open

OPEN(2)            Systeem aanroepen            OPEN(2)NAAM
    open, creat - openen (en mogelijk maken) van een bestand of apparaat

OVERZICHT
    #include <sys/types.h>
    #include <sys/stat.h>
    #include <fcntl.h>

    int open(const char *padnaam, int vlaggen);
    int open(const char *padnaam, int vlaggen, mode_t mode);
    int creat(const char *padnaam, mode_t mode);

BESCHRIJVING
    De open() systeem aanroep wordt gebruikt om een padnaam om te zetten in
    een bestandindicator (een klein, niet negatief geheel getal, dat
    gebruikt kan worden in In/Uit zoals met read(2), write(2), enz.).
    Wanneer de aanroep slaagt, wordt de bestandindicator teruggegeven met
    het laagste nummer dat niet door het proces wordt gebruikt op dat
    moment. Deze aanroep maakt een bestand open dat niet gedeeld wordt met
    andere processen. (Maar gedeelde open bestanden kunnen ontstaan door de
    fork(2) systeem aanroep.) Voor de nieuwe bestandindicator staat `aan'
    dat hij open blijft dóór exec* functies heen. (zie fcntl(2)) De
    bestand-positie wordt naar het begin van het bestand gezet.

    vlaggen Kan `O_RDONLY', `O_WRONLY' of `O_RDWR' zijn, respectievelijk:
    open het bestand voor alleen-lezen, alleen-schrijven of lezen-én-
    schrijven.

    vlaggen Mag ook een bitsgewijze of zijn van één of meer van het
    volgende:

    O_CREAT
       {maak} Als een bestand met dezelfde naam nog niet bestaat, dan
       wordt het gemaakt.

    O_EXCL {uitsluiten} Wanneer gebruikt met O_CREAT en als het bestand al
       bestaat is de aanroep fout en zal open() falen. O_EXCL Is
       gebroken op NFS bestandsystemen; programma's die op O_EXCL
       vertrouwen om bestandvergrendelings-opdrachten uit te voeren
       bevatten een wedstrijd mogelijkheid. De oplossing voor het
       uitvoeren van `atomische' bestandvergrendelingen met gebruik van
       een slot-bestand is het maken van een uniek bestand in hetzelfde
       bestandsysteem (met machinenaam en pid), gebruik link(2) om een
       koppeling te maken met het slotbestand. Als link() 0 teruggeeft
       is het slot gelukt. Gebruik anders stat(2) op het unieke bestand
       om te controleren of het koppelingen aantal van het bestand
       toegenomen is naar 2, in welk geval het slot ook geslaagd is.

    O_NOCTTY
       {geen controlerende tty} Als padnaam naar een terminal apparaat
       wijst — zie tty(4) — dan zal het niet de controlerende terminal
       van het proces worden, ook al heeft het proces geen
       controlerende terminal.

    O_TRUNC
       {afhakken} Als het bestand al bestaat wordt het afgehakt (naar
       lengte nul).

    O_APPEND
       {toevoegen} Het bestand is geopend in toevoegen-modus. Vóór
       elke write(), wordt de positie in het bestand einde-van-bestand,
       alsof lseek gebruikt was. O_APPEND Kan leiden tot verpeste
       bestanden op NFS bestandsystemen als meer dan één proces
       tegelijk gegevens aan het einde toevoegt. Dat is omdat NFS
       toevoegen-aan-het-einde niet ondersteund, de cliënt kernel moet
       dus `alsof' doen maar dat is onmogelijk zonder een wedstrijd-
       mogelijkheid.

    O_NONBLOCK of O_NDELAY
       {niet blokkeren} {geen vertraging} Het bestand wordt geopend in
       niet-blokkerende mode. open() En andere daaropvolgende
       operaties op de bestandindicator die teruggegeven wordt, zullen
       het proces niet blokkeren. Voor hoe FIFO's (pijpen met namen)
       behandeld worden, zie ook fifo(4).

    O_SYNC {gelijktijdig} Het bestand is geopend voor onmiddellijke In/Uit.
       Elke write() naar de opgeleverde bestandindicator zal het
       aanroepende proces blokkeren, totdat de gegevens (materieel)
       naar de onderliggende hardware zijn geschreven. Maar zie
       BEPERKINGEN onder

    O_NOFOLLOW
       {niet volgen} Als padnaam een symbolische koppeling is dan faalt
       de open. Symbolische koppelingen in eerdere delen van de
       padnaam worden nog steeds gevolgd.

       Dit is een FreeBSD uitbreiding, die aan Linux werd toegevoegd in
       versie 2.1.126. De `headers' van glibc 2.0.100 en later
       definiëren deze vlag; kernel's van voor 2.1.126 negeren deze
       vlag.

    O_DIRECTORY
       {directorie} Als padnaam geen directorie is dan faalt open. Deze
       vlag is eigen aan Linux, en werd toegevoegd in kernel versie
       2.1.126 om deny-of-service {negeren van diensten} problemen te
       omzeilen als opendir(3) wordt aangeroepen op een FIFO of een
       tape-apparaat. Deze vlag zou niet gebruikt moeten worden buiten
       het bouwen van opendir.

    O_LARGEFILE
       {groot bestand} Op 32-bit systemen die grote bestandsystemen
       {eng: LFS} ondersteunen, staat dit toe om bestanden met een
       langere lengte dan in 32-bits uitgedrukt kan worden, toch te
       openen. De Linux kernel ondersteund dit nu nog niet (nu
       2.1.130), maar de vlaggen definities zijn present en de
       gebruikersruimte LFS-interfaces zijn aanwezig in de glibc 2.1
       test uitgave.

    Sommige van deze niet-verplichte vlaggen kunnen veranderd worden met
    fcntl nadat het bestand is geopend.

    mode Bepaald de toestemmingen die worden gebruikt als een bestand wordt
    gemaakt. Dit wordt veranderd door het umask {nl: gebruikers-
    stempel/masker} van het proces op de gebruikelijke manier: de
    toestemmingen van het gemaakte bestand worden (mode & ~umask).

    In de volgende symbolische constanten is voorzien voor mode:

    S_IRWXU
       00700 gebruiker (bestand eigenaar) heeft lees, schrijf en
       uitvoer toestemming

    S_IRUSR (S_IREAD)
       00400 gebruiker heeft lees toestemming

    S_IWUSR (S_IWRITE)
       00200 gebruiker heeft schrijf toestemming

    S_IXUSR (S_IEXEC)
       00100 gebruiker heeft uitvoer toestemming

    S_IRWXG
       00070 groep heeft lees, schrijf en uitvoer toestemming

    S_IRGRP
       00040 groep heeft lees toestemming

    S_IWGRP
       00020 groep heeft schrijf toestemming

    S_IXGRP
       00010 groep heeft uitvoer toestemming

    S_IRWXO
       00007 anderen hebben lees, schrijf en uitvoer toestemming

    S_IROTH
       00004 anderen hebben lees toestemming

    S_IWOTH
       00002 anderen hebben schrijf toestemming

    S_IXOTH
       00001 anderen hebben uitvoer toestemming

    mode Moet altijd gegeven worden wanneer O_CREAT in de vlaggen, zit. Als
    O_CREAT niet in de vlaggen zit wordt mode genegeerd.

    creat() Is hetzelfde als open met vlaggen gelijk aan
    O_CREAT|O_WRONLF|O_TRUNC.


EIND WAARDE
    open En creat geven de nieuwe bestandindicator terug, of -1 als er een
    fout was (en welk geval errno naar behoren wordt gezet). Merk op dat
    open apparaat speciale bestanden kan openen, maar creat kan ze niet
    maken - gebruik in plaats daarvan mknod(2).

    Op NFS bestand systemen waar UID `mapping' {nl: in kaart brengen} aan
    staat, geeft open een bestandindicator terug, maar read(2) aanvragen
    worden niet toegestaan, en falen met EACCES. Dit is omdat de cliënt
    de open doet door de toestemmingen te controleren, maar het UID
    `mappen' wordt door de server gedaan bij lees en schrijf aanvragen.

FOUTEN
    EEXIST {bestaat} padnaam Bestaat al en O_CREAT en O_EXCL werden
       gebruikt.

    EISDIR {is directorie} padnaam Wijst naar een directorie en de toegang
       tot het bestand betekende o.a. schrijf-toegang.

    EACCES {toegang} De gevraagde toegang tot het bestand werd niet
       toegestaan, òf één van de directories in padnaam had geen
       zoek (uitvoer) toestemming, òf het bestand bestond nog niet en
       schrijf toegang in de ouder-directorie werd niet toegestaan.

    ENAMETOOLONG
       {naam te lang} padnaam was te lang.

    ENOENT {geen ingang} Een directorie deel van padnaam bestaat niet of is
       een loshangende symbolische koppeling.

    ENOTDIR
       {geen dir} Een deel gebruikt als directorie in padnaam is in
       feite geen directorie, of O_DIRECTORY werd gebruikt maar padnaam
       was geen directorie.

    ENXIO {geen apparaat of adres} O_NONBLOCK | O_WRONLY is gezet en het
       genoemde bestand is een FIFO maar er is geen proces dat de FIFO
       open heeft om te lezen, of het bestand is een apparaat speciaal
       bestand maar er is geen bijbehorend apparaat.

    ENODEV {geen apparaat} padnaam Wijst naar een apparaat speciaal bestand
       maar er is geen bijbehorend apparaat. (Dit is een Linux kernel
       bug - in deze situatie moet ENXIO worden teruggegeven.)

    EROFS {alleen-lezen bestandsysteem} padnaam Wijst naar een bestand op
       een alleen-lezen bestandsysteem en schrijf toegang werd
       gevraagd.

    ETXTBSY
       {text bezig} padnaam Wijst naar een uitvoerbaar bestand dat
       momenteel wordt uitgevoerd en schrijf toegang werd gevraagd.

    EFAULT {fout} padnaam Wijst buiten door u toegankelijke adres ruimte.

    ELOOP {cirkel} Er werden teveel symbolische koppelingen tegengekomen
       bij het oplossen van padnaam, of O_NOFOLLOW werd gebruikt, maar
       padnaam was een symbolische koppeling.

    ENOSPC {geen ruimte} padnaam Zou gemaakt worden, maar het apparaat dat
       padnaam zou gaan bevatten heeft geen ruimte voor een nieuw
       bestand.

    ENOMEM {geen geheugen} Onvoldoende kernel geheugen voorhanden.

    EMFILE {maximum bestanden} Het proces heeft al het maximale aantal
       bestanden open.

    ENFILE {aantal bestanden} De grens aan het totale aantal open bestanden
       op het systeem is bereikt.

VOLDOET AAN
    SVr4, SVID, POSIX, X/OPEN, BSD 4.3

BEPERKINGEN
    Er zijn vele ongelukkigheden in het protocol waar NFS op gebaseerd is,
    die onder anderen O_SYNC en O_NDELAY nadelig beïnvloeden.

    POSIX voorziet in drie verschillende soorten van onmiddellijke In/Uit,
    die bij de O_SYNC, O_DSYNC en O_RSYNC horen. Momenteel (2.1.130) zijn
    deze allemaal gelijk onder Linux.

ZIE
    read(2) {lees}, write(2) {schrijf}, fcntl(2) {manipuleer bi}, close(2)
    {sluit, link(2) {verbind}, mknod(2) {maak node}, mount(2) {mount},
    stat(2) {staat}, umask(2) {gebruikers stempel}, unlink(2) {maak los},
    socket(2),{socket} fopen(3) {openen}, fifo(4) {eerst in, eerst uit}


VERTALING
    Dit is een handleiding uit manpages-dev 1.34. Alles wat tussen
    `{'..`}' staat is aanvullende vertaling, en hoort niet bij de originele
    handleiding. Email naar <manpages-nl@nl.linux.org>.

    $Id: open.2,v 1.2 2005/01/31 09:47:28 wouter Exp $Linux              June 3, 1999             OPEN(2)