mountd

rpc.mountd(8)        System Manager's Manual       rpc.mountd(8)NAZWA
    rpc.mountd - demon montowania NFS

SKÅADNIA
    /usr/sbin/rpc.mountd [opcje]

OPIS
    Uwaga! To tÅumaczenie może byÄ nieaktualne!

    Program rpc.mountd implementuje protokóŠmontowania NFS. Po odebraniu
    żÄdania montowania od klienta NFS sprawdza je wedÅug listy obecnie
    wyeksportowanych systemów plików. JeÅli klient ma prawa do
    zamontowania systemu, rpc.mountd pobiera uchwyt żÄdanego katalogu i
    zwraca go klientowi.

  Eksportowanie systemów plików NFS
    UdostÄpnianie systemów plików klientom NFS nazywa siÄ eksportowaniem.

    Zazwyczaj system plików i hosty, dla których system ma byÄ dostÄpny,
    powinny byÄ wymienione w pliku /etc/exports. Ponadto przy każdym
    uruchamianiu systemu należy wywoÅaÄ polecenie exportfs-a. Polecenie
    exportfs(8) powoduje wyeksportowanie informacji z tego pliku zarówno
    do jÄdra, jak i do demona rpc.mountd.

    Zamiast tego, można eksportowaÄ poszczególne katalogi tymczasowo,
    używajÄc skÅadni host:/katalog exportfs.

  Plik rmtab
    Dla każdego żÄdania montowania odebranego od klienta NFS, rpc.mountd
    dodaje wpis w pliku /var/state/nfs/rmtab. Podczas odbierania żÄdania
    odmontowania, wpis jest usuwany.

    Jednak plik ten jest raczej ozdobnikiem. Po pierwsze, klient może
    korzystaÄ z uchwytu katalogu nawet po wywoÅaniu procedury odmontowania.
    Po drugie, jeÅli system bÄdÄcy klientem zostanie przeÅadowany bez
    informowania rpc.mountd,to w rmtab pozostanie przestarzaÅy plik.

OPCJE
    -N or --no-nfs-version
       Opcja ta może byÄ używana do żÄdania by rpc.mountd nie
       oferowaŠpewnych wersji NFS. Obecna wersja rpc.mountd może
       obsÅugiwaÄ zarówno wersjÄ 2 jak i 3 NFS. JeÅli sterownik jÄdra
       zostaÅ skompilowany dla NFS3, rpc.mountd musi byÄ wywoÅywany z
       opcjÄ --no-nfs-version 3.

    -v or --version
       Wypisuje wersjÄ rpc.mountd i koÅczy pracÄ.

ZOBACZ TAKŻE
    rpc.nfsd(8), exportfs(8), exports(5), rpc.rquotad(8).

PLIKI
    /etc/exports, /var/state/nfs/xtab.

AUTOR
    Olaf Kirch, H. J. Lu, G. Allan Morris III i wielu innych.

INFORMACJE O TÅUMACZENIU
    Powyższe tÅumaczenie pochodzi z nieistniejÄcego już Projektu
    TÅumaczenia Manuali i może nie byÄ aktualne. W razie zauważenia
    różnic miÄdzy powyższym opisem a rzeczywistym zachowaniem
    opisywanego programu lub funkcji, prosimy o zapoznanie siÄ z oryginalnÄ
    (angielskÄ) wersjÄ strony podrÄcznika za pomocÄ polecenia:

       man --locale=C 8 mountd

    Prosimy o pomoc w aktualizacji stron man - wiÄcej informacji można
    znaleÅºÄ pod adresem http://sourceforge.net/projects/manpages-pl/.                 31 maja 1999          rpc.mountd(8)