msgrcv

MSGOP(2)         Podręcznik programisty Linuksa         MSGOP(2)NAZWA
    msgrcv, msgsnd - przekazywanie komunikatów kolejki Systemu V

SKŁADNIA
    #include <sys/types.h>
    #include <sys/ipc.h>
    #include <sys/msg.h>

    int msgsnd(int msqid, const void *msgp, size_t msgsz, int msgflg);

    ssize_t msgrcv(int msqid, void *msgp, size_t msgsz, long msgtyp,
           int msgflg);

OPIS
    The msgsnd() and msgrcv() system calls are used to send messages to,
    and receive messages from, a System V message queue. The calling process
    must have write permission on the message queue in order to send a
    message, and read permission to receive a message.

    Parametr msgp jest wskaźnikiem do zdefiniowanej przez proces wywołujący
    struktury, której ogólna postać wygląda tak:

      struct msgbuf {
        long mtype;    /* typ wiadomości, musi być > 0 */
        char mtext[1];  /* dane wiadomości */
      };

    Pole mtext jest tablicą (lub inna strukturą) o rozmiarze określonym przez
    msgsz, będącym nieujemną liczbą całkowitą. Dozwolone są komunikaty o
    zerowej długości (tzn. niezawierające pola mtext). Wartość pola mtype
    musi być liczbą ściśle dodatnią, która może służyć procesowi
    odbierającemu komunikaty do filtrowania kolejki (zobacz opis msgrcv()
    poniżej).

  msgsnd()
    Wywołanie systemowe msgsnd() dołącza kopię komunikatu wskazywanego przez
    msgp do kolejki o identyfikatorze określonym przez msqid.

    Gdy w kolejce jest wystarczająco dużo miejsca, to msgsnd() natychmiast
    kończy się pomyślnie. (Pojemność kolejki określona jest w polu msg_qbytes
    struktury danych stowarzyszonej z kolejką. Podczas tworzenia kolejki polu
    temu jest przypisywana wartość początkowa wynosząca MSGMNB bajtów, lecz
    ograniczenie to może zostać zmienione za pomocą msgctl(2)). Kolejka
    komunikatów jest uważana za pełną w jednym z następujących przypadków:

    • Dodanie nowego komunikatu do kolejki spowoduje, że suma bajtów w
     kolejki przekroczy maksymalny rozmiar kolejki (pole msg_qbytes).

    • Dodanie kolejnego komunikatu do kolejki spowoduje, że całkowita liczba
     komunikatów w kolejce przekroczy maksymalny rozmiar kolejki (pole
     msg_qbytes). To sprawdzenie jest konieczne aby zapobiec umieszczaniu w
     kolejce nieograniczonej liczby komunikatów o zerowej długości. Choć
     takie komunikaty nie zawierają danych, to wciąż zajmują (zablokowaną)
     pamięć jądra.

    Jeśli w kolejce obecna jest niewystarczająca ilość wolnego miejsca, to
    domyślne zachowaniem msgsnd() jest blokada do momentu uzyskania wolnej
    przestrzeni. Jeśli w msgflg określono IPC_NOWAIT, to zamiast tego
    wywołanie zwróci błąd EAGAIN.

    Wstrzymane wywołanie msgsnd() może się także nie powieść, jeżeli:

    • kolejka zostanie usunięta z systemu - w tym przypadku wywołanie
     systemowe zgłosi błąd, przypisując zmiennej errno wartość EIDRM;

    • zostanie przechwycony sygnał - wtedy wywołanie to powoduje przypisanie
     zmiennej errno wartości EINTR; patrz signal(7) (msgsnd() po przerwaniu
     przez obsługę sygnału nie jest nigdy automatycznie restartowane,
     niezależnie od ustawienia znacznika SA_RESTART podanego podczas
     ustanawiania funkcji obsługi sygnału).

    Jeśli operacja zakończy się pomyślnie, to struktura danych opisująca
    kolejkę zostanie zmodyfikowana w następujący sposób:

    • msg_lspid przypisany zostanie identyfikator procesu wykonującego tę
     operację.

    • msg_qnum zostanie zwiększone o 1.

    • msg_stime zostanie przypisany bieżący czas.

  msgrcv()
    Wywołanie systemowe msgrcv usuwa komunikat z kolejki określonej przez
    msqid i umieszcza go w buforze wskazywanym przez parametr msgp.

    Parametr msgsz określa maksymalny rozmiar w bajtach pola mtext struktury
    wskazywanej przez parametr msgp. Jeśli dane komunikatu zajmują więcej
    bajtów niż msgsz, to wynik zależy od tego, czy w msgflg przekazano
    znacznik MSG_NOERROR. Jeżeli podano MSG_NOERROR, to tekst komunikatu
    zostanie obcięty (obcięta część zostanie utracona); jeżeli MSG_NOERROR
    nie występuje, to komunikat nie jest usuwany z kolejki, a wywołanie
    systemowe kończy się błędem, zwracając wartość -1 i ustawiając errno na
    E2BIG.

    Jeżeli podano MSG_COPY w msgflg (zob. poniżej), parametr msgtyp określa
    rodzaj komunikatu w następujący sposób:

    • Jeśli msgtyp jest równy 0, to czytany jest pierwszy komunikat z
     kolejki.

    • Jeśli msgtyp ma wartość większą niż 0, to z kolejki odczytywany jest
     pierwszy komunikat o typie msgtyp, chyba że w parametrze msgflg
     zostanie ustawiony znacznik MSG_EXCEPT, co spowoduje, że z kolejki
     zostanie odczytany pierwszy komunikat o typie różnym od msgtyp.

    • Jeśli msgtyp ma wartość mniejszą niż 0, to z kolejki zostanie odczytany
     pierwszy komunikat o najniższym numerze typu, mniejszym lub równym
     wartości bezwzględnej msgtyp.

    Parametr msgflg jest maską bitową, utworzoną jako alternatywa (OR) zera
    lub więcej następujących znaczników:

    IPC_NOWAIT
       Nie wstrzymuje pracy procesu, jeśli w kolejce nie ma komunikatów
       odpowiedniego typu. Wywołanie systemowe zwróci wówczas błąd,
       przypisując zmiennej errno wartość ENOMSG.

    MSG_COPY (od Linuksa 3.8)
       Nieniszcząco pobiega kopię komunikatu w pozycję porządkową w
       kolejce określoną przez msgtyp (komunikaty są pomyślane do
       numerowania od 0).

       Tę flagę należy podać w połączeniu z IPC_NOWAIT, co skutkuje tym,
       że jeśli w danej pozycji nie ma dostępnego komunikatu, to
       wywołanie natychmiast zwraca błąd ENOMSG. Ponieważ zmienia to
       znaczenie msgtyp w różny sposób, MSG_COPY i MSG_EXCEPT nie
       mogą być podane równocześnie w msgflg.

       Flaga MSG_COPY została dodana dla zaimplementowania w jądrze
       funkcji przywracania do punktu kontrolnego (checkpoint-restore) i
       jest dostępna wyłącznie wtedy, jeśli jądro zbudowano z opcją
       CONFIG_CHECKPOINT_RESTORE.

    MSG_EXCEPT
       Użyte z parametrem msgtyp większym od 0, spowoduje odczytanie z
       kolejki pierwszego komunikatu o typie różnym od msgtyp.

    MSG_NOERROR
       Spowoduje obcięcie komunikatu, jeśli jego dane są dłuższe niż
       msgsz bajtów.

    Jeśli w kolejce nie ma komunikatu spełniającego te warunki, a znacznik
    IPC_NOWAIT nie został ustawiony w msgflg, to proces zostanie wstrzymany,
    dopóki nie nastąpi jedno z poniższych zdarzeń:

    • Komunikat odpowiedniego typu zostanie umieszczony w kolejce.

    • Kolejka zostanie usunięta z systemu. W tym przypadku wywołanie
     systemowe zgłosi błąd, przypisując zmiennej errno wartość EIDRM.

    • Proces wywołujący przechwytuje sygnał. W takim przypadku wywołanie
     systemowe kończy się niepowodzeniem, ustawiając errno na EINTR.
     (msgrcv() po przerwaniu przez obsługę sygnału nie jest nigdy
     automatycznie restartowane, niezależnie od ustawienia znacznika
     SA_RESTART podczas ustanawiania funkcji obsługi sygnału).

    Jeśli operacja zakończy się pomyślnie, to struktura danych opisująca
    kolejkę zostanie zmodyfikowana w następujący sposób:

       msg_lrpid przyjmie wartość równą identyfikatorowi wołającego
       procesu

       msg_qnum zostanie zmniejszone o 1.

       msg_rtime zostanie przypisany bieżący czas.

WARTOŚĆ ZWRACANA
    W przypadku niepowodzenia obydwa wywołania zwrócą -1 i przypiszą zmiennej
    errno wartość określającą rodzaj błędu. W przeciwnym przypadku, msgsnd()
    zwróci 0, a msgrvc() zwróci liczbę bajtów skopiowanych z kolejki do
    tablicy mtext.

BŁĘDY
    Jeśli wywołanie msgsnd() się nie powiedzie, to zmienna errno przyjmie
    jedną z poniższych wartości:

    EACCES The calling process does not have write permission on the message
       queue, and does not have the CAP_IPC_OWNER capability in the user
       namespace that governs its IPC namespace.

    EAGAIN Komunikat nie może zostać wysłany z powodu ograniczenia msg_qbytes
       dotyczącego kolejki, a nie przekazano znacznika IPC_NOWAIT w
       parametrze mgsflg.

    EFAULT Adres wskazywany przez msgp jest niedostępny.

    EIDRM Kolejka komunikatów została usunięta.

    EINTR Podczas oczekiwania na zwolnienie miejsca w kolejce, proces
       przechwycił sygnał.

    EINVAL Niewłaściwa wartość msqid, mtype (powinna być dodatnia) lub msgsz
       (powinna być większa lub równa 0 i mniejsza lub równa MSGMAX).

    ENOMEM Brak w systemie pamięci na skopiowanie komunikatu wskazywanego
       przez msgp.

    Jeśli wywołanie msgrcv() się nie powiedzie, to zmiennej errno zostanie
    przypisana jedna z poniższych wartości:

    E2BIG Tekst komunikatu jest dłuższy niż msgsz i nie ustawiono znacznika
       MSG_NOERROR w parametrze msgflg.

    EACCES The calling process does not have read permission on the message
       queue, and does not have the CAP_IPC_OWNER capability in the user
       namespace that governs its IPC namespace.

    EFAULT Adres wskazywany przez msgp jest niedostępny.

    EIDRM Proces oczekiwał na komunikat, ale w międzyczasie kolejka została
       usunięta.

    EINTR Proces przechwycił sygnał podczas oczekiwania na odebranie
       komunikatu; patrz signal(7).

    EINVAL msqid był niepoprawny lub msgsz był mniejszy od 0.

    EINVAL (od Linuksa 3.14)
       msgflg określono jako MSG_COPY, ale nie IPC_NOWAIT.

    EINVAL (od Linuksa 3.14)
       msgflg określono jako MSG_COPY i MSG_EXCEPT.

    ENOMSG Znacznik IPC_NOWAIT został przekazany w msgflg, ale w kolejce nie
       ma komunikatu żądanego typu.

    ENOMSG IPC_NOWAIT i MSG_COPY zostały określone w msgflg, a kolejka
       zawiera mniej niż msgtyp komunikatów.

    ENOSYS (od Linuksa 3.8)
       MSG_COPY zostało określone w msgflg, a jądro zostało
       skonfigurowane bez opcji CONFIG_CHECKPOINT_RESTORE.

ZGODNE Z
    POSIX.1-2001, POSIX.1-2008, SVr4.

    Znaczniki MSG_EXCEPT i MSG_COPY są charakterystyczne dla Linuksa, ich
    definicje można pobrać przez zdefiniowane makra testującego funkcje
    _GNU_SOURCE.

UWAGI
    Dołączenie <sys/types.h> i <sys/ipc.h> nie jest wymagane na Linuksie ani
    przez żadną z wersji POSIX. Jednak niektóre stare implementacje wymagają
    dołączenia tych plików nagłówkowych, SVID również dokumentuje ich
    dołączenie. Aplikacje które mają być przenośne na tego typu stare systemy
    mogą wymagać dołączenia omawianych plików nagłówkowych.

    Parametr msgp jest deklarowany jako struct msgbuf * w glibc 2.0 i glibc
    2.1. W glibc 2.2 i późniejszych jest deklarowany jako void *, zgodnie z
    wymaganiami SUSv2 i SUSv3.

    Wywołania msgsnd() dotyczą następujące ograniczenia systemowe:

    MSGMAX Maksymalny rozmiar tekstu komunikatu, w bajtach: (domyślna
       wartość: 8192 bajty). Pod Linuksem ten limit można odczytać i
       modyfikować, używając pliku /proc/sys/kernel/msgmax.

    MSGMNB Maksymalna liczba bajtów która może być przechowywana w kolejce
       komunikatów (domyślna wartość: 16384 bajtów). Pod Linuksem można
       ten limit odczytać i zmienić, używając pliku
       /proc/sys/kernel/msgmnb. Proces uprzywilejowany (w Linuksie:
       proces z przywilejem CAP_SYS_RESOURCE) może zwiększyć rozmiar
       kolejki komunikatów poza MSGMNB za pomocą operacji IPC_SET
       msgctl(2).

    W tej implementacji nie ma jawnego systemowego ograniczenia liczby
    komunikatów przechowywanych w kolejce (MSGTQL) i na rozmiar obszaru (w
    bajtach) przeznaczonego na komunikaty (MSGPOOL).

BŁĘDY
    W Linuksie 3.13 i wcześniejszych, jeśli msgrcv() było wywołane ze
    znacznikiem MSG_COPY, lecz bez IPC_NOWAIT, a kolejka komunikatów
    zawierała mniej niż msgtyp komunikatów, to wywołanie było zablokowane aż
    do zapisania kolejnego komunikatu do kolejki. W tym momencie wywołanie
    zwracało kopię komunikatu bez względu na to czy komunikat był w pozycji
    msgtyp. Błąd ten został naprawiony w jądrze Linux 3.14.

    Podanie zarówno w msgflg zarówno MSG_COPY jak i MSC_EXCEPT jest błędem
    logicznym (ponieważ oba te znaczniki wymagają innej interpretacji
    msgtyp). W Linuksie 3.13 błąd ten nie był diagnozowany przez msgsrv().
    Zostało to naprawione w jądrze Linux 3.14.

PRZYKŁADY
    Program poniżej demonstruje użycie msgsnd() i msgrcv().

    Przykładowy program jest początkowo uruchomiony z opcją -s, aby wysłać
    komunikat, a następnie ponownie z opcją -r, aby otrzymać komunikat.

    Poniższa sesja powłoki pokazuje przykładowy przebieg programu:

      $ ./a.out -s
      sent: a message at Wed Mar 4 16:25:45 2015

      $ ./a.out -r
      message received: a message at Wed Mar 4 16:25:45 2015

  Kod źródłowy programu

    #include <stdio.h>
    #include <stdlib.h>
    #include <string.h>
    #include <time.h>
    #include <unistd.h>
    #include <errno.h>
    #include <sys/types.h>
    #include <sys/ipc.h>
    #include <sys/msg.h>

    struct msgbuf {
      long mtype;
      char mtext[80];
    };

    static void
    usage(char *prog_name, char *msg)
    {
      if (msg != NULL)
        fputs(msg, stderr);

      fprintf(stderr, "Uzycie: %s [opcje]\n", nazwa_prog);
      fprintf(stderr, "Opcje:\n");
      fprintf(stderr, "-s    wysyła komunikat przez msgsnd()\n");
      fprintf(stderr, "-r    odczytuje komunikat przez msgrcv()\n");
      fprintf(stderr, "-t    typ komunikatu (domyślnie: 1)\n");
      fprintf(stderr, "-k    klucz kolejki komunikatu (domyślnie: 1234)\n");
      exit(EXIT_FAILURE);
    }

    static void
    send_msg(int qid, int msgtype)
    {
      struct msgbuf msg;
      time_t t;

      msg.mtype = msgtype;

      time(&t);
      snprintf(msg.mtext, sizeof(msg.mtext), "wiadomość o %s",
          ctime(&t));

      if (msgsnd(qid, (void *) &msg, sizeof(msg.mtext),
            IPC_NOWAIT) == -1) {
        perror("błąd msgsnd");
        exit(EXIT_FAILURE);
      }
      printf("wysłano: %s\n", msg.mtext);
    }

    static void
    get_msg(int qid, int msgtype)
    {
      struct msgbuf msg;

      if (msgrcv(qid, (void *) &msg, sizeof(msg.mtext), msgtype,
           MSG_NOERROR | IPC_NOWAIT) == -1) {
        if (errno != ENOMSG) {
          perror("msgrcv");
          exit(EXIT_FAILURE);
        }
        printf("Brak komunikatu dostępnego dla msgrcv()\n");
      } else
        printf("komunikat otrzymano: %s\n", msg.mtext);
    }

    int
    main(int argc, char *argv[])
    {
      int qid, opt;
      int mode = 0;        /* 1 = wysłanie, 2 = otrzymanie */
      int msgtype = 1;
      int msgkey = 1234;

      while ((opt = getopt(argc, argv, "srt:k:")) != -1) {
        switch (opt) {
        case 's':
          mode = 1;
          break;
        case 'r':
          mode = 2;
          break;
        case 't':
          msgtype = atoi(optarg);
          if (msgtype <= 0)
            usage(argv[0], "opcja -t musi być większa od 0\n");
          break;
        case 'k':
          msgkey = atoi(optarg);
          break;
        default:
          usage(argv[0], "Nierozpoznana opcja\n");
        }
      }

      if (mode == 0)
        usage(argv[0], "musi być opcją -s albo -r\n");

      qid = msgget(msgkey, IPC_CREAT | 0666);

      if (qid == -1) {
        perror("msgget");
        exit(EXIT_FAILURE);
      }

      if (mode == 2)
        get_msg(qid, msgtype);
      else
        send_msg(qid, msgtype);

      exit(EXIT_SUCCESS);
    }

ZOBACZ TAKŻE
    msgctl(2), msgget(2), capabilities(7), mq_overview(7), sysvipc(7)

O STRONIE
    Angielska wersja tej strony pochodzi z wydania 5.08 projektu Linux
    man-pages. Opis projektu, informacje dotyczące zgłaszania błędów oraz
    najnowszą wersję oryginału można znaleźć pod adresem
    https://www.kernel.org/doc/man-pages/.


TŁUMACZENIE
    Autorami polskiego tłumaczenia niniejszej strony podręcznika są: Rafał
    Lewczuk <R.Lewczuk@elka.pw.edu.p>, Andrzej Krzysztofowicz
    <ankry@green.mf.pg.gda.pl>, Robert Luberda <robert@debian.org> i Michał
    Kułach <michal.kulach@gmail.com>

    Niniejsze tłumaczenie jest wolną dokumentacją. Bliższe informacje o
    warunkach licencji można uzyskać zapoznając się z GNU General Public
    License w wersji 3 lub nowszej. Nie przyjmuje się ŻADNEJ
    ODPOWIEDZIALNOŚCI.

    Błędy w tłumaczeniu strony podręcznika prosimy zgłaszać na adres
    <manpages-pl-list@lists.sourceforge.net>.Linux             11 kwietnia 2020 r.           MSGOP(2)