkownika (Extended User
       Attributes). Patrz strona podręcznika attr(1).

    acl  Włącza listy kontroli dostępu (Acces Control Lists) POSIX. Patrz
       strona podręcznika acl(5).

    barrier=none / barrier=flush
       Wyłącza/włącza wykorzystanie barier zapisu w kodzie
       dziennikowania. barrier=none wyłącza, a barrier=flush włącza
       (domyślnie). Opcja wymaga stosu wejścia/wyjścia zdolnego obsłużyć
       bariery; jeśli reiserfs otrzyma błąd przy zapisie barier wyłączy
       bariery ponownie, wypisując ostrzeżenie. Bariery zapisu wymuszają
       poprawną kolejność wpisów dziennika na dysku, czyniąc ulotne
       bufory zapisu dysku bezpieczne w użyciu, z pewnym obniżeniem
       wydajności. Jeśli dyski mają w jakiś sposób zabezpieczone
       zasilanie, to wyłączenie barier może w bezpieczny sposób poprawić
       wydajność.


  Opcje montowania do ubifs
    UBIFS jest systemem plików flash, którzy działa na woluminach UBI. Proszę
    zauważyć, że atime nie jest obsługiwane i jest zawsze wyłączone.

    Nazwa urządzenia może zostać podana jako

       ubiX_Y numer urządzenia UBI X, numer woluminu Y

       ubiY  numer urządzenia UBI 0, numer woluminu Y

       ubiX:NAZWA
           numer urządzenia UBI X, wolumin o nazwie NAZWA

       ubi:NAZWA
           numer urządzenia UBI 0, wolumin o nazwie NAZWA

    Zamiast : można użyć separatora !.

    Dostępne są następujące opcje montowania:

    bulk_read
       Włącza bulk-read. Odczyt z wyprzedzeniem VFS jest wyłączony,
       ponieważ zwalnia on system plików. Bulk-Read jest wewnętrzną
       optymalizacją. Część pamięci flash może czytać szybciej, jeśli
       dane są odczytywane za jednym razem, zamiast przy użyciu kilku
       żądań odczytu. Na przykład OneNAND może wykonać "read-while-load"
       gdy czyta więcej niż jedną stronę NAND.

    no_bulk_read
       Nie wykonuje bulk-read. Tak jest domyślne.

    chk_data_crc
       Sprawdza sumy kontrolne CRC-32 danych. Tak jest domyślnie.

    no_chk_data_crc.
       Nie sprawdza sum kontrolnych CRC-32 danych. Z tą opcją system
       plików nie sprawdza sum kontrolnych CRC-32 danych, lecz sprawdza
       je w celu wewnętrznej informacji indeksowania. Opcja wpływa
       jedynie na odczyt, nie na zapis. Sumy CRC-32 są obliczane zawsze
       podczas zapisu danych.

    compr={none|lzo|zlib}
       Wybiera domyślny tryb kompresji używany podczas zapisywania nowych
       plików. Nadal da się odczytać skompresowane pliki, jeśli
       montowanie będzie wykonane z opcją none.


  Opcje montowania do udf
    UDF is the "Universal Disk Format" filesystem defined by OSTA, the
    Optical Storage Technology Association, and is often used for DVD-ROM,
    frequently in the form of a hybrid UDF/ISO-9660 filesystem. It is,
    however, perfectly usable by itself on disk drives, flash drives and
    other block devices. See also iso9660.

    uid=  Make all files in the filesystem belong to the given user.
       uid=forget can be specified independently of (or usually in
       addition to) uid=<user> and results in UDF not storing uids to the
       media. In fact the recorded uid is the 32-bit overflow uid -1 as
       defined by the UDF standard. The value is given as either <user>
       which is a valid user name or the corresponding decimal user id,
       or the special string "forget".

    gid=  Make all files in the filesystem belong to the given group.
       gid=forget can be specified independently of (or usually in
       addition to) gid=<group> and results in UDF not storing gids to
       the media. In fact the recorded gid is the 32-bit overflow gid -1
       as defined by the UDF standard. The value is given as either
       <group> which is a valid group name or the corresponding decimal
       group id, or the special string "forget".

    umask= Mask out the given permissions from all inodes read from the
       filesystem. The value is given in octal.

    mode= If mode= is set the permissions of all non-directory inodes read
       from the filesystem will be set to the given mode. The value is
       given in octal.

    dmode= If dmode= is set the permissions of all directory inodes read from
       the filesystem will be set to the given dmode. The value is given
       in octal.

    bs=  Set the block size. Default value prior to kernel version 2.6.30
       was 2048. Since 2.6.30 and prior to 4.11 it was logical device
       block size with fallback to 2048. Since 4.11 it is logical block
       size with fallback to any valid block size between logical device
       block size and 4096.

       For other details see the mkudffs(8) 2.0+ manpage, sections
       COMPATIBILITY and BLOCK SIZE.

    unhide Pokazuje pliki, które inaczej byłyby ukryte.

    undelete
       Pokazuje usunięte pliki na na listach.

    adinicb
       Embed data in the inode. (default)

    noadinicb
       Don't embed data in the inode.

    shortad
       Use short UDF address descriptors.

    longad Use long UDF address descriptors. (default)

    nostrict
       Wyłącza ustawianie ścisłej zgodności.

    iocharset=
       Set the NLS character set. This requires kernel compiled with
       CONFIG_UDF_NLS option.

    utf8  Ustawia zestaw znaków UTF-8.

  Mount options for debugging and disaster recovery
    novrs Ignore the Volume Recognition Sequence and attempt to mount
       anyway.

    session=
       Select the session number for multi-session recorded optical
       media. (default= last session)

    anchor=
       Przesłania położenie standardowego zakotwiczenia (anchor).
       (Domyślnie: 256)

    lastblock=
       Ustawia ostatni blok systemu plików.

  Unused historical mount options that may be encountered and should be removed
    uid=ignore
       Ignored, use uid=<user> instead.

    gid=ignore
       Ignored, use gid=<group> instead.

    volume=
       Unimplemented and ignored.

    partition=
       Unimplemented and ignored.

    fileset=
       Unimplemented and ignored.

    rootdir=
       Unimplemented and ignored.


  Opcje montowania do ufs
    ufstype=wartość
       UFS jest systemem plików szeroko wykorzystywanym w różnych
       systemach operacyjnych. Problem stanowią różnice pomiędzy
       implementacjami. Cechy niektórych z nich są nieudokumentowane,
       tak więc trudno rozpoznać automatycznie typ ufs. Z tego powodu
       użytkownik musi określić typ ufs za pomocą opcji montowania.
       Możliwe wartości to:

       old  Stary format ufs, jest to typ domyślny, tylko do odczytu
           (proszę nie zapomnieć podać opcji -r).

       44bsd Dla systemów plików utworzonych przez system typu BSD
           (NetBSD, FreeBSD, OpenBSD).

       ufs2  Używane w FreeBSD 5.x obsługiwanego jako do odczytu i
           zapisu.

       5xbsd Synonim do ufs2.

       sun  Do systemów plików utworzonych przez SunOS lub Solaris na
           komputerze Sparc.

       sunx86 Do systemów plików utworzonych przez Solaris na x86.

       hp   Do systemów plików utworzonych przez HP-UX, tylko do
           odczytu.

       nextstep
           Do systemów plików utworzonych przez NeXTStep (na stacji
           roboczej NeXT) (obecnie tylko do odczytu).

       nextstep-cd
           Do CD-ROM-ów NextStep (block_size == 2048), tylko do
           odczytu.

       openstep
           Do systemów plików utworzonych przez OpenStep (obecnie
           tylko do odczytu). Ten sam typ systemów plików jest również
           używany przez Mac OS X.


    onerror=wartość
       Ustala zachowanie w przypadku błędu:

       panic Jeśli napotkano błąd, powoduje panikę jądra.

       [lock|umount|repair]
           Te opcje montowania teraz nic nie robią: po napotkaniu
           błędu wypisują tylko komunikat na konsoli.


  Opcje montowania do umsdos
    Zobacz opcje do msdos. Opcja dotsOK jest jawnie ubijana przez umsdos.


  Opcje montowania do vfat
    Przede wszystkim, rozpoznawane są wszystkie opcje do fat. Opcja dotsOK
    jest jawnie ubijana przez vfat. Ponadto istnieją

    uni_xlate
       Tłumaczy nieobsługiwane znaki Unikodu na specjalne sekwencje
       unikowe. To umożliwia wykonywanie kopii zapasowych i odtwarzanie
       plików o nazwach, utworzonych ze znakami Unikodu. Bez tej opcji, w
       wypadku braku możliwości konwersji używane jest '?'. Znakiem
       unikowym jest ':', ponieważ na systemie vfat jest w innych
       wypadkach nieprawidłowy. Sekwencja specjalna, która byłaby użyta
       dla znaku u, gdzie u jest znakiem Unikodu to: ':', (u & 0x3f),
       ((u>>6) & 0x3f), (u>>12).

    posix Pozwala, by dwa pliki miały nazwy różniące się tylko wielkością
       liter. Ta opcja jest przestarzała.

    nonumtail
       Zanim zacznie próbować nazwa~nr.roz najpierw próbuje zrobić krótką
       nazwę bez numeru kolejnego.

    utf8  UTF8 jest systemem plików bezpiecznego 8-bitowego kodowania
       Unikodu, który jest wykorzystywany przez konsolę. Tą opcją można
       go włączyć dla danego systemu plików lub wyłączyć za pomocą
       utf8=0, utf8=no lub utf8=false. Jeśli zostanie ustawione
       `uni_xlate', UTF8 jest wyłączane.

    shortname=tryb
       Definiuje zachowanie w przypadku tworzenia i wyświetlania nazw
       plików mieszczących się w schemacie 8.3 znaków. Jeśli istnieje
       długa nazwa pliku, będzie zawsze preferowanym sposobem
       wyświetlania. Istnieją cztery tryby:

       lower Wymusza na krótkiej nazwie wyświetlanie jej za pomocą
           małych liter; przechowuje długą nazwę, gdy nie wszystkie
           litery krótkiej nazwy są wielkie.

       win95 Wymusza na krótkiej nazwie wyświetlanie jej za pomocą
           wielkich liter; przechowuje długą nazwę, gdy nie wszystkie
           litery krótkiej nazwy są wielkie.

       winnt Wyświetla krótką nazwę bez zmian; przechowuje długą nazwę,
           gdy nie wszystkie litery krótkiej nazwy są wielkie lub nie
           wszystkie są małe.

       mixed Wyświetla krótką nazwę bez zmian; przechowuje długą nazwę,
           gdy nie wszystkie litery krótkiej nazwy są wielkie. Ten
           tryb jest domyślny od Linuksa 2.6.32.


  Opcje montowania do usbfs
    devuid=uid i devgid=gid i devmode=tryb
       Ustawia właściciela i grupę i tryb plików w plikach urządzeń
       systemu plików usbfs (domyślnie: uid=gid=0, mode=0644). Tryb jest
       podany ósemkowo.

    busuid=uid i busgid=gid i busmode=tryb
       Ustawia właściciela i grupę i tryb plików w katalogach szyny (bus)
       systemu plików usbfs (domyślnie: uid=gid=0, mode=0555). Tryb
       podany jest ósemkowo.

    listuid=uid i listgid=gid i listmode=tryb
       Ustawia właściciela i grupę i tryb pliku devices (domyślnie:
       uid=gid=0, mode=0444). Tryb jest podany ósemkowo.


DM-VERITY SUPPORT (experimental)
    The device-mapper verity target provides read-only transparent integrity
    checking of block devices using kernel crypto API. The mount command can
    open the dm-verity device and do the integrity verification before on the
    device filesystem is mounted. Requires libcryptsetup with in libmount
    (optionally via dlopen). If libcryptsetup supports extracting the root
    hash of an already mounted device, existing devices will be automatically
    reused in case of a match. Mount options for dm-verity:

    verity.hashdevice=◈cie◈ka
       Path to the hash tree device associated with the source volume to
       pass to dm-verity.

    verity.roothash=hex
       Hex-encoded hash of the root of verity.hashdevice Mutually
       exclusive with verity.roothashfile.

    verity.roothashfile=◈cie◈ka
       Path to file containing the hex-encoded hash of the root of
       verity.hashdevice. Mutually exclusive with verity.roothash.

    verity.hashoffset=offset
       If the hash tree device is embedded in the source volume, offset
       (default: 0) is used by dm-verity to get to the tree.

    verity.fecdevice=◈cie◈ka
       Path to the Forward Error Correction (FEC) device associated with
       the source volume to pass to dm-verity. Optional. Requires kernel
       built with CONFIG_DM_VERITY_FEC.

    verity.fecoffset=offset
       If the FEC device is embedded in the source volume, offset
       (default: 0) is used by dm-verity to get to the FEC area.
       Optional.

    verity.fecroots=warto◈◈
       Parity bytes for FEC (default: 2). Optional.

    verity.roothashsig=◈cie◈ka
       Path to pkcs7 signature of root hash hex string. Requires
       crypt_activate_by_signed_key() from cryptsetup and kernel built
       with CONFIG_DM_VERITY_VERIFY_ROOTHASH_SIG. For device reuse,
       signatures have to be either used by all mounts of a device or by
       none. Optional.

    Supported since util-linux v2.35.

    For example commands:

       mksquashfs /etc /tmp/etc.squashfs
       dd if=/dev/zero of=/tmp/etc.hash bs=1M count=10
       veritysetup format /tmp/etc.squashfs /tmp/etc.hash
       openssl smime -sign -in <hash> -nocerts -inkey private.key \
       -signer private.crt -noattr -binary -outform der -out /tmp/etc.p7
       mount -o verity.hashdevice=/tmp/etc.hash,verity.roothash=<hash>,\
       verity.roothashsig=/tmp/etc.p7 /tmp/etc.squashfs /mnt

    create squashfs image from /etc directory, verity hash device and mount
    verified filesystem image to /mnt. The kernel will verify that the root
    hash is signed by a key from the kernel keyring if roothashsig is used.


LOOP-DEVICE SUPPORT
    Kolejnym możliwym typem jest montowanie poprzez urządzenie loop. Na
    przykład, polecenie

       mount /tmp/disk.img /mnt -t vfat -o loop=/dev/loop3

    ustawi urządzenie loop /dev/loop3 tak, aby odpowiadał plikowi
    /tmp/disk.img, a następnie zamontuje to urządzenie w /mnt.

    Jeśli nie podano jawnie urządzenia loop (tylko opcję -o loop), to mount
    spróbuje znaleźć jakieś nieużywane urządzenie loop i użyć je, na przykład

       mount /tmp/disk.img /mnt -o loop

    Polecenie mount automatycznie tworzy urządzenie loop ze zwykłego pliku,
    jeśli nie podano systemu plików lub system plików jest znany libblkid, na
    przykład:

       mount /tmp/disk.img /mnt

       mount -t ext4 /tmp/disk.img /mnt

    Ten typ montowań zna trzy opcje, loop, offset i sizelimit, które są tak
    naprawdę opcjami do losetup(8) (opcje te mogą być używane oprócz opcji
    specyficznych dla danego systemu plików).

    Od Linuksa 2.6.25 obsługiwane jest samozniszczenie urządzeń loop, co
    oznacza, że każde urządzenie loop przydzielone przez mount zostanie
    zwolnione przez umount niezależnie od /etc/mtab.

    Można również zwolnić urządzenie loop ręcznie, przy użyciu losetup -d lub
    umount -d.

    Since util-linux v2.29, mount re-uses the loop device rather than
    initializing a new device if the same backing file is already used for
    some loop device with the same offset and sizelimit. This is necessary to
    avoid a filesystem corruption.


KOD ZAKOŃCZENIA
    mount has the following exit status values (the bits can be ORed):

    0   sukces

    1   nieprawidłowe wywołanie lub uprawnienia

    2   błąd systemu (brak pamięci, niemożność wykonania fork, nie ma
       więcej urządzeń loop)

    4   wewnętrzny błąd mount

    8   przerwanie przez użytkownika

    16   problemy podczas zapisu lub blokowania /etc/mtab

    32   niepowodzenie montowania

    64   cześć montowań powiodła się

       Polecenie mount -a zwraca 0 (wszystkie się powiodły), 32
       (wszystkie nie powiodły się) lub 64 (część się powiodła, a część
       nie).


ZEWNĘTRZNE PROGRAMY POMOCNICZE
    Składnia zewnętrznych programów pomocniczych mount jest następująca:

      /sbin/mount.suffix spec dir [-sfnv] [-N namespace] [-o options] [-t
      type.subtype]

    gdzie typ jest typem systemu plików, a opcje -sfnvoN mają to samo
    znaczenie, co standardowe opcje mount. Opcja -t jest używana do systemów
    plików z obsługa podtypów (np. /sbin/mount.fuse -t fuse.sshfs).

    Polecenie mount nie przekazuje opcji montowania unbindable, runbindable,
    private, rprivate, slave, rslave, shared, rshared, auto, noauto, comment,
    x-*, loop, offset, ani sizelimit do programów pomocniczych
    mount.<przyrostek>. Wszystkie inne opcje są w postaci listy (rozdzielonej
    przecinkami) przekazanej jako argument do opcji -o.


ŚRODOWISKO
    LIBMOUNT_FSTAB=<ścieżka>
       przesłania domyślne położenie pliku fstab (ignorowane dla suid)

    LIBMOUNT_MTAB=<ścieżka>
       przesłania domyślne położenie pliku mtab (ignorowane dla suid)

    LIBMOUNT_DEBUG=all
       włącza wyjście debugowania libmount

    LIBBLKID_DEBUG=all
       włącza wyjście debugowania libblkid

    LOOPDEV_DEBUG=all
       włącza wyjście debugowania konfiguracji urządzenia loop

PLIKI
    See also "The files /etc/fstab, /etc/mtab and /proc/mounts" section
    above.

    /etc/fstab    tabela systemów plików

    /run/mount    libmount private runtime directory

    /etc/mtab     table of mounted filesystems or symlink to /proc/mounts

    /etc/mtab~    lock file (unused on systems with mtab symlink)

    /etc/mtab.tmp   temporary file (unused on systems with mtab symlink)

    /etc/filesystems lista systemów plików do wypróbowania

HISTORIA
    Polecenie mount pojawiło się w wersji 5 AT&T UNIX.

BŁĘDY
    Jest możliwe, że uszkodzony system plików spowoduje załamanie systemu.

    Some Linux filesystems don't support -o sync and -o dirsync (the ext2,
    ext3, ext4, fat and vfat filesystems do support synchronous updates (a la
    BSD) when mounted with the sync option).

    Opcja -o remount może nie być w stanie zmienić parametrów montowania (np.
    wszystkie parametry ext2fs, poza sb, dają się zmieniać przy ponownym
    montowaniu, lecz nie można zmienić gid czy umask dla fatfs).

    Zdarza się, że pliki /etc/mtab i /proc/mounts nie odpowiadają sobie, na
    systemach ze zwykłym plikiem mtab. Pierwszy plik opiera się wyłącznie na
    opcjach poleceń mount, a zawartość drugiego zależy również od jądra i
    innych ustawień (np. na zdalnym serwerze NFS – w szczególnych
    przypadkach, polecenie mount może dawać niepewne informacje o punkcie
    montowania NFS; plik /proc/mounts zawiera z reguły pewniejsze
    informacje). Jest to kolejny powód do zastąpienia pliku mtab dowiązaniem
    symbolicznym do pliku /proc/mounts.

    Checking files on NFS filesystems referenced by file descriptors (i.e.
    the fcntl and ioctl families of functions) may lead to inconsistent
    results due to the lack of a consistency check in the kernel even if the
    noac mount option is used.

    Opcja loop używana razem z opcjami offset lub sizelimit może nie powieść
    się, gdy używa się starszych jąder, a polecenie mount nie może
    potwierdzić, że rozmiar urządzenia blokowego został skonfigurowany
    zgodnie z żądaniem. Można to obejść wywołując ręcznie polecenie losetup
    przed wywołaniem polecenia mount już ze skonfigurowanym urządzeniem
    blokowym.

AUTORZY
    Karel Zak <kzak@redhat.com>

ZOBACZ TAKŻE
    lsblk(1), mount(2), umount(2), filesystems(5), fstab(5), nfs(5), xfs(5),
    mount_namespaces(7) xattr(7) e2label(8), findmnt(8), losetup(8),
    mke2fs(8), mountd(8), nfsd(8), swapon(8), tune2fs(8), umount(8),
    xfs_admin(8)

DOSTĘPNOŚĆ
    Polecenie mount jest częścią pakietu util-linux i jest dostępne pod
    adresem https://www.kernel.org/pub/linux/utils/util-linux/.


TŁUMACZENIE
    Autorami polskiego tłumaczenia niniejszej strony podręcznika są: Przemek
    Borys <pborys@dione.ids.pl>, Andrzej Krzysztofowicz
    <ankry@green.mf.pg.gda.pl>, Michał Kułach <michal.kulach@gmail.com> i
    Robert Luberda <robert@debian.org>

    Niniejsze tłumaczenie jest wolną dokumentacją. Bliższe informacje o
    warunkach licencji można uzyskać zapoznając się z GNU General Public
    License w wersji 3 ⟨https://www.gnu.org/licenses/gpl-3.0.html⟩ lub
    nowszej. Nie przyjmuje się ŻADNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI.

    Błędy w tłumaczeniu strony podręcznika prosimy zgłaszać na adres
    manpages-pl-list@lists.sourceforge.net ⟨⟩.util-linux            sierpień 2015             MOUNT(8)